Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1282
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός κανών του Αγίου Στυλιανού Empty Παρακλητικός κανών του Αγίου Στυλιανού

Την / Το Κυρ Δεκ 02, 2012 8:59 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΘΕΟΦΟΡΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ ΤΟΝ ΕΚ ΠΑΦΛΑΓΟΝΙΑΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ

Εύλογητός....
Κύριε εϊσάκουσον...
καί Θεός Κύριος... Είτα Τροπάριον.

"Ηχος δ'. Ό ύψωθείς έν τω Σταυρω.


Ώς αυτουργός των θεοδότων θαυμάτων, και αρωγός των νεογνών καί νηπίων, Στυλιανέ Πάτερ ημών, θεραπον τοΰ Χριστού, εύτεκνουσας ποίησον, τάς άτεκνους μητέρας, καί άεί περίθαλπε, τα άρτίτοκα βρέφη, σύ γάρ πλουσίαν χάριν έκ Θεοΰ, πρός τούτο έ'σχες άσκήσας ώς άγγελος.

Λόξα Καί νΰν. Θεοτοκίον.
Ού σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε.
Ό Ν' Ψαλμός καί ό Κανών.

Όδη α' "Ηχος πλ. δ'. 'Υγράν διοδεύσας.


Στειρώσεως πέδας Στυλιανέ, τών προσπελαζόντων, τή θερμή σου επισκοπή, διάλυσον Πάτερ ταίς εύχαίς σου, και των πταισμάτων έξαίτει την άφεσιν.

'Ύφάπλωσον Πάτερ ώς συμπαθής, τής σής προμήθειας τάς ακτίνας τάς τηλαυγείς, καί θάλψον καί σκέπτσον άΰλως, τα τιθηνούμενα νήπια 'Όσιε·

’Εκτόπων μολύνσεων καί παθών, δυσπραγίας πάσης καί παντοίων ασθενειών, άτρωτους τους παΐδας ήμών τήρει, Στυλιανέ, ώσπερ άγαν φιλόστοργος.

Θεοτοκίον.

Ισχύς μου καί ύμνησις καί ζωή, χαρά καί φαιδρότης, οδηγία καί άρωγή, συ εΐ θεοχώρητε Παρθένε, διό άεί με περίεπε “Αχραντε.

Όδη γ'. Σύ εΐ τό στερέωμα.

Συ εΐ βοήθεια, Στυλιανέ καί περίθαλψις, καί ιατρός, τών νεογεννήτων. 'Όθεν ταϋτα διάσωζε.

Τίς σου τά θαυμάσια, έξαριθμήσεται "Οσιε; Συ γάρ ημάς, νόσων καί κινδύνων, έκλυτροϋσαι έκάστοτε.

Υδάτι κατάρδευσον, τής νοητής ευλογίας σου, τά νεογνά, τών παρακαλούντων, θεοφόρε την χάριν σου.

Θεοτοκίον.

Λάμψον μοι, πανάμωμε, φώς μετανοίας γλυκύτατον, τω έν νυκτί, παθών άκαθάρτων, πανωδύνως προσκόπτοντι.

Διάσωσον Στυλιανέ θεοφόρε, τούς σους οίκέτας, από πάσης έπιφοράς και κακώσεως, καί τά άρτίτοκα βρέφη αεί εύλόγει.

Έπίβλεψον έν εύμενεΐα...

Αϊτησις καί τό Κάθιομα.
"Ηχος β'. Πρεσβεία βερμή.


Πολλών δωρεών, δοτήρ άφθονοπάροχος, τη ροπή Στυλιανέ δεικνυμενος, τροφευς νηπίων άριστος καί λαμπρός κηδεμών πεφανέρωσαι, τρέφων καί αΰξων αύτά μυστικώς, άφθονου χρηστότητος τω γάλακτι.

Όδή δ'. ΕΙσακηκοα Κύριε.

'Ιλαρω σου έν όμματι, τοΐς παισίν άΰλως επιφαινόμενος, χαρμονής καί ίλαρότητος, της έπουρανίου ταΰτα πλήρωσον.

Άσθενούντας θεράπευσον, καί κακουχουμένους κούφισον Όσιε, καί παθών ξήρανον βόρβορον, ώς θαυμάτων κρήνη άνεξάντλητος.

Νεογνών καί νηπίων σε, μέγαν άρωγόν ή χάρις άνέδειξεν, όθεν ταΰτα διαφυλαττε, ώ Στυλιανέ θεομακάριστε.

Θεοτοκίον.

Έκ νηδύος σου Ηλιος, τής δικαιοσύνης Κόρη άνέτειλεν, ου ταϊς αϊγλαις κάμέ φωτισον, ταΐς αΰτοΰ άκτΐσιν όδηγοΰσά με.

Όδή ε'. Φώτιοον Ημάς.

Βρέφη απαλά, καί άρτίτοκα βλαστήματα, άοράτως έπιστάς Στυλιανέ, άπο πάσης έπηρείας περισκέπασον.

Ρώσιν ψυχικήν, καί σωμάτων δός την ΐασιν, ενεργείς τής ένθεου δωρεάς, τοίς προστρέχουσι τή σκέπη σου Πατήρ ημών.

Εΰροιμι φρουρόν, καί θερμόν σε άντιλήπτορα, έν ποικίλαις δυσχερείαις άληθώς, τών δεινών Στυλιανέ μου έξαιροΰμενον.

Θεοτοκίον.

Φώτισον ημάς, τή τής Σής μεγαλειότητος, φωταυγείς καί άΰλω αστραπή, Μαριάμ ευλογημένη κοσμοπόθητε.

Όδή ς'. Τήν δέησιν έκχεω.

Ώς ήλιος, νοερώς άστράπτουσα, ή αγία σου Είκών καθοράται, καί μυστικαϊς θεοφόρε άκτΐσι, τά νεογέννητα θάλπει έκάστοτε, καί θαυμαστώς ζωογονεί, τών άνηβων τον ευχαριν όμιλον.

Νεότητος, παιδοτρίβην ενθεον, καί τοΰ γήρως άληθή βακτηρίαν, Στυλιανέ, έγνωκότες σε Πάτερ, σιντετριμμένη ψυχή έκβοώμέν σοι· μη διαλίπης έφορων, καί διέπων ήμάς πρός τά κρείττονα.

Φαιδρότατα, θαλερά καί εύρωστα, καί χαρίεντα τή σή προμηθείς, τά νεογέννητα εργασαι βρέφη, πάν σκυθρωπόν καί νοσώδες καί άχαρι, άποδιώκων εξ αύτών, συμπαθέστατε Πάτερ δεόμεθα.

Θεοτοκίον.

Υψώσασα, εκ κακίας λάκκον με, Υψηλότατε,τοΰ Κτίσαντος θρόνε, Ευλογημένη 'Αγνη Θεοτόκε πρός νοητάς αναβάσεις καί χάριτας, ανέλκυσαν μου την ψυχήν, καί δεινών με προλήψεων κάθαρον.

Διάσωσον Στυλιανέ Θεοφόρε τούς σούς οίκετας άπό πάσης έπιφοράς καί κακώσεως. καί τά άρτιτοκα βρέφη άεί εύλόγει.

Αχραντε ή διά λόγου...

Αϊτησις καί τό Κοντάκιον.
"Ηχος β . Τοΐς των αΙμάτων σου.


Τών ιαμάτων κρουνός άνεξάντλητος, καί τών νηπίων προστάτης θερμότατος, Στυλιανέ υπάρχων μακάριε, έκ πολυτρόπων κινδύνων άπάλλαξον, τους πόθω καλούντας την κλήσίν σου.

Καί εύθύς τό ΠροκεΙμενον.
Τίμιος εναντίον Κυρίου, ό θάνατος τού Όσίου αύτού.
Στίχος. Τί άνταποδώσωμεν τω Κυρίω περί πάντων ών άντοπέδωκεν Ημϊν.

Εύαγγέλιον. Έκ τοΰ κατά Λουκάν (Κεφ. ς' 17 — 231)


Τω καιρώ έκείνω εστη ό Ιησούς έπί τόπου πεδινού, καί όχλος μαθητών αύτού, καί πλήθος πολύ τού λαού άπό πάσης τής Ίουδαίας καί Ιερουσαλήμ καί τής παραλίου Τύρου καί Σιδώνος, οΐ ήλθον άκούσαι αύτού καί ίαθήναι άπό τών νόσων αυτών, καί οί όχλούμενοι υπό πνευμάτων άκαθάρτων, καί έθεραπεύοντο· καί πας ό όχλος έζήτει απτεσθαι αύτού ότι δύναμις παρ’ αυτού έξήρχετο και ίάτο πάντας. Και αυτός έπάρας τούς οφθαλμούς αύτού εις τούς μαθητάς αυτού, έλεγε· Μακάριοι οί πτωχοί, ότι ύμετέρα έστίν ή βασιλεία τού Θεού· μακάριοι οί πεινώντες νΰν, ότι χορτασθήσεσθε· μακάριοι οί κλαίοντες νΰν, ότι γελάσετε· μακάριοί έστε, όταν μισήσωσιν υμάς οί άνθρωποι, καί όταν άφορίσωσιν υμάς καί όνειδίσωσι καί έκβάλωσι τό όνομα υμών ως πονηρόν ενεκα τού Υίού τού ανθρώπου. Χαίρετε έν εκείνη τη ήμερα καί σκιρτήσατε ίδου γάρ ό μισθός υμών πολύς έν τώ ούρανω.

Δόξα Πατρί...
Ταίς τού σού Όσιου. ..
Καί νΰν...
Ταίς της Θεοτόκου πρεσβείαις. . .

Στίχος. Έλεήμον, έλέησόν με ο Θεός. Καί το παρόν Προσόμοιον.
"Ηχος πλ. β'. "Ολην άποθέμενοι.


"Ανωθεν έπίνευσον, καί δυσωπηθητι Πάτερ, θερμώς έπικλώμενος, τών παρακαλουντων σε ταίς δεήσεσι, καί βρεφών "Οσιε, τών άρτιγεννητων, τά φλογώδη άρρωστήματα, έπιθεράπευσον, χάριν καί υγείαν δωρούμενος, αύτοίς ως συμπαθέστατος, τοίς θεοδωρήτοις φαρμάκοις σου, όπως αύξηθέντα. εις μέτρον ηλικίας άληθούς, Στυλιανέ μεγαλύνωσι, τον Σέ μεγαλύνοντα.

Τό «Σώσον ό Θεός τόν λαόν σου» κ.τ.λ.
Όδή ζ'. Οι έκ τής Ίουδαίας.


Λοιμικών νοσημάτων, ρυπαρών μολυσμάτων καί άκαθάρτων παθών, καί πάσης άθυμίας, καί βλάβης καί μανίας, τούς βοώντας διάσωζε, σέ άνυμνοΰμεν άεί, Στυλιανέ, τρισμάκαρ.

Άρωγόν σε νηπίων, βραβευτήν σε άνήβων, καί μειράκιων φρουρόν, άτεκνων ΐατήρα, εύτέκνων προμηθέα, ό Χριστός άπειργάσατο, Στυλιανέ ιερέ τη σή λαμπρή άσκήσει.

Ξενοτρόπων θαυμάτων, πολλαπλών ιαμάτων καί θεϊκών δωρεών, τό ΰδωρ άναβλύζων, την κάμινον σβεννύεις, συμφορών τε καί θλίψεων, και άνα- ψύχεις τερπνώς, ήμών τάς διανοίας.

Θεοτοκιον.

Γαληνόμορφε Κόρη, τής ψυχής μου την λύπην καί τήν πίκραν συνοχήν, μετάβαλε αισίως, εις βείαν εύφροσύνην, καί προφθάσασα ρΰσαί με, τή κραταια σου χειρί, άνάγκης ένεστώσης.

Όδή η'. Τον Βασιλέα.

Εύτέκνους Πάτερ, τάς άτεκνούσας μητέρας, τη ταχείς σου άπέργασαι πρεσβεία, σοί γάρ όλοψύχως Στυλιανέ φοιτώσι.

Ρέουσα χάριν, ή παναγία Είκών σου, τη τοΰ Πνεύματος επισκιάσει Πάτερ, τρέφει καί εύφραίνει τά νεογνά καί βρέφη.

Άγγελομόρφω, επιφανείς θεωρία, έπί ψελλίζοντα ταίς μητρικαΐς άγκάλαις, πλήρωσον Θεόφρον, χαράς και θυμηδίας.

Θεοτοκίον.

Σωματικών με, και ψυχικών άλγηδόνων, άπολΰτρωσαι ύπερευλογημένη, τή δέ έπελθούση, βοήθει μοι ανάγκη.

Όδή θ'. Κυρίως Θεοτόκον.

Ίάτρευσον τάς νόσους, τών ύπομαζίων, καί, ψελλιζόντων νηπίων Πατήρ ημών, τοϊς τών μητέρων δακρύοις έπικαμπτόμενος.

Μαράνας πάσαν βλάβην, την νηπιοφθόρον, και θαλερά και άκμάζοντα τήρησον, τά τών άκάκων νηπίων Πάτερ συστήματα.

Όδύνης μοι σύμβασης, και δεινής ανίας, εκ πονηράς συνήθειας και πράξεως, Στυλιανέ Θεοφόρε σπεϋσον και ρϋσαί με.

Θεοτοκίον.

Υψόθεν ένωτίζου, Κεχαριτωμένη, τον στεναγμόν τής ψυχής μου τον μΰχιον, και τή εΰρούση με θλίψει μη ύπερίδης με.

Τό «"Αξιόν έστι» καί τά παρόντα Μεγαλυνάρια.

"Ωφθης εκ κοιλίας τής μητρικής, καθηγιασμένος, ως ό ένδοξος Σαμουήλ, και δοτός έδείχθης δι’ έναρέτου βίου, Στυλιανέ παμμάκαρ τω σέ δοξάσαντι.

Χαίροις έγκρατείας υφηγητής, και τής άπαθείας, ένδιαίτημα ίερόν, χαίροις τών Όσίον ό τύπος έν ασκήσει, Στυλιανέ Άγγέλοις ό όμοδίαιτος.

Φύλαξ και προστάτης και προμηθεύς, τών άρτιγεννήτων, και νηπίων και τών βρεφών, πέλων Θεοφόρε, τή θεία έπιπνοίςι, έκ πάσης έπηρείας ταΰτα διάσωζε.

"Ιδε τών μητέρων τούς στεναγμούς, κάμφθητι θεόφρον, τών προσφύγων σου ταΐς φωναϊς, και τά τούτων τέκνα, μανίας ολέθριου, Στυλιανέ τρισμάκαρ, σπεΰσον και λύτρωσαι.

Ώς άνθη θαλερώτατα καί τερπνά, οψεως εύχροία, καλ άκάκοις τρόποις σοφέ, ήμών τά παιδία, συντήρει άοράτως, Στυλιανέ παμμάκαρ, τών εύφημούντων σε.

Έχων παρρησίαν πρός τον Χρίστον, Όσιε τρισμάκαρ, μη έλλίπης έκδυσωπών, υπέρ τών αίτούντων, την σήν έπικουρίαν, ώς άν άπαλλαγώμεν πάσης στενωσεως.

Πάααι τών Αγγέλων...

Τό Τρισάγιον καί τό τρσπάριον. "Ηχος γ '.

Στήλη έμψυχος τής έγκρατείας στΰλος άσειστος τής Εκκλησίας, Στυλιανέ άνεδείχθης μακάριε, τον γάρ σόν πλούτον σκορπίσας τοίς πένησιν, έν ούρανοΐς έκομίσω τον άφθαρτον, και έγκρατεία καί πόνοις πανόλβιε, χάριν εϊληφας, νηπίων προστάτης γενόμενος, καί φύλαξ νεογνών απροσμάχητος.

Ό ' Iερεύς μνημονεύει τών ύπέρ ών ή Παράκλησις.
Καί έν τη Απολύσει τό παρόν προσόμοιον.

"Ηχος β'. "Οτε έκ τοϋ ξύλου.

Παίδων και νηπίων και βρεφών, μέγας κηδεμών και προστάτης, και αληθής ιατρός, Πνεύματος τή χάριτι. άποδεικνύμενος, μαρασμών καί κακώσεων, καί νόσον ποικίλων, άτρωτα διάσωζε τά άρτιγέννητα, ταΰτα εύλογών καί διέπων, όπως άνδρωθώσιν αισίως. ώ Στυλιανέ Θεομακάριστε.Απο το βιβλίο "ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ" τόμος Α ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΣΤΗΡ"

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης