Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1682
https://www.proseyxi.com

Χαιρετισμοί εις τον Άγιον Εφραίμ τον Ιερομάρτυρα και θαυματουργόν Νο2 Empty Χαιρετισμοί εις τον Άγιον Εφραίμ τον Ιερομάρτυρα και θαυματουργόν Νο2

Την / Το Δευ Αυγ 05, 2019 9:06 am
Χαιρετισμοί εις τον Όσιομάρτυρα Εφραίμ τον Θαυματουργόν

Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου
Χαιρετισμοί εις τον Άγιον Εφραίμ τον Ιερομάρτυρα και θαυματουργόν Νο2 Efraim10

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ´. Τη Υπερμάχω.
Ώσπερ αστήρ νεοφανής ημίν ανέτειλας, τη φανερώσει των σεπτών Πάτερ Λειψάνων σου, και θαυμάτων ταις ακτίσι πάσιν εκλάμπεις. Αλλά πλήρου τα αιτήματα εκάστοτε, των πιστώς σοι προσιόντων Εφραίμ Άγιε, και βοώντων σοι χαίροις Πάτερ μακάριε.

Άγγελος ώσπερ άλλος, ουρανόθεν επέστης, και έδειξας ημίν την χάριν (εκ γ´), δι ἦς ευφραίνεις πάντα πιστόν, Οσιομάρτυς Εφραίμ θείου Πνεύματος, διο σε μακαρίζοντες, αναβοώμέν σοι τοιαύτα

Χαίρε, ο πάλαι καλώς αθλήσας
χαίρε, ο άρτι σ᾽αυτόν εκφήνας.
Χαίρε, ευφροσύνης και ο παραίτιος,
χαίρε, ουρανίου χαράς ο συναίτιος.
Χαίρε, άστρον το νεόφωτον Εκκλησίας του Χριστού
χαίρε, ξίφος το αμφίστομον της μανίας του εχθρού.
Χαίρε, ότι οσίως εν ασκήσει εμπρέπεις
χαίρε, ότι νομίμως εν αθλήσει εστέφθης.
Χαίρε, καινόν της πίστεως έρεισμα
χαίρε, απίστων φθορά και άλγημα.
Χαίρε, δι οὖ ευσεβείς κραταιούνται
χαίρε, δι᾽ ου δυσσεβείς καταργούνται.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Βίου σου του οσίου και τέλους σου του αγίου, άγνωστα τοις πάσι πριν ετέλουν, αλλ ἀποκαλύψει θαυμαστή των ιερών σου Λειψάνων πανόλβιε, εγνώσθης εν τοις πέρασι, άπαντας εγείρεις ψάλλειν

Αλληλούϊα.

Γνώσιν λαβόντες θείαν, της ενθέου ζωής σου, εκφάνσει των αγίων οστών σου, αίνεσιν προσάγομεν Θεώ τω ποικίλοις σε δοξάσαντι θαύμασιν, Εφραίμ θεομακάριστε, δι ὦν ευφραίνεις τους βοώντάς σοι

Χαίρε, Χριστού ο θείος θεράπων
χαίρε, φωτός αΰλου θεάμων.
Χαίρε, των Οσίων ζηλώσας την άσκησιν
χαίρε, των Μαρτύρων ζηλώσας την άθλησιν.
Χαίρε, σκεύος καθαρότατον επιπνοίας θεϊκής
χαίρε, άνθος ευωδέστατον ευωδίας μυστικής.
Χαίρε, ότι τον κόσμον νουνεχώς απηρνήσω
χαίρε, ότι τα άνω θαυμαστώς επορίσω.
Χαίρε, κοιμίσας τα κύματα
χαίρε, νοός υψώσας τον έρωτα.
Χαίρε, Χριστού γεωργών την αγάπην
χαίρε, σατάν καταργών την απάτην.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Δόξαν την κεκρυμμένην, ην θεόθεν εκτήσω, Εφραίμ Οσιομάρτυς Κυρίου, εμφανείαις σου ταις ιεραίς, τοις θεασαμένοις σε εφανέρωσας, και θαύμασιν επίστωσας, τους πιστώς Κυρίω βοώντας

Αλληλούϊα.

Έλαμψας εν τω όρει, πάλαι τω των Αμώμων, Χριστώ ευαρεστήσας οσίως• νυν δε την αγίαν σου Μονήν, αγιάζεις τοις αγίοις Λειψάνοις σου, Εφραίμ εν σοι χορεύουσαν και βοώσάν σοι ευφροσύνως

Χαίρε, ο λύχνος της ησυχίας
χαίρε, ο τύπος της εγκρατείας.
Χαίρε, ο ευφράνας πιστών την διάνοιαν
χαίρε, ο αισχύνας απίστων την άνοιαν.
Χαίρε, ο φοινίξας αίμασι της ψυχής σου την στολήν
χαίρε, ο σφραγίσας σκάμμασιν αθλητών την σην ζωήν.
Χαίρε, ότι υπέστης την ορμήν των βαρβάρων
χαίρε, ότι μετέσχες αιδίων στεφάνων.
Χαίρε, λαμπτήρ οσίας ασκήσεως
χαίρε, πρηστήρ μανίας του χείρονος.
Χαίρε, χαρά της αγίας Μονής σου
χαίρε, φωτός θησαυρός τρισηλίου.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Ζάλην άπασαν λύων, και χαράν πρυτανεύων, επέστης τη σεμνή Ηγουμένη και ταύτη εδήλωσας σαφώς, τις ει ου τα σεπτά οστά ανεύρατο, η δε ένθους γεγονυία, τη ση εκφάνσει Θεώ έφη

Αλληλούϊα.

Ήκουσε της φωνής σου, και είδέ σε ομιλούντα, παμμάκαρ, η ώφθης τη Ηγουμένη σοφέ, και ταύτη το σον όνομα εδήλωσας, και τέλος σου το άγιον• διο εβόας σοι τοιαύτα

Χαίρε, ο μάρτυς εν τοις Οσίοις
χαίρε, ο ένδοξος εν Αγίοις.
Χαίρε, ο βιώσας ζωήν την ισάγγελον
χαίρε, ο τρυγήσας καρπόν τον αθάνατον.
Χαίρε, στέφος χρυσοκόλλητον της αγίας σου Μονής
χαίρε, δένδρον ευθαλέστατον ευκαρπίας νοητής.
Χαίρε, ο εν τω όρει των Αμώμων ασκήσας
χαίρε, ο δι ἀγάπην του Σωτήρος αθλήσας.
Χαίρε, εχθρού πατήσας την δύναμιν
χαίρε, Χριστού πλουτήσας την έλαμψιν.
Χαίρε, ψυχών ο καθαίρων τον ρύπον
χαίρε, πιστών ο ευφραίνων τον δήμον.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Θαύμασι παραδόξοις, και πολλαίς εμφανείαις, κατ ὄναρ και καθ ὕπαρ ποικίλως, την σην δόξαν πάσι φανεροίς, ην εκ Θεού πάλαι εκτήσω Άγιε• διο την σην λαμπρότητα, θαυμάζοντες Θεώ βοώμεν

Αλληλούϊα.

Ίασιν αναβλύζει, και χαράν και υγείαν, η θήκη των αγίων οστών σου, τοις προσιούσι τη ση Μονή και ζητούσιν Εφραίμ την σην βοήθειαν• ένθεν οι της σης χάριτος, τρυφώντες πιστώς βοώσι

Χαίρε, η βρύσις των ιαμάτων,
χαίρε η λύσις των νοσημάτων.
Χαίρε, ο κατ ὄναρ και ύπαρ φαινόμενος
χαίρε, ο κινδύνων παντοίων ρυόμενος.
Χαίρε, ότι τους καλούντάς σε αγιάζεις μυστικώς
χαίρε, ότι τους ορώντάς σε επευφραίνεις θαυμαστώς.
Χαίρε, ο θεραπεύων τα ανίατα πάθη
χαίρε, ο απελαύνων των δαιμόνων τα άχθη.
Χαίρε, ο οφθείς πολλοίς ως ηθέλησας
χαίρε, ο διδούς χαράν ους επέλεξας.
Χαίρε, σκηνής ουρανίου οικήτωρ
χαίρε, ημών θερμός αντιλήπτωρ.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Κήρυκες γεγονότες, των πολλών σου θαυμάτων, οι της σης τυχόντες ευποιΐας, πιστών επτέρωσαν τας ψυχάς• ένθεν πλείστοι τη Μονή σου προστρέχουσι, και δρέπονται την χάριν σου, εκ των Λειψάνων σου βοώντες

Αλληλούϊα.

Λάμπων ως άλλος λύχνος, ουρανόφωνος ώφθης, εν όρει των Αμώμων αρτίως γνωσθείς τη Εκκλησία Χριστού, τη εκκαλύψει των θείων Λειψάνων σου, ο πρώην τελών άγνωστος, και πάντας συγκινείς βοάν σοι

Χαίρε, η στήλη οσίων πόνων
χαίρε, το κλήμα ενθέων νόμων.
Χαίρε, εωσφόρος Χριστού ο νεόφωτος
χαίρε, Εκκλησίας κρηπίς η νεότευκτος.
Χαίρε, τύπος ενθεότατος αρετών ασκητικών
χαίρε, πέτρα η στερέμνιος άθλων των μαρτυρικών.
Χαίρε, ότι νομίμως τοις τυράννοις αντέστης
χαίρε, ότι ενδόξως τω Κυρίω μετέστης.
Χαίρε, Χριστού ορών την λαμπρότητα
χαίρε, αυτού υμνών την χρηστότητα.
Χαίρε, ψυχής την ανδρείαν εκφαίνων
χαίρε, εχθρών την μανίαν εκτρέπων.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Μένων εγκεκρυμμένος, εν ετών περιόδοις, πολλών υπό την γην θεοφόρε, αρτίως ευδοκία Θεού, εγνώσθης ημίν ως θησαυρός άγιος, Εφραίμ και τη ση χάριτι, πλουτίζεις τους Χριστώ βοώντας

Αλληλούϊα.

Νέος ήλιος ώφθης, τη Χριστού Εκκλησία, εκλάμπων των θαυμάτων ακτίσι, και λύεις την νύκτα των παθών, των προσιόντων θερμώς τη πρεσβεία σου. Αλλά και ημίν Όσιε αεί βοώσι• Χαίρε, ο βότρυς της ευφροσύνης

χαίρε, ο λύτης της αφροσύνης.
Χαίρε, των νοσούντων θεόσδοτος ίασις
χαίρε, των ποικίλως πασχόντων η λύτρωσις.
Χαίρε, άνερ θεοφόρητε των Οσίων μιμητά
χαίρε, Μάρτυς του Παντάνακτος και θεόφρον αθλητά.
Χαίρε, ο τη ασκήσει την άθλησιν συνάψας
χαίρε, ο εν τη δόξη τη άνωθεν εκλάμψας.
Χαίρε, παθών ο λύων την ζόφωσιν
χαίρε, καλών ο φαίνων την όνησιν.
Χαίρε, οφρύν των βαρβάρων πατήσας
χαίρε, στερρώς τον αγώνα ανύσας.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Ξένη πέλει η χάρις, ην παρέχεις παμμάκαρ τοις επικαλουμένοις σε πάσιν• ένθεν εις πάσαν την Αττικήν, ο των θαυμάτων σου φθόγγος εξέδραμε, και πάντες τοις Λειψάνοις σου, προστρέχουσι Θεώ βοώντες

Αλληλούϊα.

Όλος λελαμπρυσμένος, θεϊκαίς αγλαΐαις, εφίστασαι τη θεία Μονή σου, και φαίνη διαφόρω μορφή τοις καθαροίς τη καρδία εν Πνεύματι, και νέμεις χάριν άφθονον, τοις πόθω σοι βοώσι

Χαίρε, το κλέος των μοναζόντων
χαίρε, ο στύλος των ορθοδόξων.
Χαίρε, της αΰλου ευκλείας θησαύρισμα
χαίρε, της εξ ύψους σοφίας εναύλισμα.
Χαίρε, άρωμα ουράνιον χάριτος της θεϊκής
χαίρε, μύρον πολυσύνθετον αγωγής ασκητικής.
Χαίρε, άγιον θύμα δι ἀθλήσεως θείας
χαίρε, σφάγιον θείον της βαρβάρων μανίας.
Χαίρε, ζωής οσίας οσφράδιον
χαίρε, ηθών αμέμπτων κινάμωμον.
Χαίρε, αστήρ εν τω όρει Αμώμων
χαίρε, κανών πρακτικός μονοτρόπων.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Παραλύτους συσφίγγεις, δαιμονώντας ιάσαι, και πλήθη τα δυσίατα παύεις, εντεύθεν Αθηναίων πληθύς, και Πειραιείς και περιχώρων όμιλοι, τη ση Μονή Πάτερ σπεύδουσιν, υμνούντές σε και βοώντες

Αλληλούϊα.

Ρημάτων σου των θείων, ως σε είδεν, εκλάμποντα εν δόξη αΰλω η ευσεβής νεάνις σοφέ, και την σην προστασίαν ωμολόγησεν, ην παρέχεις τη ση μονή βοώσί σοι τοιαύτα

Χαίρε, Οσίων καύχημα νέων
χαίρε Μαρτύρων εύκλειαν φέρων.
Χαίρε, της Μονής σου προστάτης ακοίμητος
χαίρε, των αγίων Αγγέλων ο σύσκηνος.
Χαίρε, ότι εθεράπευσας ασθενούντας χαλεπώς
χαίρε, ότι τον παράλυτον ηνόρθωσας θαυμαστώς.
Χαίρε, κεφαλαλγίας διαλύσας το βάρος
χαίρε, του διαβήτου καταπαύσας το πάθος.
Χαίρε, Θεού χαρίτων κειμήλιον
χαίρε, πιστών διάδημα τίμιον.
Χαίρε, Εφραίμ ασκητών ωραιότης
χαίρε, εικών μοναστών και λαμπρότης.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Σε, οράσει αγία και κατ ὄναρ και ύπαρ, εν τη ση μάνδρα περιπολούντα, κατείδον μονάστριαι σεμναί, και ευφροσύνης πολλής επληρώθησαν, προστάτην σε κηρύττουσαι, και τω Θεώ ομού βοώσαι

Αλληλούϊα.

Το ουράνιον μύρον, τη ψυχή θησαυρίσας, ευφραίνεις των πιστών τας καρδίας, και ευωδία μυρεψική των σεπτών σου λειψάνων ποιείς λάρνακα, αρωματίζειν Άγιε, τους ευλαβώς σοι εκβοώντας

Χαίρε, της χάριτος μυροθήκη
χαίρε, της μάνδρας σου ένθεος σκέπη.
Χαίρε, αφθαρσίας ευώδης παράδεισος
χαίρε, απαθείας αγίας κυπάρισσος.
Χαίρε, ότι καταβέβληκας τον αντίπαλον εχθρόν
χαίρε, ότι εμεγάλυνας τοις σοις πόνοις τον Χριστόν.
Χαίρε, ο υπό χθόνα πλείστα έτη τελέσας
χαίρε, ο θεία νεύσει εκ της γης αναλάμψας.
Χαίρε, ψυχών καθαίρων τους μώλωπας
χαίρε, δεινών εκκαίνων τους σκόλοπας.
Χαίρε, αεί τας ιάσεις παρέχων
χαίρε, ημών αεί προστατεύων.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Ύμνησαν τον Σωτήρα, τη ευρέσει θεόφρον, των θείων και πανσέπτων οστών σου, ευσεβών οι δήμοι πανδημεί, ότι ταύτα ασινή διετήρησεν, υπό την γην χρόνοις πλείοσιν, α τιμώντες Εφραίμ βοώμεν

Αλληλούϊα.

Φύλαττε την Μονήν σου από πάσης ανάγκης, τη ση προς τον Σωτήρα πρεσβεία, και δίδου ταύτη πάτερ Εφραίμ, τα της ευλογίας της σης δωρήματα, ιδού γαρ τη ση χάριτι, προστρέχει αεί εκβοώσα

Χαίρε, ημών το άρρηκτον τείχος
χαίρε, πιστών ατίνακτος πύργος.
Χαίρε, της Μονής σου φρουρός ασφαλέστατος
χαίρε, των τεκνίων σου φύλαξ και έφορος.
Χαίρε, στήριγμα θεόσδοτον ευλαβών μοναζουσών
χαίρε, καύχημα ουράνιον των πιστών ασκητριών.
Χαίρε, ότι βραβεύεις τοις πιστοίς τας αιτήσεις
χαίρε, ότι προσδέχη σων υιών τας δεήσεις.
Χαίρε, ημίν εκφαίνων τα κρείττονα
χαίρε, αεί εκτρέπων τα χείρονα.
Χαίρε, Χριστώ υπέρ πάντων πρεσβεύων
χαίρε, παθών την ενέργειαν φλέγων.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Χάριτας αναβλύζεις, και πολλήν ευφροσύνην, και θείαν αγαλλίασιν Πάτερ, και ευφραίνει ημών τας ψυχάς, και καθαγιάζει ομού τα σώματα, η θήκη των λειψάνων σου, των εκβοώντων τη Τριάδι

Αλληλούϊα.

Ψάλλοντες εν αινέσει, τους αγώνάς σου Πάτερ, υμνούμεν την δοθείσάν σοι χάριν και παρεστώτες τη ση σορώ, την προστασίαν σου επιβιώμεθα, ην δίδου ημίν Άγιε, ως αν αεί σοι εκβοώμεν

Χαίρε, ισότιμος των Οσίων
χαίρε, συνόμιλος των Μαρτύρων.
Χαίρε, αϊδίων στεφάνων ο μέτοχος
χαίρε, τρισηλίου ελάμψεως έμπλεως.
Χαίρε, γέρας πολυτίμητον της αγίας σου Μονής
χαίρε, θέμεθλος νεόδμητος Εκκλησίας της σεπτής.
Χαίρε, ο κατευφράνας των πιστών τας χορείας
χαίρε, ο αναφήνας αναβάσεις αγίας.
Χαίρε, δι οὗ ανίας ρυσθήσομαι
χαίρε, δι οὗ παθών ιαθήσομαι.
Χαίρε, πιστών προς Χριστόν ο μεσίτης
χαίρε, καμού εν ταις θλίψεσι ρύστης.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Ω τρισόλβιε πάτερ, Εφραίμ Οσιομάρτυς, των πάλαι Αγίων συμπολίτα (εκ γ´), συν αυτοίς δυσώπει τον Χριστόν, ως αν ποικίλων ρυόμεθα θλίψεων, και ζωής της μελλούσης τύχωμεν οι τω Θεώ βοώντες

Αλληλούϊα.

Και αύθις το Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ´. Τη υπερμάχω.
Ώσπερ αστήρ νεοφανής ημίν ανέτειλας, τη φανερώσει των σεπτών Πάτερ Λειψάνων σου, και θαυμάτων ταις ακτίσι πάσιν εκλάμπεις. Αλλά πλήρου τα αιτήματα εκάστοτε, των πιστώς σοι προσιόντων Εφραίμ Άγιε, και βοώντων σοι χαίροις Πάτερ μακάριε.

Δίστιχον.
Εφραίμ χαράν δίδου μοι την ουρανίαν
Γερασίμω χαίρέ σοι αναβοώντι.

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης