Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1749
https://www.proseyxi.com

Ιστορικό Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας Ανδρού Empty Ιστορικό Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας Ανδρού

Την / Το Τετ Νοε 07, 2012 1:18 pm
Ιστορικό Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας Ανδρού

Ιστορικό Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας Ανδρού Marina10

Τό κάτασπρο σάν περιστέρι Μοναστήρι τής Άγιας Μαρίνας άπέναντι από τά Άποίκια τής Άνδρου όπου βγαίνει τό φημισμένο νερό Σάριξα, χρονολογείται από τό 1325 μ.Χ., όταν στήν περιοχή Αίτρες παρουσιάζεται θαυματουργικά ή Αγία Μαρίνα σέ γέροντα ασκητή καί του υποδεικνύει νά βρει τήν κεκρυμμένη εικόνα της σέ μιά σχισμή ενός βράχου, όπως καί έγινε! Μάλιστα ό Αύτοκράτορας Εμμανουήλ Β ' Κομνηνός βοηθά οικονομικά καί
έτσι Ιδρύεται ή Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Άνδρου!Κατά τόν 16ον αιώνα, τό Μοναστήρι καίγεται τρεις φορές κατά τίς επιδρομές πειρατών μέ αποτέλεσμα νά χάσει τήν παλιά αϊγλη καί νά φτάσει τό 1743 σέ παρακμή μέ πέντε ύπέργηρους μοναχούς. Τότε επεμβαίνει καί πάλι ή Αγία Μαρίνα καί μέ νέο θαϋμα φέρνει στή Μονή της τόν Ιερο¬μόναχο Σωφρόνιο, ό όποιος κάτω άπό συνεχή θαύματα καί οράματα παραμένει καί πουλώντας τήν περιουσία του στήν Πελοπόννησο ανακαινίζει τό Μοναστήρι καί τό μετατρέπει σέ γυναικεία Μονή τό 1746 μ.Χ. Τότε πολλές άρχοντοποϋλες της Άνδρου ένδύονται τό Αγγελικό Σχήμα μέ άποτέλεσμα ό αριθμός των Μοναξουσών νά φτάσει τίς έκατόν! Σε μιά εποχή πού τό Γένος άναφωτιξόταν άπ' άκρη σε άκρη από τό φλογερό κήρυγμα τοϋ Πατρός Κοσμά του Αίτωλοϋ!
Ή αϊγλη τής Όρθόδοξης Ίεράς Μονής Άγιας Μαρίνας, αλλά καί τά περίφημα έργόχειρα των έργαστηρίων άργυροττοιείας, χαρακτικής καί μεταξιού της, απλώνουν τότε τή φήμη της παντού!

Το διαταγμα κλεισίματος των ιερών μονών
Βαυαροκρατία - Μαουερ


Ερχεται ό Εθνικός ξεσηκωμός στά 1821 καί ό επικός  Αγώνας αρχίζει. Όμως ή διχόνοια, αυτό τό έργαλεΐο πού έχουν ανακαλύψει οί δυνάμεις γιά νά αποδυναμώνουν καί νά ελέγχουν τούς Έλληνες, όπλισε καί δολοφόνησε τόν ευσεβή καί εργατικό πρώτο Έλληνα Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, μιά μεγάλη προσωπικότητα της εποχής, άνυπέρβλητη ώς τώρα! Έτσι μάς έφεραν τόν ανήλικο Όθωνα καί τήν τυραννική Άντιβασιλεία τοϋ Μάουερ καί τών άλλων, τή Βαυαροκρατία καί τή βαυαροδουλεία, πού προσπάθησε με κάθε τρόπο νά χτυπήσει τίς ρίζες τοϋ δέντρου!Έφτασε μάλιστα στό σημείο όχι μόνο νά φυλακίσει σάν κακούργο τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη άλλά καί νά κλείσει μέ διάταγμα όλα σχεδόν τά Όρθόδοξα Ιερά Μοναστήρια τού ελεύθερου Ελληνικού κράτους!!! Γράφει γι’ αύτό ό Μακρυγιάννης: «Διέλυσαν τά μοναστήρια. Σύμφωνα μέ τούς Μπαυαρέζους καί πούλαγαν τά δισκοπότηρα κι όλα τά γερά εΐς τό παζάρι. Καί τά ζωντανά διά δίχως τίποτα...
Αφάνισαν όλως διόλου τά μοναστήρια καί οι καημένοι οί καλόγεροι πού άφανίστηκαν εις τό αγώνα, πεθαίνουν τής πείνας μέσα στούς δρόμους, όπου αύτά τά μοναστήρια ήταν τά πρώτα προπύργια τής επανάστασης μας!»
Γι’ αυτό καί ενας από τούς αμετάθετους όρους πού έβαλε ό Μακρυγιάννης καί οί άλλοι στό Σύνταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου ήταν ό σεβασμός στήν Όρθοδοξία, με τό περίφημο προοίμιο, «Εις τό όνομα τής Αγίας, Όμοουσίου καί Αδιαιρέτου Τριάδος», αλλά καί με τό άρθρο 40, πού όριζε πώς ό έκάστοτε διάδοχος τού θρόνου έπρεπε υποχρεωτικά νά ήταν Όρθόδοξος.


ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ  ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΊΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ

Ετσι λοιπόν, μέ διάταγμα τοϋ υπό κηδεμονία Όθωνα,διά του Βαυαροϋ Ύπουργοϋ Εσωτερικών της «Ελλάδος» Μάουερ, δίδεται ή άνατριχιαστική καί αντίχριστη εντολή των προτεσταντών νά κλείσουν 417 Μοναστήρια, νά
δημευθεϊ ή περιουσία τους καί οι Μοναχοί καί οί Μοναχές νά μετατεθούν στά ελάχιστα Μοναστήρια πού θά παρέμεναν ή νά κοσμοποιηθοϋν μέ τό ζόρι! Ήταν τό τρομερό 1833 μΧ!
Τότε άκριβώς κλείνουν καί τήν Ιερά Μονή τής Αγίας Μαρίνας Άνδρου! Τήν θαυματουργική εικόνα τής Αγίας τήν αγοράζει στήν άναγκαστική δημοπρασία ή ιστορική οικογένεια Εμπειρικού γιά νά τήν διασώσει! Ή οικογένεια αυτή τοποθετεί τήν εικόνα στόν Ιερό Ναό τής Χώρας Άνδρου, στήν Παναγιά, όπου παρέμεινε γιά 146 χρόνια!!! Τό Μοναστήρι μετατρέπεται σέ στάβλο καί τά κτίρια ισοπεδώνονται...

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΑΜΙΣΗ ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ

Πέρασε από τότε σχεδόν ένάμιση αιώνας... Ξαφνικά μιά μέρα τοϋ 1975, ό Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου,Άνδρου Δωρόθεος, περνώντας από τά ερείπια τοϋ Μοναστηριού ζητά με πόνο ψυχής από τό Διάκονό του Κυπριανό νά αναστηλώσει τή Μονή! Εκείνος άρνεϊται έχοντας άλλα σχέδια, άλλά δέχεται τήν επίσκεψη τής Αγίας Μαρίνας, πού τοϋ εμφανίζεται τήν ϊδια εκείνη νύχτα σέ όραμα καί τοϋ λέει: «Είμαι ή Μαρίνα καί οι δύο αδελφές μου, είναι ή Παρασκευή καί ή Αίκατερΐνα πού συγκατοικούν μέ έμένα στό Μοναστήρι. Τό διάταγμα τοϋΌθωνα μάς πέταξε έξω καί μένουμε λίγο πιό πάνω άπό τό Μοναστήρι καί θά έλθουμε πάλι εδώ νά κατοικήσουμε! Έμένα δέ, θά μέ
βλέπεις κάθε μέρα! Μαζί θά άγωνιστούμε νά άναστηλώσουμε τό Μοναστήρι. Νά δεχθείς λοιπόν, τήν έντολή τοϋ Δεσπότη σου. Τ’ άκουσες Κυπριανέ;»!
'Ο νϋν Καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κυπριανός Χειμώνας, υπάκουσε άμέσως τήν Αγία καί άπό τήν έπομένη μέ τό φτυάρι καί τό καρότσι, άγωνίστηκε επί πέντε χρόνια γιά νά ξεμπαξώσει καί νά άναστήσει τήν Ιερά Μονή Άγιας Μαρίνας Άνδρου, όπου από τό 1976 θησαυρίζεται καί ή θαυματουργή εικόνα τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας.
Στό ίδιο Μοναστήρι θησαυρίζεται καί άλλη θαυματουργή εικόνα τής Παναγίας, στήν οποία άνθοϋν θαυματουργικά ξερά κλαδιά άπό κρίνα, κατά τήν περίοδο τοΰ Δεκαπενταύγουστου! Τά κάτασπρα κρινάκια μπορεϊ νά τά μετρήσει καί νά τά άγγίξει καί ό πλέον δύσπιστος! Παρόμοιο θαϋμα συμβαίνει καί σέ εικόνα-τοιχογραφία τής Παναγίας στό Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, επίσης στήν Άνδρο!
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΒΙΟΣ-ΘΑΥΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
Πρώτη έκδοση:2009 Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης Ανδρού

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης