Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παράκλητικός κανών εις τον Άγιον Ιερομάρτυρα Μόδεστον Empty Παράκλητικός κανών εις τον Άγιον Ιερομάρτυρα Μόδεστον

Την / Το Τετ Φεβ 06, 2013 10:44 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
ΜΟΔΕΣΤΟΝ«Ευλογητός.....>>,<<Κύριε είσάκουαον... > ικαί «Θεός Κύριος...>> Εΐτα τό τροπάριον.

"Ηχος δ'. Ό υψωθείς έν τω Σταυρώ.

Τοΰ θεαδέλφου κληρωθείς την καθέδραν, των Αποστόλων μιμητής άνεφάνης, και των θαυμάτων εϊληφας την χάριν δαψιλώς· δθεν παρακλήθητι ταίς φωναΐς των σών δούλων, και σπεύσας έκλύτρωσαι, έπελθούσης ανάγκης, Ίερομάρτυς Μόδεστε σοφέ, τούς άδιστάκτίο ψυχή προσιόντας σοι.

Δόξα Καί νΰν. Θεοτοκίον.

Ού σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε.

Ό Ν' ψαλμός καί ό Κανών.

Ωδή α'. "Ηχος πλ. δ'. Υγρών διοδεΰσας.


Φωστήρ αλήθειας θεοφανής, Μόδεστε τρισμάκαρ, ψωτοβόλοις σου προσευχαίς, δεινών πειρασμών την σκοτοδίνην, την έπελθοΰσαν ήμϊν διασκέδασον.

'Υψόθεν το ους σου τό ευμενές, κλίνον Θεοφόρε, και έπάκουσον συμπαθώς, τών Ικετευτικώς σε λιπαρούντων, καί αιτημάτων το πέρας πρυτάνευσον.

Λοιμώδους μανίας φθοροποιού, και θανατηφόρου, βασκανίας και προσβολής, απήμαντα Μόδεστε συντηρεί, τα εις δουλείαν ήμών Πάτερ θρέμματα.

Θεοτοκιον

Άπείρανδρος ώφθης δίχα φθοράς, υπέρ νοΰν τεκοΰσα, τον τών δλων Δημιουργόν. Διό φθονερών με βουλευμάτων, και φθαρτικών πειρασμών Κόρη λΰτρωσαι.

Ωδή γ'. Ουρανίας άψϊδος.

Τάς φωνάς ένωτίζου, και την θέρμην δέησιν, και τους στεναγμούς της καρδίας, τών αΐτουμένων σε, Μόδεστε ενδοξε, καί τής παρούσης ανάγκης, σπεΰσον και άπάλλαξον ήμάς μακάριε.

Τών αλόγων θρεμμάτων, προνοητής άριστος, τη θεουργική χορηγία, άναδεικνύμενος, θεομακάριστε, νενοσηκότας άθλίως, τούς τροφίας ΐασαι τών προσιόντων σοι.

Όδηγος πλανωμένων, και ασθενών ιασις, ώφθης έν Σιών θεηγόρε· διό έπίστρεψον, ήμάς πρός τρίβον ζωής, έξ άτραποϋ απώλειας, ΐασιν και λύ- τρωσιν, πάσι δωρούμενος.

Θεοτοκίον

’Ίασαί μου το τραύμα, τό τής ψυχής ’Άχραντε, και τής συνεχούσης με λύπης, άπελευθέρωσον, και τών πολλών μου κακών, την πολυτάραχον ζάλην, κό- πασον θεόνυμφε, δπως σωθήσωμαι.

Διάσωσον 'Ιερομάρτυς Μόδεστε τούς σούς δούλους, άπο πάσης όδυνηράς περιστάσεως, και βοσκημάτων εκδίωκε πάσαν λύμην.

Θεοτοκίον. Έπίβλεψον έν εϋμενεία.

Αϊτησις καί τό Κάθισμα.

"Ηχος β'. Πρεσβεία θερμή.


Πηγάζων αεί χρηστότητος ιάματα, παθών χαλεπών, ξηραίνεις έπίκλησιν, καί τών αλόγων "Οσιε μυσαρά θεραπεύεις συντρίμματα· διά τοΰτο βοώμέν σοι θερμώς, μη παύση διέπειν ήμάς Μόδεστε.

Ωδή δ’. Είσακηκοα Κύριε.

Σπλαγχνισθείς έπικάμφθητι, ταίς ίκετηρίαις τών προσκαλούντων σε, και τούς πόνους παραμύθησον, και την λύπην παύσον ημών Μόδεστε.

Ή θερμή σου άντίληψις, τούς έν δυσχερείαις Πάτερ προφθάνουσα, τών δεινών τούτους έξαίρεται, καί αναψυχήν βραβεύει κρείττονα.

Μολυσμών άποκάθαρον, ψυχικών θεόφρον όμοΰ και σώματος, πρεσβειών σου έν τοΐς νάμασι, τούς είλικρινώς σοι προσανέχοντας.

Θεοτοκίον

Άνωδύνως κυήσασα τόν τών οδυνών την Εΰαν ρυσάμενον, τάς όδΰνας τάς εύρούσας με, είς χαράν μετάβαλε Πανάμωμε.

Ωδή ε'. Φώτιοον ήμάς.

Σθένος αρραγές, ίερώτατε, περίζωσον, κατά τοϋ αρχαίου πτερνιστοΰ, τούς στερρόν σε βοηθόν Μόδεστε έχοντας.

’Ίασαι πληγάς, καί οιδήματα καί μώλωπας, τών αλόγων βοσκημάτων όλικώς, τών δοθέντων είς δουλείαν ήμϊν Μόδεστε.

Έτοιμον φρουρόν, τών θρεμμάτων καί άκέστορα, εύρηκότες σε τη σκέπη σου αεί, άνατίθεμεν τά ζώα ημών Μόδεστε.

Θεοτοκίον

Ρϋσαί με 'Αγνή, της παρούσης περιστάσεως· ήμαρτον γάρ ήμαρτον ομολογώ, μη ούν γέλως έποφθήσωμαι ό δείλαιος.

’Ωδή ς'. Ίλάσθητί μοι Σωτήρ.

Οίκτείρησον συμπαθώς, ως Χριστομίμητος “Οσιε, τούς διαπΰρφ ψυχή, αίτοϋντας την χάριν σου, καί δός τά αιτήματα, τά σωτηριώδη, θεοδέκτοις με- σιτείαις σου.

Μεγάλων σε δωρεών, ό άθλοθέτης ήξίωσε’ μεγάλων ούν συμφορών, ήμάς άπολΰτρωσαι, μεγίστη πρεσβεία σου, ώς μέγας προστάτης, ευσεβών μέγιστε Μόδεστε.

Άπήμονα έσαεί, άλεξικακίας πρεσβείαις σου, έξ ολέθριου φθοράς, ήμΐν τά βοσκήματα, ίππους ήμιόνους τε, πρόβατα και βόας, διατηρεί Πάτερ Μόδεστε.

Θεοτοκίον

Ρερυπωμένην ζωήν, άφρόνως πολιτευσάμενος, είς άπορίαν δεινήν, και θλίψεων μέγεθος, ό τάλας κατήντησα, αλλά συ Παρθένε, μή είς τέλος κατα- λείψης με.

Διάσωσον Ίερομάρτυς Μόδεστε τους σούς δούλους, από πάσης όδυνηράς περιστάσεως, και βοσκημάτων εκδίωκε πάσαν λύμην.

"Αχραντε ή διά λόγου.

Αϊτησις καί τό Κοντάκιον.

"Ηχος β'. Προστασία τών Χριστιανών.


Προμηθέα σε τής λογικής ποίμνης έτοιμον, και ίατήρα τών αλόγων θερμότατον, ό τών όλων κηδεμών άνέδειξε Χριστός. Διό πρόφθασον ώς ευμενής, είς την άντίληψιν ημών, τών πιστώς έκβοώντων σοι. Σκέπε τούς σε τιμώντας, και σώζε ήμών τά κτήνη, επιστασία σου σεπτή, Πάτερ Μόδεστε πανεύφημε.

Καί εύθΰς τό Προκείμενον.

Θαυμαστός ό Θεός έν τοΐς 'Αγίοις αύτοϋ· ό Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμιν και κραταίωσιν τφ λαώ αύτοϋ. Εύλογητός ό Θεός.

Στίχος. Τι άνταποδώσωμεν τω Κυρίω περί πάντων ων άνταπέδωκεν ημίν.

Εύαγγέλιον. Έκ τοϋ κατά Λουκάν (Κεφ. ιβ' 8—12).


Είπεν ό Κύριος τοΐς έαυτοϋ μαθηταϊς· Πας δς αν όμολογήση έν έμοι εμπροσθεν τών άνθρώπων, και ό Υίός τοϋ ανθρώπου ομολογήσει έν αύτω εμπροσθεν τών αγγέλων τοϋ Θεοϋ· ό δέ άρνησάμενός με ένώπιον τών ανθρώπων, άπαρνηθήσεται ένώπιον τών αγγέλων τοϋ Θεοϋ. Και πάς δς έρεϊ λόγον είς τον Υίόν τοϋ ανθρώπου, άφεθήσεται αύτω· τω δέ είς το "Αγιον Πνεϋμα βλασφημήσαντι ούκ άφεθήσεται. "Οταν προσφέρωσιν ύμας έπι τάς συναγωγάς και τάς άρχάς και τάς εξουσίας, μή μεριμνάτε πώς ή τί άπολογήσησθε ή τί εϊπητε· τό γάρ "Αγιον Πνεϋμα διδάξει υμάς έν αυτή τη ώρα, ά δει είπεΐν.

Δόξα Πατρί. ..

Ταϊς τοϋ Ιεράρχου...

Καί νΰν...

Ταΐς τής Θεοτόκου...

Στίχος. Έλεήμον, έλέησόν με ό Θεός... Καί τό παρόν Προσόμοιον.

Ήχος πλ. β'. "Ολην όποθέμενοι.


"Ολην είσδεξάμενος, τών ιαμάτων τήν χάριν, ποταμός θεόβρυτος, και θαυμάτων πέλαγος, άνεξάντλητον, αληθώς πέφηνας, Μόδεστε τρισμάκαρ· διά τοϋτο σοϋ δεόμεθα, νόσων και θλίψεων, και δυσχερειών καί κακώσεων, ήμάς άεί διάσωζε, τούς άνακειμένους τη σκέπη σου τών δέ βοσκημάτων, και πάντων τών άλογων την πληθύν, φθοροποιού πάσης έξεως, άνωτέραν φύλαττε.

Τό «Σώσον ό Θεός τον λαόν σου» κ.τ.λ.

Ώδή ζ'. Οί έκ τής Ίουδαίας.


Τών άλογων προστάτης, καί ψυχών νυμφοστόλος προς τον Χρίστον γεγονώς, ειρήνην σωτηρίαν, και βίου εΰκοσμίαν, τοϊς βοώσιν έξαίτησον, σέ άνυ- μνοϋμεν άεί, Μόδεστε θεηγόρε.

'Υετίζουσα κόσμω, ή σεπτή σου πρεσβεία οια νεφέλη τερπνή, ναμάτων ουρανίων, ύδάτων ψυχοτρόφων, νεκταρώδη όμβρήματα, ψύχει και άρδει ήμάς, Μόδεστε πολυτρόπως.

Σκευωρίας δολίου, συστροφίας έκτόπου και άθυμίας πικράς, κινδύνων έπωδΰνων, και νόσων δυσφορήτων, άνωτέρους διάσωζε, τούς προσφοιτώντας άεί, Μόδεστε τώ ναώ σου.

Θεοτοκίον

Γεωργήσας άθλίως, τής πικράς άμαρτίας θανατηφόρους καρπούς, έξάγιστον αισχύνην, και όνειδος καί άγος, κατωδύνως νΰν δρέπομαι, άλλ’ ώ Παρθένε 'Αγνή, σπεϋσον βοήθησόν μοι.

Ωδή η'. Τόν Βασιλέα.

Έφορον μέγαν, καί άρωγόν έν άνάγκαις, ευρηκότες σε λυτρούμεθα κινδύνων. "Οθεν σου την χάριν, κηρύττομεν τοΐς πάσι.

Ρώμην τοΐς ζώοις, και τοΐς βοσκήμασι πάσι, την σήν Μόδεστε χορηγεί ευλογίαν, ταϋτα άπαλλάττων, εκ πάσης έπηρείας.

Άρρωστημάτων, και λοιμικών προστριμμάτων, διαφύλαττε τά ζώα και τά κτήνη, τών έπευφημούντων, Τριάδα την 'Αγίαν.

Θεοτοκίον

Στενών προσβλέπω, προσδοκωμένην αισχύνην, ής με λύτρωσαι ύπερευλογημένη, λύουσα αισίως, ήν πέπτωκα παγίδα.

Ωδη θ'. Κυρίως Θεοτόκον.

Ίάσεων τά ρείθρα, βλύζων πλουτοδότως, ασθενειών άπαλλάττεις τούς κάμνοντας, και την υγείαν χαρίζη Μόδεστε άπασι.

Μυρίων εγκλημάτων, τό κέρδος άποφέρων, περιεσχέθην όδύναις και θλίψεσιν, άλλ’ έπιστάς άοράτως Μόδεστε ρϋσαί με.

Όδήγει ούρανόθεν, ήμάς προς τά βελτίω, Θεομακάριστε Μόδεστε ενδοξε, και έσαει έπευλόγει ημών τά θρέμματα.

Θεοτοκίον.

'Υφάπλωσον την χάριν, της σης προστασίας, και περισκέπασον Κόρη τον δοϋλόν σου, τών πειρασμών γάρ νιφάδες περικυκλοΰσί με.

Τό «"Αξιόν έστί>> καί τά παρόντα Μεγαλυνάρια.

Χαίροις Αποστόλων ό ζηλωτής, και τοΰ θεαδέλφου, ό διάδοχος έν Σιών. Χαίροις τών θαυμάτων θεόβρυτος χειμάρρους, Μόδεστε Ίεράρχα, Μαρτύρων σύναθλε.

Τής Σιών τής κάτω ποιμήν όφθείς, προς Σιών τήν άνω καθωδήγησας ασφαλώς, ταΐς σαϊς ύποθήκαις Χριστού τήν εύλογάδα, και ήθλησας νομίμως Μόδεστε ένδοξε.

Πνεύματος τήν χάριν άπειληφώς, παθών ανθρωπίνων άνεδείχθης θεραπευτής, και τών βοσκημάτων όξύτατος άκέστωρ, Μόδεστε θεοφόρε, πιστών ύπέρμαχε.

Σύμμορφος έδείχθης διά παθών, άθλήσεως Πάτερ, τοϋ παθόντος έν τή Σιών, όθεν και τής τούτου έγέρσεως τήν δόξαν, άρρήτως έποράσω άξιοθαύμαστε.

Θαύμασιν έκλάμπων πάση τή γη, νόσων και κινδύνων, διασώζεις πάσαν ψυχήν, και τάς τών θρεμμάτων φθοροποιούς μολύνσεις, ταχέως καταπαύεις τή έπισκέψει σου.

"Ανωθεν εύλόγει διαπαντός, ήμών τούς τροφίας, και αγέλην τήν τών κτηνών, καί παντοίων πόνων και πάσης καχεξίας, ήμας άπαύστως ρύου, Μόδεστε ενδοξε.

Πάσαι τών Αγγέλων...

Τό Τρισάγιον καί το Τροπάριον.

"Ηχος δ'. Ταχύ προκατόλαθε.

Όσίως τον βίον σου διαπεράσας σοφέ, ποδήρει κεκόσμησαι Ίερωσύνης φαιδρφ, Ίερόαθλε Μόδεστε. "Οθεν και έναθλήσας προθυμότατα, Πάτερ, νϋν έν αγαλλιάσει τω Χριστω συναγάλλη, πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών τών εύφημούντων σε.

Ό Ίερεύς μνημονεύει τών υπέρ ών ή Παράκλησις.

Καί έν τπ Απολύσει τδ παρόν Προσόμοιον.

"Ηχος β'. "Οτε έκ τού ξύλου.

"Ηχος δ'. Ό ύψωθείς έν τώ Σταυρω.


Μέγας άναλήπτωρ και φρουρός, τών είλικρινώς σε τιμώντων, υπάρχων Μόδεστε, σκέπε και διάσωζε ήμάς έκάστοτε, ολέθριων συμπτώσεων, και πά- σης οδύνης και πταισμάτων άφεσιν, έξαίτει άπασι, ζώων δέ αλόγων τά πάθη, ΐασαι τη ση χειρουργίςι, ώς αύτών άκέστωρ θεοπρόβλητος.Αμην.
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης