Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός κανών εις τους Αγίους Δώδεκα Πανεύφημους Αποστόλους. Empty Παρακλητικός κανών εις τους Αγίους Δώδεκα Πανεύφημους Αποστόλους.

Την / Το Τετ Δεκ 12, 2012 3:21 am
Φήμη μηνύματος : 100% (2 ψήφοι)
Παρακλητικός κανών εις τους Αγίους Δώδεκα Πανεύφημους Αποστόλους.

Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.
Παρακλητικός κανών εις τους Αγίους Δώδεκα Πανεύφημους Αποστόλους. Agioi_10

Εύλογήσαντος τού 'Ιερέως, το Κύριε εϊσάκουσον, μεθ ο τό Θεός Κύριος ώς συνήθως καί τό έξης:

Ηχος δ'. 'Ο υψωθείς έν τώ Σταυρώ.

Τών Αποστόλων δωδεκάριθμε δήμε, οί τοϋ Σωτήρος Μαθηταί και αύτόπται, υπέρ ημών πρεσβεύσατε πρός Κύριον, ρύεσθαι έκάστοτε, πειρασμών και κινδύνων, και διδόναι άφεσιν, δυσωπούμεν πταισμάτων, τοίς προσιοΰσι πίστει άκλινεί, τη προστασία υμών άξιάγαστοι.

Δόξα Και νΰν. Θεοτοκίον.

Ού σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλείν οί ανάξιοι· είμή γάρ συ προΐστασο πρεσβεΰουσα, τίς ημάς έρρύσατο, έκ τοσούτων κινδύνων; τίς δε διεφύλαξεν, έως νΰν ελευθέρους; οΰκ άποστώμεν Δέσποινα έκ σοΰ· σούς γάρ δούλους σώζεις άει έκ παντοίων δεινών.

'Ο Ν' και ό Κανών ού ή άκροστιχίς:
«Ή Άποστόλων χάρις με σκέττε. Γερασίμου».

Ώδή α'. ΄Ηχος πλ. δ'. Ύγράν διοδεύσας.


Ήλίου ακτίνες τοΰ νοητού, Χριστού τού Σωτήρος, και Απόστολοι θαυμαστοί, παθών μου σκεδάσατε τό σκότος, ταϊς φωταυγέσιν υμών παρακλήσεσιν.

Άκρότης τυγχάνοντες Μαθητών, ώ Πέτρε καί Παΰλε, ακαθάρτων ημάς παθών, ρύσασθε υμών ταϊς ίκεσίαις, και πολυτρόπων κίνδυνων και θλίψεων.

Πηγάζοντες ύδωρ τό καθαρόν, ζωής αιωνίου, δωδεκάριθμοι Μαθηταί, ποτίσατε νάμα σωτηρίας, τούς τηκομένους αύχμω παραβάσεων.

Θεοτοκίον.

Ό πάντων Δεσπότης και Ποιητής, έκ σοΰ έσαρκώθη, και διέσωσε τον Άδάμ, ώ πρέσβευε Κόρη Θεομήτορ, σώσαι κάμε άμαρτίαις όλλΰμενον.

Ώδή γ'. Ουρανίας άψΐδος.

Σωτηρίας πρός τρίβον, και πρός ζωήν κρείττονα, συν τώ ίερω Ίακώβω, Άνδρέα πάνσοφε, καθοδηγήσατε, τούς άδιστάκτω καρδία, την υμών βοήθειαν, αίτοΰντας πάντοτε.

Τών εχθρών τάς εφόδους, τάς καθ’ ήμών λύσατε, και πειρατηρίων ποικίλων, ημάς λυτρώσασθε, ώ Ιωάννη σοφέ, συν τω Φιλίππω τω θείω, ώς μεσίται μέγιστοι, ήμών πρός Κύριον.

Όλική διανοία, πίστει ύμϊν σπεύδομεν, δώδεκα Χριστού μυστολέκται, και άνακράζομεν έκ πάσης θλίψεως, και άσθενείας καί βλάβης, άσινεϊς λιυτρώσασθε, ημάς δεόμεθα.

Θεοτοκίον.

Λυτρωτήν καί Σωτήρα, πάντων βροτών τέξασα, έκ τών σών άχραντων αιμάτων, Χρίστον Πανύμνητε, τής τών δαιμόνων με, επιδρομής καί μανίας, λΰτρωσαί με δέομαι, τή σή χρηστότητι.

Διάσωσον ό δωδεκάριθμος δήμος τών Αποστόλων, από πάσης έπιφοράς καί κακώσεως, τούς προσιόντας τή θεία ύμών πρεσβεία.

Έπίβλεψον έν ευμενεία...

Αϊτησις καί τό Κάθισμα.

Ηχος β'. Πρεσβεία Θερμή.


Προστάται ήμών, καί θείοι άντιλήπτορες, Χριστού Μαθηταί, υπάρχοντες μή παύσησθε, άπαύστως έκλυτρούμενοι, τών έν βίω δεινών περιστάσεων, τούς τή άγία ύμών άρωγή, έν πίστει καί πόθω καταφεύγοντας.

Ώδή δ'. Είσακήκοα Κύριε.

'Ως αστέρες άείφωτοι, σύν Βαρθολομαίοω Θωμά μακάριε, τω φωτί τών πρεσβειών ύμών, λύσατε τον ζόφον τής καρδίας μου.

Νόμω θείω λαμπρύνατε, οΐα νομοθέται τής θείας χάριτος, σύν Ματθαίω Μάρκε ενδοξε, τούς τή φωταυγείςι ύμών σπεύδοντας.

Χάριν θείαν καί ελεος, δώδεκα Απόστολοι ίερώτατοι, καί πταισμάτων άπολύτρωσιν, παρά τού Χριστού ήμίν αίτήσασθε.

Θεστοκίον.

Αειπάρθενε Δέσποινα, πάσης μεθοδείας τού πολεμήτορος, τήν καρδίαν μου άπάλλαξον, καί φωτί με θείψ καταλάμπρυνον.

Ώδή ε'. Φώτισον ήμάς.

Ρύσασθε ήμάς, ό Ιούδας ό θεάδελφος, καί Λουκάς ό μυστογράφος ό σοφός, έπηρείας τοΰ δολίου πολεμήτορος.

’Ίασαι Σωτήρ, τής ψυχής μου τά συντρίμματα, ταϊς πρεσβείαις τών κλεινών σου Μαθητών, Σίμωνός τε καί Ματθία τοΰ θεόφρονος.

Σύστημα σεπτόν, δωδεκάριθμοι Απόστολοι, τάς μυρίας τοΰ έχθροΰ έπιδρομάς, καθ’ ήμών κατασυντρίψατε δεόμεθα.

Θεοτοκίον.

Μήτερ τοΰ Θεοΰ, θεοτόκε Αειπάρθενε, έκ ματαίων εννοιών καί λογισμών, τήν καρδίαν καί τον νοΰν μου άποκάθαρον.

Ώδή στ'. Τήν δέησιν.

Έκ πάσης, επιβουλής καί άπάτης, καί δεινών πειρατηρίων τοΰ βίου, Πέτρε καί Παΰλε αύτόπται Κυρίου, άεί λυτροΰσθε τούς πίστει προσπίπτοντας, τή θαυμαστή επισκοπή, τής ύμών μεσιτείας πρός Κύριον.

Σαρκός μου, τάς χαλεπάς άρρωστίας, καί ψυχής τάς άφορήτους όδύνας, τή δεδομένη ύμίν έξουσία, ώ Ιωάννη καί θείε Ίάκωβε, γόνοι βροντής πανευκλεείς, θεραπεύσατε θάττον μακάριοι.

Κακίαν, τήν καθ’ ήμών τοΰ Βελίαρ, δωδεκάριθμε χορεία αγία, τών τοϋ Χριστοΰ ιερών Αποστόλων, κατασυντρίψατε τάχος δεόμεθα, καί κυβερνήσατε ήμάς, πρός λιμένα θείου θελήματος.

Θεοτοκίον.

Έτέχθη, έκ τών αγνών σου αιμάτων, ό τά όντα έκ μή όντων ποιήσας, έν ήμετέρα μορφή Θεοτόκε, δι’ εύσπλαγχνίας άπέραντον πέλαγος, και έσωσεν έκ τής άράς, τούς ύμνοϋντας τον άφραστον τόκον σου.

Διάσωσον ό δωδεκάριθμος δήμος τών Αποστόλων, άπό πάσης έπιφοράς και κακώσεως, τούς προσιόντας τή θεία ύμών πρεσβεία.

"Αχραντε, ή διά λόγου...

Αϊτησις καί τό Κοιντάκιον.

Ηχος β'. Τοΐς τών αιμάτων σου.


Ω δωδεκάς Αποστόλων ή πάντιμος, τή Παναγία Τριάδι πρεσβεύσατε, τοΰ ρύεσθαι πόνων και θλίψεων, τούς τή πρεσβεία ύμών καταφεύγοντας, ώ Μυ- σται τής θείας χρηστότητος.

Προκείμενον.

Εις πάσαν τήν γην έξήλθεν ό φθόγγος αυτών, και εις τά ττερατα της οικουμένης τά ρήματα αυτών.

Στιχ.: Οΐ ουρανοί διηγούνται δόξαιν Θεού...

Ευαγγελίαν κατά Ματθαίον, (θ', 36).


Τω καιρώ έκείνω, ίδών ό Ιησούς τούς όχλους, έσπλαγχνίσθη περί αύτών, ότι ήσαν έκλελυμένοι, και έρριμμένοι ως πρόβατα μή εχοντα ποιμένα. Καί προσ- καλεσάμενος τούς δώδεκα Μαθητάς αύτοϋ, εδωκεν αύτοϊς έξουσίαν πνευμάτων άκαθάρτων, ώστε έκβάλλειν αύτά, καί θεραπεύειν πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν. Τών δέ δώδεκα Αποστόλων τά όνόματά είσι ταΰτα πρώτος Σίμων ό λεγόμενος Γέτρος, και Άνδρέας ό αδελφός αύτοΰ· Ιάκωβος ό τοΰ Ζεβεδαίου, καί Ιωάννης ό άδελφός αύτοΰ· Φίλιππος καί Βαρθολομαίος· Θωμάς καί Ματθαίος ό τελώνης· Ιάκωβος ό τοΰ Άλφαίου, καί Λεββαΐος ό έπικληθείς Θαδδαίος· Σίμων ό Κανανίτης, καί Ιούδας ό Ίσκαριώτης, ό καί παραδούς αυτόν. Τοΰτους τούς δώδεκα άπέστειλεν ό Ίησοΰς, παραγγείλας αύτοϊς, λέγων εις οδόν έθνών μή άπέλθητε, καί εις πόλιν Σαμαρειτών μή είσέλθητε· πορεύεσθε δέ μάλλον πρός τά πρόβατα τά άπολωλότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δέ κηρύσσετε λέγοντες· δτι ήγγικεν ή βασιλεία τών ούρανών. Άσθενοΰντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς έγείρετε, δαιμόνια έκβάλλετε· δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε.

Δόξα. Ταϊς τών Αποστόλων...

Καί νύν. Ταϊς τής Θεοτόκου...

Προσόμοιον. Ηχος πλ. β'. "Ολην άποθέμενοι.

Στίχ.: Έλέησόν ό Θεός...


Δήμε δωδεκάριθμε, τών ιερών Αποστόλων, τής σοφίας όργανα, τοΰ 'Αγίου Πνεύματος θείοι ρήτορες, οί τήν γήν άπασαν, πίστεως τω φέγγει, ίερώς κατα- φωτίσαντες, πολλήν ώς έχοντες, πρός τον Βασιλέα καί Κύριον, τήν παρρησίαν ένδοξοι, ϊλεων αύτόν άπεργάσασθε, πάσι τοίς έν πίστει, προστρέχουσιν ύμών τή άρωγή, καί έξαιτοΰσιν έκάστοτε, ύμών τήν άντίληψιν.

'Ο 'Ιερεύς: Σώσον ό Θεός τον λαόν σου....

Ώδή ζ'. Οΐ έκ τής Ίουδαίας.


Παθημάτων τήν φλόγα, έπομβρίαις άγίαις ’Ανδρέα ένδοξε, και Φίλιππε τρισμάκαρ, σβέσατε δυσωποΰμεν, τών βοώντων έκάστοτε* ό τών Πατέρων ήμών, Θεός ευλογητός εί.

Έκ παθών και κίνδυνων, ανώτερους τηρείτε ημάς δεόμεθα, σοφέ Βαρθολομαίε, Θωμά τε θεηγόρε, ϊνα πόθω κραυγάζωμεν ό τών Πατέρων ήμών, Θεός ευλογητός εί.

Γεωργοί θεηγόροι, άμπελώνος τοΰ θείου σοφοί Απόστολοι, νεώσατε άρότρφ, τφ θείφ τάς καρδίας, τών βοώντων έκάστοτε ό τών Πατέρων ήμών, Θεός ευλογητός εί.

Θεοτοκίον.

Έν όδΰνη καρδίας, σοί προσπίπτω Παρθένε, και άνακράζω σοι· παθών τής τυραννίδος, άπάλλαξον τον νοϋν μου, και βοώντά με οϊκτειρον ό τών Πατέρων ήμών, Θεός ευλογητός εί.

Ώδή η'. Τον Βασιλέα.

Ρείθροις άΰλοις, τήν ξηρανθείσαν ψυχήν μου, καταρδεΰσατε Ματθαίε θεηγόρε, καί Μάρκε θεόφρον, ως Μαθηται Κυρίου.

Άκτίσι θείαις, ύμών τής θείας πρεσβείας, καταυγάσατε ήμών τάς διανοίας, Σίμων θεηγόρε, Λουκά τε και Ματθία.

Σύστημα θειον, τών ίερών Αποστόλων, δωδεκάκρουνε πηγή τής Εκκλησίας, βλύσατέ μοι ύδωρ, ζωής τής άθανάτου.

θεοτοκίον.

’Ίασαι Κόρη, τήν άσθενοΰσαν ψυχήν μου, άμαρτήμασι καί λογισμοίς άτόποις, ϊνα σε δοξάζω, την Κεχαριτωμένην.

Ώδή θ'. Κυρίως Θεοτόκον.

Μή παύσησθε πρεσβεύειν, υπέρ ήμών Κυρίω, Πέτρε και Παΰλε, Άνδρέα Ιάκωβε, ώς άν ζωής τής άληκτου άξιωθείημεν.

Οί μύσται τοΰ Σωτήρος, μάκαρ Ιωάννη. Βαρθολομαίε Ίοΰδα καί Φίλιππε, Θωμά Λουκά και. Ματθαίε ήμάς φρουρήσατε.

'Υψίστου παραστάται, Μάρκε καί Ματθία, καί θείε Σίμων άπαύστως πρεσβεύετε, αμαρτημάτων διδόναι ήμίν συγχώρησιν.

Θεοτοκίον.

'Υπέρ τών προσκυνούντων, τον φρικτόν σου τόκον, δι’ ου φθοράς καί θανάτου έρρύσθημεν, ύπεραγία Παρθένε άπαύστως πρέσβευε.

Τό "Αξιόν έστι καί τά μεγαλυνάρια.

Χαίροις Αποστόλων ή δωδεκάς, τής οικονομίας τοΰ Σωτήρος μυσταγωγοί· χαίρετε φωστήρες, άπάσης οικουμένης, σοφίας ύπερκόσμου, ενδιαιτήματα.

Πέτρον Παΰλον Μάρκον καί τον Λουκάν, Ματθαίον Άνδρέαν, Ίωάννην τε καί Θωμάν, καί Βαρθολομαίον, καί Φίλιππον Ιούδαν, καί Σίμωνα Ματθίαν, ύμνοις τιμήσωμεν.

Μύσται τοΰ Σωτήρος καί Μαθηταί, τοΰ σαρκί φανέντος, καθωράθητε άλτηθώς, καί τών ουρανίων, έπόπται μυστηρίων, Απόστολοι Κυρίου, θεοειδέστατοι.

Ρύσασθε κινδύνων και πειρασμών, κα'ι πάσης άνάγκης δωδεκάριθμοι Μαθηταί, τοΰ Παμβασιλέως, ύμών ταϊς ίκεσίαις, τούς τή σεπτή πρεσβείςι, ύμών προστρέχοντας.

Χαίρετε τής χάριτος θησαυροί, και τών έν τφ σκότει, λαμπαδοΰχοι και οδηγοί· χαίρετε προστάται, Χριστοΰ τής Εκκλησίας, και βοηθοί άπάντων, θείοι Απόστολοι.

Έχοντες μεγίστην πρός τον Χριστόν, παρρησίαν δντως, δωδεκάριθμοι Μαθηταί, άεί δυσωπείτε, παθών διδόναι λύσιν, καί άφεσιν πταισμάτων, ήμϊν δεόμεθα.

Πάσαι τών Αγγέλων...

Τό τρισάγιον, τά συνήθη τροιτάρια, έκτενής καί άττόλικτις, μεθ’ ήν τό έξης:

Ηχος β'. "Οτε έκ τού ξύλου.


Μύσται καί Απόστολοι Χριστοΰ, οί τής Εκκλησίας φωστήρες, άειλαμπέστατοι, δήμε δωδεκάριθμε, καί θεοσύλλεκτε, τάς δεήσεις προσδέξασθε, ήμών δυ- σωποΰμεν, καί μή διαλίπητε, Χριστώ πρεσβεύοντες, οπως πειρασμών καί κινδύνων, καί πειρατηρίων παντοίων, πάντοτε ρυώμεθα δεόμεθα.

Δίστιχον.

Δέξαι δωδεκάριθμε σεπτή χορεία.

Τήν παρούσαν δέησιν τοΰ Γερασίμου.Αμήν.
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης