Παράκληση – Ύμνος εις την Υπεραγία Θεοτόκο την Κανάλα

Σκέπη καί προστασία τών πιστών

Τήν Θείαν ΣΟΥ εικόνα ώς τής δόξης ΣΟΥ σκήνωμα Kανάλα ΠΑΝΑΓΙΑ προσκυνούμεν δοξάζομεν εκ ταυτης γαρ πηγάζει μηστικώς ή χάρις των ‘ Αύλων  δωρεών. Θεραπεύεις τούς νοσουντας καί τάς ψυχάς τών πίστει προστρεχόντων ΣΟΙ.
Δι’ ο τά μεγαλεία ΣΟΥ Θαυμάζοντες καί πιστώς βοώμεν ΣΟΙ.
Δόξα τη Παρθενία ΣΟΥ άγνή,
Δόξα τη Βασιλεία ΣΟΥ.
Δόξα τη άορατω ΣΟΥ χρηστότητι.

Απόψε ξενυχτίζουμε τήν Παναγία Κανάλα
γιατ’ είναι ή προστάτισσα στον κόσμο στήν Ελλάδα.

Παράκλησι σου κάνουμε καί σέ παρακαλοϋμε,
τή χάρι σου γυρεύουμε καί σένανε καλούμε.

Προσπίπτω ό ταλαίπωρος ζητώ τό ελεός σου,
οπως γενής μεσίτρια άγνή πρός τόν υίόν Σου.

Ίνα ίδή τή θλίψιν μας, άκούση τήν φωνήν μας
και έπιχύση βάλσαμον έλέους στήν ψυχή μας.

“Εσύ είσαι ή Παντάνασσα, είσαι Βασίλισσά μας.
Ω Παναγία Κανάλα μου είσαι προστάτισσα μας,

Σΰ τάς καρδίας των πιστών ευφραίνεις και δροσίζεις
καί τάς ψυχάς τών εύλαβών λαμπρύνεις καί φωτίζεις.

Έσύ είσαι ή γιάτρισσα όπου θα μας γιατρέψης,
κάθε ψυχή άμαρτωλή. Έσΰ θά θεραπεύσης.

Χάρισε Παναγία μας εις τούς τυφλούς τό φώς τους,
δώσε τά ματάκια τους καί πάρτους στό πλευρό Σου,
καρκίνο, φυματίωσι καί τήν επιληψίαν
βάλε Σύ τό χεράκι Σου, ώ του παντός Κυρία.

Κουτσούς, τρελλούς, παράλυτους έλα γιά νά τούς σώσης,
ώ Παναγία Κανάλα μου νά τούς έλευθερώσης.

Θεράπευσε πρώτα την ψυχή καί υστέρα τό σώμα,
φώτιση δώσε Κανάλα μου σέ όλη Σου τή χώρα,
Γιάτρεψε Παναγία μου καί έμενα, τό παιδί Σου,
γιά νάμαι πάντα πλάϊ Σου, νάμαι πάντα μαζί Σου.

Αγαπητοί μου Χριστιανοί Όλοι μετανοεΐστε,
στή Παναγιά καί στό Χριστό το Ήμαρτον ζητήστε.

Μαρία πού έλευθέρωσες τό Έθνος, τήν Πατρίδα,
Μαρία ελευθερώτρια χαρά καί ευτυχία.

Στείλε μητέρα τοϋ Θεού στον κόσμο τήν γαλήνη
καί όδήγει κάθε άνθρωπον στήν έλεημοσύνη.

Αύτή είναι ή μεσίτρια Όπου θά μεσιτεύση,
καί τόν Ίησοϋ μας τόν Χριστόν, νά πάη νά πρεσβεύση.

Αύτή είναι ή βασίλισσα, είναι ή Πλατυτέρα,
είναι ή μάνα του Χριστοϋ καί του Θεοϋ μητέρα,
Αύτή θά σώση τό λαό καί ολα τά παιδιά Της,
γιατί είναι μάνα στοργική, τά θέλει ολα δικά Της.

Ώ Παναγία Κανάλα μου, πάντα θά Σέ δοξάζω,
τά θαύματά Σου τά πολλά πάντοτε θά φωνάζω.

Όστις έλπίζει εις Έσέ καί Σέ επικαλείται
άπό κινδύνους σώζεται, θάνατον δέν φοβείται.

Γι’ αύτό άπόψε Παναγία πού Σέ παρακαλούμε
τό θαυμα Σου μανούλα μου Κανάλα μου νά δοΰμε.

Βασίλισσα τοΰ ούρανου μεσίτρια του κόσμου,
ολη Σου τή βοήθεια καί σέ έμένα δός μου.

Χαίρε Έσύ Παντάνασσα έν γυνάιξί ώραία,
Χαίρε διότι έτεκες X ρ ι σ τ ό ν τόν Βασιλέα.

Μαρία απειρόγαμε ή τόν Θεόν τεκούσα,
σέ ικετεύουμε άγνή μή παύσης παρακαλούσα.

Τόν Σόν Υίόν καί Κύριον, άνύμφευτε Μαρία
νά άποστείλη είς ήμας χάριν καί ευλογίαν.

Βλέπε τα Παναγία μου καί τά ξενητεμένα
στήν ξένητιά πού βρίσκονται ναν’ ευχαριστημένα.

Έκεΐ δέν έχουνε γονείς γιά νά βοηθήσουν,
στην κάθε λύπη καί χαρά γιά νά τά ένισχύσουν.

Γι’ αύτό προσπίπτουμε σέ Σέ, ώ του παντός Κυρία,
νά τρέξης σ’ ολα τά παιδιά νά δώσης προστασία.

Μάνα έγίνηκες καί Σύ καί ξέρεις τόν καϋμό μας,
βοήθα Παναγία μου, νά ’ρθουνε στό πλευρό μας.

Μανούλα μου φωνάζουμε, γλυκειά μας Παναγία,
στήν ξενητειά καί στό στρατό Έσέ εχουμε έλπίδα.

Έσύ λιμάνι τής καρδιάς μητέρα πονεμένη,
γι’ αύτό κάθε άρρωστος καλά θέλει νά γίνη.

Ήρθαμε Παναγία μου μέ πόνο και μ’ έλπίδα
πώς θά άκούσης δέηση Κανάλα Παναγία,
Παράκλησι σου κάνουμε καί σέ παρακαλουμε,
ύγεία σοϋ φωνάζουμε, υγεία Σου ζητούμε.

Βοήθησέ μας Παναγία καί μήν μάς άπελπίσης,
τόν πόθο πώχει ό καθείς, έσύ νά τοΰ χαρίσης.

Γιά να ίδούμε όλοι μας καί νά ευχαριστηθούμε,
κι’ άπό τά βάθη τής καρδιάς δόξασοι ό Θεός νά πούμε.

Όπου αξιωθήκαμε νά δοΰμε τά παιδιά μας,
γιατί τά άναθρέψαμε μέ αίμα τής καρδιας μας.

Δέν Σοϋ ζητούμε πλούτη έμεϊς, δόξες και μεγαλεία  
σέ κείνα δώσε φώτιση καί θεία ευλογία,
άπό τό δρόμο του κακου πάντοτε νά.τά βγάζης
καί μέ τή Θεία σκέπη Σου Έσύ νά τά σκεπάζης.

Βοήθα Παναγία μου Βοήθα Πάναγιά μου,
όλου του κόσμου τά παιδιά κι  υστέρα τά δικά μου.

Παρθένα στήριγμα γλυκό, μητέρα τοΰ Θεού μας,
πού είσαι γιά μας παρηγοριά, στό σώμα καί στό νοϋ μας.

Όπου κρατας στή σκέπη Σου, τό όρφανό, τή χήρα,
κι’ άνοίγεις διά τόν πτωχό, έλπιδοφόρα Θύρα.

Βασίλισσα τού ούρανοϋ πού είσαι γιά μας γαλήνη
κι’ άστέρι πού λαμποκοπά όπου ποτέ δεν σβύνει.

Δροσιά καί άνακούφιση στ’ άρρωστου τό κλινάρι
νά εχη μύρα εΰωδιά όλη τήν Άγια χάρη.

Ελπίδα όλοζώντανη εΙς τον απελπισμένο,
στον πλούσιο καί στό φτωχό καί στόν φυλακισμένο.

Σωσίβιο άληθινό στό ναυαγό που  πλέει,
ελπίδα καί παρηγοριά σέ κείνον όπου κλαίει.

Προστάτευέ μας Παναγιά, μέ Μητρική αγάπη.
άπ’ τό σκληρό, κι’απ’ τ’ άδικο στό κόσμο μονοπάτι.

Στό σκλαβωμένο χάρισε έλευθερη πατρίδα,
στό ναυαγό πού δέρνεται στό πέλαγος σανίδα,
Στήν χήρα την παρηγοριά, στόν άρρωστο ύγεία,
σέ μας τήν άνακούφιση γλυκέιά μας Παναγία.

Ω Παναγία Κανάλα μου, λυπήσου τόν καθένα
καί δρόσισε μέ τή δροσιά, χείλη  τά μαραμένα.

Ώ Παναγία Κανάλα μου μεγάλο τ’ όνομά Σου,
μεγάλη είναι ή χάρη Σου και τό προσκύνημά Σου.

Δέν ξεύρω Παναγία μου πώς νά Σέ ύμνήσω;
Πώς νά σου πλέξω έγκώμια, νά σέ δοξολογήσω,

Σε εύχαριστώ, σ’ ευχαριστώ. Σοϋ δίνω εύχαριστίες,
Ώ Παναγία Κανάλα μου, ύμνους δοξολογίες.