Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Ιεροσολυμίτισσαν Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Ιεροσολυμίτισσαν

Την / Το Κυρ Οκτ 21, 2012 4:46 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Ιεροσολυμίτισσαν

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Ιεροσολυμίτισσαν Ieroso10

Εύλογήσαντος του Ίερέως, τό
Κύριε είσάκουσον……….
Θεός Κύριος…………


                Ηχος δ  Ο υψωθείς έν τω Σταυρω.

Τούς προσκυνοϋντας σήν αγίαν εικόνα τήν άχειρότευκτον, αγνή Θεοτόκε, εν τω πανσέπτω τάφω σου εν Γεθσημανή σκέπε καί διάσωζε, των Ιεροσολύμων σέμνωμα, κακώσεων, ακηδίας, ραστώνης καί χαμαιζήλων άπαντας παθών, ϊνα σε πόθω ψυχής μεγαλύνωμεν.

Δόξα. Καί νυν.

Ου σιωπήσομέν ποτέ, Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλεΐν οι ανάξιοι. Ei μή γάρ σύ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ήμάς έρρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δέ διεφύλαξεν έως νΰν έλευθέρους; Ούκ άποστώμεν, Δέσποινα, έκ σοϋ• σούς γάρ δούλους σώζεις αεί έκ παντοίων δεινών.
ι

Εΐτα ό Ν' Ψαλμός καί ό Κανών,

«Ίεροσολυμίτισσα Θεοτόκε, βοήθει μοι. X.»

Ωδή α'. Ύγράν διοδεύσας.


Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Ίκάνωσον πάντας τούς ευσεβείς τοϋ όφεως τάχος, Θεοτόκε, την κεφαλήν συντρίψαι πτερνίζοντος τό γένος τών χοϊκών, Ίεροσολυμίτισσα.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Έπίβλεψον, Μήτερ, εξ ουρανού καί ίδε τούς πόθω προσ- κυνούντας τήν σην μορφήν, τήν άνευ χειρός ίστορηθεΐσαν βροτείου, ώ Ίεροσολυμίτισσα.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι

"Ρανίδας δακρύων μου σών ευχών άπόσμηξον μάκτρω, εύ- συμπάθητε Μαριάμ, τού σπεύδοντος χάριτί σου θεία τη μη¬τρική, Ίεροσολυμίτισσα.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Ούράνωσον φρόνημα τών πιστών ποθείν  τά εν πόλω διαμέ- νοντα άκλινώς, καί νέκρωσον λογισμούς άτάκτους σών ικε¬τών, Ίεροσολυμίτισσα.


Ωδή γ'. Ουρανίας άψΐδος.

Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς

Σήν εικόνα κατεϊδε, Τατιανή, Δέσποινα, έκπληκτος φωτί ηύγασμένην, ώ ξένου θαύματος, έν τω κελλίω αυτής άνευ χρωστήρος χρωσθεΐσαν χοϊκού, Μητρόθεε, κόσμου βοήθεια.

Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς

"Ολβος πέλει ναού σου τοϋ ιερού τάφου σου τό άχειρο- ποίητον, Μήτερ, θεϊόν σου έκτυπον, ό προσκυνοΰντες πιστώς άναβοώμεν• βοήθει σέ τοΐς μακαρίζουσιν έν βίου κλύδωσι.

Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς

Λϋσον της έμπαθείας σών ικετών ζόφωσιν καί ειρήνην τη Εκκλησία δώρησαι, Δέσποινα, ϊνα σέ πάντες ένί στόματι άνευφημώμεν καί μορφήν σου άχραντον κατασπαζώμεθα.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι

Ύπερύμνητε Μήτερ, Γεθσημανής σέμνωμα, σοϋ τήν άχει- ρότευκτον όντως κατασπαζόμενοι μορφήν βοώμεν τρανώς• φανέ Ιεροσολύμων, τήν ημών σκοτόμαιναν δίωξον θλίψεων.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Ειρήνευσον ζωήν σών δουλών καί σύντριψον πολεμίους ταΐς πρεσβείαις σου πρός τόν σόν Υιόν τόν ειρήναρχον, άκέστορ σεμνή Ιεροσολύμων.


Έπίβλεψον έν εύμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, έπί τήν έμήν χαλεπήν τοϋ σώματος κακωσιν καί ίασαι τής ψυχής μου τό άλγος.

Αϊτησις καί τό Κάθισμα.
Ηχος β'. Πρεσβεία θερμή.


Λιταΐς σου θερμαΐς, Ίεροσολυμίτισσα, πιστών οί χοροί έ- κάστοτε προσφεύγοντες εύλαβώς κραυγάζομεν• πρός Θεοϋ αίνον χεΐρας άνύψωσον ήμών σήν άχειρότευκτον μορφήν πιστώς προσκυνούντων, Μήτερ άχραντε.

Ώδή δ'. Εισακήκοα, Κύριε.

Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς

Μητροπάρθενε Δέσποινα, τάφω έν πανσέπτω σου άσπα- ζόμενοι, Ιεροσολύμων κλέϊσμα, σήν εικόνα χάριτος πλη- ρούμεθα.

Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς

Ίεροσολυμίτισσα, Παναγίου Τάφου τήν αδελφότητα, Θερμοπύλας τήν φυλάττουσαν πίστεως ένίσχυε καί κράτυνε.


Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Τήν εικόνα σου, άχραντε, τήν αχειροποίητον καί πανθαύ- μαστον προσκυνοΰντες άπολαύομεν πλούτου δωρεών τής συμπαθείας σου.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

’Ιαμάτων ή χάρις σου ποταμός αστείρευτος ώφθη άπασιν, ώ Ίεροσολυμίτισσα, άλγεινως νοσοΰσι, χαριτόβρυτε.


’Ωδή ε'. Φώτισον ημάς.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Στήριξον ήμάς έν τη πίστει βακτηρία σου προσευχών πρός τόν Υιόν σου καί Θεόν τούς ύμνουντάς σε, Ίεροσολυμίτισσα.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Στέψον τούς πιστώς προσκυνοΰντάς σου τό έκτυπον τό σε- πτόν άφθάρτω στέφει, ούρανών Βασιλίς κλεινή, Ίεροσολυ¬μίτισσα.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι

"Ανωθεν ήμϊν φως, Ίεροσολυμίτισσα, έγρηγόρσεως κατά- πεμψον ταχύ τοΐς έν ζόφω ακηδίας, φεϋ, καθεύδουσι.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Θραΰσον τούς δεσμούς άμαρτίας μου καί έλκυσον τόν σόν πρόσφυγα πρός δόμους ούρανών, θεοτίμητε Ίεροσολυμίτισ¬σα.


Ωδή στ'. Τήν δέησιν.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς!

Έπάκουσον τής φωνής δεήσεως τών πιστώς άσπαζομένων εικόνα σήν άχειρότευκτον, Θεογεννήτορ, Τατιανήν ή σή θέα εύφράνουσα τη λελουσμένη άστραπαΐς θεϊκαΐς, Ίεροσολυμί¬τισσα.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς!

Ούς άπασι τάχιστα εύήκοον κλΐνον τοΐς έπιζητοϋσι σήν χάριν καί σήν άντίληψιν καί προστασίαν, Μήτερ Θεού,
Π αισίου αγλάισμα του ’Αθωνίτου νεαυγους άσκητου, Ίερο¬σολυμίτισσα.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς!

Τω άρτω με σών ευχών διάθρεψον τόν πενόμενον οικέτην σου, Μήτερ, ή τών πιστών οικονόμος οξεία καί τών προσ¬φύγων σου διαχειρίστρια, σοϋ τάφου έν Γεθσημανή θησαυρέ, Ίεροσολυμίτισσα.

Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι

Όδήγησον πάντων διαβήματα πρός λειμώνας αφθαρσίας παντέρπνους τούς προσκυνοϋντας μορφήν σου, Παρθένε, τήν ιλαράν, Ίεροσολυμίτισσα, όμβροβλυτοϋσαν τοΐς πιστοΐς τοϋ Υίοϋ σου τό αμετρον έλεος.

Και νυν και αεί και εις τονς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ειρήνευσον ζωήν σών δούλων καί σύντριψον πολεμίους ταΐς πρεσβείαις σου πρός τόν σόν Υιόν τόν ειρήναρχον, άκέστορ σεμνή Ιεροσολύμων.


"Αχραντε, ή διά λόγου τόν Λόγον άνερμηνεύτως έπ’ έσχάτων τών ημερών τεκοϋσα, δυσώπησον ώς έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

Αΐτησις καί τό Κοντάκιον.
’Ήχος β'. Τοΐς τών αίμάτων σου.


Τήν άχειρότευκτον θείαν εικόνα σου, περικλεές Ίεροσολυ¬μίτισσα, διακοσμούσαν τόν πάνσεπτον τάφον σου πανευλα- βώς οι πιστοί άσπαζόμενοι χάριν τήν σήν δαψιλώς έκδεχό- μεθα.

Προκείμενον.

Μνησθήσομαι τοϋ ονόματος Σου έν πάση γενεά καί γενεά.

Στίχος. Τό πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οί πλούσιοι του λαού.

Εύαγγέλιον κατά Λουκάν.
(Κεφ. a 39-49, 56)


Έν ταϊς ήμέραις έκείναις, άναστάσα Μαριάμ έπορεύθη εις τήν όρεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα, καί εισήλθεν εις τόν οίκον Ζαχαρίου καί ήσπάσατο τήν Ελισάβετ. Καί έγένετο ώς ήκουσεν ή Ελισάβετ τόν ασπασμόν τής Μαρίας, έσκίρτησε τό βρέφος έν τή κοιλία αυτής• καί έπλήσθη Πνεύματος αγίου ή Ελισάβετ καί άνεφώνησε φωνή μεγάλη καί ειπεν• εύλογημένη σύ έν γυναιξί καί ευλογημένος ό καρπός τής κοιλίας σου. Καί πόθεν μοι τούτο ϊνα έλθη ή μήτηρ τού Κυρίου μου πρός με; ’Ιδού γάρ ώς έγένετο ή φωνή τού ασπασμού σου εις τά ώτα μου, έσκίρτησε τό βρέφος έν αγαλλιάσει έν τή κοιλία μου. Καί μακαρία ή πιστεύσασα ότι έσται τελείωσις τοΐς λελαλημένοις αύτή παρά Κυρίου. Καί είπε Μαριάμ• μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύριον καί ήγαλλίασε τό πνεύμα μου έπί τω Θεω τω σωτήρί μου, ότι έπέβλεψεν έπί τήν ταπείνωσιν τής δούλης αύτού. ’Ιδού γάρ άπό τοϋ νϋν μακαριοϋσί με πάσαι αί γενεαί• ότι έποίησέ μοι μεγαλεία ό δυνατός καί άγιον τό όνομα αύτού. Έμεινε δέ Μαριάμ σύν αύτή ώσεί μήνας τρεις καί ύπέστρεψεν εις τόν οίκον αύτής.

Δόξα.

Ταϊς τής Θεοτόκου, τής Γεθσημανητίσσης, πρεσβείαις, Έλεήμον, ρύσαι βλάβης με πλάνου.

Καί νϋν.

Ταϊς τής Θεοτόκου πρεσβείαις, Έλεήμον, έξάλειψον τά πλή¬
θη των έμων εγκλημάτων.


Προσόμοιον.
ΤΗχος πλ. β . Όλην άποθέμενοι.


Στίχος. Έλεήμον, έλέησόν με, ό Θεός, κατά τό μέγα έλεός Σου καί κατά τό πλήθος τών οίκτιρμων Σου έξάλειψον τό άνόμημά μου.

Σήν αχειροποίητον καί παναγίαν εικόνα, τήν κοσμούσαν τάφον σου τόν σεπτόν, Παντάνασσα, άσπαζόμενοι εύλαβώς κράζομεν• Κεχαριτωμένη, ω Ίεροσολυμίτισσα, ώς πάλαι ηύφρανας τήν Τατιανήν κατιδοΰσάν σε μονάστριαν πυρ- σεύμασι περιηυγασμένην καί χάριτι χαραχθεΐσαν θεία άφράστως έν κελλίω τω αυτής οϋτω κάμέ περιαύγασον φέγ - γει προστασίας σου.

Ό Ίερεύς. Σώσον, ό Θεός, τόν λαόν Σου...

Ώδή ζ'. Οί έκ τής Ίουδαίας.


Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Κατ’ έχθρών αοράτων νίκας δίδου, Παρθένε, τοΐς σοί προσ- φεύγουσι καί πόθω σήν εικόνα τήν Ιεροσολύμων θείαν κλή- σιν κατέχουσαν άσπαζομένοις πιστώς, Κυρία Θεοτόκε.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Εύσυμπάθητε Μήτερ, σωφροσύνης πυξία ήμάς άνέδειξον τούς σέ ύμνολογούντας έκάστοτε καί πόθω έκζητοϋντας τήν χάριν σου, ίνα τοϋ βίου σοφώς άνύσωμεν τήν τρίβον.

Λόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι

Βάθρον τής παρθενίας, Παναγία Παρθένε, τούς καταφεύ- γοντας τή πανσθενεΐ σου σκέπη άγνείας μυροθήκας ήδυ- πνεύστους άνάδειξον διώκουσα τών παθών ήμών τήν δυσω¬δίαν.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

"Ορμον χειμαζόμενων έν θαλάσση τοϋ βίου αεί σε έγνωμεν, τών Ιεροσολύμων έπώνυμε Παρθένε• οθεν πόθω βοώμέν σον κατάπαυσον τών παθών τάς τρικυμίας, Μήτερ.


Ώδή η'. Τόν Βασιλέα.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Ή έν ταϊς λύπαις πιστών χορεία, Παρθένε, τη ση χάριτι σπεύδουσα κράζει• δεΐξόν μοι άφάτου χαράς σκηνάς, Παρ¬θένε.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Θεογεννητορ, παϋσον ροάς τών δακρύων οικετών σου πιστώς προσκυνούντων σήν μορφήν έν τάφφ Γεθσημανή σεπτώ σου.

Λόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι

Έν ταϊς άνάγκαις σέ οικονόμον γινώσκω καί ιάτειραν έν άσθενείαις χαλεπαϊς ό πρόσφυξ της χάριτός σου, Μήτερ.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ίλάσθητί μοι τω προσκυνοϋντι μορφήν σου, ήν βροτών ούκ έχάραξε, Μήτερ, χείρ, εύλογημένη, Γεθσημανής κοσμήτορ.


Ώδή θ'. Κυρίως Θεοτόκον.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Μετόχους άθανάτων άγαθών σούς δούλους, Μήτερ Θεού, Ίεροσολυμίτισσα, τούς προσκυνοϋντας εικόνα τήν σήν άνά- δειξον.

Υπεραγία θεοτόκε, σώσον ημάς

Ούδόλως άνανεύων σχέσεως τοϋ πλάνου σήν μητρικήν, Ίεροσολυμίτισσα, αιτοϋμαι χάριν καί κράζω• λϋσον μου πώρωσιν.

Λόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνενματι

Ίάτρευσον πληγάς μου τοϋ τραυματισθέντος νοός έχθροϋ, Ίεροσολυμίτισσα, απάτη κράζω ό τάλας δούλος σής χάριτος.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Χαρας άστασιάστου πρόξενε, Παρθένε, των ευσεβών, Ίερο¬σολυμίτισσα, τών λυπηρών σών προσφύγων άχλύν έκδίωξον.


Τό νΑξιόν έστι... καί τά παρόντα Μεγαλυνάρια.

Δεύτε, άσπασώμεθα τήν μορφήν της άειπαρθένου, ποιη- θεΐσαν άνευ χειρός αληθώς βροτείου έν Ίεροσολύμοις, καί έχουσαν τήν κλήσιν αύτών τήν πάνσεπτον.

Χαίροις της νεότητος ποδηγός πρός τήν σωτηρίαν καί προ- στάτις καί άρωγός σοί τών προσφευγόντων έν πάσαις βίου ζάλαις, Γεθσημανής κοσμήτορ, πάνσεπτε Δέσποινα.

Τήν σεπτήν μορφήν σου, ήν τω φωτί περιηυγασμένην έν κελλίω Τατιανή τώ αύτής κατεΐδεν έν πίστει προσκυνούμεν, Κυρία Θεοτόκε, ώς άχειρότευκτον.

Σήν προσωνυμοΰσαν, Μήτερ Θεού, Ίεροσολύμοις προσκυ- νοϋντες πανευλαβώς θαυμαστήν εικόνα λαμβάνομεν άφθό- νως τήν έξ αύτής τοΐς πάσι χάριν έκβλύζουσαν.

Δεύτε, άσπασώμεθα εύλαβώς σήν σεπτήν εικόνα έν τώ τάφω Γεθσημανή, Ιεροσολύμων λαμπράν προσωνυμίαν τήν φέρου- σαν, Παρθένε, Θεογεννήτρια.

Παρειμένον ήγειρας θαυμαστώς έν τή Βουλγαρία καί ήνέ- ωξας οφθαλμούς έν αύτή άρτίως τυφλής κατασπασθείσης σόν έκτυπον, Παρθένε, τό άχειρότευκτον.

Δεϊξον τοΐς προστρέχουσιν εύλαβώς σώ πανσέπτω τάφω προσκυνήσαι τήν σήν μορφήν τρίβον τήν εύθεΐαν άπάγουσαν πρός πόλον, τών Ιεροσολύμων κλέος, Παντάνασσα.
Πάσαι τών Αγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, ’Απο¬στόλων ή δωδεκάς, οί "Αγιοι πάντες, μετά της Θεοτόκου ποιήσατε πρεσβείαν εις τό σωθηναι ημάς.


Τό Τρισάγιον καί τό Άπολυτίκον.
ΤΗχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον.


Βοηθήσαι σοϊς πρόσφυξι σπεϋσον, Δέσποινα, τοΐς εύλαβώς προσκυνοϋσι έν τάφω Γεθσημανη τω πανσέπτω σήν μορφήν αχειροποίητον, ομβροβλυτοϋσαν δαψιλώς ιαμάτων οχετούς καί νάματα συμπαθείας τοΐς σέ ύμνοϋσι, Παρθένε, λαμπρώς, Ίεροσολυμίτισσα.

’Εκτενής καί Άπόλυσις, μεθ’ ήν ψάλλομεν τό έξης•

ΤΗχος β'. "Οτε έκ τοϋ Ξύλου.


Σήν άχειροποίητον μορφήν, Μήτερ τοϋ Θεοΰ τοϋ Ύψίστου, κατασπαζόμενοι θησαυρόν ύπάρχουσαν όντως πολύολβον τοϋ ναού τοϋ αγίου σου έν τάφω σεπτώ σου δύναμιν λαμ- βάνομεν τήν άπορρέουσαν έξ αύτής καί πόθφ βοώμεν• Χαΐρε, Παναγία Παρθένε, άγλαή Ίεροσολυμίτισσα.

ΤΗχος πλ δ'.

Δέσποινα, πρόσδεξαι τάς δεήσεις τών δούλων σου καί λύτρωσαι ήμάς άπό πάσης άνάγκης καί θλίψεως.

Ηχος β'.

Τήν πασαν έλπίδα μου εις σέ άνατίθημι, Μήτερ τοϋ Θεοϋ,


Δίστιχον.

Ειρηναίον, Ίεροσολυμίτισσα, Πατριάρχην σκέπε, βοα Χαραλάμπης.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΤΩ ΜΟΝΩ
ΑΛΗΘΙΝΩ ΘΕΩ
ΗΜΩΝ
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης