Ικετήριες Ευχές εις την Υπεραγία Θεοτόκον

Δέσποινα Παναγία μου, Ἄνασσα τοῦ Οὐρανοῦ, μεγαλειῶδες στολίδι τῆς Δημιουργίας, Μῆτερ τοῦ ζωοδότου Θεοῦ ἡμῶν, Παντελεούσα, Ἀγία Ἁγίων.
     Σύ που έρχεσαι καί γιατρεύεις κάθε πληγή καί σταματάς κάθε πόνο καί ἄκους δεήσεις τῶν δούλων Σου, ἀκοῦ καί ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ δούλου Σου τήν αἰτήσῃ.
     Βυθίζομαι, Κυρία μου, στο πέλαγος τῶν θλίψεων, Μου ἔστησαν πυρά οἱ ἀντίδικοι καί με κτυποῦν πληγώνοντας τήν ψυχή μου καί κάνοντας νᾷ πονῶ ἀφόρητα. Μου στήνουν παγίδας καί ἐπιδιώκουν τόν αιώνιο θάνατο μου.
     Σ’αυτή λοιπόν τήν ψυχική ἐξόντωση, στρέφω τό βλέμμα μου πρός Εσέ, τήν Μητέρα τοῦ ἐλέους καί τῆς ἀγάπης καί ζητῶ ἐνισχύσῃ καί προστασία, διότι πολλά ζητοῦν καί επιδιώκουν νᾷ ποιήσουν εἵς τόν δοῦλον Σου. Σύ ὅμως, Κυρία μου, μήν ἐπιτρέπεις αὑτό, ἀλλά απήλλαξον με ἀπό τούς ἐχθρούς. Γλύκανε τόν πόνο τῆς ψυχῆς μου καί φέρε ξανά τῆ χαρά καί τήν ἀγαλλίαση.
     Κάνε νᾷ ὑπηρετῶ, νᾷ δοξάζω καί νᾷ ὁμολογῶ τόν Υἱόν Σου καί Θεόν μου, ἶνα εὑρεθῶ αἰωνίως στούς κόλπους Τοῦ.
     Πρεσβείαις Σου καί πάντων τῶν Ἁγίων,
Ἀμήν !

 
Β’

    Ὦ Παναγιά μου Δέσποινα. Γλυκύτατη Παρθένε, εἵς τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς βοηθά με κί ἕμενα!
    Βοήθησε με, Παναγιά, Γλυκιά μου Παναγία, γιατί ἡ ζωή εἷναι θάλασσα, μεγάλη τρικυμία!
    Καί ναυαγός εὑρίσκομαι μέσα στῇ βιοπάλη, στῇ χαρῇ Σου στηρίζομαι, Παρθένα τῆ μεγάλη!
    Καί σάν Μητέρα ευσπλαχνική ἐλπίζω νᾷ μᾷς σώσεις κί ἀπό ὁρατούς κί ἀοράτους ἐχθρούς νᾷ μᾷς γλιτώσεις!
    Στῇ σκέπη τῶν πτερύγων Σου σκέπασε, Παναγιά μου, ὅλου τοῦ κόσμου τά παιδιά κί ὕστερα τά δικᾷ μου!
    Καί φώτισε τά, Παναγιά, Χριστό ν’ακολουθήσουν καί στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς με πίστη νᾷ βαδίζουν!
    Τήν πίστη, τήν πραότητα νᾷ μήν τήν αμελήσουν, καθώς καί τήν ἐγκράτεια μήν τήν καταπατήσουν!
    Ναί, Παναγιά μου Δέσποινα, λυπήσου κί εὐσπλαχνίσου καί ἂφεση ἁμαρτιῶν ζητήσε απ’το Παιδί Σου!
    Νᾷ συγχωρήσει πταίσματα καί τα’αμαρτήματα μᾷς, νᾷ ὁδηγήσει στο καλό κί ἐμάς καί τά παιδιά μᾷς!

Ἀμήν!