Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παράκληση εις τους Ιερομάρτυρα Σεραφείμ, Όσιoν Ιωάννην τον Δαμασκηνόν και Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα Ομου. Empty Παράκληση εις τους Ιερομάρτυρα Σεραφείμ, Όσιoν Ιωάννην τον Δαμασκηνόν και Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα Ομου.

Την / Το Τετ Φεβ 06, 2013 12:33 pm
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Παράκληση εις τους Ιερομάρτυρα Σεραφείμ, Όσιoν Ιωάννην τον Δαμασκηνόν και Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα Ομου.


Ευλογητός...Κύριε εΙσάκουσον... καί Θεός Κύριος....

Ειτα τό Τροπάριον.

"Ηχος δ'. Ό ΟψωθεΙς έν τω Σταυρω.


Τριάς 'Αγίων τηλαυγής και φώσφορος, έξανατείλασα σεπτώς κατεφαίδρυνε, την Εκκλησίαν σήμερον θαυμάτων βολαίς· "Οθεν έορτάζοντες, την σεπτήν αυτών Μνήμην, αίτοΰμέν σε Σωτήρ ήμών, ταΐς αυτών ίκεσίαις, εκ τών κινδύνων λύτρωσαι ημάς, ώς έλεήμων Θεός καί φιλάνθρωπος.

Δόξα. Καί νΰν. Θεοτοκιον. Τη Θεοτόκω.

Ό Ν' Ψαλμός καί ό Κανών.

Ωδη α'. "Ηχος πλ. δ'. 'Υγράν διοδεύοας.

"Αγιε ' Ιερομάρτυς του Θεοΰ..


Πολλοΐς συνεχόμενος τοίς δεινοΐς προς σέ καταφεύγω έλευθέρωσον Σεραφείμ, εμέ τον οικέτην σου τής τούτων, εκλιπαρώ δυναστείας και μάστιγος.

"Οσιε τοϋ Θεοΰ. ..

Παθών με ταράττουσι προσβολαί, και νόσοι παντοίαι κατατήκουσί με δεινώς" σώσόν με έν τάχει τούτων κράζω, σαΐς πρός Θεόν Ιωάννη έντεύξεσι.

Άγια Μεγάλομάρτυς τοΰ Θεου. ..

Νοσοΰντά με νόσω τής λοιμικής, ένδοξε Βαρβάρα, ταΐς ένθέρμοις σου προσευχαΐς, σώσόν με ώς εύσπλαγχνος έκ ταύτης, έκδυσωπώ τον άχρεΐον οίκέτην σου.

Θεοτοκίον.

Σύ εΐ Παρθένε άσπιλε, τής έμής, διανοίας θάρρος, και έλπίς μου τής ταπεινής, ψυχής καί καρδίας ταλαπώρου, συ εΐ τό φώς, ή ζωή καί άνάστασις.

Ωδή γ'. Ουρανίας άψίδος.

Προστασίαις σου θείαις, ώ Σεραφείμ ένδοξε, ρϋσαί με έν νόσοις παντοίαις, κείμενον καί περιστάσεσι καί γάρ σε κέκτημαι, μετά Θεόν ώς σωτήρα, ό προστρέχων πάντοτε πιστώς τή σκέπη σου.

Ικετεύω σε πόθω, τούς ψυχικούς μώλωπας, καί τήν τής σαρκός μου, δεινήν ασθένειαν ϊασαι, τη πρός τον Κύριον, ώ Ιωάννη θεόφρον έκτενεΐ έντεύξει τε καί ικεσία σου.

Χαλεπή άσθενεία, καί λοιμικοίς πάθεσιν, δλως Άθλοφόρε, δεινώς πιεζόμενος, σύ έλευθέρωσον, ταΐς εύπροσδέκτοις λιταΐς σου, Βαρβάρα πανένδοξε, δπως δοξάζω σε.

Θεοτοκίον.

Έλεήμων ώς Μήτηρ, τοΰ Ποιητοϋ ’Άχραντε, ώς άγιωτέρα απάντων, των άνω Δέσποινα, ώς πανιών ’Άνασσα, ευλογημένη Μαρία, ρϋσαι τούς ύμνοϋντάς σε ’Αειμακάριστε.

Ωδή δ'. Είσακήκοα Κύριε.

Τών παθών μου τον τάραχον, Σεραφείμ πανένδοξε καταπράϋνον, καί τον κλύδωνα κατεύνασον, τών αμαρτιών μου ταΐς πρεσβειίαις σου.

Άπολαύοντες πάντοτε, Ιωάννη μάκαρ, τών δωρημάτων σου, τον δοξάζοντά σε Κύριον, καί Θεόν τών δλων μεγαλύνομεν.

Έπΐ κλίνης με κείμενον, καί ύπό λοιμώδους νόσου κατατηκόμενον, ώ Βαρβάρα έξανάστησον, ταΐς πρδς τον Σωτήρά σου έντεύξεσι.

Θεοτοκίον.

Ρυπωθείς ό νεκρόζωος, πλείστοις άμαρτήμασιν, ικετεύω σε, εγειρόν με ταΐς πρεσ&είαις σου, Θεοτόκε μόνη Αειπάρθενε.

Ωδή ε'. Φώτισον ημάς.

’Έμπλησον χαράς, Σεραφείμ εμέ τον δοϋλόν σου, τον προσιόντα τη Εΐκόνι σου, ταΐς πρός τον Κτίστην, θερμαΐς σου δεήσεσι.

Λύτρωσαί με νΰν, Ιωάννη ταΐς πρεσβείαις σου, εκ πάσης νόσου καί αίρέσεως, καί τοΰ έχθροϋ, τών παγίδων έξάρπασον.

’Ίασαι ψυχών, καί σωμάτων άρρωστήματα, ώ Βαρβάρα Μάρτυς Πανένδοξε, των μετά πόθου, καί πίστεως προσιόντων σοι.

Θεοτοκίον.

’Άχραντε Σεμνή, θείω ύδατί με ράντισον, καί ταΐς λιβάσι τοΰ ελέους σου, σταγόνας δίδου, των δακρύων ύετίζειν με.

Ωδή ς'. Τήν δέησιν έκχεώ.

Θανάτου τοΰ αιφνίδιου ρΰσαί με, καί έκ πάσης λοιμικής άσθενείας, ώ Σεραφείμ, τον έν πίστει καί πόθω καί κατανύξει ψυχής προσιόντα σοι, καί πάντων των σωματικών, άλγηδόνων με σώσον πρεσβείαις σου.

Ώς τείχος έν πειρασμοίς στερρότατον, κεκτημένοι σε σοφέ Ιωάννη, Αιρετικών καί κινδύνων παντοίων, καί λοιμικής άσθενείας λυτρούμεθα, ταΐς θείαις σου πρός τον Θεόν, καί θερμαΐς ίκεσίαις Πανόσιε.

Έν κλίνη τής άσθενείας κείμενος, καί έλπίδα υγείας μή έχων, σέ δυσωπώ, ώ Βαρβάρα θεόφρον, μή καταλείπης έμέ άπροστάτευτον άλλ’ οϊκτειρον ταΐς σαΐς εύχαΐς, καί λοιμώδους νοσήματος ρΰσαί με.

Θεοτοκίον.

Φώσφορον σύ τοΰ Δεσπότου σκήνωμα, καί πα- λάτιον υπάρχεις τοΰ Λόγου, καί λογικόν τοΰ τω λόγω τά πάντα, πεποιηκότος Χριστοΰ ενδιαίτημα, Πα- νυμνητε Μήτερ Θεοΰ, τήν άθλίαν ψυχήν μου έλέησον.

Αιρέσεων καί λοιμικών νόσων, ρΰσασθε "Αγιοι, τους την Μνήμην υμών την ένδοξον εορτάζοντας, ώς θείοι Ιατροί ημών καί προστάται.

Καί Θεοτοκίον. ’Άχραντε.

Ό Ίερεύς μνημονεύει τών ύπέρ ών ή Παράκληοις.

Ειτα τό Κοντάκιον. Ήχος β'.


Την χάριν τών θαυμάτων κομισάμενοι, παρέχετε τάς ίάσεις τοΐς έν άνάγκαις, καί λυτροΰσθε πάντα άνθρωπον λοιμικής νόσου πάντοτε. Διό τάς Εικόνας υμών περικυκλοΰντες, μέλπομεν την ύμετέραν Μνήμην βοώντες· λυτρώσασθε καί ημάς έκ τοΰ λοιμοϋ καί κίνδυνων, Πανένδοξοι "Αγιοι, ταΐς θερμαϊς υμών πρός Κύριον δεήσεσι.

Καί ευθύς τό Προκείμενον. "Ηχος δ'.

Τοΐς 'Αγίοις τοΐς έν τη γη αύτοϋ έθαυμάστωσεν ό Κύριος.

Στίχος. Άκούσατε ταϋτα πάντα τά έθνη, ένωτίσασθε πάντες οί κατοικοϋντες τήν Οίκουμένην.

Ευαγγέλιον. Έκ του κατά. Λουκαν (Κεφ. ι6' 8 12).


Εΐπεν ό Κύριος τοΐς έαυτοϋ Μαθηταΐς· Πάς ός αν όμολογήση έν έμοί έ'μπροσθεν τών άνθρώπων, καί ό Υίός τοΰ ανθρώπου ομολογήσει έν αύτώ έμπροσθεν τών αγγέλων τοΰ Θεοΰ- ό δέ άρνησάμενός με ένώπιον τών άνθρώπων, άπαρνηθήσεται ένώπιον τών αγγέλων τοΰ Θεοΰ. Καί πάς ός έρεΐ λόγον εις τον Υίόν τοΰ άνθρώπου, άφεθήσεται αύτω· τω δέ εις τό 'Αγιον Πνεΰμα oλασφημήσαντι ούκ άφεθήσεται. "Οταν προσφέρωσιν υμάς επί τάς συναγωγάς καί τάς άρχάς καί τάς εξουσίας, μή μεριμνάτε πώς ή τί άπολογή- σησθε ή τί εΐπητε· τό γάρ "Αγιον Πνεΰμα διδάξει υμάς έν αυτή τή ώρα, ά δει είπείν.

Δόξα Πατρί...

Ταΐς τών σών 'Αγίων πρεσβείαις έλεήμον, έξάλειψον τά πλήθη τών έμών έγκλημάτων.

Καί νΰν...

Ταΐς της Θεοτόκου πρεσβείαις. ..

Στίχος. Έλεήμον, έλέησόν με ό Θεός...

Προσόμοιον. "Ηχος ηλ. β'. "Ολην άποθέμενοι.


' Ολην είσοικίσασα έν έαυτή τήν Τριάδα, Τριάς ή άοίδιμος, Σεραφείμ Βαρβάρα τε καί Ιωάννης σεπτός, ώς κρουνοί βλΰζουσιν, έκ πηγής νάματα, ζωηφόρα τών ίάσεων, ών τά Μορφώματα, πάθη δι’ αφής θεραπεύουσι, καί μόνα τά ονόματα, νόσους εκ βροτών άπελαύνουσι, πάντων Όρθοδόξων, υπάρχοντες λιμένες έν Χριστώ, ω παρρησία πρεσβεύουσιν, υπέρ τών ψυχών ήμών.

Τό Σώσον ό Θεός τόν λαόν σου... κ.τ.λ.

Ώδή ζ'. Οί έκ τής Ίουδαίας.


Τήν οργήν τοΰ Κυρίου, Σεραφείμ εις αγάπην τελείαν μετάτρεψον, τη θεία. σου έντεΰξει, αυτόν καταπραΰνων, καί δωροΰμενος απασιν, υγείαν τε σω- ματικήν ψυχών τε σωτηρίαν.

Σωμάτων άσθενείας, και ψυχών μαλακίας, Πάτερ εξάλειψαν έκ πάντων τών Εικόνι, τη ση προσπελαζόντων, Ιωάννη μακάριε, ταΐς πρός Θεόν σου εύχαίς, ΐνα σε άνυμνώμεν.

Θελητήν τοΰ ελέους, έν τω μέσω Τυράννων, Βαρβάρα έκήρυξας, Χρίστον τον Ζωοδότην, ου δέου υπέρ πάντων, τών κραυγαζόντων σοι, έκ τής δεινής λοιμικής, ρΰσαι και σώσον πάντας.

Θεοτοκίον.

Έν λαγόσι σου Λόγον, και Δεσπότην τών δλων, έκυοφόρησας, και τρέφεις έκ μαστών σου, τον πάσιν ευκαιρίας, έτοιμάζοντα τράπεζαν δν έκτενώς, Αγαθή, υπέρ ήμών δυσώπει.

Ωδή η'. Τον Βασιλέα.

Τους προσπελάζοντας, τη σεπτή σου Είκόνι, έκ παντοίων νόσων και κίνδυνων, Σεραφείμ τρισμάκαρ, άπάλλαξον εΰχαΐς σου.

Τών πειρασμών συ, ώ Ιωάννη παμμάκαρ, και τών νόσων καί κινδύνων με ρΰσαι, ταΐς πρός τον Σωτήρα, θερμαΐς σου ίκεσίαις.

Τών άλγηδόνων συ, θείω σθένει, Βαρβάρα, άνεδείχθης ιατρεία τελεία, νόσου τε λοιμώδους, καί πάσης άλλης βλάβης.

Θεοτοκίον.

"Ιλαθι, Κόρη, δν έν άγκάλαις βαστάζεις, Παντεπότην Σωτήρα τοΰ Κόσμου, τοΰτον συν δυσώπει, ρυσθήναί με πταισμάτων.

Ωδή Θ'. Κυρίως Θεοτόκον.

Ροήν μου τών δακρύων, δέξαι γαληνίως, καί ταΐς πρεσβείαις σου πάντα τοΰ σώματος, καί τής ψυχής Σεραφείμ, τά ελκη εκπλυνον.

Χαράς τής Ουρανίου, Μάκαρ Ιωάννη, έπαπολαύων άπαύστως ικέτευε, υπέρ τών πίσστει καί πόθω, μακαριζόντων σε.

Λιμήν καί σωτηρία, ή θεία Είκών σου, τοΐς άσθενοΰσιν ύπάρχει, Βαρβάρα ενδοξε, τήν λοιμικήν άρρωστίαν άποδιώκουσα.

Θεοτοκίον.

Μαρία έν πελάγει, τώ τής άμαρτίας, καί τρικυμίας παθών χειμαζόμενος, τω γαληνω σοι λιμένι προσφεύγω Δέσποινα.

Τό "Αξιόν έστι καί τά παρόντα Μεγαλυνάρια.

Έν λοιμω σε εχομεν οί Πιστοί, άκέστορα μέγαν, άντιλήπτορα έν δεινοΐς, έν κινδύνοις ρύστην, πρόμαχον έν άνάγκαις, έν πειρασμοΐς σωτήρα, Σεραφείμ ενδοξε.

Τοΐς 'Αγίοις πάσι συμπαρεστώς, θρόνω τω πανσέπτω, τοΰ Παντάνακτος καί Θεοΰ, Ιωάννη Μάκαρ, μνημόνευε τών πίστει, καί πόθω έκτελούντων, τήν σήν Πανηγυριν.

Ίάσεων χάριν παρά Θεοΰ, δεξαμενή όντως, τοΰ ίάσθαι νόσους δεινας, τών προσερχομένων σοι, ώ θεία Βαρβάρα, ρΰσαι λοιμικής ήμάς, νόσου καί θλίψεων.

Σεραφείμ τον θειον συν τω κλεινω, σοφω Ιωάννη, καί Βαρβάραν νύμφην Χριστοΰ, τους τής Εκκλησίας, τρεις φαεινούς αστέρας, έν ύμνοις άσιγήτοις δοξολογήσωμεν.

Πάσαι τών Αγγέλων.

Τό Τρισάγιον καί τό Τροπάριον. "Ηχος α'.


Τούς φοσφόρους λαμπτήρας τής Εκκλησίας ύπάρξαντας, καί την Οικουμένην τω πλήθει τών τεραστίων καταγλαΐσαντας· τούς άθλητάς τε καί κήρυχας τής Τριάδος, τούς Τρισυποστάτω Θεω λατρεύει τούς πιστούς έκδιδάξαντας Σεραφείμ τόν άθλητικώτατον, Ίωάννην τε ήδύφθογγον, σύν τή σεμνοτάτη Βαρβάρα καί δντως Νύμφη Χριστού τοΰ Παντάνακτος, πάντες οί φιλέορτοι δεΰτε πιστώς, συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν. Αύτοί γάρ τω Κυρίω ύπέρ ήμων άεί πρεσβεύουσιν.

0 Ιερευς μνημονεύει Έν τή ’Αττολύσει ψάλλομεν.

Ηχος β'. "Οτε έκ του ξύλου σέ νεκρόν.


Δεΰτε Όρθοδόξων ή πληθύς, θειον Σεραφείμ καί Βαρβάραν, καί Ίωάννην όμοΰ, άσματι τιμήσωμεν, τούς Χριστοκήρυκας, τούς την πλάνην πατήσαντας, καί νίκης λαβόντας, άκήρατα στέφανα, παρά Χριστοΰ τοΰ Θεοΰ· ούπερ παρεστώτες τω θρόνω, νέμουσιν ίάσεις παντοίας, πάσι καί πταισμάτων άπολύτρωσιν.Αμην.
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης