Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1736
https://www.proseyxi.com

Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Απόστολο Ιούδα του Θαδαίου του Θεαδέλφου Empty Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Απόστολο Ιούδα του Θαδαίου του Θεαδέλφου

Την / Το Κυρ Ιουλ 28, 2019 8:33 am
Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Απόστολο Ιούδα του Θαδαίου του Θεαδέλφου

Ευάγγελος Κουτσιομήτης Ιατρός ό ελάχιστος
Αθήνα 19- 7-2006

Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Απόστολο Ιούδα του Θαδαίου του Θεαδέλφου 2520_110

Απόστολε του Χριστοῦ Θαδδαῖε θεάδελφε, την οικουμένην φωτήσας, τής σωτηρίας τον λόγον διέδωσας και εύθαρσώς όμολογήσας τοῖς τυράννοις, τόν τού μαρτυρίου στέφανον έλαβες, διό καῖ ημείς ἐκβοώμεν προς σέ τοιαῦτα*

Χαΐρε, των Αποστόλων ὀμοδίδακτον κλέος.
Χαἷρε, των άθλητών όμοιαστένακτον χρέος.
Χαΐρε, Κριτού τού δικαίου ή φανέρωσις.
Χαΐρε, απάντων των θνητών ή βεβαίῶσις.
Χαΐρε, τον Σωτήρα τού κόσμου ποθήσας.
Χαΐρε, τον όλετήρα τών ψυχών έκ πορθήσεις.
Χαΐρε, ανιάτων νοσημάτων ή λῦτρωσις.
Χαΐρε, άδυνάτων τή πίστει ή πῦρωσις.

Χαΐρε Θαδδαῖε τρισμακάριε.

Βίον θεάληπτον έπεζήτησας, και λαβών την κλήσην έκ τών άνω Θαδδαῖε 'ένδοξε, έπεδόθης λόγω καί έργω εις τού Χριστού την πίστην, τελειῶσας τον δρόμον σου μαρτυρικώς, διό και ημείς συνιδόντες την θυσίαν σου ἀξίως βοώμεν*

Αλληλούΐα

Γευθείς Θαδδαίε ένδοξέ τα μυστήρια τής Τρισηλίου Θεότητας, τον κόσμον επεφῶτησας με θειον φθόγγον, ϊνα καί ημείς συνεύφρανθῶμεν τής χάριτος. διό καί ήμείς άνταποδίδοντε τό ελαττον προς Σε, όρώντες τα θαυμάσια σου άνυμνοῦμέν σοι τοιαΰτα.

Χαΐρε, τής αλήθειας ξωοδόρητος νόμος.
Χαΐρε, τής σῶτηρίας γαληνότατος όρμος.
Χαΐρε, φωτός άκηράτου ό πυρσός όρος.
Χαϊρε, καρποί τής σοφίας ό θεοφόρος.
Χαΐρε, ή φωτοπαροχος αίγλη έν δόξη.
Χαΐρε, ή βακτηρία περίπατοῦντων έν σκότει.
Χαΐρε, των πταιόντων βροτῶν* ή δικαία κατάληξις.
Χαΐρε, των άφρόνων σοφών ή βεβαία κατάτμησις.

Χαΐρε Θαδδαῖε τρισμακάριε.

Δεδοκώς, Θαδδάΐε Απόστολε, την θείαν γνώσιν τοις άνθρώποις. τό ζοφερόν τής ήμετέρας ψυχής σκότος διεσκόρπισες, όθεν ημείς μυσταγωγούμενοι των δωρεών σου, εκ τών άσχημόνων παθῶν την ροπήν έξανέστημεν, δια και ημείς άξίως βοῶμέν σοι*

Αλληλούΐα

Εύαγγελίζων τα έθνη, μαρτυρικῶς ἐπεράτωσας τάς οδούς σοῦ δεχθείς έννέα καί δέκατη βελέεσιν την πλήξην, παρἐδωσας την ἀγίαν ψυχήν σου Θαδδαῖε εις Κύριον, διό μέ παρρησία πρεσβεύεις τω Κυρίω δι’ημάς• όθεν άπαντες, την σήν μνήμην επικαλούμενοι, έκβοώμέν σοι τοιαῦτα*

Χαΐρε, πηγή τής ακένωτου χάριτος.
Χαΐρε, τροφή τών πιστῶν αδαπάνητος.
Χαΐρε, Απόστολε τής ουράνιας γλυκΰτητος.
Χαΐρε, θησαυρέ ύπερκόσμιας πραότητος.
Χαΐρε, Άναστάσεως τού Χριστού ή άπόδειξις.
Χαΐρε, σχολιών της ζῶης η άπόσυρσις.
Χαΐρε, αγαθών λογισμών ή φανέρωσις.
Χαΐρε, σαρκικών πειρασμών η άπόσβεσις.

Χαΐρε Θαδδαῖε τρισμακάριε.

Ζηλωτής θεόφρων, Ιούδα άνεδείχθης, και τού Κύριον έκκομίσω την χάριν καταστήσας υγιή τον έκ τής λέπρας πληγέντα ηγεμόνα των Αὐγάρων, μεγάλους έφημίσθης, όθεν ημείς ενθυμούμενοι των θαυμάσιων σου ψάλλομεν*

Αλληλούΐα

Ηλίου λαμπρότητα ένδυθείς, * Θαδδαῖε Άγιε, τούς πάντας φωτισμού ένέπλησας. και καταστήσας τοϊς έθνεσι πίστην σταθερόν καί βεβαίαν. δια βελών έτελεὗτησας διό καἰ ημείς, των θείων διδαγμάτων σου μετέχοντες. βοώμέν σοι τοιαύτα *

Xαΐρε, σκεύος χαρισμάτων των ούρανίων μονών.
Xαΐρε, ράβδος δυναστεύσασα τον δόλιόν εχθρόν.
Xαΐρε, άνόρθωσις των πεπτωκότων άρχόντων.
Xαΐρε, κατάσπασις τὧν αναισχύντων δαιμόνων.
Xαΐρε, τής έν Χριστῶ πολιτεία κραταιἀ προστασία.
Xαΐρε, ό δείκτης των πιστών και ψυχής σωτηρία.
Xαΐρε, τό εύοσμον και ζωηφόρον φυτόν.
Xαΐρε, ηδύοσμον άνθος τής ευτυχίας ημών.

Xαΐρε Θαδδαΐε τρισμακάριε.

Θείω φωτί. την οικουμένην κατελάμπρυνας ώς άθλοφόρος 'Αγιε, τάς βασάνους τού μαρτυρίου ύπομείνας εύθαρσώς, διό και Θαδδαΐος έκλήθης τω κόσμω, όθεν άπαντες την σήν μνήμην επικαλούμενοι βοώμεν*

Αλληλούΐα

‘΄Ιλεως γενοΰ καί μεσίτης, Θαδδαίε  Άγιε, τω Δεσπότη Χριστῶ, ώς ευρών χάριν παρ' Αύτοῦ Σε γαρ. θερμόν άντιλήπτορα και προστάτην έχομεν, εις τάς τοῦ βίου ημών συμφοράς, όθεν επικαλούμενοι την μεσιτείαν σου, δαψιλώς λαμβάνομεν τό δώρημα και άξίως βοώμεν τοιαυτα*

Xαΐρε, τροφή των πενήτων έν π νεύματι.
Xαΐρε, πιστών ή σοφία έν δόγματι.
Xαΐρε, πηγή των διψώντων αστείρευτος.
Xαΐρε, βολή των δαιμόνων αλάθητος.
Xαΐρε, ἀσμα τῆς οῦρανίου χορωδίας.
Xαΐρε, ή σύνθεση ἀγγελικής ψαλμωδίας.
Χαΐρε, άνθος μυρίπνοον τοῦ οὐρανίου λειμῶνος.
Xαΐρε, ἀκήρατον φῶς τοῦ ἀποστάτου αίῶνος.

Xαΐρε Θαδδαῖε τρισμακάριε.

Κ ατά κράτος νικήσας. τῶν εἴδώλων την πλάνην, καί την ορθήν πίστην στερεώσας. ιαμάτων τάς δωρεάς πλουσίως παρέσχες όθεν ημείς ενθυμούμενοι τάς δωρεάς σου. Θαδδαῖε '΄Αγιε, συνανυμνοῦμεν διά Σου ταῶ Κυρίω ψάλλοντες*

Αλληλούΐα

Λάμπρυνε τάς ὀδούς μας, Θεάδελφε Θαδδαῖε, διά τοῦ ἀπροσίτου φωτός τάς εκλάμψεις, και στήριξον τους ἀδυνάτους τή πίστει, ὄτι σὐ εἰ βοηθός καἰ παραστάτης, ὀθεν ἠμείς, έκ των δεσμών της ἀμαρτίας διασωθέντες, ενθυμοῦμενοι το ὐμέτερον καταθύμιον βοῶμεν προς Σε τοιαῦτα*

Χαΐρε, τό κάτοπτρον τῆς παραδείσου τρυφής.
Χαΐρε, ό διάδρομος τῆς αιἰωνίου ζωῆς.
Χαΐρε, τῶν συμφορών τοῦ βίου ό ακοίμητος εῦεργέτης.
Χαΐρε, τῆς καρδιακής προσευχής ό ἰλαρός καταθέτης.
Χαΐρε, των πειρασμών ημῶν ό διάπυρος καταπέλτης.
Χαΐρε, στον κολασμόν των παθῶν, ό ἀληθής ὐπηρέτης.
Χαΐρε. ό τών εΐδώλων την ρίζαν εύθαρςῶς ἀποκόψας.
Χαΐρε, ό τῶν πιστῶν Χριστιανῶν την ζωήν ἀναδείξας.

Χαΐρε Θαδδαΐε τρισμακάριε.

Μέγας εΐ και θαυμαστός, Αγιε Ιούδα Θαδδαΐε. Χαλεπῶν δἐ νοσημάτων, ώς ιατρός κατηξιώθης. και πολλούς τή πίστει προσήνεγκας, ὄθεν ἠμείς ενθυμούμενοι τάς δωρεάς σου, συνευφραινόμενοι άλλήλοις, ψάλλομεν ἀσμένως*

Αλληλούΐα

Νόμον θείον διετράνωσας. Θαδδαῖε ‘Άγιε παραλαβών έκ του Δικαίου την χάριν. τηρήσας δἐ τᾶς ἐντολάς τοῦ ‘Άνακτα Χριστοῦ, πάσας τάς εκφάνσεις θεοπνεῦστως ἐφανέρωσας, διὀ και ἠμείς, έν συγκινήσει άνυμνοῦμεν προς Σε τοιαῦτα*

Χαΐρε, παράκλησις τῶν ἐν πόνω πενθοῦντων.
Χαΐρε, ἀνάκλησις τῶν ἐν θλίψεσι πασχόντων.
Χαΐρε, ταἀς φαλάγγας τῶν δαιμόνων τροποῦμενος.
Χαΐρε, τοῖς ῦμνοις τών αγγέλων ποθούμενος.
Χαΐρε, ἠ ζώσα τῆς σωτηρίας ἀπόδειξις.
Χαΐρε, στην τρυφή τοῦ παραδείσου ἠ ἀπόλαυσις.
Χαΐρε, το εὔοσμοv ρόδον τῶν εύσεβών ευωδία.
Χαΐρε, βράχος ὀ στερρός καἰ των πιστῶν βακτηρία.

Χαΐρε, Θαδδαΐε τρισμακάριε.

Ξενωθείς των παθών Θεάδελφε ‘΄Αγιε, ανιάτων νοσημάτων έλυσας την ἰσχύν. και πολλούς τῆ πίστει ἐτράνωσας, διό και προστάτην κραταιόν εκ Κυρίου κατέχομεν, ἀεί δε ἀναβλύζων ἰάματα τοῖς ἐκβοῶσι

Αλληλούΐα

Οϋδείς προστρέχων ἐν πίστει ἐπί σε Θαδδαῖε ‘΄Αγιε, κατησχυμμένος ἐκπορεύεται, άλλ’ αἰτείται χάριν καἰ λαμβάνει πλουσίως τό δώρημα, διό ἄπαντες τῆν σῆν χάριν ἐγνωκότες γηθοσύνως βοώμεν τοιαῦτα*

Χαΐρε, Θεάδελφε ‘Άγιε του Παντάνακτος Χριστοῦ.
Χαΐρε, θρήνε ἀφόρητε του αντίπαλου έχθροῦ.
Χαΐρε, του Θεοῦ καί Λόγου ἰερομύστης.
Χαΐρε, ἰαμάτων ἰατρός καί των θλίψεων ρῦστης.
Χαΐρε,ότι έφάνης μαθητής τοῦ Χριστοῦ θεοφόρος.
Χαΐρε, ὄτι ἐδείχθης τοῖς πιστοίς ασφαλής θεηγόρος.
Χαΐρε, των θλιβομένων ἠ θεία παράκλησις.
Χαΐρε, των άσθενοῦντων ή ταχεία άνάρρωσις.

Χαΐρε Θαδδαϊε τρισμακάριε.

Πιστόν φίλον καἰ εὐχέτην τώ Κυρίω, ἐπί σέ εῦρημεν, ἀκολουθοῦντες τάς σὐμβουλάς σου, Θαδδαῖε Θεάδελφε, συναποδέκτες της σἠς χάριτος ἀξιῶθημεν, διό καἰ ἠμείς ενθυμούμενοι τη σῆ χορηγία δοξαστικώς βοῶμεν*

Αλληλούΐα

Ρύστης των ήμετέρων παθημάτων ταις σαῖς πρεσβείαις έγκολπούμεθα χάριν, ἤν   δαψιλώς προς ημάς προσεκόμισας Θαδδαῖε τρισένδοξε, διὄ καἰ ἠμείς ὐπό τῶν θαυμάσιων σου εμφορούμενοι ᾶδομεν ἀπαῦστως τοιαῦτα*

Χαΐρε, θείας χρηστότητας ό διάπυρος εῦχέτης.
Χαΐρε, ἀσπίς δαιμόνων καἰ πυρσίφορος προπέτης.
Χαΐρε, θησαυρέ τῶν καμνόντων ἀδαπάνητε.
Χαΐρε, τροφή των πενήτων ἀκατάτμητε.
Χαίρε, μύστης ἐνθεότατος διδαχών χαροποιῶν.
Χαΐρε, κήρυξ Θεοδίδακτος ουράνιων θησαυρών.
Χαΐρε, τῆς σωτήριας μας πολυτίμητος Θαμῶν,
Χαΐρε, τῆς μετάνοιας μας χρυσοπράσινος λειμών.

Χαΐρε Θαδδαῖε τρισμακάριε.

Σέ έχομεν θερμόν ἀντιλήπτορα, Θαδδαῖε ‘Άγιε, και τον θεοπρεπή βίον σου εὐλαβούμεθα, γευσάμενοι δε τῆς πικρίας σου τ’ὄνομα, συμμεριζόμεθα τῶν δακρύων σου, διὀ πάντες ὀμοθυμαδόν έκβοῶμεν*

Αλληλούΐα

Τὀ δυσεπώνυμον τῆς προδοσίας ὄνομα, θεία χάριτι εἰς δόξαν μετέτρεψες και ευλογία διἀ σοῦ Θαδδαῖε ‘Άγιε, ἐκαρπώθημεν ἄπαντες, διὀ και ἠμεΐς ἐκπλυθέντες τοῦ ἄγους, έκβοῶμεν πρὀς σε τοιαῦτα*

Χαΐρε, άνηκέστων βλαβών ό ἔμπρακτος λύτης.
Χαΐρε, τῆς τῶν παθῶν ψυχής ἐνθεότατος ρύστης.
Χαΐρε, τοῦ γένους ‘Ιούδα συνεπῶνυμον κάλεσμα.
Χαΐρε, τῆς ρἴζας τοῦ Χριστοῦ εὐκλεέστατον χάρισμα.
Χαΐρε, τῶν ἀπελπισμένων ἀνθρῶπων ή λύτρωσις.
Χαϊρε, τῶν ἀσθενοῦντων τή πίστει ή πύρωσης.
Χαΐρε, τών ‘΄Αποστόλων τιμιώτατον μέλος.
Χαΐρε, κατά τών δαιμόνων πυρσίφορον βέλος.

Χαΐρε, Θαδδαῖε τρισμακάριε.

‘΄Υστατη ελπίδα και βακτηρία, διἀ σου ἀξιώθημεν, και ὀτε καταιγίς βασάνων τον βίον ημῶν χειμάζει, προ σε καταφεύγομεν Θαδδαῖε τρισόλβιε, καἰ διἀ της ὐμετέρας παρρησίας τῶ Κυρίω το δῶρημα λαμβάνομεν, διὀ και ἠμεΐς ἀξίως βοώμεν*

Αλληλούΐα

Φῶς ἐκ τοῦ ἀπροσίτου φωτός έλαβες Θαδδαῖε ‘΄Αγιε, και της  απιστίας το σκότος διεσκόρπισες, όθεν την ορθήν πίστην στερεώσας, ήφάνισες την ἀχλύν τῶν ειδώλων, διὀ καἰ ἠμεΐς πλησθέντες φωτισμοῦ βοῶμεν προς σε τοιαῦτα*

Χαΐρε, τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ εἰκῶν άγαθότητος.
Χαϊρε, υπόδειγμα θείον καί πηγή ἰλαρότητος.
Χαΐρε, ὀ ποδηγέτης των παθῶν τῆς κακίας.
Χαΐρε, ο θεηλάτης κήρυκας ὐπερκόσμιας σοφίας.
Χαΐρε, εἰς τον Χριστού βήμα προσφιλής παρρησία.
Χαΐρε, σκέπη τῶν θλιβομένων καἰ πτωχῶν προστασία.
Χαΐρε, τής Ορθοδόξου πίστεως τὀ ἀκλόνητο θεμέλιο.
Χαΐρε, δαιμόνων ὀ φόβος καί πυρίλατον φραγγέλιο.

Χαΐρε, Θαδδαῖε τριαμακάριε.

Χαίροις ὀ ποταμός τοῦ Χριστοῦ, ό ἀεἰ πλήρης των ὐδάτων τῆς χάριτος, σοφίαν κατηξιώθης και τῶν δογμάτων ἀνάδοχος, πάνσεπτε Θαδδαῖε μοι, διὀ ώς ‘΄Αγιος φωστήρ ἐφανερῶθης, διἀ την ημετέραν σωτηρίαν και ἠμεῖς εὐφραινόμενοι ψάλλομεν*

Αλληλούΐα

Ψάλλοντες περίτεχνους, ἐξοδίοις σοι ῦμνοις, το σὀν σκήνος έν δόξη ἐτάφη, ἐπελθόντες γάρ οἰ πιστοί πρὀς την Θεόν ἐκδημίαν σου, τῶν ἰαμάτων την χάριν ἐγεῦθησαν Θαδδαῖε και Θεάδελφε, διὀ καἰ ἠμείς ευλαβούμενοι την σην μνήμην, ἐν εὐσεβεία, βοῶμεν σοι τοιαῦτα*

Χαΐρε, τῶν παθῶν ὀ ἐκτέμνων την ἄκανθον
Χαΐρε, τῶν ψυχῶν ὀ καθαίρων την ᾶρουραν.
Χαΐρε, φωτός Τρισηλίου δοχεῖον εῦάρεστον.
Χαϊρε, ἀκαμάτου εργάτη θρονεῖον θεάρεστον.
Χαΐρε, τεῖχος συμπαγέστατον τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν.
Χαΐρε, άνθος εὐωδέστατον και χαρισμάτων μυστικών.
Χαϊρε, τοῦ αθανάτου φρέατος ή ὀλόδροσος πηγή.
Χαϊρε, τῶν ἀγίων καύχημα και ἀγγέλον εορτή.

Χαΐρε, Θαδδαῖε τρισμακάριε.


Ω Θαδδαῖε Ιούδα, Θεάδελφε Κυρίου, θαυμάτων περιφανῶν πλημμυρίς, ταἀς δεήσεις ἠμῶν δέξου ἀεί καί δίδου τοἰς πάσι πταισμάτων την ἄφεσιν, παθημάτων την ἴαση, ταΐς σαΐς πρεσβείαις, διὀ καἰ ἠμεῖς ἀδιαλείπτος τιμῶντες την μνήμην σου ψάλλομεν
ὀμοφῶνως


Αλληλούΐα

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης