Δύο Ευχές εις Αγιογράφο

Εὐχὴ ἁγιογράφου, μέλλοντος ἱστορῆσαι ἱερὰν εἰκόνα

Δέσποτα Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀπαράλλακτος εἰκὼν τοῦ ἀοράτου Πατρός, ὁ κατ᾿ εἰκόνα Σου πλάσας ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν φιλανθρώπως περιβαλόμενος τὴν σάρκα ἐκ τῆς Παναχράντου Σου Μητρὸς καὶ Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ὁ ὑπὲρ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων ὡραῖος καὶ ἡ πηγὴ πάσης ὡραιότητος ἀοράτου τε καὶ φαινομένης, ὁ καταδεξάμενος ναοὺς ἡμᾶς ποιῆσαι τοῦ ῾Αγίου Σου Πνεύματος, ὁ τὴν ὕλην καθαγιάσας τῇ θείᾳ οἰκονομίᾳ Σου, ὁ τὴν χρωματουργικὴν Θεολογίαν χαρισάμενος τῇ ἀσπίλῳ νύμφῃ Σου ᾿Εκκλησίᾳ πρὸς ἀνάμνησιν μὲν τῆς ἀνερμηνεύτου συγκαταβάσεώς σου, οἰκοδομὴν δὲ καὶ ἁγιασμὸν τοῦ πιστοῦ λαοῦ Σου, Σοὶ προσπίπτων δέομαί Σου καὶ Σὲ παρακαλῶ· ὡς χαρισάμενος καὶ ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἀναξίῳ δούλῳ Σου τὸ χάρισμα τῆς εἰκονογραφικῆς διακονίας, κάθαρον ἀπὸ τῆς καρδίας μου πᾶσαν ἁμαρτητικὴν ῥυπαρίαν καὶ ἔγγραψον ἀχειροποιήτως ἐν αὐτῇ τὸ πανάγιον θέλημά σου· ἐνίσχυσόν με ἐν πάσῃ ἀσθενείᾳ τοῦ θελήματος τοῦ νοός μου καὶ φώτισόν με τῇ δυνάμει τοῦ Παναγίου Σου Πνεύματος, ὁδηγῶν τὰς ἀδυνάμους καὶ ἀχρείας χεῖράς μου εἰς θεοφιλῆ περαίωσιν τῆς ἱστορήσεως τῆς ἱερᾶς ταύτης εἰκόνος Σου (ἤ τοῦ ἁγίου …..), ὅπως οἱ προσκυνοῦντες καὶ ἀσπαζόμενοι ταύτην εἰς Σέ, τὸ πρωτότυπον κάλλος, ἀνάγωσι τὰς καρδίας καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, χαριτούμενοι δὲ καὶ ἁγιαζόμενοι ὁλοτελῶς, ἐν χαρᾷ ἐπιτύχωσι τὸ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ δοξάσωσι σὺν πᾶσι τοῖς ἀπ᾿ αἰῶνος εὐαρεστήσασί Σοι ῾Αγίοις, Σὲ τὸν σαρκωθέντα Υἱὸν καὶ Λόγον, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ προσκυνητῷ Πνεύματί Σου, τὴν ὁμοούσιον καὶ ἀδιαίρετον καὶ ζωοποιὸν Τριάδα.

᾿Αμήν.

 

Εὐχὴ ἀναγινωσκομένη εἰς ἁγιογράφον

Δέσποτα Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, τὸ ἀπαύγασμα καὶ ἡ ἀπαράλλακτος εἰκὼν τοῦ Πατρός, ὁ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως Αὐτοῦ, ὁ καταδεξάμενος ἐνναθρωπῆσαι διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ φορέσας ἀναλλοιώτως τὸ ἔνδυμα τῆς ἀνθρωπότητος, Σοῦ δεόμεθα καὶ Σὲ παρακαλοῦμεν· τὸν δοῦλόν Σου (……) σχόντα τὸ χάρισμα τῆς ἁγιογραφίας καὶ τῆς χρωματουργικῆς θεολογίας τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἔμπλησον θείου φωτισμοῦ διὰ τοῦ Παναγίου Σου Πνεύματος καὶ ὁδήγει ἀοράτως τὰς χεῖρας καὶ τὸν χρωστῆρα αὐτοῦ εἰς τελειωτέραν ἀπόδοσιν τῶν εἰκονογραφουμένων προσώπων καὶ ἔκφρασιν τοῦ μυστικοῦ κάλλους τῆς ἁγιότητος, εἰς διακονίαν καὶ οἰκοδομὴν τοῦ Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας Σου. ᾿Αξίωσον αὐτὸν ἀνακαθαίρειν τὴν ἐν ἑαυτῷ εἰκόνα Σου καὶ βαθμηδὸν ἐπιτυγχάνειν τοῦ καθ᾿ ὁμοίωσιν, εἰς μετοχὴν τῆς μετὰ Σοῦ αἰωνίου κοινωνίας ἐν τῷ γλυκυτάτῳ Παραδείσῳ. Ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν ταύτης, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Σου Μητρὸς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν ῾Αγίων καὶ φωτοειδῶν ᾿Αγγέλων καὶ πάντων τῶν ῾Αγίων Σου, μεθ᾿ ὧν δοξάζομεν καὶ προσκυνοῦμεν τὴν ἐν Τριάδι θεότητά Σου, τὴν ἀέναον πηγὴν πάσης ὁρατῆς τε καὶ ἀοράτου ἀγαθοδωρίας καὶ ὡραιότητος.

᾿Αμήν.