Προσευχή διαφόρων αιτημάτων

Κύριε, Σέ παρακαλοΰμε:
Εἰρήνευσε τήν τρικυμισμένη ἀπό τά πάθη καί τίς ἁμαρτίαις ψυχή μᾷς.
Γαλήνευσε τό ταραγμένο ἀπό τίς ἀτελείωτες ἀναζητήσεις  πνεῦμα μᾷς.
Φώτισέ μᾷς μέ τό φωτισμό τῆς θείας γνώσεως καί εὐσεβείας.
Υπόταξε, Κύριε, στό εἰρηνικῷ θέλημά σου Ὄλα τά βάρβαρα ἔθνη, Ὅσα ἀγαποῦν τούς πολέμους.
Θεμελίωσε εἰρηνικῇ τῆ διαβιώσῃ μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς.
Μετάβαλε τούς θανατηφόρους πολεμικούς ἐξοπλισμούς τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς σε ἐργαλεῖα ἀνακουφίσεως τοΰ σωματικοῦ πόνου καί τῶν ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν.
Σέ παρακαλούμε, Κύριε, γία κάθε ’Ἐπισκοπῇ ’Ὀρθοδόξων.
Μνήσθητι, Κύριε, τού Οἰκουμενικοῦ μᾷς Πατριάρχου…
Τῶν Πατριαρχῶν, τῶν ’Ἀρχιεπισκόπων, τῶν Ἱεραρχῶν τῆς ’Ἐκκλησίας τῆς πατρίδας μᾷς καί τοῦ ’Ἀρχιεπισκόπου μᾷς…
Μνήσθητι, Κύριε, τῶν Ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καί μοναχῶν, μαζί με τούς συγγενεῖς καί συνεργάτες τούς.
Μνήσθητι, Κύριε, τῆς ἀγίας σου καθολικῆς καί ἀποστολικῆς ’Ὀρθοδόξου ’Ἐκκλησίας.
Παῦσαι τά σχίσματα τῶν ’Ἐκκλησιῶν.
Τίς ἐπαναστάσεις τῶν αἱρέσεων διάλυσε τες γρήγορα μέ τῆ δύναμη τού Ἀγίου σου Πνεύματος.
Τούς διασκορπισμένους συγκέντρωσέ τούς, τούς πλανημένους ἐπανάφερε τούς καί σύνδεσέ τούς μέ τήν ἀγία σου καθολικῇ καί ἀποστολικῇ Ἐκκλησία.
Μνήσθητι, Κύριε, ὅλων αὑτῶν πού κοπιάζουν καί διακονοῦν στούς ἐνοριακούς ἱερούς Ναούς, σέ φιλανθρωπικά σωματεῖα, κοινωνικούς συλλόγους καί ἐνοριακά φιλόπτωχα ταμεία.
Εὐλόγησε τό έργο τῶν ἐργαζομένων μέσα στήν κοινωνία μοναχικῶν ’Ἀδελφοτήτων.
Προστάτευσε, Κύριε, τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ’Ὀρθοδόξους Ιεραποστόλους διευκόλυνε τό ἔργῳ τούς παραμέρισε τά ἐμπόδια χάρισέ τούς τά ἀναγκαΐα ὑλικά μέσα’ δώσε τούς πλούσια τήν πνευματικῇ καρποφορία.
Ἐνθάρρυνε καί ἐνίσχυσε, Κύριε, ὂσους διακονοῦν στά ’Ὀρθόδοξα ἱερά Προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων, στήν Παλαιστίνη καί στό Σινᾶ.
Εὐλόγησε τό πνευματικό ἔργῳ τῶν ἐργατῶν τοῦ θείου Λόγου καί τῶν συνεργατῶν στῇ διάδοση καί τήν ἐπικρατήσῃ τοῦ.
Εὐλόγησε τό εργο τῶν Κατηχητῶν, Ὁμαδαρχῶν καί ὅλων ὅσων παιδαγωγοῦν κατά Χριστόν τῆ νεότητα.
Εὐλόγησε, Κύριε, τούς εὐσεβεῖς ἄρχοντες καί κυβερνήτες τῆς πατρίδας μᾷς.
Χάρισε τούς βαθιά καί άναφαίρετη εἰρήνη.
Μίλησε μέσα στήν καρδιᾷ τούς, ὥστε νᾷ ἀποφασίζουν καλά πράγματα γία τήν Ἐκκλησία σου καί γία όλο τόν λαό σου.
Εὐλόγησε ὅσους ἐργάζονται καί φροντίζουν νᾷ ἐπικρατήσει δικαιοσύνη, εἰρήνη καί ἐλευθερία μεταξύ τῶν άνθρώπων.
Προστάτευσε καί διαφύλαξε τούς στρατευμένους ἀδελφούς μᾷς.
Μέ τῆ δύναμη τού Τιμίου Σταυροῦ σύντριψε ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς.
Σε παρακαλοΰμε γία ὅλους τούς καθηγητές καί τούς μαθητές τῶν σχολείων, τῶν ἀνωτέρων σχολῶν καί τῶν Πανεπιστημίων τῆς πατρίδας μᾷς.
Χορήγησέ τούς πνεῦμα σοφίας καί συνέσεως καί ἁνάδειξέ τούς υἱούς φωτός καί ἀληθείας.
Φώτισε καί διαφύλαξε, Κύριε, τά ἀδέλφια μᾷς πού σπουδάζουν σέ ξένες χώρες.
Θυμήσου, Κύριε, τούς ἀσθενεῖς, τούς ἀναπήρους, τά καθυστερημένα παιδιά τούς γέροντες πού ζοΰν στά γηροκομεῖα χάρισε σέ ὅλους αὑτούς ὑπομονή, ἐλπίδα καί θεραπεία.
Εὐλόγησε, φώτισε καί ἐνίσχυσε τούς ἰατρούς, τίς ἀδελφές νοσοκόμες ὅλων τῶν νοσηλευτικῶν καί εὐαγῶν ἱδρυμάτων, καί χάρισε ὑπομονή, ἐλπίδα καί άγάπη στούς συγγενεῖς τῶν ἀσθενῶν.
Στήριξε καί παρηγόρησε τούς ἀδελφούς μᾷς πού βρίσκονται σέ ὁποιαδήποτε θλίψῃ, ἀνάγκη, πένθος, φυλακή, ἐξορία, αἰχμαλωσία καί δουλεία
Προστάτευσε, Κύριε, ὅσους συνανθρώπους μᾷς χτυπήθηκαν ἀπό σεισμούς καί πλημμύρες, ὅσους μαστίζονται ἀπό πείνα καί άλλες συμφορές σέ κάθε σημείο τῆς γῆς.
Βοήθησε, Κύριε, τούς ἐργαζομένους, τούς εὐσεβεῖς οικογενειάρχες καί ἰδιαίτερα τούς πολυτέκνους.
Ένωσε μέ τήν ἀγία σου ἀγάπῃ τούς συζύγους πού βρίσκονται σέ ψυχρότητα, δυσαρμονία καί διαστάσῃ.
Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων, ὁδοιπορούντων, ὀρφανῶν, χηρῶν, ἀπροστατεύτων γερόντων καί ἐγκαταλελειμμένων νηπίων σέ ὅλους χάρισε τό πλούσιό σου ἐλεός.
Χάρισέ μᾷς καιρούς εἰρηνικούς, καταλλήλους ἀνέμους, εὐφορία τῶν καρπῶν τῆς γῆς καί τῆ διατηρήσῃ τῆς ἁρμονίας στῇ φύσῃ.
Μήν ἐπιτρέψεις, Κύριε, έξαιτίας τού ἐγωισμοῦ, τῆς φιλαυτίας καί τῶν ἀμαρτιών μᾷς, τῆ διαταράξῃ τῆς φυσικῆς ἰσορροπίας καί ομορφιάς, πού σοφία σου έθεσε στόν φυσικό κόσμο.
Σέ παρακαλοῦμε γία τήν ἀναπαύσῃ τῶν ψυχῶν:
τῶν ὑπέρ τῆς πίστεως καί πατρίδος πεσόντων
τῶν κτητόρων καί δωρητῶν τῶν ἁγίων τού Θεοῦ Ἐκκλησιῶν τῶν διδασκάλων τοῦ γένους μᾷς τῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν τῶν γονέων, ἀδελφῶν, συγγενῶν, ἀναδόχων, διδασκάλων, εὐεργετῶν, πνευματικῶν πατέρων καί ἀδελφῶν καί πάντων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
Κατάταξε τά πνεύματα αὑτῶν καί τά ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς, ἔν χώρα ζώντων, στῇ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Μνήσθητι, Κύριε, τῶν κατά σάρκα συγγενῶν μᾷς, τῶν ἀναδοχῶν καί ἀναδεκτῶν μᾷς μαζί μέ τούς συγγενεῖς τούς,
τῶν φίλων καί γνωστῶν μας,τών πνευματικῶν μᾷς πατέρων καί διδασκάλων,
αὑτῶν πού φροντίζουν τούς φτωχούς, αύτών πού μᾷς σπλαχνίζονται καί μᾷς βοηθοῦν,
ὅσων μᾷς μισοῦν καί δσων μᾷς άγαπούν,
ὅσων μᾷς παρακαλέσαν, ἐμάς τούς ἀναξίους, νᾷ προσευχόμαστε γία αύτούς, τῶν άποδήμων ἀδελφῶν μᾷς καί δσων κατοικοῦν μακριά ἀπό τήν πατρίδα.
Χάρισέ μᾷς, Κύριε, χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς μᾷς, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καί καλήν ἀπολογίαν ἐπί τού φοβεροῦ βήματος σου.
Ὄλα αὑτά σοῦ τά ζητάμε, πανάγαθε Πατέρα, ὀχί γιατί είμαστε ἄξιοι νᾷ τά ζητήσουμε ἀφοῦ ἐξάλλου δέν κάναμε τίποτε αγαθό πάνῳ στῇ γῆ άλλά γία τά έλέη σου, γία τήν πατρικῇ σου ἀγάπῃ, γία τούς οἰκτιρμούς τού μονογενοῦς σου Υἱοῦ, πού σταυρώθηκε γία τῆ σωτηρία μᾷς.
Σε παρακαλοῦμε, Κύριε, ἀκόμη καί γία ὅσα ἐμεῖς παραλείψαμε νᾷ σοϋ αναφέρουμε ἀπό ἄγνοια Λησμοσύνη πλῆθος ὀνομάτων.
Διότι σύ εἷσαι, Κύριε, βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων, ἐλπίδα τῶν ἀπελπισμένων, σωτῆρας τῶν ναυαγῶν, τό λιμάνι αὑτῶν πού ταξιδεύουν, ἰατρός τῶν ἀσθενῶν.
Έσύ Ἴδιος γίνε τά πάντα στούς πάντες, ἐσύ πού γνωρίζεις τόν καθένα καί τό αἴτημα τοῦ, τήν οἰκογένεια καί τήν ἀνάγκη τοῦ.
Πάντας ἡμᾶς πρόσδεξαι εἰς τήν βασιλείαν σου.

Ἀμήν.

(Άρχιμ. Χριστοδούλου Φάσσου)