Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1282
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός κανών εις τους Αγίους Ραφαήλ Νικόλαο και Ειρήνη Empty Παρακλητικός κανών εις τους Αγίους Ραφαήλ Νικόλαο και Ειρήνη

Την / Το Σαβ Δεκ 08, 2012 10:35 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΓΣ ΑΓΙΟΥΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΝ, ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΑ
Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου
Παρακλητικός κανών εις τους Αγίους Ραφαήλ Νικόλαο και Ειρήνη Rafail10

Εύλογησαντος τού 'Ιερέως
τό Κύριε εΐσάκουσον.....
το Θεός Κύριος......
καί τό έξης

Ηχος δ'. Ό υψωθείς έν τω Σταυρώ

Τή τών Μαρτύρων θαυμαστή προστασία, των έν Θερμή ήμΐν άρτίως φανέντων, από ψυχής προσπέσωμεν κραυγάζοντες Ραφαήλ μακάριε, καί Νικόλαε θείε, και Ειρήνη πάνσεμνε, πάσης ρύσασθε βλάβης, και αναγκών και πάσης απειλής, τούς τή πρεσβεία υμών καταφεΰγοντας.

Δόξα, Τό αύτό. Καί νΰν, Θεοτοκίον.

Ού σιωπησωμεν ποτέ Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλεΐν οί ανάξιοι· εΐ μη γάρ σύ προΐστασο πρεσβεΰουσα, τις ημάς έρρύσατο, έκ τοσούτων κινδύνων; τίς δέ διεφύλαξεν, εως νϋν έλευθέρους; ούκ άποστώμεν Δέσποινα έκ σοΰ· σούς γάρ δούλους σώζεις άεί, έκ παντοίων δεινών.

ό Ν', και ό Κανών, ου ή άκροοτιχίς.
«Σκέπη ήμών έστέ Άθλοφόροι. Γερασίμου».

Ώδή α'. Ηχος πλ. δ'. Ύγραν διοδεΰσας.

Συνόντες Μαρτύρων θείοις χοροϊς, Ραφαήλ παμμάκαρ, και Νικάλαε ιερέ, άμα συν Ειρήνη δυσωπείτε, πολυειδών ημάς ρύεσθαι θλίψεων.

Κευθμώνων ώς ώφθη από τής γης, το θεϊόν σου σκήνος, αγιάζει τούς ευσεβείς άλλ’ ώ Ραφαήλ θαυματοφόρε, αγιασμόν ήμίν δίδου καί λύτρωσιν.

Έφάνησαν άνθη ώς νοητά, υμών τά όστέα,ών ή χάρις ή μυστική, Νικόλαε άμα καί Ειρήνη, την δυσωδίαν διώκει τών θλίψεων.

Θεοτοκίον.
Πηγή ευσπλαχνίας τής θεϊκής, βλΰσόν μοι Παρθένε, σωτηρίας τον γλυκασμόν, καί λΰσον πικρίαν τής ψυχής μου, ήν τών παθών μου τό πλήθος ένέσταξε.


Ώδή γ'. Ουρανίας άψίδος.
Ή πλουσία σου χάρις, παρά Θεοΰ "Αγιε, πάσι θαυμαστώς ενεργούσα, νέμει τά κρείττονα· διό τοϊς σπεύδουσιν, ώ Ραφαήλ τη σή σκέπη, δίδου τά ιάματα, ψυχής καί σώματος.

Ήθληκότες νομίμως, υπέρ Χριστού Μάρτυρές, πάσης άνομίας καί βλάβης, τοΰ πολεμήτορος, ημάς λυτρώσασθε, συν Νικολάω Ειρήνη, ταίς πρός τον Οίκτίρμονα, υμών δεήσεσι.

Μυστηρίων ένθέων, ώς άληθώς έκβασις, γέγονεν ήμών έν τώ κόσμω, ή άποκάλυψις, ώ Ραφαήλ ίερέ, σύν Νικολάω Ειρήνη· όθεν ήμϊν νείματε, φόβον τον ένθεον.

Θεοτοκίον.
'Ως περίδοξος θρόνος, και φωταυγές σκήνωμα, τοϋ παμβασιλέως τής δόξης, και Παντοκράτορος, κόρη πανάμομε, σκεύος φωτός αγνού βίου, την ψυχήν μου ποίησον, ώς άν σωθήσωμαι.

Διάσωσον, ώ Ραφαήλ και Νικόλαε καί Ειρήνη, τούς έν πίστει ύμϊν προστρέχοντας "Αγιοι, από παντοίων κινδύνων και νοσημάτων.

Έπίβλεψον, έν εύμενείςι...


Αίτησις και τό Κάθισμα.
Ηχος β'. Πρεσβεία θερμή.

Προστάται ημών, άρτίως άνεδείχθητε, και πάσι πιστοϊς, φαινόμενοι παρέχετε, παραδόξοις όψεσι, τά αιτήματα "Αγιοι πάντοτε· διά τούτο ύμνούμεν υμάς, σοφέ Ραφαήλ τε καί Νικόλαε.

Ώδή δ’. Είσακήκοα Κύριε.
Νοσημάτων άπάλλαξον, πάτερ Ραφαήλ καί πάσης κακώσεως, άοράτω έπισκέψει σου, τούς τό σόν φωνούντας μέγα ονομα.

Έκλυτρούμενοι φάνητε, της τού άοράτου έχθροΰ έπιθέσεως, ώ Ειρήνη και Νικόλαε, τούς είλικρινώς ύμΐν προστρέχοντας.

Σωτηρίαν αίτήσασθε, την κατά ψυχήν καί σώμα τοίς σπεύδουσι, Ραφαήλ τε καί Νικόλαε, καί Ειρήνη πάσιν ύμϊν "Αγιοι.

Θεοτοκίον.
Τής ψυχής μου τά τραύματα, ϊασαι Παρθένε τή σή χρηστότητι, και ύγείαν τήν κατ’ άμφω μοι, και πταισμάτων αιτει τήν συγχώρησιν.


Ώδή ε'. Φώτισον ημάς.
Είδόν σε πολλοί, και χαράς πολλής έπλήσθησαν χαροποίησον ούν Πάτερ και ήμών, τήν ζωήν λελυπημένην πικραϊς θλίψεσι.

"Ακουσον ήμών, τής φωνής θείε Νικόλαε, και παράσχου ώ Ειρήνη θαυμαστή, τή ζωή ήμών ειρήνην άστασίαστον.

Θείοι Άθληταί, Ραφαήλ τε και Νικόλαε, και Ειρήνη τών Λεσβίων ή χαρά, λυπηρών ήμών λυτρούσθε περιστάσεων.

Θεοτοκίον.
Λύτρωσαι ήμάς, Θεοτόκε Αειπάρθενε, μανιώδους τοΰ έχθροΰ έπιφοράς, καθ’ ήμών άεί ώς λέοντος σφαδάζοντος.


Ώδή στ'. Τήν δέησιν.
Όράσεσι, καί πολλαίς θεωρίαις, τοίς πιστοϊς έμφανίζομενος μάκαρ, τών κεκρυμμένων τήν γνώσιν, έκφαίνεις, άλλα και νΰν μυστικώς έπιφάνηθι, Όσιομάρτυς Ραφαήλ, καί παράσχου ήμιν τά αιτήματα.

Φανέντες, ώς εξ άδύτων τω κόσμω, υπό γην χρόνοις πολλοις κεκρυμμένοι, τής τοΰ Θεοΰ εύσπλαχνίας τον πλούτον, πρεσβευτικώς τοϊς άνθρώποις παρέχετε, Νικόλαε μάρτυς στερρέ, καί Ειρήνη σεμνή καλλιπάρθενε.

Οί νέοι, τής Εκκλησίας φωστήρες, οί άθλήσει άριστεύσαντες πάλαι, ό Ραφαήλ ό σοφός θεηγόρος, και σην Ειρήνη ό θείος Νικόλαος, έπιστασίαις ταϊς υμών, τών έν βίω δεινών ημάς ρύσασθε.

Θεοτοκίον.
Ρυσθήναί με, τών παθών τής κακίας, και άπάσης τοΰ έχθροΰ κακουργίας, τή σή εύδόκησον Κόρη πρεσβεία, πρός τον Υίόν και Θεόν σου καί Κύριον, καί δίδου μοι ώς άγαθή, μετανοίας σωτήριον δάκρυον.

Διάσωσον, ώ Ραφαήλ καί Νικόλαε καί Ειρήνη, τούς έν πίστει ύμίν προστρέχοντας "Αγιοι, από παντοίων κινδύνων καί νοσημάτων.

Αχραντε, ή διά λόγου...


Αϊτησις καί τό Κοντάκιον.
Ηχος β'. Τοΐς τών αιμάτων σου.

Ώς άντιλήπτορες πάντων θερμότατοι, ώ Ραφαήλ καί θεόφρον Νικόλαε, άεί βοηθείτε τοΐς πάσχουσι, καί τών παθών τάς όδύνας κουφίζετε, ύμών ταχιναϊς άντιλήψεσι.

Προκείμενον.
Θαυμαστός ο Θεός έν τοΐς Άγίοις αΰτου.
Στίχ. Τοΐς Άγίοις τοΐς έν τή γή..,.'
Εύαγγέλιον κατά Λουκάν. (κα' 12-19).


Είπεν ό Κύριος τοΐς έαυτοΰ Μαθηταίς· Προσέχετε άπό τών άνθρώπων έπιβαλοΰσι γάρ έφ’ ύμάς τάς χεϊρας αύτών, καί διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς καί φυλακάς, άγομένους έπί βασιιλείς καί ηγεμόνας, ενεκεν τοΰ ονόματος μου. ’Αποβήσεται δε ύμίν εις μαρτύρων. Θέσθε ούν εις τάς καρδίας ύμών, μή προμελετάν άπολογηθήναι· εγώ γάρ δώσω ύμίν στόμα και σοφίαν, ή ού δυνήσονται άντειπεΐν, ουδέ άντιστήναι πάντες οί άντικείμενοι ύμίν. Παραδοθήσεσθε δέ καί υπό γονέων, καί αδελφών, καί συγγενών, καί φίλων καί θανατώσουσιν έξ υμών καί εσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά τό όνομά μου· καί θρίξ έκ τής κεφαλής υμών ού μή άπόληται. Έν τή ύπομονή υμών κτήσασθε τάς ψυχάς υμών.

Δόξα. Ταΐς τών ΆΘλοφόρων...
Καί νυν. Ταΐς τής Θεοτόκου...

Προσόμοιον. Ηχος πλ. β'. Όλην άττοθέμενοι.
Στίχ. ’Ελέησόν με ό Θεός κατά τό μέγα ελεός σου...

"Αστρα ώς νεόφωτα, τή τού Χριστού Έκκλησίας, έκ τής Λέσβου λάμψαντες, πάντας καταυγάζετε έν τοίς θαύμασι, Ραφαήλ μέγιστε, σύν τω Νικολάω, καί Ειρήνη καλλιπάρθενε, καί διαλύετε, τήν τών παθημάτων σκοτόμαιναν, πιστοίς έπιφαινόμενοι, πλήρεις συμπαθείας καί χάριτος· όθεν έκβοώμεν Έν πάση τή ζωή ημών σοφοί, μή διαλίπητε σκέποντες, πάσης περιστάσεως.


Τό Σώσον ό Θεός τόν λαόν σου

Ώδή ζ'. Οί έκ τής Ίουδαίας.

Οί τήν σήν κατιδόντες, Ραφαήλ θεοφόρε θέαν ούράνιον, έδέξαντο έκ ταύτης, φώς θείας εύφροσύνης· δός κάμοί ούν μακάριε, τής βοήθειας τής σής, τάς σωτηρίους δόσεις.

Ίατρεύειν τά πάθη, τών ψυχών καί σωμάτων ημών μή παύσησθε, Νικόλαε τρισμάκαρ, καί πάνσεμνε Ειρήνη, καί διδόναι έκάστοτε, απαλλαγήν τών δεινών, καί αναγκών τήν λΰσιν.

Γνωρισθέντες τώ κόσμω, ώς γνωστοί τώ Κυρίω πάλαι τυγχάνοντες, λαμπρώς θαυματουργείτε, προφθάνοντες ταχέως, Ραφαήλ καί Νικόλαε, τούς προσιόντας θερμώς, ύμών τη προστασία.

Θεοτοκίον.
Έξ άχράντου γαστρός σου, προελθών ό τών όλων Θεός καί Κύριος, μορφή τη ανθρώπινη, προστάτιν σε δεικνύει, παντός κόσμου Πανάμωμε· όθεν έκ πάσης ήμάς, άπάλλαξον άνάγκης.

Ώδή η'. Τόν Βασιλέα.
Ρώσιν παράσχου, καί τήν κατ’ άμφω ύγείαν, τοΐς προστρέχουσι τοΐς θείοις σου λειψάνοις, Ραφαήλ παμμάκαρ, καί σε ύμνολογοϋσι.

Αλυπον βίον, έν άληθεί εΰπραγία, καταξίωσον ήμάς πιστώς άνύειν, ταΐς σαίς ίκεσίαις, Νικόλαε θεόφρον.

Σθένος μοι δίδου, έν ταίς τοΰ βίου άνάγκαις, καί παράκλησιν έν πάσαις άθυμίαις, ώ δυάς άγία, νεοφανών Μαρτύρων.

Θεοτοκίον.
Ίασαι Κόρη, τήν θλιβομένην ψυχήν μου, καί θεράπευσον τοΰ σώματος τό άλγος, τη συμπαθεστάτη, προνοία σου Παρθένε.


Ώδή θ'. Κυρίως Θεοτόκον.
Μεγάλων χαρισμάτων, κατηξιωμένος, παρά Χριστοΰ Ραφαήλ ίερώτατε, μέγας προστάτης έδείχθης ήμών καί στήριγμα.

Οί Μάρτυρες Κυρίου, οί δεδοξασμένοι, συν Νικολάω Ειρήνη θεόνυμφε, τής τών παθών άδοξίας ημάς λυτρώσασθε.

Υψόθεν άοράτως, σκέπετε άπαύστως, ώ Ραφαήλ ιερέ και Νικόλαε, συν τή Ειρήνη τούς πίστει ύμάς γεραίροντας.

Θεοτοκίον.
Υμνούμέν σου την χάριν, Κεχαριτωμένη· ότι ημάς διασώζεις έκάστοτε, και ασφαλώς κατευθύνεις πρός θειον θέλημα.

Τό "Αξιόν έστί, καί τά Μεγαλυνάρια.

Χαίροις τής Ιθάκης θείος βλαστός, Ραφαήλ τρισμάκαρ, καί τής Λέσβου ό αρωγός· χαίροις Διακόνων, Νικόλαε λαμπρότης· χαΐρε σεμνή Ειρήνη, Χριστού όσφράδιον.

Πάλαι έναθλήσαντες καρτερώς, καί άρτι γνωσθέντες, έν τή Λέσβω περιφανώς, λάμπετε έν κόσμω, θαυμάτων ένεργείαις, εις δόξαν τού Κυρίου "Αγιοι Μάρτυρες.

Δόξη λαμπρυνόμενοι, θεϊκή, όράσεσι πλείσταις, έκκαλύπτετε τοϊς πιστοίς, άγνώστων πραγμάτων, σαφέστατα τήν γνώσιν, ώς θείοι τού Σωτήρος, Οσιο- μάρτυρες.

Χαίρετε τής Λέσβου κλέος καινόν, Θερμής πολιούχοι, καί τού λόφου τών Καρυών, Ραφαήλ παμμάκαρ, όμού σύν Νικολάω, καί τή σεμνή Ειρήνη, πυρσοί θεόφωτοι.

Χαίρει κεκτημένη ώς θησαυρούς, πλουτίζοντας πάντας, ιαμάτων ταΐς δωρεαίς, Ραφαήλ θεόφρον, σύν θείω Νικολάω, ή Λέσβος τά πανέντιμα ύμών λείψανα.

Πάντας τούς προστρέχοντας εύλαβως, ύμών ή πρεσβεία, πάσης ρύσασθε συμφοράς, Ραφαήλ Ειρήνη, όμοΰ σύν Νικολάω, τήν τών πταισμάτων λύσιν ύμίν αΐτούμενοι.

Πάσαι τών Αγγέλων...

Τό Τρισάγιον, τό άπολυτίκιον.

Εκτενής καί Άττόλυσις, μεθ, ήν ψάλλομεν τό έξης:

Έν Λέσβω άθλήσαντες, ύπέρ Χρίστου τοΰ Θεού αύτήν ήγιάσατε, τη τών Λειψάνων ύμών εύρέσει μακάριοι· "Οθεν ύμάς τιμώμεν, Ραφαήλ Θεοφόρε άμα συν Νικολάω καί παρθένω Ειρήνην, ώς θείους ήμών προστάτας καί πρέσβεις πρός Κύριον.

Δίστιχον.
Ραφαήλ, Νικόλαε συν τή Ειρήνη,
Γερασίμου δέξασθε νυν τάς δεήσεις.

Ηχος β'. "Οτε έκ του ξύλου.

Πάντας τούς έν πίστει άκλινεί, τοΐς ύμών άγίοις λειψάνεις, φοιτώντας άγιοι, καί πρός τήν άντίληψιν, τήν όξυτάτην ύμών, άφορώντας έκάστοτε, Ραφαήλ τρισμάκαρ, καί θείε Νικόλαε, θαυματουργοί θαυμαστοί, πάσης έπηρείας καί βλάβης, λύπης καί πικρών νοσημάτων, ρύσασθε ύμών τή θεία χάριτι.

Δέσποινα πρόσδεξαι...

Τήν πάσαν έλπίδα μου...


Δι ευχών...

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης