Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Ύμνος Αγίου Νεκταρίου

΄Ύμνος Αγίου Νεκταρίου ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Panagia

Ὁ ὕμνος “Ἀγνῇ Παρθένε Δέσποινα” εἷναι ἔνας μη λειτουργικός ὕμνος, που συνέθεσε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Αἰγίνης τόν 19ο αἰῶνα, κατά τῆ διάρκεια τῆς θητείας τοῦ, ὡς διευθυντής τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος, στῇ Ριζάρειο Σχολή τῆς Ἀθήνας.
Ἡ παράδοση θέλει τήν Παναγία Παρθένο, νᾷ ἐμφανίζεται ἐνώπιον τοῦ Ἀγίου Νεκταρίου στο μοναστήρι τῆς Αἰγίνας, καί νᾷ τοῦ ζητάει νᾷ καταγράψει σε χαρτί έναν ιδιαίτερο ὕμνῳ, ὅπου οἱ ἀγγελικαῖς χορωδίες ἢταν ἒτοιμες νᾷ τόν ψάλλουν. Αὑτός ὁ Ὕμνος ήταν τὁ “Ἀγνῇ Παρθένε Δέσποινα”.

Πατήστε για να ακούσετε

Ὕμνος Ἀγίου Νεκταρίου
Ἁγνή Παρθένε Δέσποινα

Ἁγνή Παρθένε Δέσποινα, Ἄχραντε Θεοτόκε
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε
Παρθένε Μήτηρ ἄνασσα, Πανένδροσε τε πόκε
Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε

Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν, ἀκτίνων λαμπροτέρα
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε
Χαρᾷ Παρθενικῶν Χορῶν, ἀγγέλων Ὑπερτέρα
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε

Ἐκλαμπροτέρα οὐρανῶν φωτός καθαρωτέρα
Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν, πασῶν Ἀγιωτέρα
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε

Μαρία Ἀειπάρθενε, Κόσμου παντός Κυρία
Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε
Ἄχραντε Νύμφη Πάναγνε, Δέσποινα Παναγία
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε

Μαρία Νύμφη Ἄνασσα, χαράς ἡμῶν αἰτία
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε
Κορῇ σεμνή Βασίλισσα, Μῆτερπεραγία
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε

Τιμιώτερα Χερουβείμ, ‘Υπερενδοξοτέρα
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε
Τῶν ἀσωμάτων Σεραφείμ, τῶν θρόνων Ὑπερτέρα
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε

Χαῖρε τό ἄσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος Ἀγγέλων
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε
Χαῖρε ᾠδή τῶν Σεραφείμ, χαρά τῶν Ἀρχαγγέλων
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε

Χαῖρε εἰρήνη καί χαρά, λιμήν τῆς σωτηρίας
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε
Παστάς τοῦ Λόγου ἱερά, ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας
Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε

Χαῖρε Παράδεισε τρυφῆς, ζωῆς τε αἰωνίας
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε
Χαῖρε τό ξύλον τῆς ζωῆς, Πηγῇ ἀθανασίας
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε

Σε ἱκετεύω Δέσποινα, Σε νῦν ἐπικαλοῦμαι
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε
Σε δυσωπῶ Παντάνασσα, Σήν χάριν ἐξαιτοῦμαι
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε

Κορῇ σεμνῇ καί ἄσπιλε, Δέσποινα Παναγία
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε
Θερμῶς επiκαλούμεν Σε, Ναέ ἡγιασμένε
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε

Ἀντιλαβοῦ μου ῥῦσαι με, ἀπό τού πολεμίου
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε
Καί κληρονόμον δεῖξον με, ζωῆς τῆς αἰωνίου
Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε.