Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1282
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός κανών εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη Empty Παρακλητικός κανών εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη

Την / Το Κυρ Νοε 25, 2012 3:30 am
Φήμη μηνύματος : 100% (2 ψήφοι)
ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΣΟΦΟΝ ΝΥΜΦΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ
Παρακλητικός κανών εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη Aikate10

Ευλογητός..., Κύριε εΐσάκουσον.... καί Θεός Κύριος...  
Είτα τό Τροπάριον.

Ηχος δ'. Ό ύψωθείς έν τω Σταυρώ.


Τη πολυσόφω και κλυτή Άθληφόρω, Αικατερίνη τη τοΰ Κτίσαντος νύμφη, προσέλθωμεν οί πάσχοντες βοωντες έκ ψυχής. Μάρτυς αξιάγαστε, έξελοΰ τους σους δούλους, τής παρούσης θλίψεως, και μελλούσης ανάγκης· συ γάρ μεγίστην εχεις προς Χρίστον, και παρρησίαν, σεμνή και οίκείωσιν.

Δόξα Και νυν. Θεοτοκίον. Οΰ σιωπήσωμέν ποτέ....
Ό Ν' Ψαλμός καί ό Κανών, οΰ ή άκροσπχίς:
«Αικατερίνης σωθείημεν πρεσβείαις. Αμήν».

’Οδή α'. "Ηχος πλ. δ. Υγράν διοδεύσας.


Άκήρατε νύμφη τού Ίησοϋ, προσχες ουρανόθεν, και ένώτισαι τάς φωνάς, των πίστει θερμή σοι προσιόντων, Αίκατερίνα καί δος τά αιτήματα.

'Ιλέω σου όμματι εύμενώς. ϊδε καλλιμάρτυς, Γης ψυχής μου την συντριβήν, καί όρεξον χείρα βοήθειας, Αίκατερίνα τω σοί άτενίζοντι.

Κενώσας όργίλως ό δυσμενής, τή ψυχή μου Κόρη, την πικρίαν των ήδονών, νεκρόν με κατέστησεν άθλίως, άλλ’ ένιστάσα συ Μάρτυς με ζώωσον.

Θεοτοκίον.

Αγνείας ταμείον θεοειδές, και δικαιοσύνης, πρυτανείον φωτολαμπές, 'Αγνή θεοχώρητε Παρθένε, άγίασόν μου καί σώμα καί έννοιαν.

Όδή γ'. Σΰ εί τό στερέωμα.

Τείχος όχυρώτατον, Αίκατερίνα πανθαύμαστε, γι νού ήμίν, τοίς προσδεχομένοις, την θερμήν σου άντίληψιν.

Έξαρον την θλϊψίν μου, καί την πικρίαν των πόνον μου, εις αληθή, χαρμονην μετάθες, καί γλυκείαν άνάψυξιν.

Ρώσιν πολυπόθητον, τοίς άσθενέσι χορήγησον, νόμφη Χριστού, καί τοίς τεθλιμμένοις, την τερπνην άγαλλίασιν.

Θεοτοκίον.

’Ίασιν καί λΰτρωσιν, ευλογημένη Πανάμωμε, δίδου ήμίν, τοίς ύμνολογοΰσι. τής σής δόξης τό μέγεθος.

Διάσωσον Παρθενομάρτυς τοΰ ψόγου Αίκατερίνα, έκ ποικίλων άρρωστημάτων καί θλίψεων, τους έξαιτοϋντας την θείαν σου προστασίαν.

Έπίβλεψον έν εύμενεία...
Αϊτησις καί το Κάθισμα.
Ήχος β'. Τώ άνω ζητών.


Παρθένε σοφή και Άθληφόρε ενδοξε, και νύμφη Χρίστου, Αίκατερίνα πάνσεμνε, κακών την άπολύτρωσιν, καί παντοίων πταισμάτων την αφεσιν, τόν σόν νυμφίον δυσώπει παρασχείν, τοίς πόθο γεραίρουσι τους άθλους σου.

Ώδή δ'. ΕΙσακήκοοα Κύριε.

Νοσημάτων άπάλλαξον, και οδυνηρών συντριμμάτων άνόρθωσον, τούς προστρέχοντας τη σκέπη σου, ώ Αίκατερίνα πολυδόξαστε.

Ή πρεσβεία σου γένοιτο, δρόσος θυμηδίας καί παρακλήσεως, τοϊς παλαίουσιν έν θλίψεσι, καί έταζομένοις δεινοίς μάστιξι.

Σεσωσμένους προσάγαγε, τω τερπνω νυμφίω σου Καλλιπάρθενε, τούς εκ χώρας παραβάσεων, τεταπεινωμένους έπανηκοντας.

Στεναγμοίς τε και δάκρυσιν, έπικαμπτομένη τοίς τών προσφύγων σου, τάς όδύνας τούτων κούφισαν, ώ Αίκατερίνα τή ση χάριτι.

Θεοτοκίον.

Ώραιώθης κυήσασα, τον ώραΐον κάλλει Χρίστον Πανάμωμε, ου κάμοϋ ταΐς ώραιότησι, θέλξον πανολβίως την διάνοιαν.

Ωδή ε'. Φώτισον ήμάς.

Θραΰσον την ίσχύν τοϋ δολίου πολεμήτορος, τοΰ επιτιθεμένου καθ’ ήμών, μανικώς Αίκατερίνα καλλιπάρθενε.

Έκχεον ήμϊν, πρεσβειών σου την χρηστότητα, και ύγίασον ημάς όλοτελώς, τούς κατ’ άμφω άσθενοϋντας σεμνοπάρθενε.

’Ίδοιμι σεμνή, έν καιρό τών περιστάσεων, την θέρμην σου και ταχεΐαν άρωγήν, μεταβάλλουσαν τών πόνων την τραχύτητα.

Θεοτοκίον.

Ή τον άγαθόν, σωματώσασα δι’ έ'λεος, την άθλίαν μου οϊκτείρησον ψυχήν, και άγάθυνον αυτήν θεοχαρίτωτε.

Ωδή ς'. ’Ιλάσθηττί μοι Σωτήρ.

Μαρτύρων περιφανές, ώς αληθώς σεμνολόγημα, Αίκατερίνα σοφή, ήμας καθοδήγησον, πρός τρίβον σωτήριον, θείων μαρτυρίων, τοϋ λαμπρώς σε μεγαλύναντος.

Έκ πλήθους άμαρτιών, εις πλήθος θλίψεων εφθασα και καταιγίδες κακών, νΰν περιδονοΰσί με, άλλα συ προφθάσασα, ώ Μεγαλομάρτυς, τής ορμής με τούτων λύτρωσαι.

Νεκρώσασα αληθώς, ταίς ζωηφόροις πρεσβείαις σου, σαρκός μου τάς έκτροπάς, την ψυχήν μου ζωωσον, καί τούτην καρδίωσον, πρός ζωής άρίστης, αναβάσεις μεγαλώνυμε.

Θεοτοκίον.

Ποικίλοις περισπασμοίς, και πειρασμοίς περιπέπτωκα, τοϋ ψεύδους τάς άπαρχάς, ό τάλας δρεπόμενος, άλλ’ ω Αειπάρθενε, συ έπάκουσόν μου και είρήνευσον τον βίον μου.

Διάσωσον Παρθενομάρτυς τοϋ ψόγου Αίκατερίνα, έκ ποικίλων άρρωστημάτων και θλίψεων, τους έκζητοΰντας την θείαν σου προστασίαν.

"Αχραντε η διά λόγου...

ΑΙτησις καί το Κσντάκιον.
"Ηχος β'. Ευσπλαχνίας ύπάρχουσα.


Εύσπλαγχνία χρωμένη ώ σεμνή, εύμενώς τάς ικεσίας ήμών ένωτίζου όρεξον ήμίν την σήν άντίληψιν, βλύσον τών χαρίτων σου τά ρεύματα, τοίς σοι καταφεύγουσιν, έκ πόθου έκάστοτε, Αίκατερίνα Μαρτύρων άγαλλίαμα.

Καί εύθΰς τό Προχείμενον.
Υπομένων ύπέμεινα τον Κύριον, καί προσέσχε μοι, και είσήκουσε τής δεήσεώς μου.
Στίχος. Καί έστησεν έπΐ πέτραν τούς πόδας μου, καί κατεύθυνε τ6 διαβηματά μου.
Ευαγγέλιον. Έκ τοΰ κατά Μάρκον (Κεφ. ε' 24—34).

Τω καιρω έκείνω ήκολούθει τω Ίησοΰ όχλος πολύς, καί συνέθλιβον αύτον. Καί γυνη τις, οΰσα έν ρύσει αίματος έτη δώδεκα, καί πολλά παθοϋσα υπό πολλών ιατρών, καί δαπανήσασα τά παρ’ έαυτής πάντα, καί μηδέν ώφεληθεΐσα, άλλα μάλλον εις τό χείρον έλθοϋσα, άκούσασα περί τοϋ Ίησοΰ, έλθοΰσα έν τω όχλω όπισθεν, ήψατο τοϋ ίματίου αύτοϋ· έλεγε γάρ. "Οτι, καν τών ίματίων αύτοϋ αψωμαι, σωθήσομαι. Καί ευθέως έξηράνθη ή πηγή τοϋ αίματος αύτής, καί εγνω τω σώματι ότι ϊαται άπό τής μάστιγος. Καί ευθέως ό Ίησοϋς έπιγνους έν έαυτω την έξ αύτοϋ δύναμιν έξελθοϋσαν, έπιστραφείς έν τω όχλω, ελεγε’ Τίς μου ήψατο τών ίματίων ; Καί έλεγαν αύτω οί Μαθηταί αύτοϋ· Βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε, καί λέγεις· Τίς μου ήψατο ; Καί περιεβλέπετο ίδεΐν τήν τοϋτο ποιήσασαν. Ή δέ γυνή, φοβηθεϊσα καί τρέμουσα, εΐδυϊα δ γέγονεν έπ’ αυτή, ήλθε, καί προσέπεσεν αύτω, καί είπεν αύτω πάσαν τήν άλήθειαν. Ό δέ είπεν αυτή Θύγατερ, ή πίστις σου σέσωκέ σε· ύπαγε εις ειρήνην, καί ϊσθι υγιής άπό τής μάστιγός σου.

Δόζα ΠατρΙ...
Ταϊς τής Άθληφόρου . ..
Καί νυν...
Ταϊς της Θεοτόκου. ..
Στίχος. ’Ελέησόν με ό θεός...
Προσόμοιον.Ηχος πλ. β'. "Ολην άποθέμενοι.


Μάρτυς καλλιπάρθενε, Αίκατερίνα Θεόφρον,άνθος καθαρότητος καί σοφίας οργανον, παναρμόνιον, τών δεινών ρΰσαί με, καί σκολιωτάτον, σοφισμάτων τοΰ άλάστορος, καί έν σεμνότητι, καί δικαιοσύνη πορεύεσθαι, αξίωσαν με δέομαι, έν τω βίω τουτω τώ ρέοντι, ως άν θεαρέστως, βιώσας τών άγήρων αγαθών, μέτοχος γένωμαι ενδοξε, τη θερμή δεήσει σου.

Το Σώσον ό Θεός τόν λαόν σου κ.λ.π.

Ώδή ζ'. Παίδες Εβραίων.


Ρείθροις πηγών έκ σωτηρίου, καταπράϋνον παθών μου τάς καμίνους, καί πρός ΰδωρ τερπνόν, ζωής καί άπαθείας, Αίκατερίνα πάνσοφε, ΐθυνόν με ταϊς εύχαίς σου.

’Έχουσα Μάρτυς παρρησίαν, τω νυμφίω σου Χριστω τώ Ζωοδότη, μή έλλίπης άεί, θερμώς καθικέτευειν, Αίκατερίνα πάνσοφε, υπέρ τών σοι προσιόντων.

Σΰναψον Μάρτυς τή άγάπη. καί άπλότητι καί τή φιλαδελφία, τούς την σήν εύλαβώς, αίτοΰντας μεσιτείαν, καί τών σκανδάλων κόπασον, άπασαν οχλαγωγίαν.

Βλέμματι Μάρτυς φιλευσπλάγχνω, κατοικτείρηοον ήμάς χειμαζομένους, καί ειρήνην στερράν, καί ψυχικήν γαλήνην, Αίκατερίνα βράβευσαν, τοίς πιστώς σε εύφημοΰσι.

Θεοτοκίον.

Έλαιον θείων οίκτιρμών σου, καί χρηστότητος  τον γλυκερόν χειμάρρουν, τοίς έν πόνοις πολλοΐς, δεινώς όδυνωμένοις, έπόμβρησον Πανάμωμε, ως κρουνός τής εύσπλαγχνίας.

Ωδή η'. Τόν Βασιλέα.

Ίσχύν και ρώμην, κατά παθών ολέθριων, τή πρεσβεία σου Αίκατερίνα δίδου, τοίς ύπερυψοϋσι, τόν σε ένισχυκότα.

"Ανωθεν σκέπεις, τους ατενίζοντας Μάρτυς, πρός τήν ενθερμον και κραταιάν σου σκεπήν, τούτοις λυτρουμένη, πολυειδών κινδύνων.

"Ιλεων Μάρτυς, καί εύμενή τοίς σοΐς δούλοις, τόν νυμφίον σου θές ώ Άθληφόρε, ώς πολλά πρός τοϋτον, ίσχύουσα θεόφρον.

Θεοτοκίον.

Σωτηριώδη καταφυγήν εύ είδώς σε, τήν ελπίδα μου τής σωτηρίας Κόρη, τή σή δυναστεία, άνέθηκα εις τέλος.

Ωδή θ'. Κυρίως Θεοτόκον.

Αγγέλων συμπολίτις, Αίκατερίνα ουσα, μή διαλίπης ήμάς έποπτεύουσα, τούς άκλινεί διανοίςι σοι προσανέχοντας.

Μαστίγων ψυχοφθόρων, καί πάσης έπηρείας, άμεταπτώτους ήμάς διαφύλαττε, Αίκατερίνα Θεόφρον αξιοθαύμαστε.

Ήλιου τοϋ άδύτου, τήν αΐγλην δεχόμενη, Αίκατερίνα Παρθένων ώράϊσμα, τη τής ψυχής μου σκοτόμαιναν άποδίωξον.

Θεοτοκίον.

Ναόν με φωτοφόρον, τής θείας έπιπνοίας, δι’ ενάρετου ζωής Κόρη εργασαι, τόν αληθή Θεοτόκον όμολογοΰντά σε.

Τό «"Αξιόν έστιν καί τά παρόντα Μεγαλυνάρια.

Χαΐρε τής σοφίας μύστις λαμπρά, καί τής εύσεβείας δημηγόρος περιφανής· χαίροις παρθενίας, ή εΰπνους μυροθήκη, Αίκατερίνα Μάρτυς, αξιοθαύμαστε.

Σώματος έμπρέπουσα καλλονή, καλή καί ώραία, άνεδείχθης καί τήν ψυχήν, τω 'Ωραίω κάλλει, υπέρ υίους ανθρώπων, καί Τούτω ένυμφεύθης άφθόρως ενδοξε.

Χαίροις καλλιπάρθενε ευκλεής, χαίροις τών Παρθένων, καί Μαρτύρων ή κορωνίς χαίροις τοϋ Σωτήρος, ή πανολβία νύμφη, σεμνή Αίκατερίνα ήμών βοήθεια.

Τής Αλεξάνδρειάς ώφθης βλαστός, καί Σιναίου ’Όρους, άντιλήπτωρ καί άρωγή, καί πάσης Εκκλησίας, λαμπάς τηλαυγεστάτη, Αίκατερίνα άνθος αγνείας εϋοσμον.

Πρόσωπον πρός πρόσωπον τόν Χριστόν, άγλαώς όρώσα, τόν νυμφίον σου τόν σεπτόν, αύτόν έκδυσώπει, σοφή, Αίκατερίνα, ήμίν παρασχεθήναι, πταισμάτων άφεσιν.

Σκέπη καί άντίληψις και φρουρός, εσο Άθληφόρε, τοίς τιμώσί σε εΰλαβώς, νόσων καί κινδύνων, και πάσης άλλης βλάβης, ήμάς έκρυομένη, ταϊς ίκεσίαις σου.

Πάοαι τών Αγγέλων...

Τό Τρισάγιον καί τό Τροπάριον.
"Ηχος πλ. α'. Τόν Χυνάναρχον Λόγον.


Τήν Πανεύφημον νύμφην Χριστού ύμνήσωμεν, Αίκατερίναν τήν θείαν και πολιούχον Σινά, τήν βοήθειαν ήμών και άντίληψιν, ότι έφίμωσε λαμπρώς, τούς κομψούς τών άσεβών τού Πνεύματος τή δυνάμει· και νϋν ως μάρτυς Κυρίου στεφθεΐσα, αίτείται πάσι τό μέγα ελεος.

Ό Ίερεΰς μνημονεύει καί ποιεί τήν ’Απόλυσιν.
ΕΙτα Προσόμοιον. "Ηχος β'. "Οτε έκ τοϋ ξύλου.


Μάρτυς καλλιπάρθενε Χριστού, νύμφη ευκλεής τοΰ Σωτήρος, Αίκατερίνα σοφή, σώζε τούς ίκέτας σου, έκ πάσης θλίψεως, καί δεινών περιστάσεων, και νόσων καί πόνων, καί πάσης φαυλότητος τού κοσμοκράτορος· σού γάρ ή πρεσβεία μεγίστην, κέκτηται ίσχύν Άθληφόρε μη ούν ύπερίδης τούς τιμώντάς σε.

Δέδποινα πρόσδεξε.....
Την πάσα ελπίδα μου.....


Διευχών...

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης