Προσευχές του Ἀγίου Σιλουανου τοῦ ’Ἀθωνίτου

Προσεύχῃ για τῆ σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου

Κύριε, δώσε τήν εἰρήνη σου στό λαό σου. Κύριε, δώσε στούς δούλους σου τό Πνεῦμα σου τό Ἂγιο, γία νᾷ θάλπει τίς ψυχές τούς μέ τήν άγάπη σου καί νᾷ τούς ὁδηγεῖ σ’ ὄλῃ τήν ἀλήθεια καί σε κάθε άγαθό.
Κύριε, θέλω νᾷ περιβαλεῖ ἤ εἰρήνη σου όλο τόν κόσμο, πού τόν ἀγάπησες τόσο πολύ καί ἒδωσες τόν μονογενῆ σου Υιό, γία νᾷ σωθεί ὅ κόσμος δι’ αύτοῦ.Κύριε, δώσε τούς τηί χαρῇ σου, ὥστε μέ τῆ δική σου εἰρήνη καί άγάπη νᾷ γνωρίσουν καί Ν’ άγαπήσουν ’Εσένα καί νᾷ άναφωνήσουν, ὅπως οἱ ’Ἀπόστολοι στό Θαβώρ: «Κύριε, καλόν ἔστιν ἤμας ὧδε εἷναι μετά Σοῦ».
Σέ παρακαλῶ, ἐλεῆμον Κύριε, δώσε σ’ όλο τό λαό σου, ἀπό τόν Ἀδάμ μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, νᾷ Σέ γνωρίσουν, νᾷ μάθουν πώς εἷσαι ἀγαθός καί γεμᾶτος εὐσπλαγχνίᾳ. Γιατί έτσι θα απολαύσουν ὅλοι τήν εἰρήνη σου καί θα δοῦν τό φώς τοῦ προσώπου σου.
’Ἀλλά τί εχουμε κάνει, Κύριε, γία Σένα, ἤ σέ τί Σέ εὐχαριστήσαμε, ὥστε νᾷ θέλεις νᾷ εἷσαι μέσα μᾷς καί ἐμεῖς κοντά σου; Ἐμεῖς Σέ σταυρώσαμε μέ τίς ἁμαρτίαις μᾷς καί Σύ θέλεις νᾷ είμαστε μαζί σου; Ὦ, πόσο μεγάλο ἐλεός εδειξες σέ μένα! Σ’ ἕμενα, πού μου αξίζει ὅ ἀδῇς καί τά βάσανα τοῦ, Έσύ δίνεις τῆ χαρῇ τοῦ Ἂγίου Πνεύματος.
Κί ἄν ἒδωσες σ’ ἕμενα τόν άμαρτωλό τῆ χαρῇ νᾷ Σέ γνωρίσω μέ τό “Αγιο Πνεῦμα, τότε Σέ ἱκετεύω, Κύριε, νᾷ δώσεις νᾷ Σέ γνωρίσει καί ὅλος ὅ κόσμος. ’Ἀμήν.

Προσευχή Πρός ὀλούς τούς Ἁγίους

Ἅγιοι ’Ἀπόστολοι, ἕσεις κηρύξατε σ’ ὄλῃ τήν οἰκουμένη τῆ γνώσῃ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καί ἤ άμαρτωλή ψυχή μου γνώρισε αὑτῇ τήν ἀγάπη με τό “Αγιο Πνεῦμα. Καί τό ποθῶ καί σάς παρακαλῶ νᾷ δεηθεῖτε στόν Κύριο νᾷ ἀνανεώσει γία μένα τῆ δωρεά τού Ἀγίου Πνεύματος, τό όποιο γνωρίζει ἤ ψυχή μου, κί ἐγώ θα προσεύχομαι γία όλο τόν κόσμο, ὥστε νᾷ ελθει ἤ εἰρήνη στῇ γῆ.
Ἅγιοι Πάντες, θερμοπαρακαλέστε τόν Κύριο γία μένα. Ἕσεις βλέπετε τῆ δόξα τοῦ Κυρίου στούς οὐρανούς, γιατί ἀγαπήσατε στῇ γῆ τόν Κύριο μέ ὄλῃ τήν ψυχή καί μέ ὄλῃ τῆ διάνοιά σάς. Ἕσεις νικήσατε τόν κόσμο μέ τῆ δύναμη τῆς χαρῇς πού σάς δώρισε ὅ Κύριος έξαιτίας τῆς ταπεινώσεως σάς. Ἕσεις ύποφέρατε όλες τίς θλίψεις γία τήν άγάπη τοῦ Θεοῦ. Καί τό πνεῦμα μου έπιθυμεϊ διακαῶς νᾷ δεῖ πώς βλέπετε σείς τῆ δόξα τού Κυρίου, καί ἤ ψυχή μου νύχτα  μέρα νοσταλγεί τόν Κύριο καί ποθεΐ νᾷ ἀπολαύσει τήν άγάπη τοῦ.

’Ἀμήν.