Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκο την Χρυσαφίτισσα Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκο την Χρυσαφίτισσα

Την / Το Δευ Οκτ 22, 2012 8:37 am
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ  ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑ

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκο την Χρυσαφίτισσα Panagi18

Ο ίερεύς: Ευλογητός ό Θεός ήμών πάντοτε, νΰν καί άεί καί εις τούς αιώνας, των αιώνων.

Ψαλμός ρμβ'. (142)

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου...


Καί ευθύς τό: Θεός Κύριος καί έπέφανεν ήμΐν
ευλογημένος ο έρχομενος, έν ονοματι Κυρίου.

Τους χαταφεύγοντας τη Ση εικόνι και αιτουμένοις την Σην επιστασίαν, ω Μήτερ, Χρυσαφίτισσα, την υγείαν χάριζε, πλήρου πάσας αιτήσεις σώους διαφΰλαττε του υμνείν την Σην χάριν, ότι υπάρχεις πάσιν χορηγός παντός καλού, θεοτόκε Πανάχραντε!


Ήχος πλ. δ'. Υγράν διοδεύσας.

Υγείαν και ρώσιν σωματικήν και νου φωτισμόν τε και βασάνων απαλλαγήν, ημίν τοις Σοις δούλοις παράσχου, Χρυσαφίτισσα Μήτερ Πανάχραντε!

Ελέους ανέδειξας την πηγήν και της Σης φροντίδος την εικόνα Σου τοις πιστοίς, τοις επιζητούσιν αρωγήν Σου, ω Χρυσαφίτισσα Μήτερ Πανάχραντε!


Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Χαίρε Πύλη Θεία, Μήτερ Σεμνή, δι ης ο Θεός μας εσαρκώθη επί της γης, δι ου εν παντί ζωοποιούνται πάντες πιστοί Σου, Μήτερ Πανάχραντε!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το έλεος δίδεις πάσιν πιστοίς, ω συμπαθεστάτη και χαρίζεις τας δωρεάς, και σώζεις ημάς παντός κινδύνου, ω Χρυσαφίτισσα Μήτερ Πανάχραντε!

Ωδή γ'. Ουρανίας αψίδος.

Εκ ποικίλων παγίδων του πονηρού δαίμονος και της ψυχοφθόρου κακίας ημάς απάλλαξον, Μήτερ Θεόνυμφε, ω Χρυσαφίτισσα Μήτερ, τους θερμώς προστρέχοντας τη προστασία Σου!

Τους την Σην προστασίαν αιτουμένους βοήθησον τη Ση ισχυρά βοηθεία, Κόρη Πανύμνητε, προς Σε γαρ σπεύδουσιν, ω Χρυσαφίτισσα Μήτερ, το σεπτόν Σου όνομα επικαλούμενοι.


Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Του Υιού Σου η χάρις τοις πιστοίς Σου παρέχεται εκ της Σης Αγίας Εικόνος, Μήτερ Πανάχραντε, βοηθούσα άπαντας και αναψύχουσα πάντας τους πυρί των θλίψεων κατακαιόμενους!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Την ειρήνην παράσχου, Παρθένε Άχραντε, τη Ση ισχυρά βοηθεία, πάσιν αιτούσιν Σε, ω Χρυσαφίτισσα και εν ειρήνη και πίστει την ζωήν κυβέρνησον ημών δεόμεθα!

Διάσωσον, Χρυσαφίτισσα Κόρη Θεογεννήτωρ, εκ παντοίων κινδύνων και περιστάσεων, τους καταφεύγοντας πίστει τη χάριτί Σου!

Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος!


Κύριε ελέησον (ι6')
Ήχος 6'. Πρεσβεία θερμή.


Πρεσβεία θερμή και τείχος ισχνρότατον, ελέους πηγή, πιστών Σου καταφύγιον, εκτενώς βοώμεν Σοι Θεοτόκε Δέσποινα πρόφθασον και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς, η μόνη ταχέως προστατεύουσα!

Ωδή Δ'. Εισακήκοα Κύριε.

Πιεζόμενοι θλίψεσιν προς την Σην βοήθειαν καταφεύγομεν και λυτρούμεθα, Πανάχραντε, πάσης επηρείας του αλάστορος!

Πειρασμών ελευθέρωσον, θλίψεων, κινδύνων και περιστάσεων, πάντας, Μήτερ Χρυσαφίτισσα, τους τα μεγαλεία Σου δοξάζοντας!


Δόξα Πατρί & Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Νόσους και φθοράς απομάκρυνον και υγείαν πάσιν ημίν χορήγησον, μητρική Σου αγαθότητι, τους τα Μεγαλεία Σου δοξάζοντας!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Την χαράν πάσιν δώριζε και την Υιού Σου χάριν Πανάχραντε, Θεοτόκε Χρυσαφίτισσα, τους Σε μεγαλύνοντας Θεόνυμφε!

Ωδή ε'. Φώτισον ημάς.

Πάντες οι πιστοί μεγαλύνουν Σε Πανάχραντε ως προστάτην και εν πάσιν βοηθόν. Συ γαρ πάντας ελεείς ω Χρυσαφίτισσα.

Θειον θησαυρόν, την Εικόνα Σου κατέχοντες πάντες οι εν Μονεμβασια Σεμνή. δαψιλιός τας δωρεάς απολαμβάνουσιν!


Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Την Σην εορτήν, και μετάστασιν Πανάχραντε εορτάζομεν και χαίρρομεν πιστοί. έχοντε; Σε την θέρμην προστάτιδα!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Σκέπααον Σεμνή. Χρυσαφίτισσα Μητέρα μας τους πιστούς Σον. Λακωνίας τα παιδιά και χορήγησον αυτοίς την προστασίαν Σου!

Ωδή στ'. Την δέησιν εκχεώ.

Μαστίγων και κινδύνων ποικίλιον και δεινών φοβερών τε και νόσον, Χρυσαφίτισσα Πάναγνε Κόρη, και βασκανίας δεινής ελευθέρωσον τους καταφεύγοντας πιστοίς προς την Σην ταχυτάτην αντίληψιν!

Εν πίστει τιυ Σιυ ναώ προσιόντες, πανταχόθεν Θεοτόκε της Ελλάδος. από βαθέων ψυχής Σοι βοώμεν ασθενειών και ποικιλίον κακωσεων ελεύθερον και γαληνόν ημών τήρει τον βίον δεόμεθα!


Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Χαράν, κόρη πιστοίς Σου παρέσχες και ταχείαν την λύσιν ζητημάτων και εν θλίψεσι παρηγορίαν και εκ κινδύνων ταχείαν την λύτρωσιν. Συ Χρυσαφίτισσα διό πας πιστός Σοι προσφεύγει και σώζεται!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Διάσωσον βασκανίας και νόσου και ποικίλων παγίδων του εχθρού μας και χάριτός Σου πλήρωσον πάντας, Χρυσαφίτισσα Μήτερ Πανάχραντε και ζώωσον μας συμπαθώς τη του Υιού Σου δυνάμει, ω Πάναγνε!

Διάσωσον, Χρυσαφίτισσα Πανύμνητε Κόρη, εκ ποικίλων κινδύνων και περιστάσεων τους καταφεύγοντας πίστει τη χάριτί Σου!

Άχραντε, η διά λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως επ’ εσχάτων των ημερών τεκούσα δυσώπησον ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν!


Κύριε ελέησον (ιβ).

Τη προστασία Σου Κόρη προστρέχοντες ελευθερούμεθα πάσης κακώσεως, διό Σου την χάριν κηρύττομεν, ω Χρυσαφίτισσα πίστει καλούντες Σε. Συ γαρ ημών καταφύγιον!

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ).
Ex του χατά Λουχάν αγίου Ευαγγελίου, το Ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν.


Εν ταις ημέραις εκείναις αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήσθη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν• Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ό καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μοι τούτο, ίνα έλθη η Μήτηρ του Κυρίου μου προς με; Ιδού γαρ, ως εγένετο, η φωνή του ασπασμού σου εις τα ώτα μου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει ' εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έσται τε λείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάμ• Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω θεώ τω σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ, από του νυν μακα ριούσι με πάσαι αι γενεαί, ότι εποίησέ μοι μεγαλεία ο Δυνα¬τός, και άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή, ωσεί μήνας τρεις, και επέστρεψεν εις τον οίκον αυτής.

Δόξα. ..Ταις της Θεοτόκου...

Και νυν... Ταις της Παναχράντου...

Στιχ. Ελέησόν με ο θεός κατά το μέγα έλεός Σου...

Ήχος Πλ. Β'. Όλην αποθέμενοι.


Προστασίαν φοβεράν και βοήθειαν Κόρη ισχυρόν προπύργιον εν παντι των βίω Μήτερ Σε έχοντες εκ κινδύνων, θλίψεων και ολισθημάτων. και παγίδων του εχθρού, και πάσης, Δέσποινα, άλλης συμφοράς τε και μάστιγος ταχέως εκλυτρούμεθα, τη Ση βοηθεία Πανάχραντε. Όθεν μη ελείπεις παρέχειν τας ιάσεις συμπαθώς, τοις προς την Σην αγαθότητα, Κόρη ατενίζουσιν!

Κύριε ελέησον (12 φορές)

 Ωδή ζ'. Οι εκ της Ιουδαίας.


Χάριζε την υγείαν των ψυχών και σωμάτιον τε και βοήθειαν. Μητέρα του Κυρίου, τη Ση θερμή πρεσβεία τοις πίστει αδιστάκτω προσιοΰσιν και ψάλλουσιν: ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει!

Χρυσαφίτισσα Μήτερ, η Θεόν σαρκωθέντα ασπόρως τέξασα, ταις θείαις σου πρεσβείαις περιφρούρει το κάστρον της Μονεμβάσιας, ίνα υμνούν Σε πιστοί σωθέντες χάριτί Σου!


Λόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Ως βοήθησας πάντας τους πιστούς εν κινδύνοις ω Χρυσαφίτισσα. ούτω και νυν κινδύνοις, παγίδας απειλάςτε δίωξον, σύντριψον, ω Προστασία Φοβερά Κυρία των Αγγέλων!

Και νυν και αεί και εις τονς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ως επέταξας πάλαι εκ χωρίου εις Κάστρον της Μονεμβάσιας, νυν πέταξον ταχέως εν ώρα του κινδύνου, ω Χρυσαφίτισσα, και σώζε πάντας πιστούς βοήθειαν αιτούντας!

Ωδή η'. Τον Βασιλέα.

Σώσον με Κόρη, της φρικτής μαγγανίας και δεινής βασκανίας με ρύσε, νυν της απειλούσης ζωήν μου την αθλίαν!

Χάριτι θεία βοήθειας Σου Μήτερ, παραμύθησε την θλίψιν της ψυχής μου, ίνα Σε δοξάζω Υπερδεδοξασμένη!


Λόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Σην προστασίαν, Χρυσαφίτισσα Μήτερ, νυν πλουτίσαντες εν τω παρόντι βίω, θερμώς ευχαριστούμεν μεγαλύνοντές Σε!

Και νυν και αεί και εις τονς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ίδε ευσπλάχνως, Χρυσαφίτισσα Μήτερ, τους προστρέχοντας εικόνι Σου τη θεία, σπεύσον δώσε πάσιν το μέγα έλεός Σου!

Ωόή θ'. Κυρίως Θεοτόκον.

Ούσα η Προστάτις της οικογενείας, Χρυσαφίτισσα Μήτερ ευλόγησον νέους τους πιστούς Σου, εν τη αρχή του εγγάμου βίου τους!

Έκτεινον την χείρα πάσι τοις δεομένοις και εκ κινδύνιον πιστούς Σου διάσωζε, ω Χρυσαφίτισσα Μήτερ Πανθαύμαστε!

Ω Χρυσαφίτισσα Μήτερ, σώσον ημάς!

Μητέρα του Θεού μας. Κυρία των Αγγέλων, τη χάριτί Σου πιστώς καταφεύγουσιν πλήθη πιστών Ορθοδόξων και διασώζονται!

Ω Χρυσαφίτισσα Μήτερ, σώσον ημάς!

Υμνούμεν Σου την χάριν, Κεχαριτωμένη. ω Χρυσαφίτισσα Μήτερ Πανάχραντε, ότι ημάς περισκέπεις και σώζεις πάντοτε!


ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ: ΜΕΓΑΛ ΥΜΑΡΙΑ

Ω Θεού Μητέρα και θαυμαστή, Άχραντε Παρθένε, Συ το καύχημα των πιστών, πλήρου τας αιτήσεις των προσερχομένων τη θεία Σου εικόνι, ω Χρυσαφίτισσα!

Δέξου, ω Μητέρα μας ευμενώς, προς τους νέους πάντας τους προσ- τρέχοντας ευλαβώς, προς την Σην εικόνα, εν πίστει αδιστάκτω και λύ¬τρωσε κινδύνω, ω Χρυσαφίτισσα!

Της Χρυσαφιτίσσης τη θαυμαστή και σεπτή εικόνι καταφύγωμεν ευλαβώς, ίνα φυλαχθώμεν εκ πάσης επηρείας και πάσης ενεργείας του πολεμήτορος!

Χαίρε των Αγγέλων η χαρμονή, χαίρε των πιστών Σου η ταχεία καταφυγή, των πασχόντων χαίρε η ίασις Παρθένε και της Μονεμβασίας, Μήτερ, Υπέρμαχε!

Δεύτε Ορθοδόξων αι στρατιαί τη σεπτή εικόνι Χρυσαφίτισσας της Μητρός κλίνοντες το γόνυ μεγαλύνομέν την, ως του Θεού Μητέρα και προστασίαν μας!


Πάσαι των Αγγέλων....

ΉχοςΒ'. 'Οτε εκ του ξύλου.


Πάντας τους την θείαν και σεπτήν κατασπαζομένους Εικόνα Σου Χρυσαφίτισσα, ήνπερ θεωρούμεν νυν ημών προστάτιδα, πειρασμών ελευθέρωσον και νόσων παντοίων και πταισμάτων αίτησε ημών την άφεσιν, ίνα μεγαλύνωμεν πάντες τα Σα μεγαλεία, Παρθένε, και την προς ημάς κηδεμονίαν Σου!

Απολυτίκιον

Εικόνα Σου αγίαν, Χρυσαφίτισσα Άχραντε. νυν πανευλαβώς προσκυνούντες γεραίρομεν Παρθένε, επέστη γαρ Πρόμαχος ημών παρέχουσα θαυμάτων ποταμόν εκ κινδύνων παντοίων ημάς απαλλάττουσα. ευχαρίστιυς βοώμων: Δόξα τω Σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω Σε μεγαλύναντι. δόξα τω παρέχοντι ημίν την χάριν διά Σου!

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Πάσης Λακωνίας η βοηθός, δέξε μου τους ύμνους. Μήτερ Σεμνή, Χρυσαφίτισσα δέομαι Σου την έκβασιν παράσχου παντός αιτήματος!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης