Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Ύμνος Αγίου Νεκταρίου

΄Ύμνος Αγίου Νεκταρίου ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Panagia

Ὁ ὕμνος “Ἀγνῇ Παρθένε Δέσποινα” εἷναι ἔνας μη λειτουργικός ὕμνος, που συνέθεσε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Αἰγίνης τόν 19ο αἰῶνα, κατά τῆ διάρκεια τῆς θητείας τοῦ, ὡς διευθυντής τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος, στῇ Ριζάρειο Σχολή τῆς Ἀθήνας.
Ἡ παράδοση θέλει τήν Παναγία Παρθένο, νᾷ ἐμφανίζεται ἐνώπιον τοῦ Ἀγίου Νεκταρίου στο μοναστήρι τῆς Αἰγίνας, καί νᾷ τοῦ ζητάει νᾷ καταγράψει σε χαρτί έναν ιδιαίτερο ὕμνῳ, ὅπου οἱ ἀγγελικαῖς χορωδίες ἢταν ἒτοιμες νᾷ τόν ψάλλουν. Αὑτός ὁ Ὕμνος ήταν τὁ “Ἀγνῇ Παρθένε Δέσποινα”.

Πατήστε για να ακούσετε

Ύμνος Αγίου Νεκταρίου
Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Αγνή Παρθένε Δέσποινα Άχραντε Θεοτόκε
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Παρθένε Μήτηρ άνασσα Πανένδροσε τε πόκε
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Υψηλοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Χαρά Παρθενικών Χορών αγγέλων υπερτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Μαρία Αειπάρθενε Κόσμου παντός Κυρία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Άχραντε Νύμφη πάναγνε Δέσποινα Παναγία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Μαρία Νύμφη Άνασσα χαράς ημών αιτία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Κορή σεμνή Βασίλισσα Μήτερ υπεραγία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
των ασωμάτων Σεραφείμ των θρόνων υπερτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Χαίρε ωδή των Σεραφείμ χαρά των Αρχαγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε Παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Χαίρε το ξύλον της ζωής Πηγή αθανασίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Σε ικετεύω Δέσποινα Σε νυν επικαλούμαι
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Σε δυσωπώ, Παντάνασσα Σην χάριν εξαιτούμαι
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Κορή σεμνή και άσπιλε Δέσποινα Παναγία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Θερμώς επiκαλούμεν Σε Ναέ ηγιασμένε
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Αντιλαβού μου, ρύσαι με από τού πολεμίου
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
Και κληρονόμον δείξον με ζωής της αιωνίου
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε