Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1750
https://www.proseyxi.com

Χαιρετισμοί εις τον Όσιο Παίσιο τον Αγιορείτη Empty Χαιρετισμοί εις τον Όσιο Παίσιο τον Αγιορείτη

Την / Το Σαβ Απρ 13, 2019 6:14 am
Χαιρετισμοί εις τον Όσιο Παίσιο τον Αγιορείτη

Χαιρετισμοί εις τον Όσιο Παίσιο τον Αγιορείτη Paisio10

Κοντάκιον Τη Υπερμάχω. Ήχος δ'.

Της Παναγούδας ασκητήν και μύρον εύοσμον Καππαδοκίας τον βλαστόν προστάτην άγρυπνον ανυμνήσωμεν
Παϊσιον χαρμοσύνως. Των αγγέλων γαρ τον βίον εκμιμούμενος την Τριάδα την Αγίαν ευαρέστησεν όθεν κράζωμεν.
Χαίροις πάτερ Παϊσιε

Άγγελος ανεδείχθης εν τω Όρει της Παναγίας, και μεσίτης προς τον Θεόν, σεπτέ Παϊσιε.(τρις)

Χαίρε Καππαδοκίας το εύοσμον μύρον,
Χαίρε αγγελικής πολιτείας ο δείξας τον βίον.
Χαίρε της Μικράς Ασίας το άνθισμα
Χαίρε Αγίου Αρσενίου το καύχημα
Χαίρε το κλέος Φαρασιωτών
Χαίρε το δέος των μοναστών
Χαίρε Ελλάδος και πίστεως μέγας φρουρός,
Χαίρε απαύγασμα, γόνος Καππαδόκων.
Χαίρε του Βυζαντίου θείος βλαστός
Χαίρε Άθωνος κόσμημα και αετός
Χαίρε άγγελε επίγειε επί της γης
Χαίρε άνθρωπε ουράνιε εν τοις ουρανοίς

Χαίροις πάτερ Παϊσιε

Βάπτισμα του Οσίου Αρσενίου εδέχθης στα Φάρασα της Αγιοτόκου Καππαδοκίας και του Αγίου αυτή η ευχή, βλάστημα Μικράς Ασίας και Ελλάδος σε ανέδειξε πάτερ Παϊσιε. Διο και ημείς αξίως βοώμεν.

Αλληλούϊα

Γευθείς οδύνας εκπατρισμού, ξενητείαν και θλίψιν πατρώας εστίας εκριζωθείς, ερριζώθης είς πίστιν και θεογνωσίας απέκτησας φως εκ χάριτος θείας πάτερ Παϊσιε. Δίο και ημείς ορώντες τα θαυμάσια σου ανυμνούμεν σοι τοιαύτα.

Χαίρε της χάριτος του Ιησού ο δωροδότης,
Χαίρε της Παναγίας του Άθωνος ο θείος φωτοδότης
Χαίρε διάκονε θείε της Παναγίας
Χαίρε φάρος και λύχνος της προσφοράς
Χαίρε σκεύος θείας χάριτος
Χαίρε αρετών ευωδία ή άρρητος
Χαίρε άνθος εύοσμον και του Άθωνος πηγή
Χαίρε θείου πνεύματος και ακτίνα θεϊκή
Χαίρε οδός και ωδή του Όρους Άθω
Χαίρε κολυμβήθρα Σιλωάμ και ιατρέ του κάθε πάθους
Χαίρε της νηστείας και της προσευχής εργάτα
Χαίρε των νοσούντων και θλιμμένων παραστάτα.

Χαίροις πάτερ Παϊσιε

Διάβαζες συναξάρια αθλοφόρων αγίων και η θεία σου ψυχή, τον Πλάστη ακατάπαυστα δοξολογούσε. Διό και ημείς ενθυμούμενοι την αγίαν σου ψυχήν σου εκβοώμεν σοι τοιαύτα.

Αλληλούϊα

Εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη ζήσεται. Ήκουσας τούτο εκ του Νυμφίου και έμπλεως θείου
φωτός του Δαρβίνου την πλάνην κατήσχυνας. Διόπερ ευχαρίστως βοώμεν σοι ούτως.

Χαίρε νήπιον ο του Δαρβίνου τον νόμον πατήσας
Χαίρε του Χριστού την μορφήν ο θεάσας
Χαίρε της Ιεράς Μονής Στομίου ο ιδρυτής
Χαίρε των αιρετικών Κονίτσης ο νικητής
Χαίρε κρουνός της ελεημοσύνης
Χαίρε ουράνιος φανός της ρωμιοσύνης
Χαίρε του Όρους Σινά ο Ησυχαστής
Χαίρε στρουθίον Αγίας Αικατερίνης ο πρεσβευτής
Χαίρε σοφία Αγίας Αικατερίνης
Χαίρε συγκάτοικε Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης
Χαίρε πέτρα όρους του Μωυσή, φυτρώσασα λουλούδι
Χαίρε της προσευχής των αγγέλων, το επίγειο τραγούδι.

Χαίροις πάτερ Παϊσιε

Ζήλον θείον υπέρ σου Θεοτόκε ο Γέρων Παϊσιος έχων, προστάτην σε άγρυπνον και φύλακα είχε. Διο και ημείς μετέχοντες των δωρεών σου ψάλλομεν σοι.

Αλληλούϊα

Ηλιος φαεινός εν εσχάτοις καιροίς, και Ορθοδοξίας στερέωμα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ανεδείχθης Πάτερ ΠαΪσιε. Ημείς δε συμφώνως ενθυμούμενοι των θείων διδαγμάτων σου προσφωνούμεν σοι ταύτα.

Χαίρε αγάπης θεικής και της Παναγίας μύρον
Χαίρε χάδι του ουρανού, και της Θεοτόκου κρίνον
Χαίρε γέρον Παϊσιε, Χερουβείμ ο συνευχέτης
Χαίρε Σεραφείμ ομότροπε, και δαιμόνων καθαιρέτης
Χαίρε στύλε ορθοδοξίας και ευλαβείας θησαυρέ,
Χαίρε σκεύος εκλογής, ουρανού σταυραϊτέ
Χαίρε φύλακα πατρίδος και τνω μοναστών φρουρέ.
Χαίρε Κονίτσης ο γόνος και Στομίου αρωγέ
Χαίρε της Παναγίας αμπέλι εύωρο
Χαίρε ομιλία και λόγε του Θεού
Χαίρε έλαιον και μάννα στην πληγή του αμαρτωλού

Χαίροις πάτερ Παϊσιε

Θυσία τοις αδελφοίς εχορήγεις αγάπην την θεϊκην, μύρον θεομητορικόν προς πάντας εδίδους. Δια τούτο συν αγγέλοις εδοξολόγεις Χριστόν. Όθεν την σην μνήμην άπαντες επικαλούμενοι βοώμεν.

Αλληλούϊα

Ίλεως γενού ημίν πρεσβευτής υπέρ ημών προς Δεσπότην Χριστόν και εκδίωξον εκ του νοός ημών το ζοφερόν της αμαρτίας σκότος. Διο σοι εν ύμνοις προσευχής αινούμεν προς τα τοιαυτα.

Χαίρε της Παναγούδας ο ασκητής
Χαίρε της Παναγίας ο υμνητής
Χαίρε το φως εν τη οδώ
Χαίρε φωνή του Άθωνος εις Θεόν
Χαίρε παράκλησις των πενθούντων
Χαίρε άμισθε ιατρέ των νοσούντων
Χαίρε ο βοηθός των πονεμένων
Χαίρε ο ψαλμός ο θεϊκός των θλιβωμένων
Χαίρε των μοναστών ο αλείπτης
Χαίρε της Θεοτόκου ο πρεσβύτης
Χαίρε ασκητών το παράδειγμα
Χαίρε Παρταϊτίσσης Παναγιάς το καύχημα

Χαίροις Πάτερ Παϊσιε

Κήρυκας θεοφόρος και στύλος της πίστεως, τας δωρεάς του Αγίου Πνεύματος παρέσχες ημίν. Διο ασιγήτως πάτερ Παϊσιε βοώμεν σοι.

Αλληλούϊα

Λαμπάς άσβεστος της τρισηλίου Θεότητος, της μετανοίας οδηγέ εδείχθης πάτερ Παϊσιε. Οι δια πρεσβειών των σων δεχόμενοι θείον γλυκασμόν και γνώσις της χάριτος γεραίρομεν ταύτα βοώντες σοι.


Χαίρε της εγκρατείας και της θυσίας θυσαυρέ
Χαίρε του Παρακλήτου εις ημάς χορηγέ
Χαίρε ο του Χριστού τους ήλους εις τους δυσπίστους αγγίξας
Χαίρε το έλεος το θείον το του Κυρίου εις πάντας ποτίσας
Χαίρε της προσευχής δια τον κόσμον το μύρο
Χαίρε ο τας ψυχάς ευφραίνων ο γλυκύτατος οίνος
Χαίρε η της Θεομήτορος αηδόνι εκλεκτό
Χαίρε ο θρέψας μετά δακρύων άνθη για το Χριστό
Χαίρε της Φοβεράς προστασίας η δυνατή φωνή
Χαίρε του Αγίου Ιωάννου της αποκαλύψεως η βροντή
Χαίρε του μυστικού δείπνου ο τρώγων καθαρά τη ψυχή
Χαίρε εξομολόγησις των λογισμών η συνεχής

Χαίροις πάτερ Παϊσιε

Μαρτυρικής βιώτης ανεδείχθης φυλάξας αμόλυντον ψυχήν τε και σώμα αγάπην τε θεία προς τον Χριστόν. Δίο σε μεγαλύνωμεν, ψάλλοντες χαρμοσύνως ταυτα.

Αλληλούϊα

Νίκην κατέκτησας προσευχή και νηστεία εχθρών ορατών τε και αοράτων, έχων δε πανοπλίαν της ταπεινώσεως, ώλεσας δαιμόνων επιβουλήν και τα στίφη και ανεβόας ευχαριστίας προς Κύριον.

Χαίρε φωτός θείον δοχείον
Χαίρε ευσπλαχνίας του Χριστού ταμείον
Χαίρε Δαυϊδ ψαλτηρίου η φωνή
Χαίρε Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου η ευχή
Χαίρε αμαρτωλών η παράκλησις
Χαίρε Παραμυθίας της Παναγίας εγγύησις
Χαίρε αγωνιστών το βραβείον
Χαίρε των ναυαγών της ζωής το πορθμείον
Χαίρε πολύδροσος σκιά ταλαιπώρου διαβάτη
Χαίρε ύδωρ Σαμαρείτιδος εις κάθε παραβάτη
Χαίρε αμαρτωλών πεπτωκότων στυλοβάτη
Χαίρε του παραλυτικού το άδειο το κρεβάτι

Χαίροις πάτερ Παϊσιε

Ξένος εγένου τω κόσμω αγαπήσας τον Κύριον δαμάσας τα πάθη σου θεία χάριτι και αστραπή γενόμενος, φωτίζεις τους σοι απαύστως βοώντες.

Αλληλούϊα

Ουδείς προστρέχων εν πίστει επί σε πάτερ Παϊσιε κατησχυμένος εκπορεύεται. Αλλά αιτείται την χάριν και λαμβάνει το δώρημα. Διο και ημείς ψάλλομεν προς σε τοιαυτα.

Χαίρε των εσκοτισμένων το θείο φως
Χαίρε των μετανοούντων ο αλάνθαστος οδηγός
Χαίρε το βάρος ο αίρων του Άθωνα
Χαίρε εις Παναγίας το περιβόλι το εγκαλώπισμα
Χαίρε φωνή αγαθοσύνης προς Χριστόν
Χαίρε τα άνθη της προσευχής εν τω ουρανώ
Χαίρε φωνή προς το κόσμο Ευρήκαμεν το Μεσσίαν
Χαίρε ψαλμοί αρχαγγέλων προς την Παναγίαν
Χαίρε ελπίδος, αγάπης και ελέους η δάδα
Χαίρε μετά τη δαιμονική καταιγίδα, η θεία λιακάδα
Χαίρε των Προφητών ο συνεχιστής
Χαίρε Πατροκοσμά ο μιμητής

Χαίροις πάτερ Παϊσιε

Πάσαν την φύσιν κηρύξας των Αποστόλων τον λόγον μιμηθείς, πόθω Θεού και αγάπη προς τον πλησίον ελάμψας ως ο ήλιος εν τη γη, δοξάζων την Αγίαν Τριάδα.

Αλληλούϊα

Ροή δακρύων ψυχής τε και μύρου και πόνου καρδίας υπέρ ανθρώπων πασχόντων ψυχή τε και σώματι. Δια τούτο ύμνους ψυχής ημών προσάγομεν σοι και ταπεινή τη καρδία εκτενώς βοώμεν σοι.

Χαίρε διάκονε ακάματε του Ευαγγελίου
Χαίρε λαμπάς άσβεστε θεότητος της τρισηλίου
Χαίρε ο της νηστείας τον αγώνα τελειώσας
Χαίρε ο ταπεινώσεως το ύψος πατήσας
Χαίρε το του Άθωνα της πίστεως το άλιωτο χιόνι
Χαίρε της Παναγίας του ύμνου γλυκό αηδόνι
Χαίρε Τίμιε δάσκαλε πράξεως και θεωρίας
Χαίρε το αμάραντον άνθος της Παναγίας
Χαίρε ο σεμνός αντιλήπτωρ θείας οπτασίας
Χαίρε ο συνομιλήσας μετά Λουκιλλιανού,
Παντελεήμονος και Αγίας Ευφημίας
Χαίρε ο Ιεροσολυμιτίσσης περιγράψας την μορφήν
Χαίρε ο της Θεοτόκου ο ακούσας την φωνήν

Χαίροις πάτερ Παϊσιε


Σέμνωνα Καππαδοκίας τε και Ελλάδος και θερμόν αντιλήπτορα θεωρούμεν σε πάτερ Παϊσιε. Των αρετών γαρ την κλίμακα θεαρέστως τελέσας ακαταπαύστως εις την Αγίαν Τριάδα βοάς.


Αλληλούϊα

Των αγγέλων τον βίον επόθησας, θεαρέστως οι αγώνες σου είς την Αγίαν Τριάδαν κατέφθασαν πάτερ Παϊσιε. Όθεν ύμνους ευχαριστηρίους αναμέλπομεν σοι εκ βάθους καρδίας και νοϊ και ψυχή ημών ταπεινώς σοι βοώμεν.

Χαίρε ηλιακτίς εν Άθω η ευφραίνουσα κόσμον
Χαίρε μελωδίας φωνή η κηρύττουσα λόγον
Χαίρε το ακούραστο χάδι στον ανθρώπινο πόνο
Χαίρε η τεθλιμμένη οδός που δεικνύει του Παραδείσου τον δρόμο
Χαίρε ης Παναγίας τα χαίρε στολίσας
Χαίρε του παραδείσου τον δρόμον κοσμήσας
Χαίρε θυμίαμα του Πνεύματος το θείον ονομά σου
Χαίρε παράκλησις ταχεία, το εικόνισμα σου
Χαίρε είς κόσμου τα πέρατα του φθόγγου προφθάσας
Χαίρε τας κάρας των δρακόντων η ευχή σου συνθλάσας
Χαίρε η ευχή του Ιησού είς τον κόσμον η αδιάλειπτος
Χαίρε της γλυκυτάτης Παναγίας η αγάπη η άρρητος

Χαίροις πάτερ Παϊσιε

Ύμνον προς Κτίστην και την Αγίαν Παρθένον τους υμέτερους αγώνας νυκτί τε και ημέρας έμπλεξας ταπεινώς. Όθεν και σκεύος εκλογής ανεδείχθης του θείου Πνεύματος την Αγίαν Τριάδα μετά σου προσκυνούντες βοώμεν και ψάλλομεν.

Αλληλούϊα

Φως και ευωδία ευσεβείας, αγάπης και αμέτρου θυσίας, ιάσεις αναβλύζει η αγία σου μνήμη πάτερ Παϊσιε. Διο σοι πάντες σπεύδομεν αισίαις ταις φωναίς βοήσαι.

Χαίρε η του Άθωνα πηγή που αναβλύζει
Χαίρε το Χαίρε νύμφη ανύμφευτε παντού θα αντηχήσει
Χαίρε δρόμε του Άθωνα και πύλη του ουρανού
Χαίρε ύμνος Χερουβικός προς τη μητέρα του Θεού
Χαίρε ευχή της Παναγίας από την Παναγούδα
Χαίρε στη γη θα ξανανθίσουν και πάλι τα λουλούδια
Χαίρε πρόσφορο, άναμα, θυμίαμα, λάδι, κερί, λιβάδι
Χαίρε το δάκρυ για τον κόσμο στον θρόνο όπου φθάνει
Χαίρε νέε απόστολε για του Χριστού τη πίστη
Χαίρε φωνή της ορθοδοξίας ξανά σε όλη την κτίση
Χαίρε δένδρο που πότιζε η μητέρα του ουρανού
Χαίρε σημαία ελληνική που άπλωσες παντού

Χαίροις πάτερ Παϊσιε

Χαίρουσοι οι χόροι των αγγέλων τη θεία κοιμήσει σου. Ποταμός αστείρευτος της θείας χάριτος κατηξιώθης υπέρ της ημών σωτηρίας πάτερ Παϊσιε. Διο και ημείς αγαλλόμενοι ψάλλομεν.

Αλληλούϊα

Ψάλλομεν τα πελάγη θαυμασιών σου και στερρούς σου αγώνας πάτερ Παϊσιε. Απο καρδιάς προσάγομεν ύμνους σοι αγγελικούς, την μνήμην σου ευλαβούμενοι. Διο βοώμεν σοι τοιαύτα.

Χαίρε προφήτα λησμονημένων πατρίδων η ελπίς
Χαίρε κήρυκα ελεύθερης Αγίας Σοφίας και πόλεως η πύξις
Χαίρε ο αποκαλύπτων θαυμαστώς την Κωνσταντινούπολιν ως νέα ελπίδα
Χαίρε η δέησις των λυτρουμένων πατρίδων η ένδοξη μοίρα
Χαίρε λάλημα Κωνσταντινουπόλεως το άδυτον άστρον και κόσμου τα φώτα
Χαίρε μελωδέ μαγαλοσύνης Αγίας Σοφίας και παγκόσμια δόξα
Χαίρε προφήτα πατρίδων σκλαβωμένων η ανάκτησις
Χαίρε ασίγητος φωνή ορθοδοξίας και κόσμου η έλλαμψις
Χαίρε τα των καιρών σημεία ο δείκτης
Χαίρε αποκαλύψεως του Ιωάννουο θείος μύστης
Χαίρε απόστολε του επανευαγγέλισμου
Χαίρε Μικράς Ασίας η ελπίς του λυτρωμού

Χαίροις πάτερ Παϊσιε

Ω Παϊσιε πάτερ συγχρόνων υμών και καιρών εσχάτων άνθος το εύοσμον(τρις) Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Αλληλούϊα

Κοντάκιον Τη Υπερμάχω Ήχος δ΄.

Της Παναγούδας ασκητήν και μύρον ευόσμον Καππαδοκίας
τον βλαστόν προστάτην άγρυπνον ανυμνήσωμεν Παϊσιου
χαρμοσύνως. Των αγγέλων γαρ τον βίον εκμιμούμενος την
Τριάδα την Αγίαν ευαρέστησεν όθεν κράζωμεν Χαίροις πάτερ Παϊσιε

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης