Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Χαιρετισμοί εις τον Αγίον Νεκτάριον Πενταπόλεως Empty Χαιρετισμοί εις τον Αγίον Νεκτάριον Πενταπόλεως

Την / Το Σαβ Οκτ 27, 2012 12:11 pm
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Χαιρετισμοί εις τον Αγίον Νεκτάριον Πενταπόλεως

Ποίημα Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννίτου
Χαιρετισμοί εις τον Αγίον Νεκτάριον Πενταπόλεως Agiosn10

Μαζί με τους Χαιρετισμούς της Παναγίας,που τόσες φορές έψαλλες αγιέ μου,με την γλυκύτατη φωνή σου και την ολόθερμη ψυχή σου,θα ψάλλω και τους δικούς σου χαιρετισμούς,που με τόση επιτυχία έγραψε ο άγιος υμνογράφος της Εκκλησίας Γεράσιμος Μοναχός Μικραγιαννίτης σε μια γαλήνια και φωτεινή ακροτοπία στο Περιβόλι της Παναγίας,το "Αγιο Όρος".


Κοντάκιον.Ήχος πλ.δ. Τη Υπερμάχω
Ορθοδοξίας τον αστέρα τον νεόφωτον και Εκκλησίας το νεόδμητον προτείχισμα ανυμνήσωμεν καρδίας εν ευφροσύνη. Δοξασθείς γαρ ενεργεία του Πνεύματος αναβλύζει ιαμάτων χάριν άφθονον τοις κραυγάζουσι, χαίρις Πάτερ Νεκτάριε.

Άνθρωπος ουρανόφρων, αναδείχθης εν κόσμω, Νεκτάριε Χριστού Ιεράρχα (εκ γ)ζωής γαρ οσίαν διέλθων, ακέραιος όσιος και θεόληπτος, εν πάσιν εχρημάτισας εντεύθεν παρ ημών ακούεις.

Χαίρε δι’ου οι πιστοί υψούνται.
Χαίρε δι’ου οι εχθροί θαμβούνται.
Χαίρε της σοφίας κρατήρ ο χρυσότευκτος.
Χαίρε της κακίας πρηστήρ ο νεότευκτος.
Χαίρε οίκος αγιώτατος ενεργείας θεικής.
Χαίρε βόβλος θεοτύπωτος πολιτείας της καινής.
Χαίρε ότι αρτίως ημιλλήθης Αγίοις.
Χαίρε ότι εμφρόνως εχωρίσθης της ύλης.
Χαίρε λαμπρόν της πίστεως τρόπαιον.
Χαίρε σεπτόν της χάριτος όργανον.
Χαίρε δι’ου Εκκλησία χορεύει.
Χαίρε δι’ου νήσος Αιγινα χαίρει.


Χαίροις Πάτερ Νεκτάριε.


Βλέμματι διανοίας, έτι ων νεανίας, κατω πτευσας την θείαν ακτίνα, υφ’ης καταλαμφθείς την ψυχήν,τω φωτί των θείων εντολών Όσιε, ηρετίσω πορεύεσθαι, εκ νεότητος Χριστώ ψάλλων.

Αλληλούια.

Γέγονας εν τη  πόλει, Κωνσταντίνου θεόφρων, τω θείω ιθυνόμενος φόβω, εν η τα κρείττονα μελετών, φρονήσεως θείας έμπλεως πέφηνας, ευφραίνων εν τοις λόγοις σου, τους εκβοώντας σοι τοιαύτα.

Χαίρε το κλήμα της αφθαρσίας.
Χαίρε το νέκταρ της αμβροσίας.
Χαίρε του Σωτήρος θεράπων θεόληπτε.
Χαίρε των Πατέρων των πάλαι ομότροπε.
Χαίρε πέτρα νεοσμίλευτος νοητής οικοδομής.
Χαίρε στέφος το νεόπλοκον Εκκλησίας της σεπτής.
Χαίρε ότι εφάνης ως νεόδρεπτον ρόδον.
Χαίρε ότι εδείχθης ως θεόδεκτον δώρον.
Χαίρε αστήρ ο νέος της πίστεως.
Χαίρε λαμπτήρ της δόξης του Κτίσαντος.
Χαίρε ηθών ουρανίων ταμείον.
Χαίρε σεπτών αρετών εκμαγείον.


Χαίρεις Πάτερ Νεκτάριε.


Δόξαν την της σοφίας, ολοτρόπως ποθήσας,και ταύτην εκ παιδός εκζητήσας, τον Χριστόν ικέτευες τυχείν, του καλλίστου εφετού θερμοίς δάκρυσι, και τυχών της εφέσεως, Νεκτάριε πιστώς εβόα.

Αλληλούια.

Εύφρανας την ψυχήν σου, ως οι πάλαι Πατέρες, Βασίλειος συν τω Γρηγορίω, παιδευμάτων τη κτήσει σαφώς, εν Αθήναις μαθητεύσας Νεκτάριε διο τοις σοις χαρίσμασιν, ηδόμενοι σοι εκβοώμεν.

Χαίρε φωτός ουρανίου τέκνον.
Χαίρε τερπνόν ευσεβείας δένδρον.
Χαίρε της του κόσμου απάτης υπέρτερος.
Χαίρε τη μεθέξει του κρείττονος ένθεος.
Χαίρε νους ο θεοφόρητος πλήρης θείων εννοιών.
Χαίρε άνθραξ θείου Πνεύματος πυρ ανάπτων νοερόν.
Χαίρε ότι αμέμπτως την ζωήν διανύεις.
Χαίρε ότι την πλάνην του Βελίαρ εκλύεις.
Χαίρε Χριστού δεχθείς την αγάπησιν.
Χαίρε καλών ενέγκας την άνθησιν.
Χαίρε πιστών νεοστήρικτον έρκος.
Χαίρε εχθρών καιριώτατον βέλος.


Χαίροις  Πάτερ Νεκτάριε.

Ζήλω θείω θεόφρον, των Οσίων Πατέρων, ποθήσας τον ισάγγελον βίον, εν Χίω ημφιάσω σεπτώς, των μοναχών το σχήμα το ουράνιον, και τον εχθρόν εγύμνωσας εν τω ψάλλειν αεί Κυρίω.

Αλληλούια.

Ήκουσε προσευχής σου, ο Δεσπότης εξ ύψους, βοήσαντος αυτώ εκ καρδίας, και επέταξε τη θαλάσση, και έστη εις αύραν ο κλυδων Όσιε, θαυμάσαντες δε άπαντες, οι σωθέντες πιστώς εβόων.


Χαίρε Θεού ο θείος θεράπων.
Χαίρε πηγή ποκίλων θαυμάτων.
Χαίρε Εκκλησίας φωστήρ ο νεόφωτος.
Χαίρε των Αγίων απάντων ισότιμος.
Χαίρε σκεύος πολυτίμητον ουρανίων δωρεών.
Χαίρε κήπος ο νεόβλαστος μακαρίων αρετών.
Χαίρε ότι θαλάσσης κατευνάζεις τον σάλον.
Χαίρε ότι τω λόγω απελέγχεις παν φαύλον.
Χαίρε Χριστού το νέον εκλόγιον.
Χαίρε ηθών οσίων γεώργιον.
Χαίρε ζωής θιασώτης οσίας.
Χαίρε χαράς βραβευτής ουρανίας.


Χαίροις Πάτερ Νεκτάριε.


]Θαυμαστός ανεδείχθης, εν ες΄χταις ημέραις, εν βίω Ιεράρχα αγίων, των πάλαι Αγίων την ζωήν, χαρακτηρίσας εμφανωςτοις τρόποις σου, και δοξασθείς τοις θαύμασι, κινδύνων σώζεις τους βοώντας.

Αλληλούια.

Ιεράρχης θεόφρων, εκλογή θεοκρίτω, εδείχθης αληθώς εν Αιγύπτω, και της Πενταπόλεως πομήν, κατά Παύλον τον μέγαν ώφθης ένθεος διο την πολιτείαν σου, εθαύμαζον πιστοί βοώντες.


Χαίρε ο ένθους τη πολιτεία.
Χαίρε  ο τύπος τη ευσεβεία.
Χαίρε των Οσίων Πατέρων εφάμιλλος.
Χαίρε ιερέων ο νέος διάκοσμος.
Χαίρε σκήνωμα πραότατος και αγάπης θησαυρός.
Χαίρε δότης ιλαρώτατος και ελέους χορηγός.
Χαίρε ότι εφάνης Εκκλησίας λαμπρότης.
Χαίρε ότι τυγχάνεις ευσεβούντων φαιδρότης.
Χαίρε εικών αρίστης βιώσεως.
Χαίρε τυχών σαφώς της θεώσεως.
Χαίρε κανών της αρχιερωσύνης.
Χαίρε λαμπτήρ της θεορρημοσύνης.


Χαίροις Πάτερ Νεκτάριε.

Κόσμος της εν Αιγύπτω, Εκκλησίας ωράθης, ως του Ευαγγελλίου εργάτης εντεύθεςν των πιστών οι χοροί υφηγητήν σε θείον Πάτερ κτησάμενοι, τα κρείττω επαιδεύοντο, βοώντες συν σοι τω Κυρίω.

Αλληλούια.

Λάμψας εν τη Ελλάδι, ως Απόστολος άλλος, λαμπρύνεις ευσεβών τας καρδίας, τω φέγγει των θείων διδαχών, και ταις ακτίσι του βίου του Όσιε διο τη ση λαμπρότητι, φωταγούμενοι βοώμεν.

Χαίρε το άστρον της Εκκλησίας.
Χαίρε η σάλπιγξ της αληθείας.
Χαίρε Αποστόλων τον ζήλον κτησάμενος.
Χαίρε ιαμάτων την χάριν δεξάμενος.
Χαίρε ρήτωρ ενθεώτατος των ρημάτων της ζωής.
Χαίρε λόγου του της χάριτος ο σοφός υφηγητής.
Χαίρε ότι καθαίρεις ψυχικάς διαθέσεις.
Χαίρε ότι ρυθμίζεις καρδιών τας εφέσεις.
Χαίρε πιστών ο μέγας διδάσκαλος.
Χαίρε Χριστού ο μύστης ο άριστος.
Χαίρε πολλούς πειρασμούς υπομείνας.
Χαίρε ψυχάς προς Θεόν οδηγήσας.


Χαίροις Πάτερ Νεκτάριε.

Μέγας εν Ιεράρχαις, και σοφοίς διδασκάλοις, ως μύστης ταπεινώσεως ώφθης, διόπερ ως κλήρον πατρικόν, τας σας θεογράφους δέλτους κατέλιπες, τη Εκκλησία Άγιε, εν αις πιστώς εντρυφώντες, τω σε δοξάσαντι βοώμεν.

Αλληλούια.

Νέκταρ δικαιοσύνης, και ζωής θείας δρόσον, τη θεία επομβρία θεόφρον,οια νεφέλη πνευματική, εν αυχμώδει καιρώ ημίν επώμβρησας, ευφραίνων τας ψυχάς ημών, και διεγείρων του βοάν σοι.

Χαίρε η δρόσος της θυμηδίας.
Χαίρε η αυρα της αφθαρσίας.
Χαίρε ο πηγάσας το ύδωρ της χάριτος.
Χαίρε έαρ αγιότητος εν χειμώνι νοητώ.
Χαίρε σέλας νεοφώτιστον εν τω σκότει τω δεινώ.
Χαίρε ότι συγχέεις ασεβών τας εννοίας.
Χαίρε ότι ευφραίνεις ευσεβών τας καρδίας.
Χαίρε λαών Ορθοδόξων στήριγμα.
Χαίρε πολλών κακοδόξων σύντριμμα.
Χαίρε χορών κενολόγων η πτώσις.
Χαίρε πολλών ασθενούντων η ρώσις.


Χαίρε Πάτερ Νεκτάριε.

]Ξένα θαύματα Πάτερ η ση θήκη πηγάζει, και σώζει τους εν πόνοις τελούντας διο ση αγία Μονή, πανταχόθεν συρρέουσιν άνθρωποι, και ίασιν και λύτρωσιν, κομίζονται παρά σου βοώντες.

Αλληλούια.

Ορμον άκλυστον Πάτερ εν τη νήσω Αιγίνης, ανέδειξας την θείαν Μονήν σου, και εν’ταυτη σεπτών μοναστριών, κυβερνήσης σοφός εχρημάτισας Χριστώ γαρ τάυτας Όσιε, σοφώς ωδήγησας βοώσας.

Χαίρε ο νους ασκήσεως θείας.
Χαίρε αδάμας της καρτερίας.
Χαίρε ταπεινώσεως έμψυχον άγαλμα.
Χαίρε καθαρότητος θείον θησαύρισμα.
Χαίρε απαθείας έσοπτρον και αγνείας λαμπηδών.
Χαίρε εγκρατείας τέμενος και ταμείον αρετών.
Χαίρε ότι διέπεις εν Θεώ την Μονήν σου.
Χαίρε ότι παρέχεις πάσι την αρωγήν σου.
Χαίρε λαμπρός της Αιγίνης έφορος.
Χαίρε πιστών αντιλήπτωρ έτοιμος.
Χαίρε πολλούς εκ κινδύνων αρπάσας.
Χαίρε εχθρού την οφρύν κατασπάσας.


Χαίροις Πάτερ Νεκτάριε.

Πλήρης χάριτος θείας και οσμής ουρανίας, η θήκη των λειψάνων σου  πέλει εν οις ου μόνον η  ση Μονή, αλλα και πάσα η Αίγινα γάννυται, και πάντες αγιάζονται, τη τούτων χάριτι βοώντες.

Αλληλούια.

Ρείθρα βλύζουσι θεία, τα σεπτά σου οστέα,πλούσια δωρεά ουρανία, ιαμάτων εσαεί πολλών, και νοσημάτων τον ρύπον εκπλύνουσι διο σου εκπλήττόμενοι, ην εύρες δόξαν εκβοώμεν.

Χαίρε το ρείθρον των ιαμάτων.
Χαίρε η λύσις των νοσημάτων.
Χαίρε πανταχού ο προφθάνων καλούμενος.
Χαίρε ο και όναρ και ύπαρ φαινόμενος.
Χαίρε βρύσις η πολύρρυτος συμπαθείας πατρικής.
Χαίρε βότρυς ο γλυκύτατος ευφροσύνης ψυχικής.
Χαίρε ότι καρκίνου χαλεπόν παύεις πάθος.
Χαίρε ότι δαιμόνων καταλύεις το θράσος.
Χαίρε σοφών ματαίων η σύγχυσις.
Χαίρε πιστών η άρρηκτος σύναψις.
Χαίρε δι’ου Ιεράρχαι καομούνται.
Χαίρε σι’ου μωρολόγοι τροπούνται.


Χαίρε Πάτερ Νεκτάριε.

Σκέπην σε προστάτην πας πιστός ονομάζει, τυχών της παρά σου βοηθείας τις γαρ καλέσας σε ευλαβώς, και ουκ έτυχε της σης Πάτερ χάριτος άπασι γαρ τάχιστα τας αιτήσεις δίδως εν τω κράζειν.

Αλληλούια.

Των πολλών σου θαυμάτων εις την σύμπασαν κτίσιν, εξήλθε θεοφόρε ο φθόγγος συ γαρ τοις εγγύς και τοις μακράν, τάχος επιφαίνη βοηθών Άγιε και σώζεις κινδυνεύοντας, και προίστασαι των βοώντων.

Χαίρε ο μέγας εν θαυμασίοις.
Χαίρε ο ένδοξος εν Αγίοις.
Χαίρε ο αρτίως κυρώσας τα πρόπαλαι.
Χαίρε των αρχαίων Πατέρων ομόστεφε.
Χαίρε θριάμβος της πίστεως, έπαλξις των ευσεβών.
Χαίρε έκφανσις της χάριτος, έκπληξις των ασεβών.
Χαίρε ότι εμφαίνεις αληθείας την δόξαν.
Χαίρε ότι εμφράττεις ανομίας το στόμα.
Χαίρε χαρά πιστών και κραταίωμα.
Χαίρε ψυχών κλονουμένων έδρασμα.
Χαίρε δι’ου Χριστός εδοξάσθη.
Χαίρε δι’ου Σατάν κατησχύνθη.


Χαίροις Πάτερ Νεκτάριε.

Υμνον ευχαριστίας, σοι προσάδομεν Πάτερ σωζόμενοι ταις  σαις προστασίαις.εν πάση γαρ ανάγκη ημάς, επερχομένων απαλλάτεις θλίψεων, διο την σην αντίληψιν, κηρύττομεν Χριστώ βοώντες.

Αλληλούια.

Φλέγεις τη των δαιμόνων, φρυγανώδη μανίαν, πυρι των ιερών θαυμάτων, και ταχύ βοηθών τοις πιστοίς, χαλεπων νόσων σβεννύεις τον καυσωνα ιώμενος του πάσχοντας, βοώντας σοι εν κατανύξει.

Χαίρε η ρώσις των ασθενούντων.
Χαίρε η λύσις των δαιμονώντων.
Χαίρε πυρεσσόντων τελεία ανόρθωσις.
Χαίρε ότι εν τω φρεάτι υδωρ βρυεις δαψιλές.
Χαίρε ότι επευλόγησας Άιγιναν ταις σαις ευχαίς.
Χαίρε ο διανοίξας την Θεου ευσπλαγχνίαςν.
Χαίρε ο διαλύσας την δεινήν ανομβρίαν.
Χαίρε πηγή πηγάζουσα χαριτας.
Χαίρε λαμπάς φωτίζουσα άπαντας.
Χαιρε Μονή της σεπτής σου κοσμήτωρ.
Χαίρε των σων υμνητών αντιλήπτωρ.


Χαίροις Πάτερ Νεκτάριε.

Χάρις του Παρακλήτου, δαψιλώς εξεχύθη, τη θήκη των σεπτών σου λειψάνων όθεν ως αείρυτος πηγή, αναβλύζει απυστως τα ιάματα, και αρδεύει Νεκτάριε, θείοις νάμασι τους βοώντας.

Αλληλούια.

Ψάλλων παναπμονίως,τον τρισάγιον ύμνον, Θεώ συν τοις χοροις των Αγγέλων, επίβλεψον άνωθεν ημίν, και δίδου πανάγιε τα αιτήματα,τοις πίστει σοι προστρέχουσι, και ου παύουσι του βοάν σοι.

Χαίρε ο γόνος της Σηλυβρίας.
Χαίρε το κλέος της Εκκλησίας.
Χαίρε της Αιγίνης το μέγιστον καύχημα.
Χαίρε της Ελλάδος απάσης ωράισμα.
Χαίρε τύπος και υπόδειγμα των σεπτών Ιεραρχών.
Χαίρε σκέπη και διάσωσμα ευλαβών μοναζουσών.
Χαίρε της Εκκλησίας εωσφόρος ο νέος.
Χαίρε της ευσεβείας θεοδωρητον σθένος.
Χαίρε δι’ου παθών καθαρθήσομαι.
Χαίρε δι’ου Θεώ προσαχθήσομαι.
Χαίρε πιστών ο προστάτης εν πάσι.
Χαίρε καμού πρεσβεύτης προς τον Πλάστην.


Χαίροις Πάτερ Νεκτάριε.

]Ω θεσπέσιε Πάτερ Ορθοδόξων λαμπρότης, Νεκτάριε Χριστού Ιεράρχα (εκ γ΄) τω θρόνω του Κυρίου παρεστώς, αίτει ημίν την των πταισμάτων άφεσις ,και την θείαν οικείωσιν, ως αν τω Σωτηρι βοώμεν.

Αλληλούια.

Και αυθις το Κοντάκιον.
Ηχος πλ. δ΄ Τη Υπερμάχω.


Ορθοδοξίας τον αστέρα τον νεόφωτον και Εκκλησίας το νεόδμητον προτείχισμα ανυμνήσωμεν καρδίας εν ευφροσύνη. Δοξασθεις γαρ ενεργεία του Πνευματος αναβλύζει ιαμάτων χάριν άφθονον τοις κρυγάζουσι, χαίροις Πάτερ Νεκτάριε.ΧΑΡΑΣ  Α. ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑ.
Εκδοσις Ιερας Γυναικειας Κοινοβιακης Μονης
<< Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ>>
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης