Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1361
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός κανών Αγίου Ιωάννη του Ρώσου Empty Παρακλητικός κανών Αγίου Ιωάννη του Ρώσου

Την / Το Κυρ Νοε 18, 2012 10:55 am
Φήμη μηνύματος : 100% (2 ψήφοι)
ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ

Ποίημα ΔΑΝΙΗΛ Μοναχού

Παρακλητικός κανών Αγίου Ιωάννη του Ρώσου Ioanni11

Μετά το ευλογητός,το Κύριε εισάκουσον....Θέος Κύριος....
ήχος δ΄προς το Τη Θεοτόκο εκτενώς.

Τώ Ιωάννη οι πιστοί νΰν προσδράμωμεν, οί έν δεινοΐς καί συμφοραις, και προσπέσωμεν, έν εύσεβεία κράζοντες, έκ βάθους ψυχής Όσιε, βοήθησον, έφ’ ήμίν σοΐς ικέταις, πρόφθασον και λύτρωσαι τής παρούσης άνάγκης μη παραβλέψης δέησιν οίκτράν τών προσφευγόντων τή σκέπη σου, "Αγιε.

Δόξα.Το αυτό.Και νύν.
Ου σιωπήσωμεν..... Είτα ο Ν΄Ψαλμός
Ο Κανών.
Ωδή α΄Ήχοςπλ. δ΄Υγράν διοδεύσας.
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.


Δειναίς πιεζόμενος συμφοραϊς, προς σέ έπιρρί- πτω, και τό σώμα και τήν ψυχήν δεόμενος σοΰ, όσιε Πάτερ, έκ λυπηρών και δεινών με λυτρώσασθαι.

Σαρκός με τοΰ κλύδωνος προσβολή, μάκαρ Ιωάννη, έκταράττει διηνεκώς, είρήνευσον Πάτερ, τή γαλήνη, ταΐς τοΰ Θεοΰ συμπαθέσι πρεσβείαις σου.
αιμόνων τα στίφη τά πονηρά, καταπολεμοΰσι, τον σον δοΰλον άνηλεώς· κατάλυσον τούτους τή δυνάμει, τή τοΰ Σταυρού φιλανθρώποις πρεσβείαις σου.

Παρθένε, ή πύλη ή τού Θεού, άνοιξών μοι πύλην, ευσπλαχνίας και έκ πυλών, τής θανατηφόρου αμαρτίας, τή μητρική παρρησία σου ρύσαί με.

Πονηρίας άνθρώπων οδυνηρών πάντοτε, άπειλάς πνεόντων δυσφήμως, σύ με διάσωσον, την αυτών θηριώδη μανίαν διασκεδάσας, ευσεβών το στήριγμα, Πάτερ πανένδοξε.

Εύτρεπίσας πανσόφως τό τής ψυχής οίκημα, καί διαφερόντως κοσμήσας θεομακάριστε, χάριν τοΰ Πνεύματος είσδεδεγμένος ώράθης, καί φωτός πληρέστατος, ώς στύλος πύρινος.

Θεοτόκιον.
Καθαράς παρθενίας άποπεσών, Πάναγνε, δλως έμολύνθην τώ πάθει, τής άσωτίας μου ή τετοκυία κριτήν, άμαρτανόντων άνθρώπων, πάσης κατακρίσεως, Παρθένε, σώσόν με.


Διάσωσον άπο κινδύνων τούς δούλους σου, Θεοφόρε, τούς έν πίστει είλικρινεϊ προς Σε καταφεύγοντας, ώς έτοιμον βοηθόν έν άνάγκαις.

Επίβλεψον έν εύμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, έπι τήν έμήν χαλεπήν τοΰ σώματος κάκωσιν, και ίασαι τής ψυχής μου τό άλγος.

Είτα μνημονεύει ο Ιερέυς υπέρ ων Παράκλησης γίνεται και Ψάλλομεντο Κύριε ελέησον.Ο Ιερεύς Ότι ελεήμων.
και ευθύς λέγομεν το επόμενον κάθισμα
Ήχος β΄Τα άνω ζητών.

Προστάτης θερμός και πύργος άπροσμάχητος, έδείχθης, σοφέ, τοΐς πίστει έκβοώσί σοι, και σεπτώς κραυγάζουν, Θεοφόρε Ιωάννη, πρόφθασον και έκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, άε'ι τή Τριάδι παριστάμενος.


Ωδή δ΄Εισακήκοα Κύριε.
Ιαμάτων χαρίσματα, τώ σεπτώ τεμένει σου οί προσφεύγοντες, άρυόμεθα ευφρόσυνα, και δοξάζομέν σε θαυματόβρυτε.

Καππαδόκων συστήματα, και τών Προκοπέων πλήθη τα ευλαβή, άντιλήπτορα γινώσκουσι, και προστάτην πάντες εύφημοΰσί σε.

Διαβάς άνδρικώτατα, νέφος τής σαρκός σου διά τής πράξεως, είσω γέγονας άοίδιμε, του φωτός τού θείου, ώς έπόθησας.

Θεοτόκιον.
Οϊκος γέγονας, άχραντε, τού Θεοΰ τών όλων ώς Αειπάρθενος οίκον οθεν με άνάδειξον, άρετών ένθεων, θεία χάριτι.


Ωδή ε΄Φώτισον ημάς.
Φρούρησον ήμάς ταΐς πρεσβείαις σου, μακάριε, καί τώ βραχίονί σου τώ κραταιώ, πικρούς δαίμονας κατάβαλε, ύπερθαύμαστε.

Δώρησαι ήμίν, την υγείαν δεομένοις σου, και τής ψυχής και τού σώματος αεί, και την μυροπνοον ρώσιν, πάτερ πανόλβιε.

Ιασαι λαον προσδραμόντα σοι, θαυμάσιε και λοιμικής νόσου και πυρετών, και άλγηδονων παντοίων όλως διάσωσον.

Χαίρει έπ'ι σοί, Θεοτόκε, κτίσις άπασα, τών Αγγέλων τα συστήματα, και τών ανθρώπων γλώσσαι πάσαι δοξάζουσι.


Ωδή στ΄Την δέησιν εκχεώ.
Θαυμάτων σε θησαυρόν έπίσταμαι, και πηγην τών άγαθών, Ιωάννη αρρωστιών, ίατρεύοντα πάθη, και ένεργείας δαιμόνων έλαύνοντα και δέομαι σωθήναι νύν, έκ φθοράς με κακών, χαριτώνυμε.

Προστάτην σε τών πτωχών κηρύττομεν, και φρουρόν Καππαδοκίας άπάσης, τών πειρασμών διαλύοντα οχλον, και δυσσεβών έπηρείας διώκοντα και πάντας νύν τούς εύσεβεΐς, τών δεινών λυτρωθήναι δεόμεθα.

Λιμένα σε έν κινδύνοις εχομεν, και έν θλίψεσι προστάτην, παμμάκαρ, και παντελή συμφορών σωτηρίαν, και ποταμόν δωρεών άνεξάντλητον, και βρύσιν ευεργεσιών, και πηγήν ιαμάτων άένναον.

Αγκάλαις σου και μαστοΐς, ώ Δέσποινα, τώ Υίώ σου μεσιτεύουσι δεΐξον, σοΐς τέκνοις τά έκείνου Παρθένε, σταυρόν και λόγχην και σπόγγον και κάλαμον, ούτως δι’ ιλέωσον αυτόν, έφ’ ήμϊν τοΐς πολλά άμαρτήσασι.


Διάσωσον άπό κινδύνων τούς δούλους, άθλοφόρε, τούς έν πίστει είλικρινεΐ προς σε καταφεύγοντας, ώς έτοιμον βοηθόν έν άνάγκαις.

Άχραντε, ή διά λόγου τον Λόγον άνερμηνεύτως, επ’ εσχάτων τών ήμερων τεκούσα δυσώπησον, ώς έχουσα μητρικήν παρρησίαν.


Κοντάκιον.Ήχος β΄.
Προστασία τών χριστιανών άκαταίσχυντε, μεσιτεία πρός τον Ποιητήν άμετάθετε, μή παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, άλλα πρόφθασον ώς άγαθή, εις τήν βοήθειαν ήμών, τών πιστώς κραυγαζόντων σοι- Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεΰσον εις ικεσίαν, ή προστατεύουσα άεί, Θεοτόκε τών τιμώντων σε.

Και ευθύς το προκείμενο
Τίμιος έναντίον Κυρίου ό θάνατος τού οσίου αυτού.

Ευαγγέλιον Εκ του κατά Λουκάν (Κεφ.6,17-23)

Τώ καιρώ έκείνω εστη ό Ιησούς έπί τόπου πεδινού και οχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ τού λαού άπο πάσης τής Ίουδαίας και Ιερουσαλήμ και τής παραλίου Τύρου και Σιδώνος· οΐ ήλθον άκούσαι αυτού και ίαθήναι άπο τών νόσων αυτών, και οί όχλούμενοι υπό πνευμάτων άκαθάρτων, και έθεραπεύοντο. Και πάς ό οχλος έζήτει άπτεσθαι αυτού, ότι δύναμις παρ’ αύτού έξήρχετο και ίάτο πάντας. Και αυτός έπάρας τούς οφθαλμούς αύτού εις τούς μαθητάς αύτού ελεγε Μακάριοι οί πτωχο'ι ότι ύμετέρα έστ'ιν ή βασιλεία τού Θεού. Μακάριοι οί πεινώντες νύν ότι χορτασθήσεσθε. Μακάριοι οί κλαίοντες νύν ότι γελάσετε. Μακάριοί έστε όταν μισήσωσιν ύμάς οί άνθρωποι, καί όταν άφορίσωσιν ύμάς καί όνειδίσωσι καί έκβάλωσι τό ονομα ύμών ώς πονηρόν ένεκα τού υιού τού άνθρώπου. Χαίρετε έν έκείνη τή ήμερα καί σκιρτήσατε ιδού γάρ ό μισθός ύμών πολύς έν τώ ούρανώ.

Δόξα.Ταις του Οσίου......
Και νύν.Ταις της Θεοτόκου.....
Ελεήμον,ελέησον με ο Θεός.....


Ήχος β΄Όλην αποθέμενοι.

Μή άποστερήσης με, τής σής θερμής προστασίας, Ιωάννη όσιε, άλλα θραύσον δέομαι τή ισχύι σου, θράση τά άνίσχυρα, και τά τοξεύματα, τών δαιμόνων τά άνέλπιστα νόσων άπάλλαξον, και πειρατηρίων και θλίψεων, και πάντας έλευθέρωσον, τών σατανικών έπιθέσεων ϊνα σε γεραίρω, και πόθω άνυμνώ καί προσκυνώ, και μεγαλύνω σου, "Αγιε, έργα τά θεάρεστα.

Ο Ιερεύς.Σώσον ο Θεός τον λαό σου.......
Κύριε ελέησον ιβ΄Ελέει και οικτιρμοίς.......
Ωδή ζ΄Οι εκ της Ιουδαίας.


Τήν ψυχήν θυμηδίας, και χαράς άπάσης άνάδειξόν έμπλεω, θεόφρον Ιωάννη, τών σέ θερμώς ύμνούντων, και βοάν άε'ι δίδαξον ό τών Πατέρων ήμών Θεός ευλογητός εΐ.

Λαμπρυνθεις τώ σώ πάθει, σκοτισθέντα με άμαρτήμασι λάμπρυνον, τον πόθω προσιόντα, τώ σώ σεπτώ λειψάνω, και κραυγάζειν άξίωσον ό τών Πατέρων ήμώιν Θεός ευλογητός εΐ.

Πειρασμών και κινδύνων, και ανάγκης και θλίψεως έλευθέρωσον, και βλάβης τών δαιμόνων, τούς σή σεπτή θαρρούντας, και έν πίστει κραυγάζοντας τών Πατέρων ήμών Θεός εύλογητός εΐ.

Θεοτόκιον
Τών άνθρώπων ό πλάστης, έν γαστρί σου σκηνώσας, θεοχαρίτωτε, απάντων προστασίαν, τών ζάλαις κλονουμένων, και βοωντων άξίωσον ό τών Πατέρων ήμών Θεός εύλογητός εΐ.


Ωδή η΄Τον βασιλέα των ουρανών.
Τοίς ποντουμένοις βιωτικαΐς τρικυμιαις, χεΐρα δίδου, παμμάκαρ, ύμνούσι, και ύπερυψούσι Χρίστον εις τούς αιώνας.

Τώ σών λειψάνων τών εύαγών άπτομένους, εύωδίας πλήρωσον θείας, Κύριον ύμνούντες πιστώς εις τούς αιώνας.

Τούς δεομένους έκτενώς, Θεοφόρε, και τήν χάριν αιτούντας προσδέχου, και δοξολογούντας Θεον εις τούς αιώνας.

Θεοτόκιον.
Τών μολυσμάτων μου τήν καρδίαν, Παρθένε, μετανοίας καθάρισον νίπτροις, ίνα σε δοξάζω εις πάντας τούς αιώνας.

Αστέρα, Ιωάννη, σέ σημειοφόρον όμολογούμεν ήμΐν φώς αύγάζοντα, οι εύσεβεΐς όρθοδόξως Χριστώ λατρεύοντες.

Εν σάλω θεοφόρε, τοίς κυματουμένοις, πολλών κακών σοΐς ίκέταις βοήθησον, διασκεδάζων τά βέλη τού πολεμήτορος.

Τήν δέησίν μου δέξαι, τού ταπεινωθέντος και χαλεπών, θεοφόρε, κακώσεων, και άμαρτίαις με λύτρωσαι.

Θεοτόκιον.
Ελπίδα σωτηρίας, τών έκπεπτωκότων αί γενεαί, Θεοτόκε, γινώσκουσαι, διά παντός όμοφρόνως σε μακαρίζουσιν.

Είτα ασπαζομένων των προσκυνητων το του Οσίου λείψανον,ψάλλομεν τα παρόντα προς το.
Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί.

Το Άξιον Εστί και τα παρόντα μεγαλυνάρια.

Τούς συναθροισθέντας το σώ ναό, άοράτων πάντας, όρατών τε έπιβουλής, ημάς τυραννούντων δεόμεθα ρυσθήναι, υπό τήν σήν αιγίδα θερμώς προσφεύγοντας.

Τά πεπυρωμένα βέλη εχθρού, βροτοκτόνου, πάτερ, άπομάκρυνον άφ’ ήμών, ταΐς πρός τήν Τριάδα, θερμαΐς σου ίκεσίαις, όπως ρυσθέντες τούτων, σέ μεγαλύνωμεν.

Τόν άστέρα πάντες τον φαεινόν, τον έκ Προκοπίου, άπαστράψαντα νοητώς, οσίων τό κλέος, και Καππαδόκων δόξαν, τον θειον Ίωάνην ύμνοις τιμήσωμεν.

Αίτησαι ειρήνην παρά θεού, πνευμάτων γαλήνην, μέχρι τέλους ύπομονήν ψυχών σωτηρίαν, ήμίν τοίς σοΐς ίκέταις, τοΐς εύφημούσι πόθω τά σά θαυμάσια.

Πάσαι τών Αγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυ ριου, Αποστόλων ή δωδεκάς, οί "Αγιοι πάντες μετά τής Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις τό σωθήναι ήμάς.

Είτα το Τρισάγιον
Απολυτίκιον Οσίου.


Εκ γης ό καλέσας σε, πρός ούρανίους Μονάς, τηρεί και μετά θάνατον άδιαλώβητον τό σκήνος Σου 'Όσιε. Σύ γάρ έν τή Άσία ώς αιχμάλωτος ήχθης, ένθα και ώκειώθης τώ Χριστώ Ιωάννη. Αύτον ούν ικέτευε, σωθήναι τάς ψυχάς ήμών.

Είτα τα τροπάρια ταύτα.
Ήχος β΄Ότε εκ του ξύλου σε νεκρόν.

Δευτε προσκυνησωμεν, πιστοί, και μετ ευλαβείας και πόθου κατασπαζόμενοι, λείψανον περίσεπτον και πανυπέρτιμον, Ίωάννου θεόφρονος, άγνίσωμεν χείλη, ομματα και μέτωπα, και ίκετεύσωμεν, οπως και ήμάς άξιώση, τέλους σωτηρίου και θείου, ταΐς αύτοΰ προς Κύριον δεήσεσιν.

Άνω τών Αγγέλων τοίς χοροίς, καί τών άθλοφόρων τοις δήμοις, ή σή άγια ψυχή, τέρπεται μακάριε, και συναγάλλεταΐ και οσίων τοίς πλήθεσι, χοροίς προφητών τε, καί ιεραρχών ομού τοίς θείοις τάγμασι κάτω δέ το πάνσεπτον σώμα, ύμνοις καί ώδαΐς έπαξίως, ύφ’ ήμών τιμώμενον δοξάζεται

Και το Θεοτόκιον.
Την πάσαν ελπίδα μου.....


Παρακλητικός κανών Αγίου Ιωάννη του Ρώσου Rossos10

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης