Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1736
https://www.proseyxi.com

Χαιρετισμοί εις τον Άγιον Εφραίμ τον Θαυματουργόν Empty Χαιρετισμοί εις τον Άγιον Εφραίμ τον Θαυματουργόν

Την / Το Δευ Οκτ 22, 2012 10:19 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Χαιρετισμοί εις τον Άγιον Εφραίμ τον Ιερομάρτυρα και θαυματουργόν
Χαιρετισμοί εις τον Άγιον Εφραίμ τον Θαυματουργόν Efraim10

Βασιλεύ ουράνιε........
Άγιος ο Θεός Άγιος Ισχυρός Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.
Δόξα Πτρί.....και Νύν.....
Παναγία Τριας......
ΠΑΤΕΡ ΗΜΏΝ....
Κύριε Ελέησον 12 φορές


Οπως Ψάλλεται το Υπερμάχω.

Τω Αθλοφόρω και Σεπτώ Ιερομάρτυρα ως λυτρωθέντες των δεινών ευχαριστήρια αναμέλποντες βοήσομεν ομοφρόνως Αλλ’ως έχων παρρησίαν προς τον Κύριον ταις πρεσβείαις Άγιε σκέπε την μονήν σου, τους σοι κράζοντας, σώσον ημάς, Εφραίμ πανσεβάσμιε.


Άγγελος ώσπερ άλλος επί της γης επολιτεύσω, Όσιε Εφραίμ πάτηρ ημών (τρις), διόπερ και μαρτυρικού τέλους ηξιώθης Άγιε, όθεν βοώμεν σοι ταύτα.

Χαίρε Εφραίμ του κόσμου διάσωσμα.
Χαίρε των ασθενούντων το ταχύτατον άκουσμα.
Χαίρε πεπτωκότων ταχεία αντίληψις.
Χαίρε των θλιβομένων θεία παράκλησις.
Χαίρε ότι τας αιτήσεις εκπληροις υπερφύως.
Χαίρε Εφραίμ ασκητών ωραιότης.
Χαίρε των Μαρτύρων Χριστού θεία λαμπρότης.
Χαίρε Εφραίμ το θείον καύχημα.


Βλέπων σε Κύριος ο Θεός τις ύψος αρετών ανελθόντα μέγα και θάλων υψώσαι ψυχήν σου αγίαν σε ήγειρεν εις θείους πόθους και ούτως αρθείς εκ δυνάμεως Πάτερ είς δύναμιν, ψάλλεις αυτώ ασιγήτω φωνή.

Αλληλούια.

Γνώντες Σε επ’εσχάτων τον εις πλείστους αιώνας τη γη κρυπτόμενον εν αποκάλυψει θαυμαστή, ως ο Κύριος Παντοκράτωρ ηθέλησεν εφανέρωσεν ημίν το θείον και χαριτόβρυτον λείψανον σου. Όθεν χαράς αφάτου εμπλησθέντες βοώμεν σοι ταύτα.

Χαίρε Εφραίμ των Αγγέλων εφάμιλλε,
Χαίρε των Ασκητών και Οσίων ομόσκηνε.
Χαίρε ότι κατελάμπρυνας ορθοδόξων τους χορούς.
Χαίρε ότι ηχμαλώτισας τους νοούντας τηλαυγώς.
Χαίρε το μυρίπνοον Ανθος το της Αγνείας.
Χαίρε το μήκος της εγκρατείας.
Χαίρε πηγή ουρανίων ελλάμψεων.
Χαίρε Ιερέ θυσαύρε της Μονής μας ατίμητε.
Χαίρε Εφραίμ Οσίων το καύχημα.


Δύναμις ανεφάνης της Μονής μας εν Μέσω, εμνέων, φωτίζων και καθοδηγών τους εν πίστει σοι προστρέχοντας, όθεν και μετά φόβου βοώμεν τω Κυρίω.

Αλληλούια

Έχομεν σε Προστάτην μέγαν και πολιούχον εν τη Αγία και Ιερά Μονή σου, εις ην ήσκησας Αγιέ μου, καρδίας πόθω φλεγόμενος, δι’ο ακούεις τους μεσ’ευλαβείας και βοώντας σοι ταύτα.


Χαίρε Εφραίμ η βάσις της ευσεβείας..
Χαίρε το νίκος των εν κινδύνοις ευρισκομένων Μακάριε.
Χαίρε η Μονή σου νύν καυχάται θαυμαστώς.
Χαίρε ότι χαίρει αυτή το σον λείψανον ενωρόν.
Χαίρε Εφραίμ Μεγαλομάρτυς Οσίων το καύχημα.
Χαίρε, εμού τις αθλίας το θείον διάσωσμα.
Χαίρε Εφραίμ της ψυχής μου η θεία ευφροσύνη.
Χαίρε των ταπεινών τη καρδία η θεία χαρμοσύνη.

Χαίρε Εφραίμ Πανσεβάσμιε.

Ζήλων εξήλωσας θείον πόθον εν τη ψυχή σου, Αγιέ μου Εφραίμ από βρέφους εξήλθεν εκζητών Κύριον τον Θεόν σου, Ον ηγάπησας Τίμιε Πάτερ και εύρων αυτόν χαίρων τη ψυχή και τη καρδία, ψάλλεις αυτών τον ύμνον.

Αλληλούια.

Ηθέλησας Αγιέ μου και επήρθης εις ύψος μέγα δι’αγώνων θαυμαστών, ότι τη ασκήσεις ως άσαρκος επολιτεύσω, δι’ο και μαρτυρικού τέλους ηξιώθης Μακάριε, ημείς δε οι ανάξιοι δούλοισου, θείου πόθου εμπλησθέντες εκ του πλήθους των φρικτών θαυμασιών σου βοώμεν σοι ταύτα.

Χαίρε των πιστών ο μέγας αντιλήπτωρ.
Χαίρε αεί πλουτιστά των πενήτων.
Χαίρε Μοναζόντων το θείον εντρύφημα.
Χαίρε του Παραδείσου το θείον καύχημα.
Χαίρε ότι οι παράνομοι σε προσήλωσαν επί παλαιού δένδρου και του Τιμίου Σταυρού εζήλωσας το εκούσιον πάθος του Δεσπότου των όλων.
Χαίρε εις ουν τη γαστέρα ανημμένον ξύλον εχώρησαν και του εχθρού τας ενάδρας πάτερ Άγιε απετέφρωσας.
- Χαίρε ότι την Αγίαν σου σιαγόνα ετέθλασαν οι παράνομοι και του Σωτήρος των όλων εμιμήσω τα ραπίσματα Όσιε.
- Χαίρε ότι εις τας Αγίας σου πλεύρας μώλωπας κατεδέξω, του λογχευθέντος αιν άχραντοι πλεύραν εξεικονίσας, Πάτερ Όσιε, όθεν βοώμεν σοι.

Χαίρε Εφραίμ Πανσεβάσμιε.

Θαυμασί σου φρικτοίς εκόσμησας Αγιέ μου την Εκκλησία του Χριστού, διό και ημείς κατά χρέος βοώμεν τον ύμνον τω Σωτήρι ημών Θεό.

Αλληλούια.

Ιδόντες την Αγία σου μορφήν και εμπλησθέντες των απείρων θαυμασιών σου, χαράς αφάτου και αγαλλιάσεως επλήσθημεν,αναβοώντες σοι ταύτα.

Χαίρε ΕφραίμΑγγέλων ο έπαινος.
Χαίρε των θλιβομένων ταχέως προσθάνων.
Χαίρε Αγιέ μου Εφραίμ ημών η σωτηρία.
Χαίρε ότι δια σου χέονται μύρα θεία.
Χαίρε ότι υμείς δια των ενδόξων αγώνων σου των παθών κλεθαρώθημεν.
Χαίρε Εφραίμ λυτρωτά των εν ζάλη.
Χαίρε αεί βοηθέ των βοώντων.
Χαίρε Εφραίμ πατέρων το καύχημα.

Κύρικες γεγονότες των απείρων και φρικτών σου θαυμάτων, Άγιε μου Εφραίμ θαυματουργέ Ιερώτατε, τοις αιτούσι, σε αφθόνως τα χαρίσματα νέμεις, όθεν ψάλλομεν σοι.

Αλληλούια.

Λαμπρός και φωτοφόρος οράσαι τοις σε ποθούσι ένδοξε, διο και τας ιάσεις Εφραίμ δωρίζεις τοις μετά πίστεως προσερχομένοις και βοώντας προς σε ταύτα

Χαίρε φως τοις εν σκότει φαίνων.
Χαίρε των ανθρώπων τας ψυχάς καταυγάζων.
Χαίρε μετανοούντων ταχεία διόρθωσις.
Χαίρε των ασθενούντων θεία παράκλησις.
Χαίρε των πονεμένων παραμυθία.
Χαίρε των θλιβομένων όρμος παρηγορίας.
Χαίρε η βάσις της ευσεβείας.
Χαίρε δι’ου χέονται μύρα θεία.

Χαίρε Εφραίμ Πανσεβάσμιε.

Μιαν θεότητα εν τρισι τοις προσώποις, αοίδιμε εκήριξας μέσον των παρανόμων, όθεν και τας φρικτάς υπέμεινας μαστιγώσεις, κραυγάζων αιώνιως τω Κυρίω σου.

Αλληλούια.

Ναός θεού εχρημάτισας Όσιε Πτηρ ημών, διο και οι προστρέχοντες εν πίστει των Ιερώ Ναώ σου λαμβάνουσι ιάματα ψυχών τε και σωμάτων και πάσης ασθενείας, όθεν εν κατανύξει ψυχής βοώμεν σοι ταύτα

Χαίρε Εφραίμ των Αγγέλων δόξα και καύχημα.
Χαίρε των νοσούντων το ταχύτατον άκουσμα.
Χαίρε ότι Ιατρείον εδείχθει η Ιερά  Μονή.
Χαίρε ότι οι ασθενούντες απολαμβάνουν υγιείς.
Χαίρε των Αγίων Πατέρων θείον εκλόγιον.
Χαίρε ψυχών θλιβωμένων Συ γλυκήτατων παραμύθιον.
Χαίρε των εν νυκτί καθεύδούσι Νεφέλη ολόφωτε.
Χαίρε Προστάτα της Ιεράς Μονής ημών Πανσεβάσμιε.
Χαίρε Εφραίμ Πατέρων Μακάριε.

Ξένα και παράδοξα θυματα ο Κύριος έδειξεν υμίν φανερώσας το θείον και θαυματόβρυτον τίμιον λείψανον σου και επληρώθη σύμπασα η γη εκ της οσμής του θείου μύρου σου, δι’ο βοώμεν σοι, ακαταπαύστου φωνή.

Αλληλούια.

Όλος υπάρχων Θείου φωτός, εχώρησας Αγιε μου, ως γενναίος οπλίτης εν μέσω λύκων αιμοβόρων τρανώς ομολογήσας Τριάδα την Αγάιν, δι’ην το Σον αίμα εξέχεας, Εφραίμ αγιώτατε πατήρ ημών, όθεν ψάλλομεν σοι επινίκιον ωδήν.

Χαίρε ο την ορδήν των τυράννων τρανώς πατήσας.
Χαίρε ο τούτων την άνοιαν παρρησια ελέγξας.
Χαίρε ότι κατεπάτησας κατά κράτος τον εχθρόν.
Χαίρε ότι συ κατήφρανας των Αγγέλων τον χορόν.
Χαίρε ότι εν τοις γενναίοις σοι άθλοις ηγιάσας το όρος των Αμώμων.
Χαίρε ότι Συ επί πλείον εδόξασας την Ιεράν Μονής της θεοτόκου.
Χαίρε φωτολαμπάς Ασκητων ωραιότης.
Χαίρε των εκ παρθενία ασκουντων η θεία Αγνότης.
Χαίρε Εφραίμ Πατέρων Μακάριε.

]Πάσαν του εχθρού πατήσας την δύναμην, φοβερός ώφθης τοις δαίμοσι, δια τούτον προστάτην Σε μέγα κακτήμεθα οι εν ποικίλοις πειρασμοίς υπάρχοντες, όθεν βοώμεν σοι τον Υμνον.

Αλληλούια.

Ρείθρα θείου μύρου η σορός των λειψάνων σου, Εφραίμ θαοματουργέ αναβλύζεις, δι’ο και τοις πάσχουσι εν ασθενείας πικραίς τας ιάσεις δωρίζεις εις τους μετά πίστεως καταφευγοντας όσιε Πάτερ, όθεν βοώμεν σοι ταύτα

Χαίρε ο το ουράνιον μύρων εκχέων.
Χαίρε ο των ψυχών καθαρτύριον φέρων.
Χαίρε Συ ακένωτος θυσαυρός μέγας.
Χαίρε ότι Συ υπάρχεις της Μονής ημών καυχημα μέγα.
Χαίρε ιατρείον ψυχών και σωμάτων άμισθων.
Χαρε του Χριστού φροντιστήριον τιμιώτατων.
Χαίρε Μοναζόντων το θείον εντρύφημα.
Χαίρε του Ουρανού και της γής το θείον εγκαλώπισμα.

Χαίρε Εφραίμ Πανσεβάσμιε.

Σε καυχημα και τείχος μέγα, η ιερά Μονή σου κεκτημένη βοά σοι, ελαπρύνθη μου το κάλλος, ετι δε και ευπρέπεια μου, επί ταις ποικίλαις ασκήσεσι και φρικτοίς μαρτυρικοίς αγωνίσμασοι του θεράποντος μου Εφραίμ του Ιερομάρτυρος. Όθεν συγκαλώ της εμάς φίλας και γείτονας, ίνα ψάλλωμεν τω Κυρίω τον Ύμνον.

Αλληλούια.

Ψαλλοντές σου επινίκιον Υμνον Αγιε μου Εφραίμ πανσεβάσμιε, εν πίστει πολλή και πόθω καρδίας σε ικετεύομεν οι ανάξιοι δούλοι σου μη διαλείπεις υπέρ ημών πρεσβείαν προς Κύριον ποιούμενος ίνα βοώμεν σοι ταύτα

Χαίρε ιατρέ άμισθε των εν πίκραις ασθενείας κατακειμένων.
Χαίρε αεί βοηθέ των εν ανάγκαις ευρισκομένων.
Χαίρε ότι τας αιτήσεις εκληροίς υπερφύως.
Χαίρε ότι τους νασούντας εκ θανάτου ζωοποιείς.
Χαίρε ότι αγιάζεις τους προστρέχοντας σοι καθαρώς.
Χαίρε ότι φωτίζεις τας καρδίας των ταπεινών.
Χαίρε Εφραίμ η χαρά των εν ζάλη.
Χαίρε αεί των εν πίστει βοώντων.

Χαίρε Πάτερ Πανσεβάσμιε.

Ω Αγιε μου Εφραίμ Μεγαλομάρτυς αθλητά.(τρις).

Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, μη παρίδης τας δεήσεις των δούλων σου θεραπευτών ημών τας ψυχάς και τα σώματα Καταξιών ημας της Βασιλείας των Ουρανών, όπως επαξίως ψάλλομεν σοι των Ύμνον.

Αλληλούια.

Αγγελος ώσπερ άλλος επί της γης επολιτεύσω Όσιε Εφραίμ Πατήρ ημών διοπερ και μαρτυρικού τέλους ηξιώθης. Αγιε, όθεν βοώμεν σοι ταύτα

Χαίρε Εφραίμ του κόσμου διάσωσμα.
Χαίρε των ασθενούντων το ταχύτατον άκουσμα.
Χαίρε πεπτοκότων ταχεία αντίληψις.
Χαίρε των θλιβομένων θεία παράκλισης
Χαίρε ότι τον παράλυτον ηνωρθώσω θαυμαστώς.
Χαίρε ότι τας αιτήσεις εκπληροίς υπερφύως.
Χαίρε Εφραίμ ασκητών ωραιότης.
Χαίρε των Μαρτύρων Χριστού θεία λαμπρότης.
Χαίρε Εφραίμ το θείον καυχημα.

Τω Αθλοφόρω και Σεπτώ Ιερομάρτυρι ως λυτρωθέντες των δεινών ευχαριστήρια αναμέλποντες βοήσομεν ομοφρόνως Αλλ’ως έχων παρρησίαν προς τον Κύριον ταις πρεσβείαις Άγιε σκέπε την μονήν σου, τους σοι κράζοντας, σώσον ημάς, Εφραίμ πανσεβάσμιε.


Τρισάγιο
Δόξα Πατρί.....και Νύν.....Παναγία Τριας....
Δόξα Πατρί.....και Νύν.....
ΠΑΤΕΡ ΗΜΏΝ....

Δι ευχών....

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης