Προσευχή των Πατέρων της Όπτινα

ΚΥΡΙΕ, βοήθησε με Να ἀντιμετωπίσω μέ ψυχικῇ γαλήνη ὄλα, ὅσα θα μοΰ φέρει ἤ σημερινῇ ἡμέρα
Βοήθησε με νᾷ παραδοθῶ ὁλοκληρωτικά στο ἂγιο θέλημά Σου. Στην κάθε ὤρα τῆς ἡμέρας φώτιζε με καί δυνάμωνε με γία τό κάθε τι.
Ὂποιες εἰδήσεις κί ἀν λάβω σήμερα, δίδαξέ με νᾷ τις δεχθῶ μέ ἠρεμία καί μέ τήν ἀκλόνητη πεποίθηση ὅτι τίποτε δέν συμβαίνει, χωρίς νᾷ τό ἐπιτρέψεις Έσύ. Καθοδήγησε τις σκέψεις καί τά συναισθήματα μου σέ ὄλα μου τά ἔργα καί τά λόγια Στις ἀπρόοπτες περιστάσεις μή μ’ ἀφήσεις νᾷ ξεχάσω ὅτι ὄλα παραχωροῦνται ἀπό Σένα Δίδαξέ με νᾷ συμπεριφέρομαι σε κάθε μέλος τῆς οἰκογενείας μου καί σ’ ὅλους τούς συνανθρώπους μου μέ εὐθύτητα καί συνέσῃ, ὥστε νᾷ μή συγχύσω καί στενοχωρήσω κανένα.
ΚΥΡΙΕ, δός μου τῆ δύναμη νᾷ ὑποφέρω τόν κόπο καί ὄλα τά γεγονότα τῆς ἡμέρας αὑτῆς, σέ ὄλῃ τῆ διάρκειά τῆς. Καθοδήγησε τῆ θελήσῃ μου καί δίδαξέ με νᾷ προσεύχομαι, νᾷ πιστεύω, νᾷ ὑπομένω, νᾷ συγχωρῶ καί Ν’ άγαπώ.

ΑΜΗΝ.


ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ – ΩΡΩΠΟΣ