Απάντηση του Κυρίου σε Παράκληση της Αγίας Ελισάβετ

Αντίγραφο μίας Προσευχής που βρέθηκε μέσα στον Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στα Ιεροσόλυμα.
Η Προσευχή αυτή είναι φυλαγμένη σε μικρό ασημένιο κιβώτιο.

Ἡ Ἀγία Ελισάβετ, βασίλισσα τῆς Οὑγγαρίας , επιθυμούσε νᾷ μάθει μερικές λεπτομέρειες ἀπό τά πάθη τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐνῶ προσευχόταν , φανερώθηκε σε αὑτήν ὁ Χριστός καί τῆς εἶπε :

Αγαπημένη μου δούλη, μάθε ὅτι οἱ ἐναντίον μου ἔνοπλοι στρατιώτες ἢταν 125. Ἐκεῖνοι που με συνόδευαν δεμένο ήταν 33, οἱ εκτελεστές τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως 33. Γροθιές στο κεφάλι μου 30, κοντά στόν κήπο γία νᾷ σηκωθώ ἀπό κάτω , μου έδωσαν 105 κλωτσιές. Τά χτυπήματα στο κεφάλι καί στο στῆθος μου ήταν 16. Χτυπήματα πάνῳ στούς ὤμους μου 8. Με ἔσυραν με σκοινιά καί ἀπό τά μαλλία 23 φορές. Φτυσίματα στο πρόσωπο μου 6.666 , στο σῶμα μου 100 πλῆγες καί στο κεφάλι μου άλλες τόσες .Με χτύπησαν καταγῇς θανάσιμα μιᾷ φορά .Στο σταυρό ἔμεινα κρεμασμένος ἀπό τά μαλλία δύο ώρες.
Αναστέναξα 129 φορές . Με ἔσυραν καί με τράβηξαν ἀπό τά γένια 23 φορές. Μου έκανα 100 αμυχές ( Γρατζουνιές ).Στο κεφάλι 100 αμυχές καί τρεῖς θανάσιμες . Με συνόδευαν 508 στρατιώτες καί τρεῖς με ὁδηγοῦσαν. Έχυσα 4.390 σταγόνες αἷμα.

Ἐκεῖνος που κάθε μέρα θα λέει αὑτά 7 φορές, 7 φορές τό ¨πάτερ ἡμῶν ¨ , καί 7 φορές τό ¨ Χαῖρε Κεχαριτωμένη , δώδεκα χρόνια συνέχεια , γία νᾷ συμπληρώσει τόν αριθμό τῶν σταγόνων τοῦ αἵματος που έχυσα , καί ζήσῃ σάν καλός Χριστιανός, θα ἔχει ἀπό μένα 5 χάρες

1) Θα τοῦ συγχωρέσω όλες τις αμαρτίες

2) Ἀν πεθάνει πρίν ἀπό τά δώδεκα χρόνια , θα τά λογαριάσω σάν νᾷ τά εἶχε συμπληρώσει.

3) Θα ἀπαλλαγή ἀπό τά βάσανα τῆς κολάσεως

4) Θα εἷναι μάρτυρας σάν νᾷ εἶχε χύσει τό αἷμα τοῦ γία τήν πίστη.

5) Θα κατέβω ἀπό τούς οὐρανούς στῇ Γῆ γία τήν ψυχή τοῦ καί γία τήν ψυχή τῶν συγγενῶν τοῦ μέχρι τετάρτης γενεάς.

Ἐκεῖνος που θα ἔχει , μαζί τοῦ τήν προσευχή αὑτῇ , δέν θα πεθάνει ἀπό πνιγμό, οὔτε ἀπό βίαιο θάνατο. Δέν θα προσβληθεί ἀπό σοβαρή ἀρρώστια , οὔτε ἀπό κεραυνό θα χτυπηθεί καί δέν θα πεθάνει χωρίς νᾷ ἐξομολογηθεί . Θα ἀπαλλαγή ἀπό τούς ἐχθρούς τοῦ , ἀπό καταδικαστικές ἀποφάσεις δικαστηρίων καί ἀπό άλλες κακόβουλες καί ψεύτικες εἰς βάρος τοῦ μαρτυρίες.

Οἱ γυναῖκες που θα υποφέρουν στόν τοκετό τούς καί θα ἔχουν μαζί τούς τήν προσευχῇ αὑτῇ , γρήγορα λυτρωθούν ἀπό τόν κίνδυνο καί κάθε ἀνωμαλία.

Καθένας που θα ἐφαρμόσει τά παραπάνω, 40 μέρες πρίν ἀπό τόν θάνατο τοῦ θα δεῖ τήν Ἀγία , Αειπάρθενο Μαρία.

Ζήτω τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων Ἀμήν.

Ὁποῖος δεχτεί αὑτά τά λόγια δέν θα μπορέσει ὁ ἐχθρός νᾷ τόν πλησιάσει.

Εὐτυχισμένος θα ζεῖ στην Γῆ , καί θα ἀπολαύσει τήν αἰώνια Ζωή.

Άρχισε νᾷ λες :

Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ , Υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἐλέησον με τῆ (ο)ν αμαρτωλή(ο)

Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία ,ὁ Κύριος μετά σου. Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί ,καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομα Σου,ελθέτω ἡ Βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῶ καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον,και ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηρού.Ότι σου ἐστί ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα, τοῦ πατρός και τοῦ Υίοῦ καὶ τοῦ Αγίου Πνεύματος.

Ἀμήν.