Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1766
https://www.proseyxi.com

Βίος - Αγία Νεομάρτυς Κυράννα Empty Βίος - Αγία Νεομάρτυς Κυράννα

Την / Το Κυρ Αυγ 11, 2019 8:33 am
Βίος - Αγία Νεομάρτυς Κυράννα

Βίος - Αγία Νεομάρτυς Κυράννα Kirana10
(† 28.2.1751)

῾Η Κυράννα εἶναι μία ἀπὸ τὶς ὀκτὼ γνωστὲς γυναῖ­κες νεομάρτυρες. Στὸ Μαρτύριό της, τὸ ὁποῖο συνέταξε ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ ῾Αγιορείτης καὶ περιλαμβάνεται στὸ Νέ­ον Μαρ­τυρολόγιον, τονίζεται ἡ ἐμμονὴ καὶ ἡ σταθερότητά της στὴν ὀρθόδοξη πίστη καθὼς καὶ τὸ θάρρος της καὶ ἡ ὑπομονή της στὸ μαρτύριο. ῾Ο λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὁδηγήθηκε ἡ Κυ­ράννα στὸ μαρτύριο ἦταν ἡ ἐπιμονὴ κάποιου Τούρκου νὰ τὴν κάνει νὰ ἀλλαξοπιστήσει γιὰ νὰ τὴν παντρευτεῖ, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καὶ μὲ τὴ νεομάρτυρα Χρυσῆ.

῾Η Κυράννα γεννήθηκε στὸ χωριὸ ᾿Αβυσσώκα ἢ Βυ­σώκα καὶ Βυσόκα (ἂν καὶ ἡ ὀρθότερη γραφὴ εἶναι Βυρσό­κα γιατὶ ὀνομαζόταν ἔτσι ἐξαιτίας τῶν πολλῶν βυρσοδεψεί­ων ποὺ ὑπῆρχαν στὴν περιοχή), στὴ σημερινὴ ῎Οσσα τοῦ νομοῦ Θεσσαλονίκης. Στὸ Μαρτύριό της δὲν μᾆς παρέχονται ἐπαρκεῖς πληροφορίες γιὰ τὴ ζωή της. Παραμένουν λοιπὸν ἄγνωστα τόσο ὁ χρόνος τῆς γεννήσεώς της ὅσο καὶ τὰ ὀ­νόματα τῶν γονέων της καὶ γενικότερα ἡ οἰκογενειακή της κατάσταση. ῾Η μόνη πληροφορία ποὺ μᾆς δίδεται γιὰ τοὺς γονεῖς της εἶναι ὅτι ἦταν εὐσεβεῖς ἄνθρωποι, ἐνῶ γιὰ τὴν ἴδια σημειώνει ὁ συντάκτης τοῦ Μαρτυρίου της ὅτι ἦταν ἐ­ξ­αιρετικὰ ὄμορφη. ῎Αλλωστε αὐτὴ ἡ ἐξωτερικὴ ὀμορφιὰ τῆς Κυράννας, ποὺ δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ ἀντικατόπτρι­σμα τῆς ἐσωτερικῆς της ὡραιότητας, ἀποτέλεσε καὶ τὴν ἀ­φ­ορμὴ γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ στὸ μαρτύριο, καθὼς κάποιος γενί­τσαρος, εἰσπράκτορας τῶν φόρων στὸ χωριὸ τῆς Κυράννας, ποὺ τὴν ἐρωτεύθηκε προσπάθησε ἐπανειλημμένα μὲ κολα­κεῖες καὶ δῶρα νὰ τὴν ἑλκύσει καὶ νὰ τὴν πείσει νὰ ἀλλα­ξοπιστήσει γιὰ νὰ τὴν παντρευτεῖ.

᾿Επειδὴ ὅμως ἡ Κυράννα δὲν ἀποδεχόταν οὔτε τὶς κο­λακεῖες, οὔτε πολὺ περισσότε­ρο τὰ δῶρα τοῦ Τούρκου, αὐτὸς νομίζοντας πὼς θὰ τὴν κάμ­ψει μὲ τὸ φόβο, ἄρχισε νὰ τὴν ἀπειλεῖ πὼς θὰ τὴ βα­σανίσει σκληρὰ καὶ τέλος θὰ τὴ θανα­τώσει ἂν δὲν ὑποχω­ρήσει. ᾿Αλλὰ οὔτε αὐτὰ τὰ μέσα ἔφεραν τὸ ποθητὸ ἀποτέ­λεσμα γιὰ τὸν γενίτσαρο ποὺ ἀποφάσισε νὰ τὴν ἀπαγάγει. ῎Εχοντας λοιπὸν τὴ βοήθεια κάποιων φί­λων του γενιτσά­ρων, τὴν ὁδήγησε βίαια στὸν κριτὴ τῆς Θεσ­σα­λονίκης, ὅπου ψευδομαρτύρησε ἐναν­τίον της, σύνηθες φαι­νόμενο τῆς ἐπο­χῆς, ὅτι τοῦ εἶχε δη­λώσει πὼς θὰ ἀλλαξο­πι­στήσει γιὰ νὰ τὴν παντρευτεῖ, ἀλλὰ τελικὰ δὲν τήρησε τὴν ὑπόσχεσή της.

Οἱ γονεῖς τῆς Κυράννας, οἱ ὁποῖοι τὴν ἀκολούθησαν ὡς τὴ Θεσσαλονίκη, φοβούμενοι τὶς ἀπειλὲς τῶν γενιτσά­ρων, ἀναγκάστηκαν νὰ κρυφτοῦν καὶ δὲν παρουσιά­στηκαν καθόλου στὸ δικαστήριο.

῾Η Κυράννα στὴ Θεσσαλονίκη ἀντιμετώπισε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὶς ἀπειλὲς τῶν Τούρκων στὶς ὁποῖες ἀντέταξε τὴ σταθερή της ἀπόφαση νὰ μείνει πιστὴ στὸν Κύριο καὶ Θεό της. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ δήλωση παρέμεινε πλέον σιω­πη­λὴ καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἀνακρίσεως. Οἱ Τοῦρκοι βλέ­πον­τας τὸ σταθερό της φρόνημα ἀποφάσισαν νὰ τὴν φυ­λακί­σουν.

῾Ο γενίτσαρος ποὺ δὲν εἶχε παραιτηθεῖ ἀκόμη ἀπὸ τὸν ἔρωτά του γιὰ τὴν Κυράννα, ἐλπίζοντας πὼς ἴσως κάτι θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτύχει, ζήτησε καὶ ἔλαβε τὴν ἄδεια τοῦ ᾿Αλῆ ᾿Εφέντη, μπέη τοῦ κάστρου τῆς Θεσσαλονίκης, νὰ ἐπι­σκέπτεται τὴν Κυράννα στὴ φυλακή. ῎Ετσι, πολὺ συχνὰ ἐρ­χόταν μαζὶ μὲ ἄλλους γενιτσάρους στὴ φυλακὴ καὶ προ­σ­παθοῦσε μὲ κολακεῖες καὶ βασανιστήρια νὰ τὴν μεταπείσει.

῞Οταν ἔφευγαν αὐτοὶ συνέχιζε τοὺς βασανισμοὺς ὁ δε­σμοφύλακας, τὸν ὁποῖο ἔλεγχαν γιὰ τὴ σκληρότητά του τόσο οἱ ὑπόλοιποι φυλακισμένοι, ὅσο καὶ κάποιος ἄλλος φύλακας χριστιανός. ῾Η Κυράννα ὑπέμεινε μὲ καρτερία ὅλα τὰ βασα­νιστήρια. Μάλιστα, σ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς φυλακί­σεώς της ἀπέφευγε θεληματικὰ τὴν τροφή, ἐνῶ εἶχε τὴ σκέ­ψη της καὶ τὴν καρδιά της προσηλωμένη στὸ Θεό.

Στὶς 28 Φεβρουαρίου οἱ γενίτσαροι ἐπισκέφθηκαν καὶ πάλι τὴν Κυράννα, τὴν ὁποία βασάνισαν ἀλύπητα. ῾Ο χρι­στιανὸς φύλακας ἐπέπληξε τότε δριμύτατα τὸ δεσμοφύλακα καὶ τὸν ἀπείλησε ὅτι θὰ τὸν καταγγείλει στὸν πασᾆ, ἐπειδὴ ἐπέτρεπε νὰ εἰσέρχονται στὴ φυλακὴ παράνομα ἄνθρωποι ξένοι καὶ νὰ βασανίζουν τοὺς φυλακισμένους. ῎Ετσι, ὅταν μετὰ ἀπὸ λίγο οἱ γενίτσαροι ξαναῆλθαν στὴ φυλακή, φο­βούμενος ὁ δεσμοφύλακας δὲν τοὺς ἐπέτρεψε τὴν εἴσοδο. Αὐτοὶ τότε τὸν κατήγγειλαν στὸν ᾿Αλῆ ᾿Εφέντη, ὁ ὁποῖος τὸν κάλεσε καὶ τὸν ἐπέπληξε γιατὶ παράκουσε τὶς διαταγές του. ῞Υστερα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐπεισόδιο, ὁ δεσμοφύλακας ἐπέ­στρεψε ὀργισμένος στὴ φυλακὴ καὶ ξέσπασε πάνω στὴν Κυ­ράννα, τὴν ὁποία κρέμασε καὶ ἄρχισε νὰ χτυπᾆ πολὺ ἄ­γρια. Μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ τὸ θέαμα ὅλοι οἱ φυλακισμένοι, ἀκόμη καὶ οἱ μωαμεθανοί, ἄρχισαν νὰ διαμαρτύρονται καὶ νὰ κατα­φέρονται ἐναντίον τοῦ δεσμοφύλακα, ὁ ὁποῖος ἄ­φησε τὴν Κυράννα κρεμασμένη καὶ ἀποσύρθηκε στὸ δωμά­τιό του γιὰ νὰ ἡρεμήσει. ᾿Εκεῖ ὅμως τὸν περίμενε ὁ χριστια­νὸς φύλακας, ποὺ τὸν ἔλεγξε ἔντονα γιὰ τὴν ἀσπλαχνία του.

Κατὰ τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες ἕνα θεῖο φῶς κάλυψε ξαφνικὰ τὸ σῶμα τῆς Κυράννας, ἡ ὁποία ἄφηνε τὴν τελευ­ταία της πνοή, καὶ ὕστερα ἐξαπλώθηκε σ᾿ ὅλη τὴ φυλακή. Μπρὸς σ᾿ αὐτὸ τὸ θαῦμα οἱ χριστιανοὶ δοξολόγησαν τὸν Κύριο ἐνῶ οἱ μωαμεθανοί, ποὺ δὲν κατάλαβαν τί εἶχε συμ­βεῖ καὶ νόμιζαν ὅτι ἦταν φωτιά, τρομοκρατήθηκαν.

῾Ο χριστιανὸς φύλακας ποὺ πῆγε νὰ κατεβάσει τὴν κρεμασμένη Κυράννα, ὕστερα ἀπὸ ἐντολὴ τοῦ δεσμοφύλακα, τὴ βρῆκε νεκρή. Στὸ μεταξὺ τὸ φῶς εἶχε ὑποχωρήσει, ἀλλὰ παρέμεινε σ᾿ ὅλο τὸ χῶρο μιὰ ἄρρητη εὐωδία. ῾Ο φύλακας τότε, περιποιήθηκε τὸ λείψανο τῆς μάρτυρος, τὸ ὁποῖο τὴν ἑπόμενη ἡμέρα παρέλαβαν οἱ χριστιανοὶ μετὰ ἀπὸ ἄδεια τῶν Τούρκων καὶ τὸ ἐνταφίασαν ἔξω ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Μάλιστα στὸ Συναξάριο τῆς νεομάρτυρος ἀναφέρεται ἀκρι­βέστερα, ὅτι τὸ σῶμα τῆς ἁγίας τάφηκε “ἔξω τῆς πόλεως, ἐκεῖ ὅπου ἐνταφιάζονται καὶ τῶν λοιπῶν χριστιανῶν τὰ λεί­ψανα”. Συνδυάζοντας αὐτὴ τὴν ἀναφορὰ μὲ μιὰ παρό­μοια ἀναφορὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ Συναξάριο τοῦ νεο­μάρτυ­ρος ᾿Αθανασίου τοῦ Κολιακιώτη († 1774), ὅπου μνημονεύ­εται ρητὰ ὅτι ὁ ᾿Αθανάσιος τάφηκε στὴν περιοχὴ τῆς ἁγί­ας Πα­ρασκευῆς, δυτικὰ τῆς πόλεως, ὅπου θάπτονταν τὰ σώματα τῶν χριστιανῶν, μπορεῖ νὰ ὑποθέσει κανεὶς ὅτι καὶ ἡ ἁγία Κυράννα τάφηκε στὸν ἴδιο χῶρο. Τὸ κοιμητήριο ἐ­κεῖνο ταυ­τίζεται σήμερα μὲ τὸ κοιμητήριο τῆς ἁγίας Πα­ρασκευῆς, ὅπου μάλιστα ὑπάρχει καὶ παρεκκλήσιο ἀφιερω­μένο στὸ νεομάρ­τυρα ᾿Αθανάσιο.

῞Ολοι ὅσοι ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ πρόσωπο τῆς Κυράν­νας δέχονται ὡς ἔτος μαρτυρίου της τὸ 1751, πλὴν τοῦ Σωφρ. Εὐστρατιάδη, ὁ ὁποῖος ἀναγράφει ὡς ἔτος τε­λειώ­σε­ώς της τὸ 1745, ἄγνωστο γιὰ ποιὸ λόγο, ἐνῶ ὡς τό­πος μαρ­τυρίου της θεωρεῖται ἡ Θεσσαλονίκη· ἡ μόνη δια­φοροποίηση ποὺ ὑπάρχει ὡς πρὸς αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀπαντᾆται στὸν ᾿Ιω. Πε­ραντώνη στὸν Κατάλογο νεομαρτύρων τῶν ἀπὸ τῆς ἁλώ­σε­ως τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοῦ ἔ­τους 1867 μαρ­τυ­ρη­σάντων, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι “ἐτελειώθη βασάνοις στὶς 28 Φεβρουαρίου τοῦ 1751 ἡ Κυράννα ἡ ἐκ τοῦ χωρίου ᾿Αβυσ­σώκα Θεσσαλονίκης, ἐν Κωνσταντινου­πό­λει”, ἐνῶ ὁ ἴδιος στὸ ἔργο του Λεξικὸν τῶν Νεομαρτύρων, ποὺ γράφηκε ἐνωρί­τε­ρα, δέχεται ὡς τόπο μαρτυρίου τὴ Θεσσαλονίκη καὶ μάλιστα ἀναφέρει ὅτι ὁ Κ. Σάθας ἐσφαλ­μένα ἀναγράφει τὴν Κων­σταντινούπολη ὡς τόπο τελειώσε­ως τῆς νεομάρτυρος.

Συγγραφέας τοῦ Βίου τῆς Κυράννας εἶναι ὁ ὅσιος Νι­κόδημος ὁ ῾Αγιορείτης, ὁ ὁποῖος τὸν περιέλαβε στὸ ἔργο του Νέον Μαρτυρολόγιον, ἐνῶ ᾿Ακολουθία πρὸς τιμήν της συν­έθεσε ὁ Χριστόφορος Προδρομίτης. ῾Η ᾿Ακολουθία αὐτὴ ἐκ­δόθηκε τὸ 1922 στὴ Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνοντας καὶ τὸ Μαρτύριο τῆς ἁγί­ας, μὲ δαπάνες τῶν Βυσσοκινῶν τῆς Θεσ­σαλονίκης. ᾿Επί­σης, στὶς ἡμέρες μας (1967), ὁ μοναχὸς Γερά­σιμος Μικρα­γιαν­να­νίτης συνέταξε ᾿Ακολουθία καὶ Παρακλη­τικὸ Κανόνα ποὺ ἐπανεκδόθηκαν κατὰ τὸ 1987.

῾Η μνήμη τῆς νεομάρτυρος τιμᾆται στὶς 28 Φεβρουα­ρίου, ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς της, ἐνῶ σὲ Λαυριωτικὸ κώδι­κα σημειώνεται ἡ 1η ᾿Ιανουαρίου ὡς ἡμέρα ἑορτῆς τῆς ἁγί­ας. Στὴν ῎Οσσα ὅμως, ἡ Κυράννα ἑορτάζεται στὶς 8 ᾿Ιανου­αρίου. Αἰτία αὐτῆς τῆς ἑορτολογικῆς μετατοπίσεως ἴσως εἶ­ναι τὸ ὅτι ὁ ἑορτασμός της κατὰ τὶς 28 Φεβρουαρίου, συχνὰ συνέπιπτε μὲ τὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, μιᾆς περι­όδου νηστείας καὶ πένθους, ἐνῶ ἀπεναντίας στὶς 8 ᾿Ια­νου­αρίου καὶ τὸ πρόβλημα αὐτὸ δὲν ὑπῆρχε καὶ ἐπιπλέ­ον οἱ κάτοικοι τῆς ῎Οσσας ἦταν ὅλοι συγκεντρωμένοι στὸ χωριό τους ἐξαιτίας τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. ᾿Αλλὰ ἡ μνή­μη τῆς ἁγίας τιμᾆται πανηγυρικὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ᾿Οσ­σαίους τῆς Θεσσαλονίκης στὸ ναὸ τῆς ᾿Αχειροποιήτου κατὰ τὴν Κυ­ριακὴ μετὰ τὶς 8 ᾿Ιανουαρίου.

῞Εναν περίπου αἰώνα μετὰ τὸ μαρτύριο τῆς Κυράν­νας, τὸ 1868, ἀνεγέρθηκε στὴν ῎Οσσα μεγαλοπρεπὴς ναὸς πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας, κάποια μέρη τοῦ ὁποίου διατηροῦν­ται μέχρι σήμερα ἀφοῦ ὁ ναὸς δέχθηκε ἀρκετὲς παρεμβά­σεις στὸ μεταξὺ διάστημα.

᾿Επίσης, στὸ ναὸ αὐτὸ βρίσκονται καὶ δύο ἀπὸ τὶς πα­λαιότερες εἰκόνες τῆς ἁγίας ποὺ περιλαμβάνουν καὶ σκη­νὲς ἀπὸ τὸ μαρτύριό της. ῾Υπάρχουν καὶ ἄλλες τρεῖς εἰκό­νες τῆς ἁγίας στὸ ναό, ἐνῶ μία τέταρτη φυλάσσεται στὴν παλαιό­τερη ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ, ποὺ τιμᾆται στὸ ὄνομα τῶν Τα­ξιαρχῶν. ᾿Επίσης ἡ νεομάρτυς Κυράννα εἰκονίζεται σὲ μία εἰκόνα ποὺ βρίσκεται στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου στὸ Ζαγ­κλιβέρι μαζὶ μὲ τὴν ἁγία ᾿Ακυλίνα, ἀλλὰ συμπεριλαμβά­νεται καὶ σὲ ἄλλες εἰκόνες ποὺ παριστάνουν ὁμαδικὰ τοὺς νεο­μάρ­τυ­ρες. Τέλος, στὴ Θεσσαλονίκη, στὸ ναὸ τῆς ᾿Αχειρο­ποι­ήτου ὑπάρ­χει ὁλόσωμη εἰκόνα τῆς ἁγίας, καθὼς καὶ στὸ γει­το­νι­κὸ ναὸ τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου.

Πηγή

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης