Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1282
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός κανών εις τον Άγιο Σπυρίδωνα Empty Παρακλητικός κανών εις τον Άγιο Σπυρίδωνα

Την / Το Τρι Δεκ 11, 2012 12:00 pm
ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

Παρακλητικός κανών εις τον Άγιο Σπυρίδωνα Spirid10

Ευλογητός...
Κύριε είσάκουσον... καί «Θεός Κύριος....
Ειτα τό Τροπάριον.

"Ηχος δ'. Ό'υψωθείς έν τω Σταυρω.

Τον Ιεράρχην τοΰ Χριστού τον Πανένδοξον, και τροπαιοΰχον εύσεβείας άήττητον, των ’ Ορθοδόξων καύχημα, Σπυρίδωνα σοφόν, πάντες άνυμνήσωμεν, προς αΰτον έκβοώντες, ρΰσαι ίκεσίαις σου, πειρασμών και κινδύνων, τους μετά πόθου, Πάνσεπτε, τό σόν, καταφιλοΰντας ίερόν έκτύπωμα.

Δόξα. Καί νΰν. Θεοτοκίον.

Τη Θεοτόκω έκτενως...

Ό Ν' Ψαλμός καί ό Κανών.
Ωδή α'. "Ηχος πλ. δ'. Ύγράν διοδεύοας.

Σπυρίδων Μακάριε των πιστών, άντιλήπτωρ μέ γα, την πρεσβείαν σου συνεργόν, ήμΐν πάσι δίδου τοις εκ πόθου, άσπαζομένοις την θείαν Εικόνα σου.

Πάσαι εύσεβουντων ώ θαυμαστέ, Σπυρίδων αί τάξεις, άνυμνοΰσί σε αληθώς· Θεός γάρ ό Πλάστης και Δεσπότης, άξιοχρέως σε Πάτερ έδόξασε.

Φωτί τω άΰλω έν Ούρανω, Σπυρίδων Παμμάκαρ, συν Άγγελοις συ έντρυφών, ταϊς πρός τον Δεσπότην εΰπροσδέκτοις, ήμάς λιταΐς σου φωταγώγησον.

Θεοτοκιον.
Συνέχομαι κινδΰνοις καί πειρασμοΐς, και πρός σέ Παρθένε, καταφεύγων επιζητώ, την λύσιν αυτών καί σωτηρίαν διό λιταΐς σου τον δοΰλάν σου οίκτειρον.

Όδή γ'. Σύ  τό στερέωμα.
Νέκραν ως έφώνησας, έκ τοΰ μνημείου Σπυρίδων "Οσιε, ουτω κάμε, πταίσμασι θανάντα, σαΐς λιταΐς έξανάστησον.

Κόρος ου προσγίνεται, τοΐς σέ τιμώσι, Σπυρίδων "Οσιε· Συ γάρ ημών, προστάτης καί ρύστης, και τιμή καί άντίληψις.

Άπάσης με θλίψεως, καί έκ κινδύνων, Σπυρίδων "Οσιε, σαΐς προσευχαΐς, καί παντοίων νόσων, καί κολάσεως λύτρωσαι.

θεοτοκίον.
Έχων την έλπίδα μου, έν σοί Πανάσπιλε δέσποινα, όλην πρός σέ, άνατείνω χαίρων την ψυχήν καί διάνοιαν.

Όδή δ'. ΕΙσακήκοα Κύριε.
Ω πολύφωτε "Ηλιε, των Πατέρων κλέος, Σπυρίδων "Οσιε, τους τιμώντας σε άξίωσον, φωταγωγηθήναι ταϊς πρεσβείαις σου.

Παρεστώς τοΰ Παντάνακτος, θρόνω αίωνίω τους άνυμνοϋντάς σε, ώ Σπυρίδων, ελευθέρωσαν, έκ παντός κίνδυνου ίκεσίαις σου.

Ώς τον όφιν μετέβαλες, είς χρυσόν, Σπυρίδων Παναγιώτατε, ουτω δέομαι μετάβαλε, από τών κακών με εις μετάνοιαν.

ΘεοτσκΙον.
Ρΰσαι, Μήτερ, τον δοϋλόν σου, έκ τών κατεχόντων δεινών με θλίψεων έπι σοι γάρ άνατίθημι, πάσαν τήν ελπίδα Αειπάρθενε.

Όδή ε'. Φώτισον ήμάς.

Λϋσον τών παθών, τήν ομίχλην, 'Αγιώτατε, τη φωταγωγίςι τών σεπτών σου λιτών, και πρός τρίβους, βίου με άγίου όδήγησον.

Νόσων Ιατρός, και κινδύνων ρύστης ένθεος, συ άνεδείχθης Σπυρίδων Ιερέ· διό ψυχήν μου, ταϊς λιταίς σου νϋν θεράπευσον.

Ρΰσαί με δεινών, ώ Σπυρίδων ίερώτατε. τον σοι εύλαβώς καταφεύγοντα, και ταϊς λιταΐς σου, πάσης θλίψεως άπάλλαξον.

Θεοτοκίον.
Άχραντε ήμίν, τοΐς οίκέταις σου χορήγησον,τοΐς κατεχομένοις υπό των θλίψεων, την σωτηρίαν, μεσιτείαις σου πρός Κύριον.

Όδή ς'. Τήν δέησιν έκχεώ.
Νεκρώσας σου τής σαρκός τάς κινήσεις, έξανέστησας νεκρούς ώ Σπυρίδων, ζωοποιω και ένθέω σου λόγω. "Οθεν κάμοΰ την ψυχήν, Πάτερ "Αγιε, ταΐς σαΐς λιταΐς ώς συμπαθής, νεκρωθεΐσαν τοΐς πάθεσι ζώωσον.

Συνέχει με των πταισμάτων θάλασσα, και χειμάζει τρικυμία κινδύνων, και πρός βυθόν άπωλείας καθέλκει, των ανιάτων παθών ή άντίπνοια, Θεόν ό κηρύξας τον Χρίστον, ώ Σπυρίδων τον κλύδωνα κόπασον.

Προστάτα τών θλιβομένων Σπυρίδων, μολυνθεΐσαν ήδοναΐς την ψυχήν μου, διά λουτροΰ κατανύξεως θείας, καθαρτικών τε δακρύων άπόλουσον και ρϋσαί με τής φοβέρας, σαΐς λιταΐς και άσβεστου κολάσεως.

ΘεοτοκΙον.
Φυγάδευσον έκ τής άθλιας σαρκός μου, τήν άνίατον άσθένειαν, Κόρη, και τών δεινών άλγηδόνων με ρΰσαι, και θεραπείαν τελείαν μοι δώρησαι, καί σώσόν με τον έπι σοί, πεποιθότα ταΐς θείαις πρεσβείαις σου.

Διάσωσον Έκ θλίψεων και έκ παντοίων κινδύνων λύτρωσαι 'Ιεράρχα, τους την θείαν Μνήμην σου θερμώς Εορτάζοντας, ώς ρύστης τών θλιβομένων Σπυρίδων

Καί Θεοτοκίον ” Αχραντε...

Ό Ίερεΰς μνημονεύη
Εϊτα τό Κοντακιον "Ήχος δ'.

Τοΐς λόγοις έκόσμησας, την Εκκλησίαν Χριστοΰ, τοΐς έργοις έτίμησας, τό κατ’ εικόνα Θεοΰ, Σπυρίδων Μακάριε· έλαμψας έν τω κόσμω, τη έν τη σοφροσύνη, χάριτας ιαμάτων, άπαστράπτων τοίς πάσι διό καί νϋν γεραίρομεν πίστει την Μνήμην σου.

Καί εύθΰς τό Προκείμ:ενον. "Ηχος δ ’.
Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καί ή μελέτη τής καρδίας μου σΰνεσιν.
Στίχος. ’Ακούσατε ταϋτα πάντα τά έθνη, ένωτίσασθε πάντες οΙ κατοικοϋντες την Οικουμένην.

Εύαγγέλιον. Έκ του κατά ’ Iωάννην (Κεψ. ι' 5-16).

ΕΙπεν ό Κύριος· Έγω είμι ή θύρα· δι’ έμοΰ έάν τις είσέλθη, σωθήσεται καί είσελεΰσεται καί έξελεΰ σεται, καί νομήν εύρήσει. Ό κλέπτης ούκ ερχεται, είμή ίνα κλέψη, καί θύση καί άπολέση· έγω ήλθον, ϊνα ζωήν εχωσι, καί περισσόν εχωσιν. Έγώ είμι ό ποιμήν ό καλός. Ό ποιμήν ό καλός την ψυχήν αύτοΰ τίθησιν υπέρ τών προβάτων ό μισθωτός δε καί ούκ ών ποιμήν, οΰ οΰκ είσί τά πρόβατα ΐδια, θεωρεί τον λύκον έρχόμενον καί άφίησι τά πρόβατα καί φεύγει καί ό λύκος άρπάζει αυτά, καί σκορπίζει τά πρόβατα. Ό δέ μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός έστι και ού μελει αύτω περί τών προβάτων. Έγώ εϊμι ό ποιμήν ό καλός, και γινώσκω τά έμά και γινώσκομαι ύπο τών έμών, καθώς γινώσκει με ό Πατήρ κάγώ γινωσκω τόν Πατέρα, και τήν ψυχήν μου τίθημι υπέρ τών προβάτων. Και άλλα πρόβατα εχω, ά ούκ εστιν έκ τής αυλής ταύτης, κάκεΐνά με δει άγαγεϊν και τής φωνής μου άκούσουσι, και γενήσεται μία ποίμνη, εις ποιμήν.

Δόξα Πατρί...
Ταϊς τοΰ Ιεράρχου. . .
Καί νϋν...
Ταϊς τής Θεοτόκου...

Στίχος. Έλεημον, έλέησόν με ό Θεός...
Προσόμοιον. Ήχος πλ' β'. "Ολην άποθέμενοι.

Πλοϋτον άναφαίρετον, εχει σε Κέρκυρα νήσος, ταύτην άξιάγαστε, φαειναϊς αύγάζοντα, ταϊς λαμπρότησιν ή καί νΰν δώρησαι, τήν ειρήνην Πάτερ, και τροπαίων αύτήν έμπλησον, έχθρών τήν ειπαρσιν, και παρεμβολάς κάμψας βέλεσι, Σπυρίδων Θεοδόξαστε, και τής συμπαθούς μεταδόσεως, πλήσον τάς καρδίας, ήμών τών άνυμνούναων σε πιστώς, έν παρρησία δεόμενος, υπέρ τών ψυχών ήμών.

Τό <<Σώσον ό Θεός τόν λαόν σου».
’Ωδή ζ'. Παΐδες Εβραίων.

Σώσον τούς σε άνευφημοϋντας, Όσιώτατε Σπυρίδων 'Ιεράρχα, καί τω θείω φωτί καταύγασαν σούς δούλους, καί σαΐς λιταΐς έξάρπασον, τής σατάν μηχανουργίας.

Ρΰσαι, Σπυρίδων Ίεράρχα, σαΐς πρεσβείαις, δαιμόνων έπηρείας, λογισμών πονηρών σούς δούλους καί κινδύνων, οπως άεί σωζόμενοι, καταχρέως σε ύμνώμεν.

Παΰσον, Σπυρίδων σαίς πρεσβείαις, τής ψυχής μου τήν άρρητον οδύνην, καί δεινών συμφορών σόν δοΰλον καί κινδύνων, καί τών παθών άπάλλαξον, ώς πατήρ τών θλιβομένων.

Θεοτοκίον.
Έμμονον εχων τήν κακίαν, καί δουλούμενος άτόποις συνηθείαις, εύσπλαγχνίςι τη σή προστρέχω άνακράζων διάσωσόν με, Πάναγνε, Μητρικαίς σου ίκεσίαις.

Όδη η'. Τόν Βασιλέα.

Ασθενειών τε, χαλεπών καί κινδύνων, Ιατρόν σε γινώσκω ώ Σπυρίδων ρΰσαι ουν ψυχήν μου, λιταίς σου άθυμίας.

Τών κατεχόντων, ανιαρών τους σούς δούλους, ελευθέρωσαν, Σπυρίδων Ίεράρχα, θείαις σου πρεσβείαις, αύτοίς διδους την λύσιν.

Μή διαλείπης, τόν Ίησοΰν ίκετεύων, ώς προστάτης Πιστών, ώ Σπυρίδων, διαφυλαχθήναι, ήμας έκ πάσης βλάβης.

"Ιλαθι, Κόρη, τω οίκτροτάτο σου δούλο, καί έκ νόσων ανιάτων με ρΰσαι· ϊνα σε δοξάζω, εις πάντας τούς αιώνας.

Όδη θ'. Κυρίως Θεοτόκον.
Τούς πόθω τή σή σκέπη, "Αγιε Σπυρίδων, καταφυγόντας κινδύνων διάσωσον, και έκ παθών και τών νόσων, λιταΐς σου λύτρωσαι.

Φρουρών μή διαλίπης, "Οσιε Σπυρίδων, τούς σέ τιμώντας πιστώς και δοξάζοντας, καί σαΐς πρεσβείαις, κινδύνων αύτούς λυτρούμενος.

Λυτρούμενος ως ώφθης, πρότερον Σπυρίδων, τους έν Κερκΰρα πιστώς σοι προστρέξαντας· ούτω καί νϋν πάσης, ρΰσαί με περιστάσεως.

Θεοτοκίον.
Μαρία σωτηρίας, λιμένα σε είδότες, τή Παναχράντω σου σκέπη προστρέχομεν, καί έκ τών νόσων ρυσθήναι σέ ίκετεύομεν.

Τό «"Αξιόν έστιν» καί τά παρόντα Μεγαλυνάρια.
Χαίροις Τριμυθοΰντος ή καλλονή, χαίροις ά σθενούντων καί πασχόντων ό ιατρός, χαίροις τών Πατέρων ώράΐσμα καί κλέος, τρισόλβιε Σπυρίδων, σέ μεγαλύνομεν.

Πρέσβευε Σπυρίδων Θαυματουργέ, ύπέρ Όρθοδόξων καί έμοΰ τοΰ άμαρτωλοϋ· όπως τών πταισμάτων τήν λύτρωσιν λαβόντες, παρά Θεού σέ ξάντες, πόθφ γεραίρωμεν.

Δέησιν προσάγαγε τω Θεω, Σπυρίδων ΠΙαμμάκαρ, υπέρ δουλών τών σών, Σοφέ, τών τυραννουμένων υπό παντοίων νόσων, θλίψεων καί κίνδυνων, καί τούτους λύτρωσαι.

Σπυρίδων τά όμματα τής έμής, ψυχής τυφλωθεντα, αμαρτημασι χαλεποΐς, φωτΐσον λυταϊς σου, φωτί θεογνωσίας, καί ρύσαί με τών "Αδου, πικρών κολάσεων.

Πασαι τών Αγγέλων...

Τό Τρισάγιον καί τό τροπάριον. "Ηχος α'.
Τής Συνόδου τής πρώτης άνεδείχθης ύπερμαχος, καί θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων Πατήρ ήμών διό νεκροί συ εν τάφω προσφωνείς, καί όφιν εις χρυσοϋν μετέβαλες· καί έν τω μέλπειν τάς αγίας σου εύχάς, Αγγέλους έσχες συλλειτουργοϋντάς σοι, Ιερωτατε. Δοξα τω σε δοξάσαντι δόξα τω σέ στεφανώσαντι· δόξα τω ένεργοϋντι διά σοϋ πάσιν ιάματα.

“Ο Ίερεύς μνημονεύει. Έν τή Απολύσει ψάλλομεν.
Ήχος β . "Οτε έκ του ξύλου Σε νεκρόν.

Σκεϋος άπετέλεοας σαυτόν, Πνεύματος 'Αγίου τρισμάκαρ καθάρας σου τήν ψυχήν χρίσμα θειον έλαβες, ’Αρχιερεύς γεγονώς, καί προστάτης θερμότατος, λαού Ορθοδόξου τού έγκαυχωμένου σου, τή παναγια Σορω· όθεν, ώ Σπυρίδων θεόφρον, ευχου τω Θεω υπέρ πάντων, ήμών τών τιμώντων καί εύφημούντων σε.


_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης