Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1736
https://www.proseyxi.com

Χαιρετισμοί εις την Αγίαν  Ένδοξον Ισαπόστολον και Μεγαλομάρτυρα Φωτεινήν την Σαμαρείτιδα Empty Χαιρετισμοί εις την Αγίαν Ένδοξον Ισαπόστολον και Μεγαλομάρτυρα Φωτεινήν την Σαμαρείτιδα

Την / Το Τρι Ιουν 11, 2019 9:14 am
Χαιρετισμοί εις την Αγίαν  Ένδοξον Ισαπόστολον και Μεγαλομάρτυρα Φωτεινήν την Σαμαρείτιδα

Οί ΚΔ' Οϊκοι τής Aγίας Φωτεινής έποιήθησαν υπό μοναχής ύμνογράφου, έν τή Ιερά Μονή Αγίου Ίωάννου Προδρόμου Μακρυνοϋ Μεγάρων.
Χαιρετισμοί εις την Αγίαν  Ένδοξον Ισαπόστολον και Μεγαλομάρτυρα Φωτεινήν την Σαμαρείτιδα Fotini10

Κοντάκιον.
"Ηχος πλ. δ'. Τη ύπερμάχω ...

Τής Σαμαρείας τήν λαμπάδα τήν πυρσόφωτον, έκ τοϋ Σωτήρος δεξαμενήν άίγλην χάριτος καί ίθύνασαν τό γένος αυτής Κυρίω, ως μαθήτριαν ήγάθεον τιμήσωμεν, Φωτεινήν, σύν τέκνοις πάσι καί όμαίμοσιν, ϋμνοις λέγοντες·
Χαίροις Μάρτυς Φωτώνυμε!

Οί Οίκοι.
Αϋγασμα φαεσφόρον, Φωτεινή,  άνεδείχθης Χριστοΰ τοϋ σοϋ Νυμφίου, θεόφρον (εκ γ')· συντυχοϋσα γάρ θείω Φωτί καί ζητούσα ύδωρ τοΰ πιεΐν άφθιτον, πιστούς αρδεύεις Πνεύματα βοάν σοι μυστικώς τοιαϋτα·

Χαΐρε, γυνή ή Θεόν ποθούσα,
χαΐρε, Σωτήρα ή κατιδοΰσα.
Χαΐρε, ποτισθεΐσα τό ύδωρ τής γνώσεως,
χαΐρε, μεταγνοϋσα έκ βίου πορώσεως.
Χαΐρε, Νύμφη, ή ιχνεύουσα τά παθήματα Χριστού,
χαΐρε, κήρυξ διαγγέλλουσα τήν άγάπησιν Αυτού.
Χαΐρε, τοϋ Παραδείσου Χριστοπότιστον άνθος,
χαΐρε, τής Σαμαρείας θεοπόθητον κάλλος.
Χαΐρε, σαρκός νικώσα τό άστατον,
χαΐρε, παθών νεκρώσασα άναλτον.
Χαΐρε, γλυκεία βοή μετάνοιας,
χαΐρε, τό είλαρ τής ημών σωτηρίας.

Χαίροΐς Μάρτυς Φωτώνυμε!

Βίου εκ ζοφωτάτου ανελκύει Παντάναξ εις φρέαρ Ιακώβ θείω βέλει κατατρώσας σε, ώ Φωτεινή· Σαμαρείας όθεν εν όδώ έδραμες τόν Ζώντα έξαγγέλλουσα, έγείρουσά τε πάντας κράξειν·

Αλληλούια.


Γvόφov τής απιστίας διαλύουσα, μάκαρ, σοϊς λόγοις, Φωτεινή, καταπείθεις εγγενείς σου λατρεύειν Θεόν αλήθεια όντως καί ζητείν
Πνεύματι· διό πανευγνωμόνως σοι προσάγουσι μολπάς τοιάσδε

Χαΐρε, ό όμβρος Χριστολογίας,
χαΐρε, τό μύρον Θεού λατρείας.
Χαΐρε, οικουμένης τό άλκαρ τό εύσθενον,
χαΐρε, άηδών ορθοδόξων θεόπνευστος.
Χαΐρε, νάμα ή άρύσασα εκ χειλέων θεϊκών,
χαΐρε, αύρα ή ηδύοσμος Βασιλείας ουρανών.
Χαΐρε, τής άφθαρσίας ή θηρεύσασα δόξαν,
χαΐρε, τής εγκράτειας τώ όχήματι βάσα.
Χαΐρε, σοφίας έρασμον ήχημα,
χαΐρε, Έδέμ άΰλου έντρύφημα.
Χαΐρε, πυξίς αγωγής φιλοθέου,
χαΐρε, ήώς βιοτής τής άσμένου.

Χαίροΐς Μάρτυς Φωτώνυμε!

Δύναμιν προσλαβοΰσα έκ φωτός ύπερθέου έπήρθης είς τοϋ έρωτος γνώσιν· καί αγνείας οδόν εύχερώς, Φωτεινή, διήνυσας λαμπρώς χαίρουσα, Χριστόν τε άναπνέουσα καί ύμνον πρός Αυτόν βοώσα·

Αλληλούια.

΄Έλεον κεκτημένη καινούργίας  λαμπάδι έσκόρπισας σόν ηλοΰτον ώς κόνιν· καί σταθείσα είς βήμα κριτών, τόν Χριστόν κηρΰξαι φωταυγώς έσπευσας εν λόγοΐς καί εν θαύμασι άκούουσα έκ πάντων τοιαϋτα·

Χαΐρε, έν μάρτυσιν άνδρειόφρων,
χαΐρε, Αγγέλων έν βίω σύμφρων.
Χαίρε, των θαυμάτων πηγή άεί βλύζουσα,
χαΐρε, διδαγμάτων τήν δρόσον έκχέουσα.
Χαΐρε, άκτωρ έπιήρανος συγγένειας έν Χριστώ,
χαΐρε, ρήτωρ ή άκρόσοφος έκφαυλίζουσα έχθρόν.
Χαΐρε, ότι έγένου προσευχαΐς ώς πυρφόρος,
χαΐρε, ότι έδείχθης έν πληγαΐς καρτερόφρων.
Χαΐρε, όλκάς Χριστώ προσορμίζουσα,
χαΐρε, άμνάς Ποιμένα γινώσκουσα.
Χαΐρε, άΰλου παστάδος οικήτορ,
χαΐρε, τών φαύλων δαιμόνων ό ημών.

Χαίροΐς Μάρτυς Φωτώνυμε!

Ζών τό ύδωρ ζητούση. τώ στεγάΖοντι, μάκαρ, έν ύδατι Χριστώ υπερώα, Φωτεινή, σοί παρείχε πιεΐν· καί προσεπιγνοϋσα τό Αύτοϋ
ευσπλαγχνον, άνέβλυσας τόν ύμνον σου προσάδουσα ώς σύριγξ ούτως·

Αλληλούια.

΄Ήνοιξας διανοίας Θεού Λόγε, τάς κόρας, καί ώτα θεογνώστω σοφία Σαμαρείτιδος ση τη, φωνή· καί πιστώς δεχθείσα έξ Έδέμ άντλημα, αύχμοϋ των παραπτώσεων λυτροϋται καί πιστοΐς ακούει·

Χαίρε, τό άσμα θεογνωσίας,
χαΐρε, τό φθέγμα της εύγενείας.
Χαίρε, αοράτου Πατρός άναζήτησίς,
χαίρε, συνανάρχου Υιού έξομοίωσίς.
Χαίρε, σμάραγδε πολύκλυτε των αγίων λογισμών,
χαΐρε, ιρίς ή κοσμήσασα αποστόλων τόν χορόν.
Χαΐρε, κόλπος φυτάλμιος συγγόνων μαρτύρων,
χαΐρε, όρμος άνήνεμος τών σε έκζητούντων.
Χαίρε, Χριστού τό έδος τό κλύμενον,
χαίρε, πιστών τό είδαρ τό εύγευστον.
Χαΐρε, άχλύν τών δαιμόνων φυγοϋσα,
χαΐρε, άρτάνη βελίαρ έλουσα.

Χαίροΐς Μάρτυς Φωτώνυμε!

Θελών τήν σωτηρίαν Σαμαρείτιδι νέμειν είδ φρέαρ ό Σωτήρ έπεφάνη, αιωνίαΐς λαλών εν φωναίς καί αϊτών ό Λόγος τού λαβείν ύδατος άνάψυξιν καί άφεσιν βραβεύσαι τη, βοώση πόθω

Αλληλούια.

΄Ίλαόν τόν Δεσπότην, Φωτεινή, * έπιγνοΰσα, τω ύδατι ώς μύρω έχρίσθης, τόν Χριστόν ένδυθεΐσα σεμνή· διό πάντας, εύφρον, σήδ σεπτής χάριτος μετόχους ένδεικνύουσα, άκούεΐς άσιγήτως ταΰτα

Χαϊρε, τό βάθος εύχαριστίας,
χαϊρε, τό θέλκτρον τής εύσεβείας.
Χαϊρε, νοητής εύφροσύνης έκτύπωμα,
χαϊρε, όρατής χαρμοσύνης τό εικασμα.
Χαϊρε, ελαφος μεγήρατος Θηρατήρι έραστω,
χαϊρε, θοίναμα πρσθέμενον σω Νυμφίω θηητώ.
Χαϊρε, ότι έλέγχείς των Εβραίων μανίαν,
χαϊρε, ότι τυγχάνεΐς τρισενθέου εύκλείας.
Χαϊρε, άρρήτων φθόγγων ένήχησις,
χαϊρε, Έδέμ ψεκάδων έπίχυσίς.
Χαϊρε, κακίας δεινής πολεμήτωρ,
χαϊρε, άνδρείας πρός ύψος ίθύντωρ.

Χαίροΐς Μάρτυς Φωτώνυμε!

Κήρυξ Χρίστου Μεσσίου διαπρύσιος ώφθης, καλλίστη Φωτεινή άθληφόρε· των κρύφιων γάρ γνώστην Θεόν εννοιών πασών τε φαεινώς βλέποντα τά πλήθη, προσεπέγνωκας καί θάμβει πρός Αυτόν έβόας·

Αλληλούια.

Λύσιν τόν παρασχόντα όφλημάτων, θελξίφρον, ήγάπησας εξ όλης καρδίας· ώς γάρ άϋλον σχοΰσα ζωήν, άνδρικοΐς άγώσι σε΄αυτήν δέδωκας, τά γέρα προσκομίζουσα των πόθω καί χαρά βοώντων·

Χαΐρε, ή άνασσα σωφροσύνης,
χαΐρε, δάίς της άγαθωσύνης.
Χαΐρε, σωστικών διδαγμάτων εύάγγελον,
χαΐρε, ψυχικών άσθενούντων επίκουρον.
Χαΐρε, είμα φοινικόβαπτον τό ένδΰον Ίησοϋν,
χαΐρε, φλόξ ή έμπυρίζουσα οχυρώματα εχθρού.
Χαΐρε, ότι έδείχθην άταρβήν καλλιμάρτυς,
χαΐρε, ότι έγένου άτρεκής Χριστολάτρις.
Χαΐρε, άτμίς ήδίστη πραότητος,
χαΐρε, Θεού είκών ώραιότητος.
Χαΐρε, τό άρκος χρηστής ικεσίας,
χαΐρε, συντρίβουσα άρκυς βελίαρ.

Χαίροΐς Μάρτυς Φωτώνυμε!

Μάρτυς άναδειχθεισα εθελούσιον, ήχθης κριτή αρρενωπή διανοία καί ένέγκασα άλγη σαρκός, τώ την αφθαρσίαν πορφυρώ ειματι βασιλικών κεκόσμησαι Κυρίω, Φωτεινή, βοώσα·

Αλληλούια.

Νέρωνι τώ τυράννω σύν υιοις άδελφαις τε έκήρυξας Χριστόν, θεοσέπτορ· έκκοπήν διό νεύρων τών σών καί μολύβδου χύσιν σώ σεπτώ στόματι ύπέμεινας, εύφραίνουσα τούς άδοντας μολπάς σοι ταύτας·

χαΐρε, η τόλμα θεοσεβείαν,
χαΐρε, άστήρ την Χριστοεννοίαν.
χαΐρε, ή δοθεισα Θεώ θύμα τέλειον,
χαΐρε, ή Τριάδον έλκύουσα έλεος.
Χαϊρε, ότι άπεκάλυψας τόν Μεσσίαν τοϊς βροτοϊς,
χαϊρε ,ότι κατηξίωσαι θείαν όψιν κατιδεϊν.
Χαϊρε, ή, διορθοϋσα τής Προμήτορος πτώσιν,
χαϊρε, ή δώρου μένη τοϊς νοσοϋσι τήν ρώσιν.
Χαϊρε, κρηπίς έλπίδος ή άσειστος,
χαϊρε, στολμός εύφρόνων χρυσόδετος.
Χαϊρε, φροντίς παναρίστη πενήτων,
χαϊρε, χροιά ψαλμική των βοώντων.

Χαίροΐς Μάρτυς Φωτώνυμε!

Ξέσεΐς χειρών, όλβία, έν μαχαίρα ή δεχθεϊσα, ώράθης του Χριστού ιχνηλάτΐς μαρτυρίου πορφύραν φαιδράν, ένεδύθης όθεν, Φωτεινή, λάμψεσι μωλώπων άγλαΐζουσα τόν Λόγον, ποθεινώς βοώσα

’Αλληλούια.

Όμμα άγνής καρδίας διανοίγουσα, μάκαρ, Δομνίνης καί σεπτής συνοδίας, έφελκύεις αύτάς εϊς Χριστόν· καί λουτρω άγίω όδηγεϊς, πάνσεμνε, παστάδα πρός άείφωτον, άκούουσα τόν ύμνον τούτον

Χαϊρε, οσίων ή εύστολία,
χαϊρε, παρθένων ή εύδοξία.
Χαϊρε, Ιερόν άσκουμένων εντρύφημα,
χαϊρε, τιμαλφές Έκκλησίας τό έρυμα.
Χαϊρε, ότι διεσκέδασας των ειδώλων τήν άχλύν,
χαϊρε, ότι ισαπόστολος άνεδείχθης εύκλεής.
Χαΐρε, κλεινήν Δομνίναν εις τό Φώς προσκαλοϋσα,
χαΐρε, τρύγων όθνεία τήν Τριάδα αινούσα.
Χαΐρε, οσμή άγνείας αέναος,
χαΐρε, λιτών άψίς ή ήέριος.
Χαΐρε, πυθμήν μυστικής ευλογίας,
χαΐρε, τό νέκταρ Θεοϋ ευωχίας.

Χαίροΐς Μάρτυς Φωτώνυμε!

Πύρωσις τής καμίνου ούκ έπτόησεν όλως, φωτώνυμφε, στερράν σου καρδίαν· άβλαβής όθεν στάσα αυτή, τής ευχαριστίας τήν ωδήν ένειμας τω σώ ένύλω στόματι Νυμφίω άκηράτω ούτως·

Αλληλούια.

Ρώμη μεγαλομάρτυς, Φωτεινή, έντρυφά σου θαυμάτων έπιδήλων πληθύϊ· δηλητήριον μάγου καί γάρ, ο καί προσετάχθης έκπιεΐν, έδειξας άνίσχυρον παντάπασι· διό σοι έκβοώμεν ταΰτα·

Χαΐρε, άντέρεισις κακονοίας,
χαΐρε, ή στάθμη τής έμμελείας.
Χαΐρε, χελιδών έν άθλήσει χαρίεσσα,
χαΐρε, αηδών ήρινή ή φαέθουσα.
Χαΐρε, ότι άπενεύρωσας ένεργείας μαγικάς,
χαΐρε, ότι κατεσίγασας τοΰ βελίαρ έπωδάς.
Χαΐρε, άρρηκτε πύργε τούς πιστούς θωρακίζων,
χαΐρε, έμψυχε λύχνε τάς ψυχάς ιριδίζων.
Χαΐρε, πηγή χαράς όλβιόδωρος,
χαΐρε, άκίς έχθρω άλγεσίδωρος.
Χαΐρε, ημών καρδιών ευθυμία,
χαϊρε, τρυφή ομωνύμων άγια.

Χαίροΐς Μάρτυς Φωτώνυμε!

Στόματι τήν οδύνην, Φωτεινή, γευσαμένη μολύβδου καιομένου, ώς δρόσον προσεδέξω ψυχή ιλαρά καί ωδήν μαρτύρων θεαυγώς εμελπες Κυρίω δυναμοΰντί σε καί στέφος τό ροδόχρουν δόντι

Αλληλούια.

Τύφλωσιν ώς άδάμας άρραγής, Χριστομάρτυς, ένέγκω, Φωτεινή, εν τώ όξει έκχυθέντι είς ρώθωνας σού καί ειρκτήν είς δόμον Ιερόν ετρεψας έντεύξει ήγαθέω σου, διό τάς εύφημίας δέχου

Χαίρε, σαρδόνυξ τήδ εύψυχίαδ,
χαϊρε, πανάρετος εύανθία.
Χαϊρε, λογισμών έπικήρων ή δίωσις,
χαϊρε, έννοιών νοσηρών ή εξάκεσίς.
Χαϊρε, κήπε θείου ασματος κεκλεισμένε εν Χριστώ,
χαϊρε, ύδωρ τό ενσφράγιστον έκπηγάζον δι’ Αυτόν.
Χαϊρε, ότι ώδ νάρδος εύωδία έγένου,
χαϊρε, ότι ώς Νύμφη έφορμάς εκ Λιβάνου.
Χαϊρε, Τριάδος ό ερως ό τρίλιστος,
χαϊρε, άσπίς ικετών σου ήιφθιμος.
Χαϊρε, όρμή πρός Χριστού κοινωνίαν,
χαϊρε, εύθύτης σεμνής πολιτεΐας.

Χαίροΐς Μάρτυς Φωτώνυμε!

΄Ύδατι άλλομένω ποτισθεΐσα άρρήτως, πολύαθλος έφάνης ύμνήτωρ· κρεμασθεΐσα γάρ ξέσεις δεινάς, Φωτεινή, έδέχθης τήν ψυχήν άφθορον τηρήσασα έκ δράκοντος, ώς γνοΰσα έκβοάν εν πίστει·

Αλληλούια.

Φάους ομωνυμίαν κεκτημένη, Αγία, διηύγασας ημών διανοίας· καί έράν τόν Χριστόν έκκαώς, Φωτεινή, ήμάς έκ τοΰ όράν εϊλκυσας άρίστης σου βιώσεως τάς χάριτας, ύμνοϋντας ούτω·

Χαΐρε, άστράπτουσα έν πρεσβεία,
χαίρε, αιόνησίς συμπαθείας.
Χαΐρε, άγαλλίδ εύστοργίας εύμύριστος,
χαΐρε, πορφυρίς έξ αιμάτων ήδύβαπτος.
Χαΐρε, νάβλα ή γλυκύφωνος βιοτής περιφανοϋς,
χαΐρε, έρνος καρτερόψυχον μαρτυρίου θαυμαστού.
Χαΐρε, ότι τυράννου έταπείνωσας κέρας,
χαΐρε, ότι Χριστόν σου έν ειρκτή καθεώρας.
Χαΐρε, πολλά τά γέρα άθροίσασα,
χαΐρε, σκηνάς άθρύπτους προσκτήσασα.
Χαΐρε, των σών συνωνύμων ό πόθος,
χαΐρε, πιστών ορθοδόξων ό όλβος.

Χαίροΐς Μάρτυς Φωτώνυμε!

Χαίρουσα έθέασω, Φωτεινή, συγγενείας τό σύστημα άθλεΐν διά Κτίστην καί μονάς ένοικεΐν ούρανοϋ· τών ψυχών γάρ ίμερον άλκή Πνεύματος Αύτώ παραδεδώκασι βοώντες μαρτυρίου ύμνον·

Αλληλούια.

Ψάλλειν, άκαταπαύστως νικητήριον άσμα αινέσεως, κλεινοίς συν άγιοις, Φωτεινή, ήξιώθης, αγνή· καί αιτήσεις πάντων έσαεί σπεύδουσα πληροίς των προσιόντων σοι καί λόγοις ιεροίς βοώντων·

Χαίρε, άγκίστρω Χρίστου νυγείσα,
χαΐρε, τω Λόγω παγιδευθείσα.
Χαίρε, άνθηφόρου δεσμίδος όσφράδιον,
χαΐρε, αίμαχθέντος Δεσπότου τό ενοπτρον.
Χαίρε, λίστρον τής άρόσεως γεωργίου θεϊκού,
χαΐρε, εΰκαρπον ώράίσμα άμητοϋ μαρτυρικού.
Χαίρε, ότι υπάρχεις μυροφόρων όμόφρων,
χαΐρε, ότι έμπρέπεις Χερουβίμ ώς συνιστώρ.
Χαίρε, πυκτίς Έδέμ άναξίμολπος,
χαίρε, παιών Θεοϋ άμφιβόητος.
Χαίρε, τερπνότης των σών ύμνητόρων,
χαίρε, φαιδρότης τών σοί κραυγαζόντων.

Χαίροις Μάρτυς Φωτώνυμε!

Ω καλλίθυτε Κόρη, Φωτεινή γεναιόφρον, τό ελκημα Χρίστου τοΰ Νυμφίου (έκ γ')· δεξαμενή ήμών τάς Ωδάς, εύσπλαγχνίας σκέπασον ταΐς σαΐς πτέρυξι καί ρΰσαι πολεμήτορος τούς σε φιλοϋντας καί βοώντας·

Αλληλούια.

Καί τό Κοντάκιον.
΄Ηχος πλ. δ'. Τη ύπερμάχω ...

Τής Σαμαρείας τήν λαμπάδα τήν πυρσόφωτον, έκ τοϋ Σωτήρος δεξαμενήν άίγλην χάριτος καί ίθύνασαν τό γένος αυτής Κυρίω, ως μαθήτριαν ήγάθεον τιμήσωμεν, Φωτεινήν, σύν τέκνοις πάσι καί όμαίμοσιν, ϋμνοις λέγοντες·

Χαίροις Μάρτυς Φωτώνυμε!

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης