Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός Κανών εις την Υπέρ Αγία Θεοτόκο την Ελώνα Empty Παρακλητικός Κανών εις την Υπέρ Αγία Θεοτόκο την Ελώνα

Την / Το Τρι Οκτ 23, 2012 8:48 am
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡ ΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΕΛΩΝΑ

Ήχος Δ' - Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ

Τους προσκυνούντας την σεπτήν Σου εικόνα και την βοήθειαν Σου ζητούντας, ω Κόρη, πανευλαβώς ω Μήτερ ημών Έλωνα, πάσης ρύσε συμφοράς, ασθενείας, κινδύνου, απειλών και θλίψεων και εκ πάσης ανάγκης, και εν ειρήνη φύλαττε αυτούς ω Θεοτόκε Μαρία Πανάχραντε!

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας
των αιώνων - Αμήν

Ο Ν' Ψαλμός, και

Ωδή Α' - Ήχος Πλ. Δ' - Υγράν διοδεύσας


Ζωήν άνευ λύπης και συμφοράς, αμέτοχον πόνων θλίψεών τε και πειρασμών, ημάς καταξίωσον ανύειν, ω Έλωνα ημών Μήτερ Πανάχραντε!

Της Σης βοήθειας της θαυμαστής πηγήν εχαρίσω την Εικόνα Σου την σεπτήν, τοις αιτουμένοις την Σην χάρην, ω Έλωνα ημών Μήτερ Πανάχραντε!


Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Της Πελοποννήσου η βοηθός, βοήθησον Μήτερ τοις πλουσίαις Σου δωρεαίς τους την Σην βοήθειαν ζητούντας Έλωνα ημών Μήτερ Πανάχραντε!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων - Αμήν

Ημίν τοις τιμώσι την θαυμαστήν εικόνα Σου θείαν πάσι δίδου τας δωρεάς και σώζε ημάς παντός κινδύνου Έλωνα. ημών Μήτερ Πανάχραντε!

Ωδή γ' - Ουρανίας αψίδος

Αρρωστείας και πόνου και χαλεπής θλίψεως και επηρειών ψυχοφθόρων εχθρού του δόλιου, ημάς απάλλαξον τη Ση θερμή προστασία, Μήτερ ημών Έλωνα, τους Σοι προστρέχοντας!

Ασθενοΰσιν τοις πάσιν ως συμπαθής χάριζε την υγείαν Μήτερ Παρθένε, ψυχής και σώματος  προς Σε γαρ σπεύδουσιν Έ¬λωνα ημών Μήτερ, το σεπτόν Σου όνομα επικαλούμενοι.


Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Τοις πιστοίς Σου παρέχεις χάριν ιάσεων εκ της Σης Αγίας Εικόνος, ω Μήτερ Έλωνα και πάσιν χορηγείς την θεία Σου ευλογία τους πυρί των θλίψεων κατακαιόμενους!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων  Αμήν

Του εχθρού τας παγίδας νυν καθ’ ημών σύντριψον τη Ση φοβερά προστασία και βοηθεία Σου, ω Έλωνα και εις λιμένα γαλή¬νια την ζωήν οδήγησον ημών δεόμεθα!

Διάσωσον, ω Έλωνα ημών Μήτερ Θεογεννήτωρ, εκ παντοίων οδυνηρών περιστάσεων τους καταφεύγοντας πίστει τη χάριτί Σου!

Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος.


Αίτησις ιερέως - Κύριε ελέησον (ιβ' φορές)

Ήχος Β' - Πρεσβεία θερμή


Πρεσβεία θερμή και τεύχος απροσμάχητον ελέους πηγή του κόσμου καταφύγιον εκτενώς βοώμεν Σοι Θεοτόκε Δέσποινα πρόφθασον και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς η μόνη ταχέως προστατεύουσα!

Ωδή Δ' • Εισακήκοα Κύριε

Αποτίναξον αφ’ ημών βασκανίαν δεινήν, ω Πανάχραντε τους αιτούντας Σην αντίληψιν και υπό την σκέπην Σου καταφεύγοντας!

Οδυνών ελευθέρωσον των κατά ψυχήν και σώμα, ω Δέσποινα πάντας ημάς, Μήτερ Έλωνα, τους τα μεγαλεία Σου δοξάσαντας!


Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Μαγγανείαν εκδίωξε και υγείας δρόσον ημίν χορήγησον μητρική Σου αγαθότητι, τοις Σε μεγαλύνουσιν Πανάχραντε!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων - Αμήν

Πάσης βλάβης διάσωζε, βασκανίας πάσης και μαγγγανείας νυν Θεοτόκε αειπάρθενε, τους υπό την Σκεπήν Σου καταφεύγοντας!

Ωδή Ε' - Φώτισον ημάς

Τοις προστρέχουσιν τω ναώ Σου Αειπάρθενε πάσιν πλήρου τας αιτήσεις συμπαθώς - Συ γαρ πάντας ελεείς, ω Μήτερ Έλωνα!

Θείον θησαυρόν την Εικόνα Σου κατέχοντες εκ της χάριτος της Σης τας δωρεάς, Μήτερ Έλωνα χορηγείς ημίν πάσι νυν.


Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Χάριτι τη Ση τας ψυχάς ημών παραμυθείς και εν πάσαις ταις ανάγκαις βοηθείς, τους εν κόσμω θλιβομένους, Μήτερ Έλωνα.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων - Αμήν

Την βοήθειαν ουρανίου παρακλήσεως τοις εν πάσιν ταις του βίου συμφοραίς, συμπαθώς ω Μήτερ Έλωνα χορήγησον.

Ωδή αχ' - Την δέησιν εκχεώ.

Μαγείας και φοβεράς βασκανίας και ποικίλων παγίδων του δολίου, Έλωνα Πανάχραντε Κόρη και μαγγανείας φρικτής ελευθέρωσον τους καταφεύγοντας πιστώς προς την Σην ταχυτάτην βοήθειαν.

Εν πίστει τη Ση εικόνι ελθόντες καθ’ εκάστην ημέραν Θεοτόκε από βαθέων κάρδίας βοώμεν ασθενειών, βασκανίας και θλίψεων ελεύθερον και καθαρόν ημών τήρει τον βίον δεόμεθα.


Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Τοις πάσχουσιν τας ιάσεις παρέχεις και νοσούσιν ίασιν τελείαν και βασκανίας δεινής ελευθερίαν και θλιβομένοις ταχείαν
αντίληψιν  διό τη Ση εικόνι νυν πας πιστός καταφεύγει και σώζεται.


Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων - Αμήν

Μανίας του εχθρού απειλούσης και πολεμούσης άθλιαν ψυχήν μου και το σώμα, τη χάρητί Σου και ευλογία θεράπευσον Άχραντε ω Μήτερ Έλωνα ημών και εκ πάσης κακίας με λύτρωσε.

Διάσωσον, ω Έλωνα ημών Μήτερ Θεογεννήτωρ, εκ παντοίων κινδύνων και περιστάσεων τους καταφεύγοντας πίστει τη χάριτί Σου.

Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος.


Αίτησις του ιερέως - Κύριε ελέησον (12 φορές).

Ήχος β' - Τοις των αιμάτων Σου


Τη προστασία Σου Μήτερ προστρέχοντες ελευθερούμεθα παντοίων απειλών - διό Σου την χάριν κηρύττομεν Έλωνα Μητέρα καλούντες Σε. Συ γαρ ημών η αντίληψις!

Μνησθήσομαι του ονόματος σου εν πάση γενεά και γενεά.

Άκουσον θυγάτερ ...

Σηχ. Το πρόσωπόν Σου λιτανευουσιν ...

Το Ευαγγέλιον (κατά Λουκάν).
Το Ευαγγέλιον Εκ του κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου το Ανάγνωσμα.
Πρόσχωμεν.


Εν ταις ημέραις εκείναις, αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήσθη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν: Ευλογημένη συ ενγυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μοι τούτο, ίνα έλθη η Μήτηρ του Κυρίου μου προς με; Ιδού γαρ, ως ε¬γένετο, η φωνή του ασπασμού σου εις τα ώτα μου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστευσασα, ότι έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου.  

Ωδή η - Τον Βασιλέα

Σώσον με Κόρη, των επελθόντων κινδύνων και δεινής αρ¬ρώστιας με ρύσε νυν της απειλούσης ζωήν μου την αθλίαν!

Χάριτι θεία βοήθειας Σου Κόρη παραμύθησε την θλίψη της ψυχής μου ίνα Σε δοξάζω, Υπερδεδοξασμένη!


Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Σην προστασίαν, Έλωνα ημών Μήτερ, αποκτήσαντες εν τω παρόντι βίω, Σε ευχαριστούμεν θερμώς δοξάζοντές Σε!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων - Αμήν

Ίδε ευσπλάχνως, Έλωνα ημών Μήτερ, τουςπροστρέχοντας τη θεία Σου εικόνι, σπεύσον δώσε πάσιν το μέγα έλεός Σου!

Ωδή θ' - Κυρίως Θεοτόκον

Ναώ Σου τω Αγίω προστρέξαντες όλοι, ω Έλωνα ημών Μήτερ Πανάχραντε, την προς ημάς Σου συμπάθειαν μεγαλύνομεν!

Οι εν ασθενείαις και ποικίλαις νόσοις και αρρωστείαις εις Σε καταφεύγουσιν, ω Έλωνα ημών Μήτερ και θεραπεύονται!


Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Μητέρα του Θεού μας, Κυρία των Αγγέλων, τη χάριτί Σου πιστώς καταφεύγουσιν, πλήθη πιστών Ορθοδόξων και διασώζονται!

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων - Αμήν

Υμνούμεν Σου την χάριν, Μήτερ Θεοτόκε, ω Έλωνα Παναγία μας Δέσποινα, ότι μας περισκέπεις και σώζεις πάντοτε!

Άξιον Εστίν ως αληθώς και:

Μεγαλυνάρια


Ω Θεού Μητέρα και θαυμαστή, Κεχαριτωμένη και πιστών Σου Μήτηρ σεπτή, εν πάσι βοήθει τοις προσερχομένοις εικόνι Σου τη θεία, ω Μήτερ Έλωνα!
Ως έχουσα χάριν εκ του Θεού και την παρρησίαν προς Υιόν Σου, ω Αγαθή, τους εξαιτουμένους την Σην επιστασίαν, ελέησον εν πάσιν, ω Μήτερ Έλωνα!

Έλωνας εικόνι τη θαυμαστή, πάντες οι πιστοί της καταφύ- γωμεν ευσεβώς, ίνα λυτρωθώμεν κινδύνων τε και νόσων και θείας πληρωθώμεν αγαλλιάσεως!

Χαίρε των Αγγέλων τέρψις, σεμνή, χαίρε των πιστών Σου η ταχεία καταφυγή, χαίρε των αρρώστων η ίασις Παρθένε, ω Έλωνα Μητέρα ημών Πανάχραντε!

Δεύτε Ορθοδόξων αι στρατιαί Άχραντον Παρθένον Παναγία την Έλωνα υμνήσωμεν πάντες ως Κεχαριτωμένην και πάντας εκ κινδύνων την διασώζουσαν.

Πάσαι των Αγγέλων ...


Ήχος Β' - Ότε εκ του ξύλου

Πάντας τους την θείαν και σεπτήν κατασπαζομένους Εικόνα την Σην, ω Έλωνα, ήνπερ πάντες έχομεν ως προστασίαν μας, πειρασμών ελευθέρωσον και νόσων παντοίων και πταισμάτων αίτησε ημίν την άφεσιν, ίνα μεγαλύνομεν πάντες τα Σα μεγαλεία Παρθένε και την φοβεράν προς ημάς προστασίαν Σου!

Απολυτίκιον

Εικόνα Σου αγίαν, Έλωνα Παμμακάριστε, νυν πανευλαβώς προσκυνούντεςγεραίρομεν Παρθένε, επέστη γαρ σκέπη προς ημάς παρέχουσα θαυμάτων την πληθύν. Εκ κινδύνων και νόσων ποικίλων ημάς απαλλάττουσα ευχαρίστως βοώμεν  Δόξα τω Σε δοξάσαντι Θεώ, Δόξα τω Σε μεγαλύναντι, Δόξα τω παρέχοντί Σοι Αγνή, χάριν ιάσεων.

Μεγαλυνάριον

Δέξε μου τους ύμνους, ω Έλωνα, και τους δακρυρρόους στεναγμούς μου, Μήτερ Αγνή, ω Πανάγια ημών Μήτερ εκ πάσης αρρώστιας απελευθέρωσον!


ΑΜΗΝ
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης