Παρακλητικός Κανών εις πάντας τους Αγίους Γεωργίους

Ποίημα Γεωργίου ᾿Αποστολάκη, τοῦ ἀπό δικαστῶν
Τρίκκῃ, 23.9.1997
Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου.

Κανών παρακλητικός εἰς πάντας τούς ῾Αγίους Γεωργίους, μάρτυρας, νεομάρτυρας,  ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, ὁσίους, ἀσκητάς, ὁμολογητάς, τῆς Μίας καί Μεγάλης ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ᾿Ανατολῆς καί Δύσεως, ἤτοι εἰς :

Γεώργιον, Μεγαλομάρτυρα τόν Τροπαιοφόρον  (23.4)
Γεώργιον, Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως  (18.8)
Γεώργιον, ᾿Επίσκοπον Δεβελτοῦ  (22.1)
Γεώργιον, ὁσιομάρτυρα τόν Βηθλεεμίτην  (27.7)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν Σέρβον  (11.2)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν Μυτιληναῖον  (14.2)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν Κύπριον  (23.4)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐκ Φιλαδελφείας  (2.10)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐξ ᾿Ιβήρων  (2.1)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐν Μαγνησίᾳ  (24.4)
Γεώργιον, ἱερομάρτυρα τόν Νεαπολίτην   (3.11)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐκ ῾Ραψάνης  (5.3)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐξ ᾿Εφέσου  (5.4)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν Χιοπολίτην  (26.11)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐξ ᾿Ατταλείας  (25.6)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐκ Μελάμπων  (28.10)
Γεώργιον, νεομάρτυρα ἐκ Σαμοθράκης τόν πρεσβύτερο(6.4)
Γεώργιον, νεομάρτυρα ἐκ Σαμοθράκης τόν νεώτερον  (6.4)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐν ᾿Ιωαννίνοις  (17.1)
Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐκ Κρήτης  (7.2)
Γεώργιον, τόν Θαυματουργόν και Μαχαιρωμένον   (31.12)
Γεώργιον, ὃσιον τόν Σιναΐτην  (11.3)
Γεώργιον, ὁσιομάρτυρα τόν Πέρσην  (6.1)
Γεώργιον, ὁσιομάρτυρα τόν Λιμνιώτην  (24.8)
Γεώργιον, ὃσιον τόν Χοζεβίτην  (8.1)
Γεώργιον, ᾿Επίσκοπον ᾿Αμάστριδος  (21.2)
Γεώργιον, ᾿Επίσκοπον Μυτιλήνης τόν πρώτον  (7.4)
Γεώργιον, ᾿Επίσκοπον Μυτιλήνης τόν δεύτερον  (1.2)
Γεώργιον, ᾿Επίσκοπον Νικομηδείας  (29.12)
Γεώργιον, ὃσιον τόν θαυματουργόν  (11.3)
Γεώργιον, ὃσιον τόν ῎Ιβηρα και ᾿Αθωνίτην  (13.5)
Γεώργιον, ὃσιον ἐκ Κύπρου  (26.4)
Γεώργιον, ὃσιον τόν ἐν Μαλαιῷ  (4.4)
Γεώργιον, ὁμολογητήν, τόν ᾿Επίσκοπον Δεφέλτου (29.2)
Γεώργιον, ὁμολογητήν, τόν ᾿Επίσκοπον Πισιδίας  (18.4)
Γεώργιον, τόν ῾Ρωμαῖον, ᾿Απόστολον ἐν Γαλλίᾳ  (25.10)
Γεώργιον, ὃσιον τόν ῾Ρωμαῖον, ᾿Επίσκοπον Βιένης  (2.11)
Γεώργιον, ὃσιον τῆς Λοδέβης, τόν Βενεδεκτῖνον  (19.2)
Γεωργίαν, ὁσίαν τήν ῾Ρωμαίαν, μονάσασα παρά τῷ Κλερμόντ (15.2)

Εΰλογήσαντος τοϋ ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος• καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον. δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος α’. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὀνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος β’. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἡμυνάμην αὐτοῦς.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος γ’. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Εἶτα τὰ Τροπάρια.

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Οἱ πολυάριθμοι Γεώργιοι πάντες, ἡ θεοφόρος τοῦ Χριστοῦ συνοδεία, ὑπέρ ἡμῶν πρεσβεύσατε θερμῶς τῷ Θεῷ ἄλλοι μέν ἐφάνητε κορυφαῖοι ἀθλήσει, ἄλλοι δέ εἰς ἄσκησιν ὑπερέβητε μέτρον διό καί πάντας τούς χριστιανούς νῦν εὐλογεῖτε, ἁγία ὁμήγυρις.

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Οὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε, τὰς δυναστείας Σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι• εἰμὴ γὰρ Σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ Σοῦ• Σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.

Ψαλμὸς Ν´(50)
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου, ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καί ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καί τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καί τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς Σου καί ἀσεβεῖς ἐπὶ σέ ἐπιστρέψουσιν. Ῥῦσαι με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου τήν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα  συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών καί οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καί ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τό θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

Εἶτα  ὁ Κανὼν

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Γεώργιοι μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, πυρσοί ᾿Εκκλησίας, καί πιστῶν ἡ καταφυγή, προσεύξασθε πάντες τῷ Κυρίῳ, ἳνα στερροί ἐν τῇ πίστει ἱστώμεθα.

Τήν ῥώμην θαυμάζοντες τῆς ψυχῆς, ὑμῶν τῶν μαρτύρων, Γεωργίων τῶν ἀθλητῶν, αἰτούμενοι σθένωσιν ἐν πίστει, καί γεωργίαν ψυχῆς τε καί σώματος.

Γεώργιε πρώταρχε τῶν λοιπῶν, καί μεγαλομάρτυς, τῶν τροπαίων κατακτητά, σύν ἃπασι ἄλλοις ὁμωνύμοις, ὀρθοδοξίᾳ ἡμᾶς στερεώσατε.

Θεοτοκίον.
Γεννήσασα Πάναγνε τόν Θεόν, τόν τήν σωτηρίαν, χορηγοῦντα εἰς τούς βροτούς, κατέχεις μεγάλην παρρησίαν• ὃθεν κακῶν καί δεινῶν ἡμᾶς λύτρωσον.

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος.
Θεοφόροι πατέρες, χριστιανῶν καύχημα, ἐκ τῶν Γεωργίων τοῦ δήμου, ἔνσαρκοι ἄγγελοι, ὦ Σιναΐτα ἀββᾶ καί Χοζεβῖτα τρισμάκαρ, τοῖς πιστοῖς ἀνάψατε, πόθον ἀσκήσεως.

Νῆψιν πνεύματος θείαν, καί τῶν χρηστῶν  ἔφεσιν, προσέτι κηρύγματος ζῆλον, ἡμῖν ἐμφύτευσον, ᾿Αθωνιτῶν ἡ ἰσχύς καί τῶν ᾿Ιβήρων ἡ δόξα, ἱερέ Γεώργιε, πάτερ πανεύφημε.

Γεωργίων  ὁ δῆμος, σέ ποιητήν κέκτηται, ἐνθέων κανόνων και ὓμνων, θεῖε ᾿Επίσκοπε• ἀρχιποιμένων τό φῶς, Νικομηδείας τό κλέος, τούς ποιμένας δίδαξον, ποίμανσιν ἄριστον.

Θεοτοκίον.
Ὄρος ἃγιον ὤφθης, καί ἐκλεκτός θάλαμος, καί τῆς σωτηρίας ἡ κλῖμαξ, Πάναγνε Δέσποινα• ὃθεν ἡμῶν τῶν πιστῶν, παρά Κυρίου ἐξαίτει, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν, μόνη Πανύμνητε.

Διάσωσον, τῶν Γεωργίων ἁγίων πάνσεπτε δῆμε, πάσης βλάβης καί πειρασμῶν, ψυχῆς τε καί σώματος, τούς ᾄδοντας ὓμνον ὑμῖν ἐν πίστει.

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ Πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπί τήν ἐμήν χαλεπήν τοῦ σώματος κάκωσιν, καί ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τό ἄλγος.

Αῖτησις καὶ τὸ Κάθισμα.
Ἦχος β΄Τά ἄνω ζητῶν.
Προστάται στερροί καί φύλακες ἀκοίμητοι, θερμοί πρεσβευταί καί βέβαιοι ἀκέστορες, τῷ λαῷ ἐδείχθητε Γεωργίων σύνταγμα ἃγιον• ὃθεν ἀεί πρεσβεύετε Θεῷ, λυτροῦσθαι ἁπάσης περιστάσεως.

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε.
Φωτισθέντες τῇ Χάριτι, καί ὁμολογίας λαβόντες δύναμιν, τόν Χριστόν ὡμολογήσατε, ῾Ομολογητῶν δυάς πανάρεστος.

Οἱ Κυρίῳ εὐάρεστοι, καί τοῖς κακοδόξοις βροτῶν δυσάρεστοι, ἐκδιδάξατε Γεώργιοι, τῆς ὀρθοδοξίας ὑπεράσπισιν.

Γεωργίων οἱ μάρτυρες, τῶν πειρατηρίων τοῦ βίου ῥύσασθε, λογισμῶν τε ἀποκάθαρσιν, ἀσκουμένοις πᾶσι χορηγήσατε.

Θεοτοκίον.
Ταῖς λιταῖς σου Πανάσπιλε, τῶν ἁμαρτωλῶν ἐθισμῶν ἀπάλλαξον, καί τηρεῖν ἡμᾶς προστάγματα, τοῦ Κυρίου πάντα ἐξαιτούμεθα.

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.
Μάρτυρες σεπτοί, Γεωργίων ἡ κορύφωσις, τῆς Σερβίας καί τῆς Χίου οἱ βλαστοί, τήν ὑγείαν ὁμωνύμων συντηρήσατε.
Ἔσχατοι καιροί, τό μαρτύριον ἐθαύμασαν, Γεωργίου ἐξ ᾿Ηπείρου τοῦ λαμπροῦ ὃθεν πάντες τήν εὐχήν αὐτοῦ αἰτούμεθα.

Νόσων ζοφερῶν, ἀσινεῖς ἡμᾶς  φυλάξατε, Γεωργίων νεομάρτυρες σεπτοί, Σαμοθράκης καί τῆς Κρήτης ζεύγη ἃγια.

Θεοτοκίον.
Πρέσβευε ῾Αγνή, τῷ Πατρί Υἱῷ καί Πνεύματι, τοῦ καθαίρειν τάς κηλῖδας τοῦ νοός, καί σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν Πανάμωμε.

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν.
Ἰσχϋι, τῇ θεϊκῇ νεκρώσαντες, ἀνθρωπεῖαν διά βίας τήν φύσιν, θείαν πολλήν ἐκομίσατε χάριν, τῶν Γεωργίων φιλέρημοι Γέροντες• διό ἁπάσας καθαράς, τάς αἰσθήσεις ἡμῶν ἀσφαλίσατε.

Σαρκίου, τούς πειρασμούς Γεώργιε, καί νοός τάς πονηράς ἐνθυμήσεις, ἃπερ ἀσκήσει κατήργησας πάτερ, ἀποβαλών τά τοιαῦτα νοήματα, βιώσας ἐν τῷ Μαλαιῷ, τοῦ διώκειν μαθήματα δίδαξον.

Μεγίστης, ἀξιωθέντες χάριτος, ᾿Επισκόπων Γεωργίων χορεία, τῆς Μυτιλήνης δυάς ἡ ὁσία, καί σύ ταγέ τῆς Ἀμάστριδος ἄριστε, τηρεῖν παράδοσιν ὀρθῶς, ᾿Εκκλησίας ποιμένας φωτίσατε.

Θεοτοκίον.
Δυνάμωσον, ᾿Εκκλησίαν ᾿Ασπιλε, τάς αἱρέσεις καί τά σχίσματα φεύγειν, καί τούς πιστούς διατήρησον πάντας, ἀναμαρτήτους Υἱῷ σου ἀρέσκοντας, ἳνα δοξάζωμεν Αὐτόν, παραδόσει καλῶς ὡς ἐμάθομεν.

Διάσωσον, τῶν Γεωργίων ἁγίων πάνσεπτε δῆμε, πάσης βλάβης καί πειρασμῶν, ψυχῆς τε καί σώματος, τούς ᾄδοντας ὓμνον ὑμῖν ἐν πίστει.

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ Πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπί την ἐμήν χαλεπήν τοῦ σώματος κάκωσιν, καί ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τό ἄλγος.

Αἴτησις καί τό Κοντάκιον.
῏Ηχος β’. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.

Τήν θαυμαστήν Γεωργίων συνέλευσιν, ἀθλήσει τε καί ἀσκήσει ἐκλάμψασαν, τιμῶντες πιστοί μελῳδήσωμεν, ἐπικαλούμενοι πᾶσαν ἀντίληψιν λαοῦ γάρ εἰσιν τό κραταίωμα.

Καί εὐθύς τό Προκείμενον.
Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ῾Αγίοις αὐτοῦ.
Στίχ.  Τοῖς ῾Αγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν Κύριος.

Εὐαγγέλιον. ᾿Εκ τοῦ κατά Λουκᾶν  (κεφ. ΙΒ στ. 1-12).
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς. Προσέχετε ….

Δόξα.
Ταῖς τῶν σῶν ἁγίων ταῖς πρεσβείαιςΈλεήμον, έξάλειψον τά πλήθη, τών έμών εγκλημάτων.

Και νῦν.
Ταΐς της Θεοτόκου, πρεσβείαις, Έλεήμον, έξάλειψον τά πλήθη, των έμών εγκλημάτων.

Στίχ. Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με ὁ Θεός.
Προσόμοιον.
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.
Σύνταγμα θεόλεκτον, τῶν ῾Αγίων Γεωργίων, ᾿Εκκλησίας καύχημα, καί πιστῶν τό ἔρεισμα, τό ἀκλόνητον πᾶσαν γάρ δύναμιν, κέκτησθε ῝Αγιοι, τῷ Θεῷ εὐαρεστήσαντες ὃθεν δεήθητε, Χριστοῦ τοῦ Δεσπότου τρισόλβιοι, σύμπαντες εἰς ὁμήγυριν, ὃπως τά τῆς πίστεως δόγματα, πάντοτε φυλάττειν, μή παύσωμεν ὡς κόρας ὀφθαλμῶν, ἃ οἱ Πατέρες ἡρμήνευσαν, ἐν Συνόδοις ἄριστα.

Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν σου …

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.
Οἱ κρουνοί σῶν αἱμάτων, Θετταλίας ῾Ραψάνην, καλῶς κατήρδευσαν, Γεώργιε τρισμάκαρ, διό καί νῦν ἀγάλλῃ, μελῳδῶν πρός πρός τόν Κύριον ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεός εὐλογητός εἶ.

Μεγαλύνοντες ἆθλα, καί τιμῶντες τήν μνήμην, ὑμῶν πανένδοξοι, Γεώργιε ᾿Εφέσου, σύν τῷ ἐξ ᾿Ατταλείας, πρός τον Κύριον κράζομεν• ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεός εὐλογητός εἶ.

Ἡ ἁγία χορεία, ᾿Εκκλησίας τῆς Μίας, βλαστοί τετράριθμοι, Γεώργιοι ῾Ρωμαίων, πρεσβεύσατε Δεσπότῃ, τάς αἰτίας τοῦ σχίσματος, ᾿Ανατολῆς καί Δυσμῶν, ταχέως ἐξαλεῖψαι.

Θεοτοκίον.
Γεώργησον Κυρία, εὐσεβείας ἀγρόν μου, καί μετανοίας μου, ἠθῶν τε εὐκοσμίαν, ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ, καλλιέργησον Δέσποινα, ἳνα δοξάζω Χριστόν, καί ῎Αναρχον Πατέρα.

ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα.
Λόγοις καί ἔργοις, εὐχαριστεῖν τῷ Δεσπότῃ, ἱκετεύομεν δοῦναι δυνάμεις, μάρτυρες Κυρίου, ἐκ δήμου Γεωργίων.

Χαίρονται πάντα, τῆς ᾿Εκκλησίας τά μέλη, καί αἰτοῦνται ὑμῶν προστασίαν, σύστημα ῾Αγίων, λαμπρῶν νεομαρτύρων.

Ρύσατε πάντας, ἐκ λογισμῶν ἀκαθάρτων, στερεοῦντες ἐν φόβῳ Κυρίου, ἔνθεος χορεία, ῾Αγίων Γεωργίων.

Θεοτοκίον.
Ἄχραντε Κόρη, ἐκ τῶν ἁγνῶν σου αἱμάτων, ὁ Δεσπότης ἐφόρεσεν σάρκα, ᾧ οἰκείωσαί με, γνησίᾳ μετανοίᾳ.

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.
Βοῶμεν Γεωργίων, σμήνει ἐκ μαρτύρων, τούς ἀσθενεῖς ἐξ ἡμῶν θεραπεύσατε, καί τήν κατί ἄμφω ὑγείαν ἡμῖν χαρίσατε.

Μαρτύρων τῶν ἀρχαίων, δόξης κοινωνοῦντες, ὦ νεομάρτυρες θείου συντάγματος, ἀπολυτρῶσαι κακίας ἡμᾶς δεόμεθα.

Χορεία ᾿Επισκόπων, σύν τῷ Πατριάρχῃ, τούς συνωνύμους ὑμῖν εὐλογήσατε, ἳνα θεάρεστον βίον πάντες διάγωμεν.

Θεοτοκίον.
Πανάχραντε Μαρία, Κεχαριτωμένη, χαῖρε πιστῶν ἀσφαλές καταφύγιον, καί σωτηρία του κόσμου καί ἀγαλλίαμα.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν Σε τήν Θεοτόκον, τήν ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τήν ὄντως Θεοτόκον Σέ μεγαλύνομεν.

Καὶ τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια,
Χαίροις Γεωργίων ἡ ἐκλεκτή, σύνοδος μαρτύρων, τῶν ὁσίων καί ἀσκητῶν, τῷ Δεσπότῃ πάντες, πρεσβεύετε ἀπαύστως, ὑπέρ τῆς ᾿Εκκλησίας, φεύγειν τά σκάνδαλα.

Χαίροις Γεωργίων ὁ ἀρχηγός, ὁ Μεγαλομάρτυς, καί πτωχῶν ὑπερασπιστής, σύν τῷ νεωτέρῳ, βλαστῷ ᾿Ιωαννίνων• ἐφάνητε Κυρίῳ, σφάγια ἃγια.

Σέρβων καί τῆς Κύπρου οἱ θησαυροί, Μαγνησίας Χίου, καί
᾿Ιβήρων τέκνα λαμπρά, Κρήτης Σαμοθράκης, ᾿Εφέσου τε ἡ δόξα, ἀκλόνητον τήν πίστιν, ἡμῶν στηρίξατε.

Χαίροις τῶν ὁσίων σεπτή ὁμάς, ῝Αγιοι Πατέρες, τῆς ἀσκήσεως ὁ κανών, Χοζεβῖτα θεῖε, καί σύ ὦ Σιναΐτα, λοιποί τε Γεωργίων, δῆμε ὑπέρτιμε.

Χαίροις ἡ δυάς ὁμολογητῶν, τῶν ὀρθῶν δογμάτων, σθεναροί ὑπερασπισταί. Χαίροις καί ῾Ρωμαίων, τετράριθμος χορεία• ἀεί τούς προσκυνοῦντας, ὑμᾶς φυλάττετε.

Πᾶσαι τῶν ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, ᾿Αποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ ἃγιοι οἱ πάντες μετά τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τό σωθῆναι ἡμᾶς.

Τὸ Τρισάγιον
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς).
Δόξα Πατρί, καί Υἱῶ, καί ἁγίῳ Πνεύματι,
καί νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρί…

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον· καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

καί τά Τροπάρια ταῦτα. Ἦχος πλ. β΄.
Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, πάσης γάρ ἀπολογίας ἀποροῦντες, ταύτην Σοι τήν ἱκεσίαν, ὡς Δεσπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοί προσφέρομεν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα.
Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπί Σοί γάρ πεποίθαμεν. Μή ὀργισθῆς ἡμῖν σφόδρα, μηδέ μνησθῆς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν. Ἀλλ’ ἐπίβλεψον καί νῦν ὡς εὔσπλαχνος καί λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν καί ἡμεῖς λαός Σου, πάντες ἔργα χειρῶν Σου καί τό ὄνομά Σου ἐπικεκλήμεθα.

Καί νῦν.
Τῆς εὐσπλαχνίας τήν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες εἰς Σέ μή ἀστοχήσομεν, ῥυσθείημεν διά Σοῦ τῶν περιστάσεων· Σύ γάρ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν.

῏Ηχος πλ. α’, Τόν Συνάναρχον Λόγον.
Θεοσύλλεκτον δῆμον πιστοί ὑμνήσωμεν τῶν μέν μαρτύρων τήν πίστιν τήν σθεναράν ἀδελφοί προσευχῇ παρά Κυρίου ἐκζητήσωμεν
ἄσκησιν δέ τῶν ἀρετῶν ὁμοιάσωμεν καλῶς ὁσίοις ἡμῶν πατράσι καί Γεωργίων ἁπάντων τά κλέη ᾄσωμεν αἰσίαις φωναῖς!

Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, μεθ’ ἣν ψάλλομεν τα ἑξῆς

῏Ηχος β’. ῝Οτε ἐκ τοῦ Ξύλου.
Πάντων, Γεωργίων ὁ χορός, μάρτυρες ἀρχαῖοι καί νέοι, σύν τοῖς ὁσίοις ὑμῶν, ἔρεισμα αἰώνιον, τῆς ᾿Εκκλησίας Χριστοῦ, τάς αἱρέσεις διώξατε, καί ᾿Ορθοδοξίας, δόγματα στηρίξατε, θεοποιά καί σεπτά, ἃ καί ἐποτίσατε πάντες, αἳμασι καί δάκρυσι ὃθεν, νῦν τιμῶμεν ἃπαντας εἰς Σύναξιν.

Δέσποινα πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων Σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην Σου.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν.
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὅ Θεός ἡμῶν έλέησον ἡμᾶς.
’Ἀμήν.

Χαιρετισμοί εις πάντας τους Αγίους Γεωργίους

 

Πηγή