Προσευχή τοῦ Ἀγίου Μαρδαρίου


Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε, Υἱέ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καί Ἅγιον Πνεῦμα, μία Θεότης, μία δύναμις, ἐλέησον με τόν ἁμαρτωλόν καί οἷς ἐπίστασαι κρίμασι σῶσον με τόν ἀνάξιον δοῦλον σου ὅτι εὐλογητός εἰ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.