Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1731
https://www.proseyxi.com

Χαιρετισμοί εις τις Αγίες Μητέρες των τριών Ιεραρχών Empty Χαιρετισμοί εις τις Αγίες Μητέρες των τριών Ιεραρχών

Την / Το Σαβ Οκτ 05, 2019 12:19 pm
Χαιρετισμοί εις τις Αγίες Μητέρες των τριών Ιεραρχών Εμμέλεια Νόννα και Ανθούσα

Χαιρετισμοί εις τις Αγίες Μητέρες των τριών Ιεραρχών Agiesm10

Κοντάκιον. Ἤχος πλ. δ’ Τῆ Ύπερμάχω.
Τᾶς Βασιλείου Γρηγορίου Ίωάννου τε, σεμνᾶς Μητέρας ἐν ώδαΐς ἀνευφημήσωμεν, την Έμμέλειαν καί Νόνναν σῦν τη Ἀνθούση, εὐσεβεία γάρ τα τέκνα ἀναθρέψασαι, σῦν αὐτοῖς ἀγαλλιῶνται καὶ πρεσβεύουσι, τῶν βοῶντων νῦν•Χαῖρε Σύναξις ἔνθεος.

Ἄγγελοι σύν ἀνθρώττοις, ἐπαγάλλονται πόθω, ποιοῦντες ὐμῶν Σύναξιν θείαν (γ'), καί σῦν τῆ Ἐμμελεία ὠδάς, τἠν πιστήν Νόνναν καὶ Ἀνθούσαν μέλπουσιν, ἰστάμενοι θαυμάζοντες, τοῦ βίου διαυγές, Βοῶντες•

Χαῖρε, δι' ὠν ὴ χαρᾶ ἐκλάμπει•
Χαῖρε, δι’ ὠν τοῦς πιστοῦς αὐγάζει.
Χαῖρε, πεπτωκότων ἀνθρώπων ἀνάκλπσις•
Χαῖρε, άθυμούντων ψυχών ή παράκλησις.
Χαῖρε, Μήτερ εὐσυμπάθητε, σχούσα χάριν μυστικήν•
Χαῖρε, σκεῦος τὸ ὸστράκινον, εὐσεβές ἐν τη ζωῆ.
Χαῖρε, ὄτι αὐλύζει μετ’ Αγγέλων νυν πόλω•
Χαῖρε, ὄτι πρεσβεύεις τη Τριάδι ἀπαύστως,
Χαῖρε, σεμνή λαβαῦσα φῶς χάριτος
Χαῖρε, σοφή λαμπρύνουσα πέρατα.
Χαῖρε, δι’ ἤς κατηυφράνθη ὴ κτίσις*
Χαῖρε, δι' ἤς ἐδοξάσθη ὸ Κτίστης.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.

Βλέπουσα ’Ορθοδόξων, ἡ πληθῦς τὸν σὸν βίον, καί πᾶσας ἀρετάς ἐκβοᾶ σοι• τά ὐπερφυῆ σου θαυμαστά, ἐμφανέστατα ἀληθῶς ἐδείκνυντο, διό γόνυ κλίνουσα, τιμᾶ μορφήν σου, Μῆτερ κράζουσα

Αλληλούϊα.

Γνῶσιν βίου σου σχῶμεν, ὠ Έμμέλεια Μήτερ, ά τρόποις ἐν οἰκία εἰργάσω, ὄθεν λιποῦσα συ, τρυφήν δόξαν, μετ’ εὐσεβείας πολλής ἔτεκες, καὶ ἐξέθρεψας τέκνων σου δεκάδι, τοῦ βοᾶν σοι οὔτως

Χαῖρε, σοφή ἐκ κινδύνων ῤύστις
Χαῖρε, προσευχῆς ἔνθερμος πίστις.
Χαῖρε, εὐσεβείας πηγής, ροῦς άείῤῤοος
Χαῖρε, ενάρετου ζωής κρήνη χάριτος.
Χαῖρε, κλίμαξ ἄνω φέρουσα, τοῦς πιστοῦς πρὸς οὐρανόν•
Χαῖρε, πρέσβυς θερμότατη νῦν, αἰτημάτων πρὸς Χριστόν.
Χαῖρε, ἠ ομιλοῦσα τοῖς χοροῖς θείων νόων
Χαῖρε, ή μεθ’ Όσίων συνομόσκηνος οΰσα.
Χαῖρε, λαμπρόν μητέρων ἀγλάϊσμα
χαΐρε, οικογένειας παράδειγμα.
Χαῖρε, πιστή τῆς οἰκίας προστάτις
Χαῖρε, καλή τοῦ Κυρίου ἐργάτις.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.

Δύναμιν οὐρανόθεν, ἐξαπάστειλε θείαν, πρὸς σὸν φωτισμόν ὸ παντεπόπτης, καί νοῦν εΰγνωστον εΰρε σοφή, εἰς ὀν Θεός ὤκησε, διό ἔσπευδες Έμμέλεια, αὐτῶ προσευχόμενη, ἀεννάως τ' ἄδειν

Αλληλούϊα.

Έχουσα ἄνω νοῦν σου, εὐχομένη ἀπαύστως. διέλυσας δεσμά ἀτεκνίας, καὶ ἄγῶνας ὠ Νόννα εὐθῦς τοῦς ἀσκητικούς, ηὔξησας ροάς δακρύων, νηστείαν καὶ ἐγκράτειαν, πόνους οῦς τιμῶμεν σοί βοῶντες•

Χαῖρε, Βλαστοῦ άμαράντου ρίζα•
Χαῖρε, πιστῶν ἀγλαόκαρπον δένδρον.
Χαῖρε, αρετῶν μυροθήκη τοῦ Πνεύματος
Χαῖρε, εύσεβῶν ὸ θειότατος ἔπαινος.
Χαῖρε, οἴκημα ἀλλότριον, κατοικίας πειρασμῶν•
Χαῖρε, ὀλεθρία δαίμοσιν, πονηρῶν ἐπηρειῶν.
Χαῖρε, ὄτι προχέεις ἰαμάτων τά ρείθρα•
Χαῖρε, τοῦ σου συζύγου, Βαπτισμοῦ κολυμβήθρα.
Χαῖρε, δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα
Χαῖρε, σταᾶν τοῦ πλάνου φυγάδευμα.
Χαῖρε, Θεοῦ πρὸς ἠμᾶς σωτηρία
Χαῖρε, ἠμῶν πρὸς Χριστόν ἰκεσία.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.

Ζάλης τάραχον, σκότος λογισμῶν ψυχοκτόνων, ἐδίωξας καθάρασα νοῦν σου, καὶ μητέρων, μήτηρ Νόννα γέγονας, διδάσκουσα, θεωρίαις καὶ πράξεσιν, ἀρετῶν την κατόρθωσιν, Θεῶ δ’ εὐαρεστεῖν καὶ ψάλλειν

Αλληλούϊα.

Ἤκουσέ τε καὶ εἴδε, καλλονήν σε Σεκοῦνδος, καὶ ἔλαβε συμβίαν Ἀνθούσα, καὶ τέξασα τον Ίωάννην, εὐθύς χήρα μήτηρ, νεαρά μείνασα, ἀνέθρεψας ἐν πίστει, ευχόμενη αὐτῶ, διό σοι ἀξίως φῶμεν

Χαῖρε, τής Αντιόχειας θρέμμα-
Χαῖρε, εύγενοϋς οικίας στέμμα.
Χαῖρε, τών ποικίλων εχθρών άμυντήριον-
Χαῖρε, συζυγίας καλόν οίκητήριον.
Χαῖρε, ό,τι νυν ούράνια συναγάλλεται χή γή•
Χαῖρε, ό,τι τά περίγεια, τόν σόν Βιον επαινεί.
Χαῖρε, τής εύλαΒείας θεοκίνητον στόμα-
Χαῖρε, ή τής χηρείας μέγα άρασα βάρος.
Χαῖρε, στερρόν τής πίστεως έρεισμα-
Χαῖρε, στοργής γενναΐον υπόδειγμα.
Χαῖρε, δι’ ής τών ειδώλων ό κόσμος-
Χαῖρε, δι’ ής και σατάν κατησχύνθη.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.


ΘεοΒράΒευτε Μῆτερ, σεβασμία Ἀνθούσα, ἐδείχθης σωφροσύνης ὴ στήλη, διό εἰδόν σε Ἀντιοχεῖς, καὶ θαυμαστικῶς, ὸ ρήτωρ ΛιΒάνιος, ὠς Χριστιανή μητέρα ἐπήνεσεν, κἀμεῖς δέ φῶμεν•

Αλληλούϊα.

Ίσα πᾶσι δικαίως, ἀποδίδως θεόφρον, ἔργοις ἐκήρυττες δικαιοσύνην, ὠς φιλάδελφον ὀρώντες καὶ φιλόκτεκνόν σε, ἔσπευδε λαός, ἐλεημοσύνην ἴνα λάβη, παρά σοῦ Έμμέλεια Μῆτερ, πόθω λέγων

Χαῖρε, λαμπρόν Καισαρείας θρέμμα•
Χαῖρε, λαοῦ εὐσεβοῦντος δόξα.
Χαῖρε, ψευδωνύμων δαιμόνων ὸ ἔλεγχος-
Χαῖρε, τῆς Τριάδος ψαλμωδία ἀσίγητος.
Χαῖρε, παῖδας ἐκπαιδεύσασα, καί μορφώσασα Χριστόν•
Χαῖρε, πίστιν ὴ διδάξασα, καὶ εὐσέβειαν Θεῶ.
Χαῖρε, τέκνων σου φύλαξ, ἀγρυπνοῦσα ἀπαύστως•
Χαῖρε, πλάνου ἐνέδρας, ἐκπεράσασα πίστει.
Χαῖρε, ἀφρόνων ἔνθεον κήρυγμα•
Χαῖρε, πιστῶν πραότητος γνώρισμα.
Χαῖρε, παςῶν ἀρετῶν θεία σμίλη
Χαῖρε, σοφή μητρική προστασία.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.

Κήρυξ τοῖς Καππαδόκοις, ὸ σὸς βίος ὐπήρξεν, Έμμέλεια ὠ γύναι καὶ μῆτερ, διὸ σὺν τῶ συμβίω, πεντάς τῶν σῶν τέκνων 'Άγιοι, τη Ἐκκλησία ἐδείχθησαν, καὶ Μέγας ὸ Βασίλειος, οί μέλποντες Θεῶ ὔμνον

Αλληλούϊα.

Λάμψασα θεία Νόννα, φαεινῶς εύσεβεία, μετέδωκας σὴν πίστιν τοῖς τέκνοις, ἀ καὶ ἔθρεψας θεοπρεπῶς, ἐν λόγοις καὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, δέδωκας Άγίους, τη Χριστοῦ Ἐκκλησία, διό σοῖ  βοῶμεν ἀσμένως

Χαῖρε, ἀνύψωσις εύσεβούντων-
Χαῖρε, ἠ ἴασις τῶν νοσούντων.
Χαῖρε, Ἐκκλησίας λυχνία ὴ ἄσβεστος-
Χαῖρε, τῆς Ναζιανζοῦ δόξα ὴ ἄφραστος.
Χαῖρε, θάλασσα βυθίζουσα, πειρασμούς τοῦς πονηρούς
Χαῖρε, κρήνη μύρα βλύζουσα, καὶ ἀρδεύουσα πιστοῦς.
Χαῖρε, πύρινη στήλη, προσευχῶν δακρυρρόων
Χαῖρε, τέκνων προστάτις, καὶ μητέρα Ἀγίων.
Χαῖρε, τροφή πεινῶντων ἀδάπανος-
Χαῖρε, σεμνή Μητέρων τό καύχημα.
Χαῖρε, πιστῶν οδηγέ ἀληθείας-
Χαῖρε, έξ ἤς ρείθρα χέοντα θεία.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.

Μέλλουσα εἰσιέναι, ἐν ναῶ καὶ προσεύχει, παράδοξα ἐτέλεις ὠ Νόννα, ἀτεκνίας λύσαντα δεσμά Θεός, τέκνα τρίας εὐθύς Μῆτερ ἔδωκεν, ὠ σύ δεΐ, εὐχαριστίαν δούναι, ἔφης κράζουσα τῶ Πλάστη

Αλληλούϊα.

Νίκην κατά θανάτου, τοῦ Χριστοῦ  μιμνησκομένη, ὐπόμεινας Ἀνθούσα σὴν χηρείαν, καὶ τὸ βρέφος, μητρική στοργή συνδεδεμένη, θεοφιλῶς ἐξέφρεψας, διὸ μέλπω τη δούση, τὸν μέγιστον Χριστοῦ Ιεράρχην

Χαῖρε, ὴ λάμψις τῆς ἐγκράτειας
Χαῖρε, ὴ μήτηρ τῆς ἀληθείας.
Χαῖρε, δεόμενων μητέρων ὴ τρόφιμος.
Χαῖρε, αὔρα θείου Πνεύματος, ὴ δροσίζουσα πιστοῦς•
Χαῖρε, σκεύος ἐκλαμττρότατον, ὴ ἐκτρέφουσα θνητοῦς.
Χαῖρε, Άντιοχέων πρὸς Θεόν παραστάτις
Χαῖρε, τῶν θεοφρόνων ὀδηγός καὶ προστάτις.
Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις•
Χαῖρε, ἀμαρτανόντων θεία παράκλησις.
Χαῖρε, στολή αρετῶν ὴ ἀγία•
Χαῖρε, τρυφή ποθητοῦ Παραδείσου.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.

Ξένα ὄντως ὀρώμεν, τα ἐν σοι ὠ Ἀνθούσα, τὰ τελούμενα φρικώδη θεόθεν, βιώσασα ὀσιότητι σεμνοπρεπῶς, λύπην καὶ ἄπαντα, καρτερῶς ὐπήνεγκας, νηστεύουσα, διῶκουσα δαιμόνων τῆν πληθῦν, καὶ ψάλλειν

Αλληλούϊα.

Ὄλος πεφωτισμένη, προσευχής θεαρέστου, δοχεῖον τοῦ Πνεύματος ἐγένου, κατεσκήνωσε γὰρ ἀληθῶς, ἄπαν τὸ πλήρωμα ἐν σοι τῆς θεότητος, ἠμεῖς δὲ τὰ σὰ γνῶντες Νόννα ἄθλα, ἐν ἄσμασι πιστῶς βοῶμεν•

Χαῖρε, Θεοῦ ἀπορρήτων πύλη
Χαῖρε, σεμνή σωφροσύνης στήλη.
Χαῖρε, κακοδόξων δριμύτατος ἔλεγχος
Χαῖρε, 'Ορθοδόξων ἐξαίρετος ἔπαινος.
Χαῖρε, νέφη ύπερβάσασα, πρὸς οδόν ἄνω Σιών
Χαῖρε, κάτοπτρον τοῦ Πνεύματος, καὶ οἰκήτωρ οὐρανῶν.
Χαῖρε, ἠ πενομένους ἀδελφούς θρεψαμένη
Χαῖρε, ὴ πλανωμένους πρὸς Θεόν ὀδηγούσα.
Χαῖρε, δι’ ὴς ἀλλότριοι φεύγουσι
Χαῖρε, δι’ ὴς πολλέμιοι ἤττηνται.
Χαῖρε, πιστή καὶ μητέρων πληρώτις
Χαῖρε, στερρέ τοῦ σταᾶν καθαιρέτις.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.

Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων, κατεπλάγη όρων σου, τὸν ἔνσαρκον ἰσάγγελον  βίον, ὸ ἀπρόσιτος γὰρ σε Θεός, χαριτώσας Νόννα, θαυμαστήν ὄντως μετά τέλος πᾶσιν ἔδειξε, θαυματουργούσαν πιστοῖς, τοῖς κράζειν οῦτως

Αλληλούϊα.

Ρήτορσιν ἀπιστίας, ἐσοφίσω Ἀνθούσα, ση σεμνή πολιτεία, κακοδόξους γὰρ πλάνους, δεισιδαιμονοῦντας Μῆτερ, πρὸς φῶς ἴθυνας κηρύττουσα ἐν πίστει, ἀνοθεύτως τὸν Χριστόν, διό σοῖ κράζω•

Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον•
Χαῖρε, χαρίτων Αὐτοῦ ταμεῖον.
Χαῖρε, ἀθεΐας ἀμφίστομος μάχαιρα
Χαῖρε, κακοτρόπων ὀξύτατον φάσγανον.
Χαῖρε, ὄ,τι κατησχύνθησαν οι δεινοί αἰρετικοί
Χαῖρε, ὄ,τι κατηυφράνθη σοι της Ἀντιοχείας γη.
Χαῖρε, πασῶν μητέρων ἐγγκαλλώπισμα θεῖον
Χαῖρε, τῶν δεόμενων ταχινή ἀντιλήπτωρ.
Χαῖρε, φωτός Ήλίου ἀπαύγασμα
Χαῖρε, πιστῶν ἀνθρώπων διάσωσμα.
Χαῖρε, ἠ γνοῦσα σταᾶν τᾶς παγίδας
Χαῖρε, ἠ δοῦσα Θεῶ χρυσολόγον.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.

Σῶσον παντας λιταῖς σου, πανσεβάσμιε μῆτερ, Κυρίω δυσωποῦσα ἀπαύστως, ἐν χαρά μορφήν σου, πανευλαβῶς ἀσπαζόμεθα, καὶ τιμήν δίδομεν, ἀντίδος οῦν τά κρείττονα, τοῖς  μέλπουσιν Ἀνθούσα ὔμνον

Αλληλούϊα.

Τάξεις τῶν Ἀσωμάτων, ἐκμετρήσασαν βίον, ἐδέξαντο το σὸν μῆτερ πνεύμα, ὀ γὰρ Δημιουργός παναληθῶς, καθηγίασέ σε σοφή Έμμέλεια, ὀν εὐηρέστησας πόνοις, διδάξας οῦτω τοῖς πιστοῖς φωνεῖν σοι•

Χαῖρε, ἠ στήλη τῆς ἐγκράτειας
Χαῖρε, ἠ θύρα τῆς εὐσπλαγχνίας.
Χαῖρε, στοργικῶς ἀναθρέψασα τέκνα σου
Χαῖρε, θεῖκω γαλουχήσασα γάλακτι.
Χαῖρε, ὄ,τι ἐξεπαίδευσας, ταῦτα πίστει πρὸς Χρίστον
Χαῖρε, ὄ,τι πάντα ἰθυνας, εὐσεβεία πρὸς Θεόν.
Χαῖρε, ἠ ἰερέως Βασιλείου συμβία
Χαῖρε, μῆτηρ Ἀγίων, καὶ τροφός πανολβία.
Χαῖρε, κλεινόν πιστῶν ἀγαλλίαμα
Χαῖρε, σεμνόν μητέρων ἐντρύφημα.
Χαῖρε, γοργή ἀντιλήπτωρ καὶ ρῦστις
Χαῖρε, θερμή πρὸς Δεσπότην μεσίτις.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.

‘Ύμνους θείους προσδέχου, ὠ Έμμέλεια μῆτερ, οῦς πέμπομεν πιστῶς έκζητοῦντες, ἴνα ρύσης νοσημάτων ἠμᾶς, πειρασμῶν ποικίλλων, συμφορῶν θλίψεων, παθῶν πυράς κολάσεως, πρὸς Κύριον λιταῖς σου, τοῦς βοῶντας

Αλληλούϊα.

Φωτοδότην Δεσπότην, ἐξευμένισας Νόννα, πιστῶς βιώσασα, σῦν τὠ συζύγω, ἐν σοι γὰρ ἀῦλον ὤκησε φῶς, ὀδηγούν πρὸς γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἄριστον, διό κάμεις κηρύττοντες, Χριστοῦ τά μεγαλεία σοι βοῶμεν

Χαῖρε, πατρίδος καὶ γένους κλέος
Χαῖρε, ἠμῶν ρωμαλέον σφρίγος.
Χαῖρε, εὐλαβῶν ψυχάς ἄπτουσα Πνεύματι
Χαῖρε, τῆς Ναζιανζοῦ τό θεῖον ἐκβλάστημα.
Χαῖρε, ὄ,τι τά οιδήματα θεραπεύεις ἀληθῶς
Χαῖρε, ὄ,τι ψυχοτραύματα, ἐπουλώνεις θαυμαστῶς.
Χαῖρε, προσευχόμενων ἀρωγός καὶ προστάτις
Χαῖρε, τῶν ἀθυμούντων χαρωπός παραστάτις.
Χαῖρε, στοργή ἠ τέκνα ἐκθρέψασα
Χαῖρε, σφραγίς Τριάδος τῆς πίστεως.
Χαῖρε, φωτός τοῦ Χριστοῦ θείος φάρος
Χαῖρε, πιστῶν ἀνυπέρβλητον θάρρος.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.

Χάριν δίδου τοῖς πίστει, ὠ Έμμέλεια θεία, ἐν ὔμνοις σἠν εἰκόναν τιμῶσι, πόθον δώρησαι ἄγιον, καρποῦς πνευματικοῦς, ζήλον ἀρετῶν ἔνθεον, προθύμους ἠμᾶς πρὸς μετάνοιαν, καλήν τ’ ἀπολογίαν, Θεῶ ψάλλειν

Αλληλούϊα.

Ψάλλομεν θεία μέλη, εὐφημοῦντες σε μῆτερ, Ἀνθούσα τῶν πιστῶν αι χορεῖαι, διό σἠν ἐορτήν τιμῶμεν, ἀγαλλιόμενοι, νήφοντες εὐχόμενοι, αιτήματα προσφέροντες, πρόσδεξαι, καὶ δός τα κρείττω, τοῖς σοι ἄδειν

Χαῖρε, στολή εὐπρεπείας θεία
Χαῖρε, τερπνή σωφροσύνης στήλη.
Χαῖρε, κιβωτέ καὶ ναέ ἀγιάσματος*
Χαῖρε, θησαυρέ καὶ κρουνέ θείας χάριτος.
Χαῖρε, πίστεως ὐπέρμαχος, σωτηρία εύσεβῶν
Χαῖρε, καύχημα σεβάσμιον, τῶν μητέρων εὐλαβῶν.
Χαῖρε, τῆς 'Εκκλησίας το ἀσύλητον γέρας
Χαῖρε, τῶν Ὀρθοδόξων το παμπόθητον κεράς.
Χαῖρε, δι’ ἥς ηὐγάσθη ἠ σύμπασα
Χαῖρε, δι’ ἥς Χρυσόστομος ἔλαμψεν.
Χαῖρε, πιστῶν ταπεινῶς ζώντων φύλαξ
Χαῖρε, ψυχῶν σωτηρίας ἠ πρέσβυς.

Χαῖρε, Σύναξις ἔνθεος.

Ώ χορεία Ἀγίων, σῦν Άνθούση καὶ Νόννη, Έμμέλεια φωστήρων μητέρες (γ'), τοῖς μέλπουσι τήνδε την ὠδήν, λυτρώσασθε πᾶσης συμφοράς θλίψεως, καὶ τοῖς πιστοῖς πρεσβεύσατε Θεῶ σωθήναι, τοῖς βοῶσιν

Αλληλούϊα.

Κοντάκιον. Ἤχος πλ. δ’ Τῆ Ύπερμάχω.
Τᾶς Βασιλείου Γρηγορίου Ίωάννου τε, σεμνᾶς Μητέρας ἐν ώδαΐς ἀνευφημήσωμεν, την Έμμέλειαν καί Νόνναν σῦν τη Ἀνθούση, εὐσεβεία γάρ τα τέκνα ἀναθρέψασαι, σῦν αὐτοῖς ἀγαλλιῶνται καὶ πρεσβεύουσι, τῶν βοῶντων νῦν
Χαῖρε Σύναξις ἔνθεος.


_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης