Προχευχὴ γιὰ τοὺς ἐχθρούς μου.

Κύριε τοῦ ἐλέους καὶ τῆς ἀγαθότητος, παράσχου εἰρήνη καὶ ἀγάπη εἰς τοὺς μισοῦντας καὶ λοιδοροῦντας με καὶ ὅσους μὲ διαβάλλουν ἀπὸ μίσος καὶ κακία. Δῶσε μετάνοια καὶ ἔλεος ὥστε νὰ κατανοήσουν τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τους. Ἀξιωσέ τους νὰ σ᾿ ἀγαπήσουν ὅπως σ᾿ ἀγαπῶ καὶ νὰ ζήσουν στὴν αἰώνια Βασιλεία σου ὡς φῶτα γιὰ νὰ δοξάσουν αἰώνια τὸ Ἅγιον Ὄνομά Σου.
Κύριε Παντοκράτορ, Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐλέησέ τους κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Παράσχου σ᾿ αὐτοὺς εἰρήνη καὶ γαλήνη στὴν ψυχή τους ὥστε νὰ παύσει κάθε δαιμονικὴ ἐπίθεση, ὑμνώντας τὸ Πανάγιον Ὀνομά Σου.