Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1751
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιον Οσιομάρτυρα Εφραίμ τον Θαυματουργόν No2 Empty Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιον Οσιομάρτυρα Εφραίμ τον Θαυματουργόν No2

Την / Το Δευ Οκτ 22, 2012 10:00 am
Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιον Οσιομάρτυρα Εφραίμ τον Θαυματουργόν
Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιον Οσιομάρτυρα Εφραίμ τον Θαυματουργόν No2 Efraim10

Ο ίερεύς: Ευλογητός ό Θεός ήμών πάντοτε, νΰν καί άεί καί εις τούς αιώνας, των αιώνων.

Ψαλμός ρμβ'. (142)

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου...

Καί ευθύς τό: Θεός Κύριος καί έπέφανεν ήμΐν ευλογημένος ο έρχομενος, έν ονοματι Κυρίου. 4 φορέςΕυαρεστήσας τω Θεώ αθλοφόρε και δι’ασκήσεως λευκάνας σου τον χιτώνα και χάριν ενδυσάμενος του Αγίου Πνεύματος, Πάτερ προθύμως εισεχώρησας μαρτυρίου αγώνας και ως Αγνή περιστερά ένθα τα σκηνώματα κατεπαύθης Αγίων, ένθα αναμέλπουσιτον Τρισάγιον Ύμνον. Δι.ο Εφραιμ θαυματουργέ, μη διαλείπης πρεσβεύων προς Κύριον.(Δίς)

Δόξα

Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν.......

Και Νυν

Ου σιωπήσουμεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλείν οι ανόξιοι ειμή γαρ συ προίστασο πρεσβεύουσα, τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων;τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους; Ουκ αποστώμεν Δεσποινα εκ σου σους γαρ δούλους σώζεις αεί εκ παντοίων δεινών.


Είτα τον Ν ψαλμόν
Ελεησόν με ο θεός κατα το μέγα..............


Ωδή α Ήχος πλ.δ Υγράν διοδεύσας.....

         Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ υμών.

Πολλοίς συνεχόμενος συμφοραίς, ασθενείαις πικραίς και τυραννικαίς, πίστει προσέρχομαι τη σορώ σου, ίασαι με Άγιε τη μεσιτεία σου.

Εδόθη σοι χάρις παρά Θεού, θεραπεύειν τας νόσους των ποικίλων ασθενειών, εγειρόν κείμενον χαλεπής ασθενείας, όπως δοξάζω σε, Άγιε Εφραίμ, τον Σωτήρα μου.

Βυθώ αμαρτίας περιπεσών, εξ εχθρών αοράτων και ορατών, ίασιν παράσχου μοι τω σω ικέτη, μετά δακρύων βοά σοι ο δούλος σου.

       Υπεραγία Θεοτόκε σώσον  ημάς.

Δέσποινα Πρθένε Μήτηρ Θεού, μη παύσης πρεσβεύειν υπέρ εμού του αμαρτωλού, ως ένδοξος Μητέρα του Υψίστου, ινα ελεήση με και σώση με εκ των πολυχρονίων μου νόσων Πανάμωμε.


Ωδή Γ΄Ουρανίας αψίδος......

Απορήσας είς τέλος οδυνηρώς κράζω σοι, πρόφθασον Εφραίμ των βοώντων σοι και την Αγίαν Σου χείρα έκτεινον, εγειρόν με της κλίνης και την υγείαν παράσχου μοι τω δούλω σου Άγιε.

Αμαρτιών μου τω βάρει νυνι συνέχομαι και τω πελάγει των θλίψεων όλων εκτίων με, πρόφθασον θερμή σου ικεσία και τον πολέμιον νυν εξολόθρευσον και εις τέλος εξαφάνισον Όσιε, Πατήρ ημών Εφραίμ Ιερώτατε και γαλήνην παράσχου τη καρδία μου.

Ιάσεων πηγή υπάρχεις ανεξάντλητος Εφραίμ ιερουργέ των Αγγέλων Ισάγγελε, όθεν υμνούμεν σου τους αγώνας και τα θεία μαρτύρια, α υπέστης διά Χριστόν τον νυμφίον, Όν απαύστως ικέτευε Όσιε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

         Υπεραγία Θεοτόκε σώσον   ημάς.

Χαλεπαίς αρρωστείαις νυν περιπέπτωκα, Υπεραγία Παρθένε συ μοι βοήθησον την ελπίδα μου είς Σε ανατέθηκα, ο ταπεινός, μη με παρίδης Αγαθή Δέσποινα, σώσον με Αγνή τω Υιώ Σου, όπως ρυσθήσομαι της κολάσεως.

Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε ότι πάντες μετά Θεόν είς Σε καταφεύογομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

Επίβλεψον εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.


Είτα μνημονεύει ο Ιερεύς
και ημείς ψάλλομεν το Κύριε ελέησον 12φορές.


Κάθισμα Ήχος Β’.

Ιάσεων πηγή υπάρχεις ανεξάντλητος Εφραίμ ιερουργέ των Αγγέλων Ισάγγελε, όθεν υμνούμεν σου, τους αγώνας και τα θεία μαρτύρια, α υπέστης διά Χριστόν τον Νυμφίον, Ον απαύστως ικέτευε Οσιε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

                                       Δόξα Πατρί Και νυν

Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή, του κόσμου καταφύγιον, εκτενώς βοώμεν σοι Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον, και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς, η μόνη ταχέως προστατεύουσα.


Ωδή δ Ο Ειρμός.Εισακήκοα Κύριε της Οικονομίας.....

Της ψυχής μου το άστατον Σύ Κυβερνήτης γενού μοι αοίδιμε, συ κατεύνασον τον τάραχον και γαλήνην παράσχου τη καρδία μου.

Σε επικαλούμαι Άγιε Εφραίμ ιερώτατε, συ γενού μοι βοήθός της ταλαιπώρου μου ψυχής, σε επικαλούμαι εν νυκτί και εν ημέρα πρόφθασον Άγιε Εφραίμ και σώσον τον δούλον σου της παρούσης ανάγκης.

               Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Θεοτόκε Πρθένε μη παρίδης ημάς τους αθλίως κινδυνεύοντας λύτρωσαι ημάς από πάσης αμαρτίας και πάσης ασθενείας πικράς.


Ωδή Ε Φώτισον ημάς......

Ελέησον Αγιε του Θεού. Εφραίμ θαυματουργέ Ιερώτατε και οδήγησον ημάς επί λιμένα θελήματος του Υψίστου όπως ψάλλομεν: Αλληλούϊα.

Στήριξον ημάς επί πέτραν της πίστεως δι’ήν ήθλησας Μακάριε και τω αίματι σου τω αγίω εστήριξας την Εκκλησίαν του Χριστούκαι τας σαλευομένας καρδίας ημών Άγιε Εφραίμ.

Μη παραδίδης ημών τας δεήσεις Άγιε του Θεού, θεράπων, Ιερουργέ Εφραίμ Ιερώτατε, γνήσιε φίλε του Χριστού.Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν μη παύσης πρεσβεύων υπέρ των ψυχών ημών.

                      Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Χαίρε Θεοτόκε Δέσποινα η Πάντων Χαρά, η Ελπίς η ακαταίσχυντος, Χαίρε Μαρία Άχραντε των επικαλουμέων η βοήθεια, Χαίρε των ψυχών ημών η θεία παράκλησις.


Ωδή ΣΤ Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον......

Την δέησιν μου δέξαι την πενιχράν και τα δάκρυα μου άγιε μη παραβλέψης, ότι η ασθένεια της ψυχής και του σώματος, έως άδου κατεβίβασαν την ζωήν μου, αλλ’ως συμπαθής τε ιατρός και ελεήμων, ίασιν παράσχου τω ικέτη σου.

Παρρησίαν μεγίστην προς τον Δεσπότη πλουτείς Ιερώτατε αίτησαι ειρήνηντω κόσμω και την υγείαν παράσχου τοις δούλοις σου Άγιε, εγειρόν με της κλίνης ίνα σε κατά χρέος υμνώ τον σωτήρα μου.

                    Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Διάσωσον από παντοίων νόσων τους δούλους σου Αγιε Εφραίμ Ιερώτατε, ότι πολλήν την παρρησίαν πλουτείς, διό μη παρίδης ημάς κινδύνων ιερώτατε.

Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.


Ο Ιερεύς μνημονεύει

Κοντάκιον Ήχος Β


Προστάτης θερμός των επικαλουμένων σε, υπάρχεις Εφραίμ Οσίων εγκαλλώπισμα, μη παρίδης τας δεήσεις των δούλων σου, αλλά πρόφθασον ως συμπαθής είς την βοήθειαν ημών των εν χαλεπαίς ασθενείαις κατακειμένων, ίνα πόθω βοώμεν ο Θεός ημών δόξα σοι.


                 Και ευθύς το προκείμενον

Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχε μοι.(Δίς).

Στίχ, ε΄. Και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματα μου.ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

                Εκ του κατά Ματθαίον.


Τω καιρώ εκείνω προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων ώστε αυτά εκβάλλειν και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.Τουύτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων.Είς οδόν Εθνών μη απέλθητε και είς πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε,πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ.Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών.Ασθενούντας θεραπεύετε,λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.


Δόξα Πατρί

Ταίς του Σού Οσίου πρεσβείαις ελεήμων εξάλειφον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.

Και νύν.

Ταίς της Θεοτόκου πρεσβείαις Ελεήμων εξάλειφον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.

Ελεήμων ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών Σου, εξάλειψον το ανόμημά μου.

Μη αποστερήσης με τον πλανηθέντα απάτη του δολίου δράκοντος του ποτέ εξώσαντος τους προπάτορας, θλίψεις με εκύκλωσαν και χαλεπαίς ασθένιαι και ουκ έχω πλήν σου άλλην καταφυγήν και βοήθειαν και παραμυθίαν ο άθλιος προς σε καταφεύγω τον μέγα της ψυχής μου Ιατρόν,Εφραίμ οσίων το καύχημα, μη εγκαταλείπης με.

Ουδείς προστρέχων επί σε κατησχυμμένος από σου εκπορεύεται εάν μη λάβη την θεραπείαν, δια τούτο εν πίστει θερμή βόα ο δούλος σου ελεησόν με.

Μετανοώ και βοώ εκ βάθους μου της καρδίας ήμαρτον ελεησόν με άγιε μου Εφραίμ τον ανάξιον ικέτην σου, και παράσχου μοι την ίασιν της ψυχής και του σώματος.


Ο Ιερεύς.

Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.......

Ικετεύομεν σε, μόνε πολυέλεεΚύριε Επάκουσον ημών των αμαρτωλων δεομένων σου και ελέησον ημάς.

Κύριε ελέησον ιβ΄.


Ωδή Ζ Οι εκ της Ιουδαίας.....

Συπεριπολεύων εν παρρσία πολλή, παρά τω θρόνω της Αγίας Τριάδος, μέμνησο υπέρ ειρήνη οτυ κόσμου και σωτηρίας ημών των αμαρτωλών και την ορθοδόξον ημών πίστιν κράττεινον, όπως ψάλλομεν απαύστως ο Θεός ημών δόξα σοι.

Οι εκ των ποικίλων, αμαρτιών καταντήσαντες ελεεινόν και πανάθλιον και ουκ ισχύομεν ετενίσαι προς σε, Άγιε του Θεου Εφραίμ Μακάριε. Αλλ’εξαάστησον ημάς εκ της αρρωστίαςημών, όπως ψάλλομεν. Ο Θεός ημών δόξα σοι.

Οι ανάξιοι δούλοι σου, Άγιε Εφραίμ σου δεόμεθα, μη απορρίψης τας δεήσεις ημών των εν νυκτί και εν ημέρα βοώντων προς σε. Αλλ’εισάκουσον ημών φόβω και πόθω εν κατανύξει βοώντων. Την ορθοδόξον ημών πίστιν κραταίωσον, ην και ήθλησας μέχρις αίματος Άγιε.

                         Υπεραγία Θεοτόκε σώσον  ημάς.

Κεχαριτωμένη Κυρία Θεοτόκε, η χαρά των Αγγέλων και των αγίων πάντων η τρυφή και ημών των αμαρτωλών το προσφύγιον, και η ελπίς σου δεόμεθα υπεραγία μου Πανάμωμε μετά του οσίου μου Πατρός Εφραίμ του Ιερομάρτυρος, πρεσβεύσατε υπέρ ειρήνης του κόσμου και Εκκλησίας την ομόνοιαν.


Ωδή Η Τον Βασιλέα των ουρανών ον υμνούσι....

Τον αριστέα της πίστεως εν ωδαίς και ύμνοις μεγαλύνομεν πιστοί, ότι κατήργησε τας επινοίας των παρανόμων. Διό ψάλλομεν, Ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.

Τον εν ουρανίοις σκηνώμασι μετ’Αγγέλων αυλιζόμενον, εν ωδαίς και ύμνοις μεγαλύνομεν Εφραίμ Τον γενναίον του Χριστού οπλίτην και αθλητήν, τον απαύστως πρεσβεύοντα, του σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Συνάχθητε πάντων των μαρτύρων και ασκητών ο σύλλογος, μετάτου Ιερομάρτυρος Εφραίμ του Θεόφρονος. Και ως παριστάμενοι τη Αγία Τριάδι, απαύστως πρεσβεύσατε υπέρ ειρήνης του κόσμου και Εκκλησίας την κραταίωσιν.

                      Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Την Βασίλισσαν των ουρανών ανυμνούσιν, οι χοροί των Αγγέλων απαύστως, μετά των οσίων, τα τάγματα δοξάζουσι, ων σύν αυτοίς, Υπεραγία Θεοτόκε μου, ικέτευε μετά Εφραίμ του Ιερομέρτυρος, την Ορθόδοξον πίστιν κρατύνεσθαι και σώσον τας ψυχάς ημών.


Ωδή Θ Ειρμός Κυρίως Θεοτόκον.....

Θεόφρων θεοφόρε, σε ανυμνολογούμεν οι διά σου σεσωσμένοι εκ των ποικίλων ασθενειών, όθεν σε πόθω, Εφραίμ μακαρίζομεν.

Αινούμεν ευλογούμεν, τον Κύριον της δόξης τον δοξάσαντα Πάτερ Εφραίμ την μνήμην σου, συ γαρ υπάρχεις μαρτύρων η δόξα και των μοναστών το εγκαλλώπισμα.

Και γόνυ κλίνω, Πάτερ Εφραίμ, βοήθησον με, μετά δακρύων βοά σοι ο δούλος σου. Δέξου μικράν υμνωδίαν και σώσον με Άγιε.

                      Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Δεσπότην τετοκυία, τον Κύριον της δόξης, σε ανυμνούμεν υπέραγνε Δέσποινα, των ορθοδόξων υπάρχεις Μητέρα και καύχημα.


Και ευθύς το Άξιον εστίν
και  ψάλλομεν τα παρόντα μεγαλυνάρια.


Χαίροις της Μονής μας θείος φρουρός, και των Μοναζόντων στυλοβάτης ο φαεινός. Χαίροις των λειψάνων η θεία μυροθήκη, δι’ων και τας ιάσεις Εφραίμ λαμβάνομεν.

Χαίροις ασθενούντων ο ιατρός, χαίροις των θαυμάτων ο αείρροος ποταμός, χαίροις της ψυχής μου το καύχημα το μέγα, Εφραίμ θαυματοφόρε, σκέπε την ποίμνην σου.

Εφραίμ των Αγγέλων η χαρμονή, πάντων των Αγίων η χαρά και η καλλονή, ικετεύομεν σε περίσωζε μονήν σου, εις ην ήσκησας πόθω και σεπτού μαρτυρίου τετύχηκας.

Υψωθης εις δένδρον ως είς σταυρόν, μιμούμενος τον Θεόν σου, τον Δεσπότην και λυτρωτήν, δι’ου υπέστης μάκαρ, κατάφλεξιν γαστρός σου, συντρίβων την γαστέρα του αρχαικάκου εχθρού.

Τον Ιερομάρτυρα του Χριστού, ασκητών το κλέος και μαρτύρων την καλλονήν, ικετεύομεν σε Εφραίμ θαυματοφόρε, ελέησον με τάχος ταις ικεσίαις σου.

Εικόνα σου θείαν πανευλαβώς, ασπαζόμεθα πόθω, οι εν κινδύνοις και πειρασμοίς, ην έσωσας Μάκαρ ολέθρου πυρός παμφάγου, δεικνύων άλλο θύμα Εφραίμ τοις θαύμασι.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δώδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς.


Το τρισάγιον, Παναγία Τριάς, Πάτερ ημών, ότι Σου εστίν.


  Και τα τροπάρια ταύτα:


Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαρ απολογίας, απορούντες, ταύτην σοι την ικεσίαν ως Δεσπότη οι αμαρτωλοί προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.


Δόξα Πατρί.

Κύριε ελέησον ημάς επί Σοί γαρ πεποίθαμεν μη οργισθής ημίν σφόδρα μηδέ μνησθής των ανομιών ημών, αλλ’επίβλεψον και νύν ως εύσπλαγχνος και λύτροσαι ημάς εκ των εχθρών ημών. Σύ γαρ ει ο Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το ονομά σου επικεκλήμεθα.

Και νύν

Της Ευσπλαγχνίας την Πύλην άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκε είς σε γαρ ελπίζοντες είς Σε βοώμεν. Χαίρε Κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.


ΕEίτα ψάλλομεν εις Ήχος Β Ότε εκ του ξύλου.

Χαίρεις των νοσούντων Ιατρός, χαίροις βακτηρία και τείχος των εν ανάγκαις πικραίς, ασθενείαις και θλίψεσι και στενοχωρίαις, Πάτερ σοι καταφεύγοντας εκ κατωδύνου ψυχής μη με απορρίψης είς τέλος, ότι συ μου πέλης προστάτης, όσιε Εφραίμ καθικετεύω σε.

Σώσον, τους ελπίζοντας εις σε, Όσιε Εφραίμ τους σους δούλους, χαρά και σκέπη ημών, μη παρίδης δεόμεθα των πίστει και πόθω, Πάτερ καταφεύγοντας τη ευσπλαχνία σου, ρύσαι συμφορών εναντίων, πάντας τους προστρέχοντας τη σορώ σου, και ασπαζομένους σου τα λείψανα.

Δέσποινα πρόσδεξαι, τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Την πάσαν ελπίδα μου είς σε ανατίθημη, Μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς, υπό την σκέπην σου.


Δι’ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης