Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1736
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός Κανών Αγίου Θεράποντα του Ιαματικού Empty Παρακλητικός Κανών Αγίου Θεράποντα του Ιαματικού

Την / Το Κυρ Οκτ 21, 2012 5:35 am
Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιο Θεράποντα του Ιαματικού

Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου
Παρακλητικός Κανών Αγίου Θεράποντα του Ιαματικού Agios_10

Εΰλογήσαντος τοϋ ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ' (142) Ψαλμόν.
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τή ἀληθεία σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τή δικαιοσύνη σού καί μή εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τήν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τήν ζωήν μου, ἐκάθισε μέ ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκρούς αἰῶνος καί ἠκηδίασεν ἔπ ἐμέ τό πνεῦμά μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πάσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. διεπέτασα πρός σέ τάς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρος σοί. Ταχύ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τό πνεῦμά μου μή ἀποστρέψης τό πρόσωπόν σου ἄπ ἐμοῦ, καί ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. ἀκουστόν ποίησον μοί τό πρωί τό ἔλεός σου, ὅτι ἐπί  σοῖ ἤλπισα γνώρισον μοί, Κύριε, ὁδόν, ἐν ἤ πορεύσομαι, ὅτι πρός σέ ἤρα τήν ψυχήν μού ἐξελού μέ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρός σέ κατέφυγον. δίδαξον μέ τοῦ ποιεῖν τό θέλημά σου, ὅτι σύ εἰ ὁ Θεός μού τό πνεῦμά σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει μέ ἐν γῆ εὐθεία. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις μέ, ἐν τή δικαιοσύνη σου ἑξάξεις ἐκ θλίψεως τήν ψυχήν μου καί ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τούς ἐχθρούς μου καί ἀπολεῖς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ὅτι ἐγώ δοῦλός σου εἰμι.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος ἅ΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίω, καί ἐπικαλεῖσθε τό ὄνομα τό ἅγιον αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἡμυνάμην αὐτοῦς.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Εἶτα τά Τροπάρια.


Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τους προσιόντας τω αγίω Ναώ σου, Ιερομάρτυς του Κυριού Θεράπων, και την θερμήν αιτούντας προστασίαν σου, πάσης απολύτρωσαι, επηρείας και νόσου, και παθών και θλίψεων, και παντοίων κινδύνων, συ γαρ μεγίστην χάριν προς Χριστού, έχεις παμμάκαρ, τελείν τα θαυμάσια.

Δόξα πατρί.....Απολυτίκον
΄Ήχος α΄.  Του λίθου σφραγισθέντος
Ως εν λυχνία ετέθης παρά Θεού λύχνος άσβεστος, καταφωτίζων πλουσίως τα λογικά Αυτού πρόβατα, δογμάτων ορθοδόξων διδαχαίς, Θεράπων του Χριστού Ιερουργέ. Δια τούτο, συγχορεύεις ματά των Ασωμάτων, διπλοίς στεφάνοις κοσμούμενος. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, τον δρόνον του μαρτυρίου διελθείν, πρεσβεύων μη ελλίπης, υπέρ ημών των τιμώντων Σε.  

Και νύν  
Οὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε, τὰς δυναστείας Σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι, εἰμὴ γὰρ Σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ Σοῦ, Σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.


Ὁ Ν΄ (50) Ψαλμός.
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου, ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καί ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καί τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καί τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς Σου καί ἀσεβεῖς ἐπὶ σέ ἐπιστρέψουσιν. Ῥῦσαι με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου τήν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα  συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών καί οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καί ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τό θυσιαστήριόν Σου μόσχους.


Ωδή α Ήχος πλ δ΄. Υγράν διοδεύσας
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Θεόν, εκδυσώπει υπέρ ημών, Θεράπον θεόφρον, των τιμώντων σε ευλαβώς,
διδόναι ημίν πταισμάτων λύσιν, και των παθών απολύτρωσιν Άγιε.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Εν νόσοις πλουτούντες σε Ιατρόν, πιστώς σοι βοώμεν, Ιεράρχα θαυματουργέ, ίασαι ψυχών ημών τους πόνους, και των σωμάτων οδύνας δεόμεθα.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι
Ροαίς των αγίων σου πρεσβειών, κατάσβεσον Πάτερ, των παθών μου φλόγαν πικράν, και όμβρησον δρόσον ευφροσύνης, τη τεθλιμμένη ψυχή μακάριε.

Και νυν και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Αγία Παρθένε Μήτερ Θεού, Κεχαριτωμένη, Παντευλόγητε Μαριάμ, ρύσαι εναγών με νοημάτων, και την ρυπώσαν ψυχήν μου αγίασον.


Ωδή γ  Ουρανίας αψίδος
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Πλήρης ών θείας δόξης, τη του Χριστού χάριτι, πάσης αδοξίας Θεράπον, παθών θλιβόντων με, λύτρωσαι δέομαι, και την κατ΄ άμφω υγείαν, και ρώσιν παράσχου μοι, ως συμπαθέστατος.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ο Ναός σου ο θείος, οία λιμήν άκλυστος, πρόκειται Θεράπον τοις πάσι, επιφοιτήσει  σου, ώ προσευχόμενοι τρικυμιών των του βίου, τάχος εκλυτρούμεθα, υμνολογήσαι σε.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι
Νοσημάτων ποικίλων, και συμφορών Άγιε, ως Ιερομάρτυς Θεράπον, Χριστού περίδοξος, ρύου εκάστοτε, τους τη θερμή σου πρεσβεία, πίστει καταφεύγοντας, και ευφημούντας σε.

Και νυν και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Δυναστείας με ρύσαι, της του εχθρού Άχραντε, δι’ ης καθ’ εκάστην ημέραν, τω νώ μολύνομαι, και μετανοίας το πύρ, άναψον νυν τη ψυχή μου, ως αν της λαμπρότητος, τύχω του Πλάστου μου.


Διάσωσον, Ιερομάρτυς, Θεράπον ταις σαις πεσβείαις, πάσης βλάβης και νοσημάτων και θλίψεων, τους αδιστάκτω καρδία σοι προσιόντας.

Επίβλεψον εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.


΄Ήχος  β΄. Πρεσβεία θερμή
Προστάτην θερμόν, κεκτήμεθά σε Άγιε, εκ πάσης οργής, ημάς απολυτρούμενον, διό πιστώς βοώβμεν σοι, Ιεράρχα Θεράπον πανθαύμαστε, μη διαλίπης παρέχειν αεί, ημίν την ταχείαν σου βοήθειαν.


Ωδή δ εισακήκοα, Κύριε
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ιατρεύειν εκάστοτε, τους τετρυχωμένους δεινοίς νοσήμασι, μη ελλείπης αξιάγαστε, πίστει προσιόντας τη εικόνι σου.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Δοξασθείς πολλοίς θαύμασιν, ως Ιερομάρτυς Χριστού αήττητος, αναβλύζεις χάριν άφθονον, Άγιε Θεράπον τοις οικέταις σου.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι
Οι εν θλίψει προσπέσατε, τη εικόνι πίστει τη του Θεράποντος, ίνα λάβητε την ίασιν, και απαλλαγήτε πάσης μάστιγος.

Και νυν και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Υπερύμνητε Δέσποινα, εκτενώς δυσώπει τον εκ λαγόνων σου, προελθόντα υπέρ έννοιαν, ίνα σωτηρίας πάντες τύχωμεν.


Ωδή ε φώτισον ημάς
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Μέγας αρωγός, και προστάτης ετοιμότατος, τοις προστρέχουσι τω θείω σου Ναώ, ως κλεινός Ιερομάρτυς ώφθης Άγιε.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Όμβρησον ημίν, ουρανόθεν αγαλλίασιν, τοις εν θλίψεσι και πόνοις χαλεποίς, ώ Θεράπον και ειρήνην αστασίαστον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι
Ίδε συμπαθώς, τους προσπίτοντας εκ πίστεως, τη αγία εικόνι και σεπτή, και την δέησιν αυτών πλήρωσον Άγιε.

Και νυν και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Θραύσον του εχθρού, την μανλιαν και τα βέλεμνα, του ως λέοντος ορμώντος καθ’ ημών, Θεοτόκε εν ειρήνη ημάς σκέπουσα.


Ωδή στ Την δέησιν
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Εξ ‘ ύψους, Ιερομάρτυς Κυρίου, τους πελάζοντας τω θείω σοι Οίκω, εν ιλαρότητος όμματι βλέψον, και τας φωνάς τούτων πρόσδεξαι Άγιε, και δίδου τούτοις συμπαθώς, τας αιτήσεις και πάν άλλο δώρημα.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ρημάτων, εκ κατωδύνου ψυχής μου, ενωτίσθητι δεήσεως Πάτερ, και συνεχούσης με θλίψεως ρύσαι, επιφερούσης μοι πόνοις και δάκρυα, και λύτρωσαί με των δεινών, τη θερμή αντιλήψει σου Άγιε.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι
Απάσης επιβουλής των δαιμόνων, και κακίας των τα φαύλα φιλούντων, Ιερομάρτυς Κυρίου Θεράπον, τη οξυτάτη πρεσβεία σου λύτρωσαι, τους σε προστάτην αληθή, εν κινδύνοις και θλίψεσιν έχοντας.

Και νυν και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Πληγείς μεν, τη του Βελίαρ μανία, καταπέπτωκα εις βάθη κακίας, την δε πολλήν σου χρηστότητα Κόρη, εις νούν λαβόμενος πίστει κραυγάζω σοι. Εξάρπασόν με των χειρών, του εχθρού Θεοτόκε και σώσον με.


Διάσωσον, Ιερομάρτυς, Θεράπον ταις σαις πεσβείαις, πάσης βλάβης και νοσημάτων και θλίψεων, τους αδιστάκτω καρδία σοι προσιόντας

Άχραντε, η δια λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως, επ΄εσχάτων των ημερών τεκούσα, δυσώπησον ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.


Αἴτησις και ευθύς το Κοντάκιον.
΄Ήχος β΄. Τοις αιμάτων σου ρείθροις

Ιερομάρτυς Θεράπον μακάριε, της Εκκλησιας προστάτα και πρόβολε, απείργων μη παύση δεόμεθα, τας καθ΄ημών επιθέσεις του δράκοντος. Συ γαρ βοηθός ημών έτοιμος.


Προκείμενον
Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού
Τοις Αγίοις τοις εν τη γή αυτού εθαυμάστωσεν ο Κύριος
Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού


Ευαγγέλιον Έκ του κατά Λουκάν (12, 8-12)
Είπεν ο Κύριος τοις εαυτού Μαθηταίς. Πας ος αν ομολογήσει εν εμοι έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτώ έμπροσθεν των Αγγέλων του Θεού. Ο δε αρνησάμενός με ενώπιον των ανθρώπων, απαρνηθήσεται ενώπιον των Αγγέλων του Θεού. Και ος ερεί λόγον εις τον Υιόν του ανθρώπου, αφεθήσεται αυτώ΄ τω δε εις το Άγιον Πνεύμα βλασφημήσαντι ούκ αφεθήσεται. Όταν δε προσφέρωσιν υμάς επί τας συναγωγάς, και τας αρχάς, και τας εξουσίας, μη μεριμνάτε πως ‘η τι απολογήσησθε, ή τι είπητε. Το γαρ Άγιον Πνεύμα διδάξει υμάς εν αυτή τη ώρα, α δεί είπειν.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι
Ταις του Ιεράρχου πρεσβείες Ελεήμον, εξάληψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.

Και νυν και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Ταις της Θεοτόκου πρεσβείες Ελεήμον, εξάληψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.

Στίχ.  Ελέησον με, ο Θεός....
Ήχος πλ’β Όλην αποθέμενοι

Όλην την του Πνεύματος, ως Ιεράρχης θεόφρον, χάριν εισδεξάμενος, τον Χριστόν εδόξασας δι αθλήσεως, και πολλαίς χάρισι, δοξασθείς Θεράπον, ενεργείς πάσιν ιάματα, και παύεις Άγιε, πάθη και δεινά αρρωστήματα, τοις πίστει προσπελάζουσι, τω σεπτώ Ναώ σου εκάστοτε, διό σοι βοώμεν’ Μη παύση ικετεύων τον Χριστόν, αμαρτιών δούναι άφεσιν, τοις σε μακαρίζουσιν.

Σώσον ο Θεός τον λαόν Σου.....

Ωδή ζ Οι εκ της Ιουδαίας
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Εξ’ εχθρών αοράτων, και δεινών συντριμμάτων Θεράπον ένδοξε, και πάσης αθυμίας, απήμονας συντήρει, τους βοώντας εκάστοτε’ Ο των Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ιαμάτων τα ρείθρα, η αγία εικών σου Θεράπον βλύζουσα, παθών τας διεκχύσεις, ξηραίνει και παρέχει, την υγείαν τοις κράζουσιν’ Ο των Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι
Αλγυνόμενος σφόδρα, ταις πολλαίς αμαρτίαις Θεράπον Άγιε, προστρέχω τω Ναώ σου, τυχείν της θεραπείας, ήν παράσχου μοι κράζοντι’ Ο των Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει.

Και νυν και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Νεκρωθείς Θεοτόκε, ταις πολλαίς αμαρτίαις άπνους κατάκειμαι, αλλά προς σε εκτείνω, και χείρας και καρδίαν, και την δέησιν Άχραντε, ‘ινα σωθείς του εχθρού, ζήσω ζωήν όσίαν.


Ωδή η Τον Βασιλέα των ουραννών
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Γενού Θεράπον, ημών μεσίτης και πρέσβυς, προς τον Κύριον τον σε ενισχυκότα,
ίνα των πταισμάτων, ληψώμεθα την λύσιν.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Εν τω Ναώ σου, άπας πιστός καταφεύγον, ών περ δέεται κομίζεται την κτήσιν’ όθεν σου Θεράπον, κηρύττομεν την χάριν.  

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι
Ρύπον κακίας, τη ρυπτική σου πρσβεία, αποκάθαρον ψυχήν μου την ρυπώσαν, ίνα σε γεραίρω κλεινέ Ιερομάρτυς.

Και νυν και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Αδιαφθόρως, τον πάντων Κτίστην τεκούσα, τον φθαρέντα με απάτη του Βελίαρ, καίνισον Παρθένε, δια της μετανοίας.


Ωδή θ Κυρίως Θεοτόκον
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Συνών Αγγέλων δήμοις, συν αυτοίς δυσώπει, Ιερομάρτυς Θεράπον μακάριε, πάσης ανάγκης λυτρούσθαι, τους σε γεραίροντας.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ιάτρευσον τον νούν μου, Άγιε Θεράπον, και τας οδύνας του σώματος κούφισον,τη σοι δοθείση πλουσία, θεόθεν χάριτι.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Μεγάλως εδοξάσθης, ως Ιερομάρτυς, παρά Κυρίου Θεράπον μακάριε,  Όθεν μεγάλων κινδύνων, ημάς απάλλατε.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι
Οι πίστει προσιόντες, τη ση προστασία, πάσης ανάγκης την λύσιν κομίζονται’ διο Θεράπον απαύστωςσε μακαρίζομεν.

Και νυν και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν
Υψώσασα την φύσιν, του Αδάμ πεσούσαν, τω πανυψίστω σου τόκω Πανάμωμε,πρός  αρετών τας υψώσεις τον νούν μου ύψωσον.


Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν.

Καὶ τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια,
Ώφθης Ιεράρχης θεοειδής, και στερρώς αθλήσας, Αθλοφόρος περιφανής, και εν αμφοτέροις, Χριστόν λαμπρώς δοξάσας, αξίως εδοξάσθης, Θεράπον ένδοξε.

Χρίσμα περικείμενος το σεπτόν, εν Αρχιερεύσι, διαπρέπεις ποιμαντικώς, και υπέρ Κυρίου, νομίμως εναθλήσας, πολλών χαρίτων ώφθης, Θεράπον έμπλεως.

Ήσχυνας της πλάνης τας μηχανάς, έν λόγοις και έργοις, και αγώσιν αθλητικοίς, Άγιε Θεράπον, διο τοις σε αιτούσι, παρέχεις ουρανόθεν, χάριν αέναον.

Χαίροις ιερέων κλέος σεπτόν, χαίροις Αθλοφόρων, εγκαλλώπισμα ιερόν,  Άγιε Θεράπον, σοφέ Ιερομάρτυς, προστάτα των εν πίστει, ανευφημούντων σε.

Πάσι τοις προστρέχουσιν ευλαβώς, τω θείω Ναώ σου, δίδου Πάτερ ως Ιατρός, νόσων θεραπείαν, και βίου αρμονίαν, και ψυχικήν γαλήνην, Θεράπον Άγιε.

Πρέσβευε απαύστως υπέρ ημών, Θεράπον παμμάκαρ, τω των όλων Δημιουργώ, ως  αν τω εν βίω , δυσχερειών ρυσθώμεν, και λάβωμεν πταισμάτων, την απολύτρωσσιν.

Ρώσιν δος τω δούλω σου, Ιατρέ, ένδοξε Θεράπον, ως την χάριν παρά Θεού, του σώζειν αξίως, λαβών παντός κινδύνου, τους τη σεπτή Πηγή σου, θερμώς προστρέχοντας.

Παθών ταραττόμενος προσβολαίς, προς σε καταφεύγω, την ανάρρωσιν εκζητώ, Θεράπον Κυρίου, Μάρτυς και Ιεράρχα, εκ τούτων ουν απάντων, συ με απάλλαξον.

Χαίροις θεραπείας ο χορηγός, χαίροις  των νοσούντων, ο Ανάργυρος Ιατρός, λύει πάσας νόσους, η Ιερά εικών σου, την πίστει προσκυνούντες, Θεράπον Άγιε.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η Δωδεκάς,  οι Άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις τω σωθήναι ημάς.

Τρισάγιον
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς).
Δόξα Πατρί, καί Υἱῶ, καί ἁγίῳ Πνεύματι,
καί νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρί...

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον· καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.


Εἶτα τά παρόντα Τροπάρια.
Ἦχος πλ. β΄.
Ἐλέησον ἡμᾶς....Δόξα....Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς....Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην....


Απολυτίκιον
 Ήχος α΄. Του λίθου σφραγισθένος.

Ως εν λυχνία ετέθης παρά Θεού λύχνος άσβεστος, καταφωτίζων πλουσίως τα λογικά Αυτού πρόβατα, δογμάτων ορθοδόξων διδαχαίς, Θεράπων του Χριστού Ιερουργέ. Δια τούτο, συγχορεύεις ματά των Ασωμάτων, διπλοίς στεφάνοις κοσμούμενος. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, τον δρόνον του μαρτυρίου διελθείν, πρεσβεύων μη ελλίπης, υπέρ ημών των τιμώντων Σε.  


Ήχος πλ α Τον συνάναρχον Λόγον
Θεραπεύσας ενθέω, ζήλω τον Κύριον, αληθώς ανεδείχθης, Θεράπον τούτου πιστός,διό γέγονας ημίν τοις τιμώσι σε, ακεσώδυνος πηγή, και πολυχεύμων ποταμός, θαυμάτων και ιαμάτων, Θεράπον, Ιερομάρτυς Κυρίου, πρέσβευε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.  


Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, μεθ' ἣν ψάλλομεν το ἑξῆς  Τροπάριον.

΄Ήχος β΄. Ότε εκ του ξύλου.

Πάντας τους προστρέχοντας πιστώς, τη ση οξυτάτη πρεσβεία, Θεράπον ένδοξε, πάσης απολύτρωσαι, βλάβης και θλίψεως, και τοις πάσχουσιν δώρησαι, χαράν και Υγείαν, και πταισμάτων άφεσιν, αίτησαι άπασι, συ γαρ, ως καλώς αριστεύσας, έλαβες θεόθεν την χάριν, εκπληρούν απάντων τα αιτήματα.


Δέσποινα πρόσδεξαι, τας δεήσεις των δούλων σου, και λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης  και θλίψεως.

Την πάσαν ελπίδα μου, εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
 

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.


_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης