Προσεύχη για τους κεκοιμημένους

Κύριε ὅ Θεός μᾷς, Σύ πού ἔχεις ἐκ φύσεως άθάνατη καί χωρίς τέλος ζωή, καί δημιούργησες τά λογικά πλάσματα, καί ὅσα εἷναι ἀθάνατα καί ὅσα ὑπόκεινται στό θάνατο Σύ πού έπλασες ἐξαρχῆς θνητῇ τῆ λογικῇ αὑτῇ ὑπάρξῃ, τόν ἂνθρωπο, τόν πολίτῃ τοῦ κόσμου, καί ύποσχέθηκες σ’ αύτόν τήν ἀναστάσῃ, καί δέν άφησες νᾷ δοκιμάσουν θάνατο ὅ δίκαιος Ένώχ καί ὅ προφήτης Ήλίας Σύ πού ονομάζεσαι «Θεός τοῦ ’Ἀβραάμ καί τοῦ Ισαάκ καί τοϋ Ιακώβ», σά νᾷ μήν εἷναι νεκροί, άλλά νᾷ ἔχουν κοντά σου ζωή μακαρία  ἐπειδή οἵ ψυχές ὅλων ζοϋν πλησίον σου καί βρίσκονται κάτω ἀπ’ τήν προστασία σου τά πνεύματα τῶν δικαίων, τούς ὁποίους δέν θα ἀγγίξει ποτέ τιμωρία ἤ θλίψῃ, διότι ὅλοι ὅσοι ἁγιάσθηκαν εἷναι κάτω ἀπό τήν πατρικῇ ἐξουσίᾳ σου. Σύ, ὅ Θεός μᾷς, ρίξε καί τώρα ἀπό ψηλά τό βλέμμα σου στούς κοιμηθέντες δούλους σου, τούς ὁποίους εξέλεξες καί παρέλαβες κοντά σου, γία νᾷ καταλήξουν σέ ἀλλ’ἤ ζωή, με εύφρόσυνη.’ Συγχώρησέ τούς ὅσα τυχόν ἁμαρτήματα διέπραξαν ἀκουσίως ἤ ἑκουσίως, καί δώσε νᾷ παραστέκουν πλησίον τούς ἄγγελοι ἀγαθοῖ. Καί κατάταξέ τούς στίς ἀγκάλαις τῶν Πατριαρχῶν καί τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἀποστόλων καί ὅλων τῶν “Ἁγίων, ὅσοι ἀπό τούς ἀρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα ἔζησαν σύμφωνα μέ τό θέλημά σου καί εὐαρεστῆσαν ἐνώπιον σου. Κατάταξέ τούς ἐκεῖ ὅπου δέν ὑπάρχει λύπη καί πόνος καί στεναγμός, ἀλλά κατοικία ετοιμασμένη γία τούς εὐσεβεῖς καί διαμονή προορισμένη γία ὅσους εἷναι εὐθεῖς στήν καρδιᾷ καί γία ὅλους ἐκείνους πού μέσα σ’ αὑτῇ βλέπουν τῆ δόξα τοῦ Χρίστου σου. Στόν Υιό σου καί στό “Αγιο Πνεῦμα καί σ’ ’Εσένα ἀνήκει δόξα, τιμῇ, λατρεία, εὐχαριστία καί προσκυνήσῃ εἰς τούς αἰῶνας.

’Ἀμήν.

(Εὐχή τῶν ’ Ἀποστολικῶν Διαταγῶν)