Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1750
https://www.proseyxi.com

Ιστορικόν της Ιεράς εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Επονομαζόμενης Ακένωτον Ποτήριον Empty Ιστορικόν της Ιεράς εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Επονομαζόμενης Ακένωτον Ποτήριον

Την / Το Τρι Ιουν 25, 2019 12:20 pm
Ιστορικόν της Ιεράς εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Επονομαζόμενης Ακένωτον Ποτήριον

Ιστορικόν της Ιεράς εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Επονομαζόμενης Ακένωτον Ποτήριον Akenot10

To έτος 1878, ένα θαυμαστό γεγονός, έκανε γνωστή την είκόνα τής Παναγίας πού ονομάζεται «Άκένωτον Ποτήριον» στον ’Ορθόδοξο Κόσμο. Στην περιφέρεια Έφραίμοφσκι τής επαρχίας Τοΰλα, ζοϋσε ένας συνταξιούχος στρατιώτης, πού ονομαζόταν Στέφανος, ό όποιος βασανιζόταν άπό τό πάθος τής μέθης. Ξόδευε όλα τα χρήματά του στο ποτό καί είχε περιέλθει σε άξιοθρήνητο κατάσταση. ’Απ’ τό πολύ ποτό παρέλυσαν τά πόδια του, άλλ’ αύτός έξακολου- θοΰσε να πίνει. Μια νύχτα όμως αύτός ό δυστυχής άνθρωπος είδε ένα άσυνήθιστο όνειρο. 'Ένας μοναχός μέ επιβλητική μορφή τού παρουσιάστηκε στον ύπνο καί άφοϋ στάθηκε μπροστά του, τού είπε τά εξής: «Νά πας στην πόλη Σερποϋγοφ στο μοναστήρι τής Παναγίας. Έκεϊ θά βρεις την εικόνα Της πού ονομάζεται “Άκένωτον Ποτήριον”». Θά προσευχηθείς μπροστά της, και θά λάβης θεραπεία σώματος και ψυχής».
Ό Στέφανος, μή έχοντας καθόλου δύναμη στα πόδια του λόγω τής παραλυσίας άπό τό πολύ ποτό, καί μή διαθέτοντας μεταφορικό μέσο για το ταξίδι αύτό, δεν αποφάσιζε νά τό επιχειρήσει. Ό μοναχός τού ξαναπαρουσιάστηκε στον ύπνο με την ίδια εντολή άλλ’ ό αλκοολικός Στέφανος καί πάλι δεν υπάκουσε. Τέλος ό μοναχός τοΰ έμφανίστηκε για τρίτη φορά καί με πολύ αύστηρότητα, τον διέταξε νά υπακούσει στην προσταγή του.
’Έτσι ό Στέφανος μέ πολλή δυσκολία, λόγω τής καταστάσεως των ποδιών του, ξεκίνησε άμέσως τό ταξίδι. Σταμάτησε τη νύχτα γιά διανυκτέρευση σ’ ένα χωριό. Μιά συμπαθητική ηλικιωμένη γυναίκα γιά νά τον άνακουφίσει άπ’ τον πόνο τοΰ έτριψε τά πόδια καί τον έβαλε νά ξαπλώσει σ’ ένα μέρος κοντά στο ζεστό φούρνο γιά νά γλυκάνει τούς πόνους. Κατά τη διάρκεια τής νύχτας, ό Στέφανος ένιωσε μιά μικρή άνακούφιση στά πόδια του. "Οταν ξύπνησε τά πόδια του ήταν μεν άδύναμα, άλλά μπορούσε νά σταθεί σ’ αύτά. Τό έπόμενο βράδυ ένιωσε καλύτερα. ’Έτσι στηριζόμενος σε δύο ξύλα στην άρχή καί άργότερα σε κανένα έφθασε στο Σερποϋγοφ. Άφοΰ μπήκε στη Μονή «Βλαντίτσνϊι», ζήτησε νά προσκυνήσει τήν εικόνα τής Παναγίας «Τό Άκένωτον Ποτήριον», σύμφωνα μέ τήν εντολή πού ’χε πάρει. Κανείς όμως δεν ήξερε εικόνα τής Παναγίας μ’ αύτό τό ό'νομα. Τότε κάποιος άπό τούς μοναχούς είπε ότι πρέπει νά ’ναι εκείνη ή εικόνα πού άπεικόνιζε τήν Παναγία μέ τό Χριστό μέσα στο "Αγιο Ποτήριο, ή οποία ήταν τοποθετημένη στο προσκυνητάρι τοΰ διαδρόμου πού οδηγούσε άπο το Ναό στο σκευοφυλάκιο. 'Όλοι έμειναν έκπληκτοι, όταν στο πίσω μέρος τής εικόνας, διάβασαν τήν επιγραφή πού έγραφε: «Το Άκένωτον Ποτήριον».
Στην εικόνα δε των Κτητόρων τής Μονής: Αγίου Αλεξίου Μόσχας και Όσιου Βαρλαάμ, ό Στέφανος στο πρόσωπο τοΰ τελευταίου, αναγνώρισε τον μοναχό ό όποιος εμφανίστηκε τρεις φορές στον ΰπνο του.
Έπιστρέφοντας άπ’ τό Σερποϋγοφ, ό μέχρι τότε άλκολικός καί παράλυτος Στέφανος, έγινε τελείως καλά· άλλα τό σημαντικότερο, δεν είχε πλέον ροπή προς τήν βλαβερή συνήθεια τοΰ ποτοϋ.
Σύντομα τό θαυμαστό γεγονός τής θεραπείας τοΰ παραλύτου αλκοολικού διαδόθηκε σ’ όλη τήν περιοχή. Πολλοί άρχισαν νά προσέρχονται στη νεοεμφανισθεΐσα θαυματουργή εικόνα τής Παναγίας στο Σερποΰγοφ, όχι μόνον άπ’ τήν γύρω περιοχή άλλά καί
πάθος τής μέθης ή ήταν εξαρτημένοι άπό τό κάπνισμα καί τις παραισθησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά) καθώς καί οί συγγενείς τους, προσεύχονταν στήν εικόνα τής Παναγίας «Τό Άκένωτον Ποτήριον» γιά θεραπεία και απαλλαγή απ΄τις ασθένειες των παραπάνω παθών, ενώ άλλοι κατέφθαναν να την ευχαριστήσουν για την απαλλαγή τους απ άυτά.
Η εικόνα αυτή της Παναγίας υπήρχε στο Μοναστήρι Βλαντιτσνιι μέχρι την κουμμουνιστική Επανάσταση στη Ρωσσία του έτους 1917. το έτος 1919 οι κουμμουνιστές το έκλεισαν ολόκληρο το κτηριακό του συγκρότημα μαζί με τους ναούς άλλαξε χρήση.... Η εικόνα της Παναγίας τότε μεταφέρθηκε στο Καθεδρικό Ναό τοΰ Σερποΰγοφ, τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Κατά τα έτη 1928-1930 έγινε προσπάθεια έπανεορτασμοϋ τής θαυματουργής εικόνας, ή όποια λόγω των διωγμών, είχε σταματήσει να έορτάζεται στην περιοχή. Τότε ό Μητροπολίτης τής πόλεως, ’Εμμανουήλ, εύλόγησε κατ’ άπαίτησιν των πιστών 8 αντίγραφα τής εικόνας. Τό έτος 1929 έκλεισε άπό τούς άθεους καί ό Καθεδρικός Ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου καί ότι ύπήρχε μέσα σ’ αυτόν κάηκε στις όχθες τοΰ ποταμού Νάρα. Οί εικόνες τής Παναγίας «Τό Ακένωτον Ποτήριον» συμπεριλαμβανομένων καί τών άντιγράφων έξαφανίστηκαν, καί κάθε λατρευτική εκδήλωση προς τιμήν τής συγκεκριμένης εικόνας έξέλειπε (σταμάτησε).
Ή εύλάβεια καί ή τιμή προς τήν προαναφερθεϊσα εικόνα τής Παναγίας, άναβίωσε στο Σερποΰγοφ τή δεκαετία τοΰ 1980. Τό 1990 ό ’Αρχιμανδρίτης ’Ιωσήφ έπανασύστασε την κατεστραμένη Μονή «Βισότσκϊι» στο Σερποΰγοφ, όπου καί μετέφερε τις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν τής είκόνος τής Παναγίας.

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης