Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1749
https://www.proseyxi.com

Ιστορικό Ιεράς Μονής Παναγίας Παλιουριώτισσας Empty Ιστορικό Ιεράς Μονής Παναγίας Παλιουριώτισσας

Την / Το Τετ Οκτ 31, 2012 4:06 am
Ιστορικό Ιεράς Μονής Παναγίας Παλιουριώτισσας (στον Πάλιουρα Χαλκίδας)


Τό θρυλικό Μοναστήρι
Σέ λίγα χιλιόμετρα έξω άπό τή Χαλκίδα καί κοντά στό μικρό χωριό «Παλιούρα», υπήρξε ένα πολύ παλαιό Μοναστήρι, πού καί τά Ιχνη του άκόμα έχουν χαθή στό πέρασμα τών αιώνων.
' Η ακριβής χρονολογία της ύπάρξεως αύτοϋ του Μοναστηριού δέν μάς άπασχολεΤ έτούτη τή στιγμή.
Θά αναφέρουμε μόνον μέ πολύ λίγα λόγια άπ' τό μεγάλο θρύλο πού κυκλοφορεί έως τών ήμερων μας.
Στό θρυλικό αύτό Μοναστήρι, έζοΰσαν σέ παλαιά έποχή, ίσως πρό τής Τουρκοκρατίας, περί τούς 800 Καλογύρους μέ μεγάλη άκμή καί δράση.
Σέ μιά απέραντο έκταση πλέον τών 1000 στρεμμάτωνπού έκτείνετο στό μικρό κάμπο καί τούς γύρω λόφους.
Έκεί στήν έκταση αύτή πού ρέει μιά άστήρευτος πηγή μέ ένα όλογάργαρο καί κρυστάλλινο νερό πού πηγάζει άπό τούς πρόποδας τής Δίρφης καί ποτίζει περί τά 250 στρέμματα τής έκτάσεως.
Σέ δλη τή διαδρομή έχουν ριζώσει πελώρια καί αιωνόβια πλατάνια καί διάφορα άλλα όπωροφόρα δένδρα δημιουργούν παραδεισιακό καί καταπράσινο περιβάλλον
' Η ήρεμία καί ή γαλήνη έπικρατεί εις δλην τήν περιφέρειαν δπου καί ή γηραιά δρύς (βελανιδιά) εις τόν κορμόν τής όποίας έκάρφωναν ή έκκρεμοϋσαν τούς άθώους καλογύρυς καί τούς έκοβαν τά αύτιά τους έβγαζαν τά μάτια καί διαφόρους άλλας κακοποιήσεις.
Όλη αύτή ή άπέραντος καί παραγωγική έκτασης, μετά τήν καταστροφήν τού Μοναστηριού, κατελήφθη άπό τούς χωρικούς τού χωρίου Παλιούρα καί τά έκμεταλ- λεύονται μέχρι σήμερον.

'Η καταστροφή
Κστά τήν Τουρκοκρατίαν, οί Τούρκοι έπέδραμον κατά τού τότε Μοναστηριού καί έκτός τών Τρομοκρατικών βανδαλισμών, λεηλασιών καί κακοποιήσεων πού έδημιούρ- γησαν, κατέσφαξαν καί περί τούς 500 Καλογήρους, άλλά καί πολλούς τούς έσταύρωσαν ή καί τούς έθαψαν ζωντανούς καί μάλιστα μέ τό κεφάλι κάτω καί τά πόδισ έπάνω.
' Εκατέστρεψαν τό σύμπαν, δέν άφησαν πέτραν έπί πέτρας μέ τά βάρβαρα ένστικτε τους.

' Η γηραιά δρύς
Τό μόνο πού υπάρχει μέχρι σήμερον, είναι μιά πλύ γηραιά δρύς (βελανιδιά; πανύψηλη καί μέ πολύ χόνδρο, πολύ χονδρό κορμό, καί πού μέ τό σκοτεινό χρώμα τοί πυκνού φυλλώματος καί μέ τό φύσιμα τού άέρος, νομίζεις πώς τούς μοιρολογεί.

Τό ' Ιστορικόν του έργου
' Εκεί πού οι άθώοι Καλόγεροι, οι άθώοι έργάτες του θεού, πού έπότιοαν μέ τό αΤμα τους καί άγιασαν τά χώματα του μαρτυρίου τους, έμεινε άναμένη ή λαμπάδα τής ψυχικής μεγαλοσύνης. Καί ό φάρος έκπέμπει καί θά έκπέμπει είσαή τήν άκτινοβολία τής λυτρωτικής χάρητος καί τήν άνεκτίμητη ευλονία του Κυοίου.
Σ αυτό τό παραδεισιακό περιβάλλον μέ τά άγιασμένα χώματα, ή μεγαλόχαρη ή Παναγία, έδωσε έντολή σέ μία πιστή της έργάτρια άπό τά Πάλιουρα, ή όρια άπό τά παιδικά της χρόνια, είχε προσφέρει τόν έαυτό της στή θεία λατρεία καί με τό ψυχικό άνέβασμα τής προσευχής άπέκτισε διά τής πρεσβείας τής Θεοτόκου, τή Θεϊκή εύλογία.
Από του 1948 περί τά τέλη ΜαΤου, ή ' Αργυρώ Ζαφέρη, άκουσε τή γλυκιά φωνή τής Παναγίας, πού τής έδιδε τήν έντολή, νά κατοικίσει στόν Αγιασμένο χώρο τής βελανιδιάς.
Όταν ή εύσεβής Αργυρή, άκουσε τήν Θείαν έντολήν νά κατοικίσει εις τά αγιασμένα χώματα, τό άνέφερε εις τόν Μητροπολίτην κ.κ. Γρηγόριον ό όποιος τό παρέπεμψε εις τό έκκλησιαστικό συμβούλιο του Χωρίου Παλιουρα τό όποιον ένέκρινε εις τήν Αργυρή, δυνάμη τής άποφάσεως τής 10/3/64 τής όποίας φωτοαντίγραφον παραθέτουμε.
' Ο δέ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρηγόριος, έδήλωσε δτι, αύτό είναι θεία έντολή καί πρέπει νά προσέξουμε πάρα πολύ καί νά προβοϋμε τό γρηγορότερο εις τήν έξεύρεσιν τού τρόπου τής άνοικοδομήσεως τού Ιερού Ναού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.
Ή Αργυρή δεχεται τήν παράκληση τής Κατερίνας, ή όποια αισθάνεται στόν έσωτερικό της κόσμο μιά ούράνια προώθηση καί ένα ψυχικό άνέβασμα γιά τό ώραίο έργο.
Μαζί τώρα Αργυρή καί Κατερίνα, ξεκινούν ύπό τάς κατευθύνσεις καί τάς έντολάς, τής ύπεραγίας Θεοτόκου, εις τήν πραγματοποίησιν τής μεγάλης άποστολής.
Μέ χρήματα τής άτομικής περιουσίας τής ' Αργυρής καί μέ προσφορές τών πιστών άρχίζει ή έκσκαφή τών θεμελίων.
' Από τής πρώτης στιγμής τής έκσκαφής όλος έκεϊνος ό - Ιερός χώρος έπλημμύρι- σε άπό τό λεπτό καί ώραίο έκεΐνο άρωμα πού καί μέχρι σήμερα άναβλίζει άπό τή θαυματουργό εικόνα.
Ό Εύάγγελος Τσώκος - Ρίγας Ριγατσώνης έργαζόμενος κατά τήνέκσκαφή έλεγε αύτολεξί Αϋϋ βρέ παιδιά έτοϋτο είναι θαύμα καί έσταυρωκοπεϊτο γονατίζοντας μέ κατάνιξη. τόσα χρόνια σκάβω καί σ' άλλες έκκλησιές μά τούτο τό πράγμα δέν τό ξανάδαϋ! Έτοϋτο είναι θαύμα τής Πανάγιας μας
Κατά τήν έκσκαφήν τών θεμελίων ήρχοντο εις τήν έπιφάνειαν πολλά όστά καί μάλιστα σκελετοί μέ τό κεφάλι κάτω καί τά πόδια έπάνω πού βεβαιώνουν τό δράμα τών έκτελεσθέντων καλογήρων.
Πολλά άπό τά όστά συνελέγησαν καί έτοποθετήθησαν σ’ ένα μαρμάρινο κουτί καί ή δαπάνη έπληρώθη άπό έρανο τού 10ου σχολείου άρρένων Χαλκίδος καί ύπάρχει μέχρι σήμερον τοποθετημένο εις την κουφάλαν τής γηραιός βελανιδιάς.
Κατά τήν προσπάθειαν τής άποπερατώσεως τού ' Ιερού Ναού άνώκυψαν διάφορα έμπόδια άπό τις έκκλησιαστικές άρχές, άλλά πάντοτε τή ύποδείξη τής Ύπεραγίας Θεοτόκου άντιμετωπίζοντο.
Μετά τήν αποπεράτωση τού Ναού μέ ύπεράνθρωπες προσπάθειες τής Γερόντι- σας πλέον Αργυρής καί τής Κατερίνας άρχισε ή Αγιογράφιση των εικόνων, άπό θαυμαστά έργα πού ήγοράσθησαν άπό τό "Αγιον δρος καί μέ τή διακόσμηση άπό τήν μοναχήν Μαρία.
Σιγά - σιγά έσυμπληρώθηκε καί 6 άριθμός τών μοναχών.
' Η Αγία έντολή καί ύπόδειξις τής θεομήτορος έστράφη καί εις τήν άνοικοδόμηση εις τό παρακείμενον οίκόπεδον ιδιοκτησίας τής ' Αργυρής τοϋ ξενώνος πού άποτελεϊται άπό 12 εύρύχωρα δωμάτια χωρητικότητος 60 κλινών.
Τό θαυμάσιον αύτό έργο πλησιάζει πρός τό τέλος του, καί μέ τις άοκνες καί έντατικές προσπάθειες τοϋ μικρϋ πληρώματος τών άδελφών άστραύτει καί λαμποκοπά παντού.
Εκτός Ολων τών άλλων τό Μοναστήρι προσφέρει εις τούς προσκυνητάς φιλοξενείαν εις τόν ώραιότατον ξενώνα.
Ελπίζουμε καί εύχόμεθα ότι ή δημιουργική αύτή προσπάθεια θά συνεχισθή μέ τή συνεχή καθοδήγηση τής ύπεραγάθου θεομήτορος άπό τό άνεξάντλητο θησαυροφυλά¬κιο πού άκτινοβολεϊ μέ τό άτελείωτο άνέβασμα πρός τή έξαρση σέ μιά ούράνια πορεία πρός τό πνευματικό καί θεϊκό μεγαλείο.
Στόν περικαλήν Ναόν τής Κοιμήσεως της Θεοτόκουτής Παλιουργιότισσας συνεχίζεται ή θαυματουργική θεραπεία ποικίλων άσθενειών τής θαυματουργής είκόνος. Τήν πρωτοβουλία πάντοτε τής Γερόντισας ή όποια μέ πολύ καλωσύνη δέχεται δλες τίς πονεμένες ψυχές, γιά τήν ϋασιν δλων τών άνιάτων καί πλυχρονίων άσθενειών άνευ ούδεμιάς οικονομικής έπιβαρύνσεως.
Ορισμένα άπό τά πολυπληθή καί πολυποίκιλα θαύματα παραθέτουμε εις τάς συνεχομένας σελίδας τής παρούσης έκδόσεως, μέ προσωπικός έπιστολάς τών ίαθέντων χριστιανών.


Εις τό όνομα τής Αγιος Τριάδος
Στό θαυματουργό Μοναστήρι τής Κοιμήσεως τής Παναγίας τής Παλιουργιώτισσας

Σ' ένα χωριό, οτόν Πάλιουρα. έξω άπ' τή Χαλκίδα, ύπάρχει φάρος θεϊκός, σκορπίζει φώς κι ελπίδα.
Είναι πηγή ιάματος καί θείας άμβροσίας. ύπό τή σκέπη βρίσκεται κι αύτός τής Παναγίας.
Είναι σταθμός πνευματικός γιά κάθε οδοιπόρο. γΓ αύτόν πού έπληγώθηκε άπό τόν έωσφόρο
Είναι σταθμός πνευματικός μεγάλο ιατρείο, έδώ γνωρίζει ό καθείς τό θείο μεγαλείο
Προσφέρει ή Μεγαλόχαρη τα θεία φάρμακά Της στά πληγωμένα κι άρρωστα άπ' τόν έχθρό παιδιά Της.
Καθένας μέ ταπείνωση καί πίστη όταν φτάσει, στήν Παλιούριώτισσα Κυρά αμέσως θά τά χάσει
Τήν παρουσία Της θά δει καί ή ψυχή θ' άνθίσει καί άρωμα άπ' τόν Τριαδικό Θεό θά πλημμυρίσει
Θά αισθανθεί τής χάριτος τό μυρωμένο άγέρι καί μήνυμα Άναστάσεως μές στήν ψυχή θά φέρει
Τό έκλεκτό προσωπικό, τό ρασοφορεμένο. σώμα μέ σώμα μάχεται μέ τόν καταραμένο
λαμβάνει δύναμη πολλή καί θεία εύλογία άπ' τήν Παντάνασσα κι Αγνή Μητέρα Παναγία
Στέκεται μέ ταπείνωση ή κάθε μοναχή κι άκούει τής Μεγαλόχαρης τή θεία διδαχή.
Λαμβάνουνε χαρίσματα καί δώρα θεϊκά,
πού τά σκορπούνε μέ χαρά καί στ' άλλα τά παιδιά.
Μέ τόν Σταυρό στά χέρια τους καί μέ τήν προσευχή, χαρίζουν άνακούφιση στήν καθεμιά ψυχή.
Τρέξε κι έσύ, ταλαίπωρε, νά λάβεις εύλογία άπ' τή Γλυκιά μας Δέσποινα, τή Μάνα Παναγία.
Τρέξε στήν Παλιουριώτισσα, τήν Κεχαριτωμένη. νά σου προσφέρει τή χαρά κι έσένανε προσμένει.
Τρέξε στό Περιβόλι της νά λάβεις τά λουλούδια: τά στέλνει ό Πανάγαθος μ' όλόλαμπρα άγγελούδια.
Τρέξε καί μήν άργοπορείς, θά σέ δεχτεί κι έσένα, είναι Μητέρα στοργική, σκεπάζει τόν καθένα.
"Ασε τήν περηφάνια σου καί σκύψε τό κεφάλι καί ταπεινώσου στό Θεό, βγές άπ' τήν παραζάλη.
Σταμάτησε νά δέχεσαι τόν πλάνο γιά άρχηγό σου, γύρισε μέ πεποίθησε στόν Ιησού Χριστό σου.
Είναι ό μόνος Κύριος, ό μόνος Ζωοδότης,
στίς σκοτεινές μας τις ψυχές ό Μέγας Φωτοδότης.
Τρέξε λοιπόν σ’ 'Εκείνονε καί δεϊχ' Του έμπιστοσύνη, θά σέ γεμίσει μέ ζωή, άγάπη, καλοσύνη.
Τρέξε πρός τή Μητέρα Του, τού κόσμου τήν Κυρία, τή μόνη Θεομήτορα. Βασίλισσα Μαρία.
Γονάτισε στή χάρη Της, μέ πίστη προσευχήσου, μέ τό νερό τής χάριτος έλα καί καθαρίσου.
"Ελα στό Μοναστήρι Της νά λάβεις τ' άγαθά Της, νά λάβεις τ' άνεκτίμητα τά δώρα τά δικά Της.
Στόν Πάλιουρα σέ καρτερεί νά πάς νά τήν ύμνήσεις καί τόν παλιό σου έαυτό στήνάκρη νά άφήσεις.
Θά σέ "γεμίσει μέ χαρά, θά διώξει κάθε πόνο καί θά σοϋ δείξει τόν σωστό, τόν θεϊκό τόν δρόμο
Γιά ν' άποφύγεις θλίβερο. διαβόλου σκοτοδίνη καί νά χαρεϊς αιώνια ζωή καί έύφροσύνη.
ΓΛΥΚΙΑ μου ΠΑΛΙΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ. Μητέρα Παναγία, ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑΝΕ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΥΛΟΓΙΑ
Εσύ, Μητέρα τής Ζωής. πρέσβευε νά σωθούμε καί στις Ούράνιες Μονές μαζί Σου νά βρεθοϋμε.
Αιώνια νά δοξάζουμε Θεόν - Τριάδα Αγία κι Έσέ τήν Μεγαλόχαρη, τοΰ κόσμου σωτηρία.
' Αμήν.

Το μνήμα της Γερόντισας Αργυρώς

Αυτό το ποιήμα ειναι γραμμένο επάνω στο μνήμα της Γερόντισσας Αργυρώς
Η ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣ

Του κόσμου η Παρηγοριά, γλυκεία μας Παναγία, μεσΐτρια προς το Θεό, έτοιμη βοήθεια.
Στην Παναγιά στα πάλιουρα το καταφύγιό μας , στη Γερόντισσα Αργυρή το εμπιστευτήριό μας.
Μεσίτρια στην Παναγιά είχαμε όλοι εσένα ,
Έσύ που προσευχόσουνα για τον πόνο του καθένα,
Όλοι στύλο σε είχαμε, λύση παρηγοριάς όλοι για να ξεφύγουμε του εχθρού μας την κακία.
Γερόντισσα μας Αργυρή στη γη, όταν ζούσες, νέους, γέρους και παιδιά όλους παρηγορούσες.
Παναγιά η δέσποινα ήταν πάντα κοντά σου και εδώ εμαζευόμαστε όλα τα παιδιά σου.
Μητέρα μας σε είχαμε μετά την Παναγιά,
Στην προσευχή σου έδινες σε όλους ευλογία.
Σε πήρε τώρα η Παναγιά στον Ουρανό σε θέτει και τώρα ποιόν θα έχουμε στα δύσκολα αυτά έτη;
Ποιος θα μας στηρίζει τώρα στης ζωής μας την ψευτιά και όπως πρέπει ναβρεθούμε στου Θεού την αγκαλιά.
Στήριγμα στη ζωή μας ήταν η απλότητα που ζσύσες, παράδειγμα μας έδινες γερόντισσα Αργυρή και δύναμη πολλή.
Από τους Ουρανούς παρακάλεσε τη Μητέρα Παναγιά, για να στείλει σαν εσένα νάχονμε παρηγοριά.
Μη μας αφήσεις μοναχούς χωρίς τη Ση μεσιτεία, Πολύ ταλαιπωρούμαστε σ’ αυτή την κοινωνία.
Αχό εκεί ψηλά γερόντισσα μας Αργυρή πάντα με την Παναγιά στείλτε μας ευλογία για να βρούμε Σωτηρία.
ΑΜΗΝ.

Γερόντισσα κατά κόσμον Αργυρώ
Νεκταρία όμως για τον Θεό

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης