Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Παρακλητικός κανών εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Αναστασία την Φαρμακολύτρια. Empty Παρακλητικός κανών εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Αναστασία την Φαρμακολύτρια.

Την / Το Σαβ Δεκ 22, 2012 8:20 am
Φήμη μηνύματος : 100% (2 ψήφοι)
ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΝ.


<<Ευλογητός…..>>, <<Κύριε εισάκουσον….>>,και <<Θεός Κύριος…>>. Είτα το τροπάριον.


Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Ως των νοσούντων ταχινή θεραπεία, και πεπτωκότων εξανάστασις θεία, Αναστασίαν μάρτυς καλλιπάρθενε, λύτρωσαι τους κάμνοντας συντριμμών ολεθρίων, έγειρον πρεσβείαις σου, εκ βυθού απωλείας, τους ολοτρώπο πίστει και στοργή, τη ιερά σου Εικόνι προστρέχοντας.

Δόξα. Και νυν. Θεοτόκιον. Ου σιωπήσομεν ποτέ…

Είτα ο Ν΄ Ψαλμός και ο Κανών, ου η Ακροστιχίς: <<Έγειρον ημάς παθών Αναστασία>>.

Ωδή α΄. Ήχος πλ. δ΄. Υγράν διοδεύσας.


Επίνευσον μάρτυς ως ευμενής, ημών τη δεήσει, και πρυτάνευσον δαψιλώς, των σων δωρεών τας χορηγίας, Αναστασία τοις σε μεγαλύνουσι.

Γαλήνηνεν βίω ειλικρινεί, και πάντων σκανδάλων, την τελείαν αποφυγήν, ημάς ενδυνάμωσον παμμάκαρ, ιχνηλατείν δια βίου και σώζεσθαι.

Επίχεε άνωθεν δαψιλών τον έλαιον μάρτυς, των φαρμάκων των μυστικών, και ίασαι νόσων δυσιάτων, Αναστασία ημάς τους ικέτας σου.

Θεοτόκιον.

Ιλύος με κάθαρον εμπαθούς, και σώσον με Κόρη, επελθούσης μοι συμφοράς μη ουν καταλίπης με Παρθένε, ίνα μη γέλως τοις πάσι γενήσωμαι.

Ωδή γ΄. Ουρανίας αψίδος.

Ρυπτική σου πρεσβεία, τα των ψυχών τραύματα, και τα των σωμάτων θεόφρον, δεινά ελκώματα, ημών απόκλυνον, Αναστασία και ρώσιν, και υγείαν άφθονον, πάσι χορήγησον.

Οδυνών δυσφωρήτων,ανιαρών θλίψεων, ζάλης και πικράς αθυμίας, εκ παραπτώσεων, και κοσμικών πειρασμών, Αναστασία θεόφρον, επιστάσα λύτρωσαι, ημάς τους δούλους σου.

Νεκταρόβρυτον νάμα, ύδωρ ζωής ήδιστον, οία περ πηγή ευσπλαγχνίας, και αγαθότητος, Αναστασία σεμνή,τοις εν αυχμή τηκομένοις, κατωδύνων θλίψεων, ράνον και όμβρησον.

Θεοτόκιον.

Η λαμπάς η φωσφόρος, της υπέρ νούν λάμψεως, η ανατολή η γλυκεία, ζωής του σέλαος, λάμψον ακτινά μοι, της αληθούς μετανοίας σκότει γάρ καλύπτομαι, πάσης φαυλότητος.

Διάσωσον.

Ανάστησον Αναστασία θεόφρον τους σους ικέτας εκ συντριμμάτων και χαλεπών περιστάσεων, και σεσωσμένους προσάγαγε τω Κυρίω.

Θεοτόκιον.

Επίβλεψον εν ευμενεία.

Αίτησις και το Κάθισμα.

Ήχος β΄. Τοις των αιμάτων σου.


Τοις των θαυμάτων σου θείοις πυρσεύμασι, των παθημάτων ελαύνεις την μοίρασιν, και την υγείαν παρέχεις τοις χρήζουσιν, Αναστασία Χριστού σεμνοπάρθενε συ γάρ των νοσούντων ιάτειρα.

Ωδή δ΄. Εισακήκοα Κύριε.

Μοχθηρόν και επώδυνον, ως αποσκιρτήσας της θείας χάριτος, διανύω βίον ένδοξε, αλλά συ Χριστώ με επανάγαγε.

Αλεξίκακον άριστον, η της προστασίας σου επισκιάσις, εν βιαίαις περιστάσεσι, ω Αναστασία ημίν γένοιτο.

Συμφορών το επίπονον, και ασθενημάτων δεινών την έφοδον εξ ημών απείργει πάντοτε, ω Αναστασία καλλιπάρθενε.

Θεοτόκιον.

Αγαλλίασιν άυλον, τη λελυπημένη ψυχή μου όμβρησον, ώσπερ δρόσον χαριτόβρυτον, Κεχαριτωμένη Μητροπάρθενε.

Ωδή ε΄. Φώτισον ημάς.

Θαύμασι πολλοίς, και ιάσεων δυνάμεσι, διαπρέπουσα εν κόσμω εμφανώς, πανταχού πάντας προφθάσεις τους καλούντας σε.

Ώφθης αρωγός, τοις ποικίλως κινδυνεύουσιν επιφαινομένη νοερώς, και τον σάλον καταπαύσασα των θλίψεων.

Νόσων χαλεπών, στεναγμών τε και κακώσεων, και ταλαιπωρίαςπειρασμών, ω Αναστασία ημάς λύτρωσαι.
Θεοτόκιον.

Άνοιαν δεινήν, εκνοσήσας βίω χείρονι, συνεσχέθην καταιγίσι πειρασμών, αλλά τούτων Θεοτόκε συ με λύτρωσαι.

Ωδή ς΄. Την δέησιν.

Νενέκρωμαι αμαρτίας βέλεσι, τοξευθείς τη του εχθρού συνεργεία και κατωτάτω απέρριμμαι λάκκω, και εν σκιά του θανάτου κατώκησα,αλλ’επιστάσα συ σεμνή, εκ βυθού των κακών με ανάγαγε.

Ανάρρωσιν και τελείαν λύτρωσιν, τοις εν πόνοις τρυχομένοις ατρύτοις, ως φιλοικτίρμων πρυτάνευσον Μάρτυς, και θλιβομένων την λύπην μετάστρεψον,Αναστασία μυστικώς, εις χαράν αληθή και φαιδρότητα.

Σωμάτων σε ιατρόν πανάριστον, και πνευμάτων αληθή θεραπείαν, ο των ψυχών και σωμάτων Δεσπότης, Αναστασία λαμπρώς απειργάσατο διο θεράπευσον ημών, και ψυχών και σωμάτων τους μώλωπας.

Θεοτόκιον.

Των ρήσεων του σεπτού θελήματος, παρακούσας ακουσία εσχάτη, απεμακρύνθην Θεού ο παντλήμων, και χλευασμός τοις πλησίον μου γέγονα διό οικτρού ονειδισμού, Θεοτόκε μου συ με διάσωσον.

Ανάστησον Αναστασία θεόφρον τους σους ικέτας, εκ συντριμμάτων και χαλεπών παραπτώσεων, και σεσωσμένους προσάγαγε τω Κυρίω.

Άχραντε η δια λόγου.

Αίτησις και το Κοντάκιον.

Ήχος β΄. Τα άνω ζητών.


Τα πάθη ημών, τα μυσαρά και χρόνια, ροπή μυστική, Αναστασία ίασαι, και ζωήν ακίνδυνον, διανύειν ημάς καταξίωσον, ώς αν των θείων εντολών, τρυγήσωμεν πάντες, τους ενθέους καρπούς.

Και ευθύς το Προκείμενον.

Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον, και προσέσχε μοι, και εισήκουσε της δεήσεως μου.

Στίχος. Και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου, και κατεύθυνε τα διαβήματά μου.

Ευαγγέλιον. Εκ του κατά Ματθαίον (κεφ. Ί 16-22)


Είπεν ο Κύριος τοις εαυτού μαθηταίς Ιδού εγώ αποστέλλω υμάς, ως πρόβατα εν μέσω λύκων γίνεσθε ουν φρόνιμοι ως οι όφεις και εκέραιοι ως αι περιστεραί. Προσέχετε δε απο των ανθρώπων παραδώσουσι γαρ υμάς εις συνέδρια και εν συναγωγαίς αυτών μαστιγώσουσιν υμάς και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθήσεσθε ένεκεν εμού, εις μαρτύριον αυτοίς και τοις ένθεσιν.Όταν δε παραδώσουσιν υμάς, μη μεριμνήσητε πως η τι λαλήσητε δοθήσεται γαρ υμίν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσητε. Ου γαρ υμείς έστε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός υμών το λαλούν εν υμίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον, και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσουσιν αυτούς. Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομα μου ο δε υπομείνας ειςτέλος, ούτος σωθήσεται.

Δόξα πατρί…

Ταις της Αθλοφόρου πρεσβείαις πρεσβείαις, ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.

Και νυν….

Ταις της Θεοτόκου…

Στίχος. Ελεήμον, ελέησον με ο Θεός…

Προσόμοιον.

Ήχος πλ. β΄. Όλην αποθέμενοι.


Ρώσιν αδαπάνητον, ψυχών ομού και σωμάτων, ως πηγή ακένωτος, επομβρία κρείττονι, αναβλύζουσα, των παθών κάθαρον, και των νοσημάτων, τας σπιλάδας και προστρίμματα, εξ ημών τέλειον, ω Αναστασία πολύαθλε, υγείας ιλαρότητα, της κατ’ άμφω πάσι παρέχουσα, και τον σον νυμφίον, απαύστως καθικέτευε Χριστόν, αμαρτημάτων συγχώργσιν, δούναι τοις τιμώσί σε.

<<Σώσον ο Θεός τον λαόν σου …>>

Ωδή ζ΄. Παίδες Εβραίων.


Άλυτον βίον ειρηναίον, εν σεμνότητι και πάση ευσεβεία, διανύειν ημάς, ενίσχυσον λιταίς σου, Αναστασία ένδοξε, ιαμάτων η πλημμύρα.

Σβέσον την φλόγα των παθών μου, και κατάπαυσον τον πόνον της ψυχής μου, και χαράν αληθή και θείαν ευφροσύνην, Αναστασία δώρησαι, τω δεινώς κεκακωμένω.

Ίδε ευσπλάγχνω ομματί σου, την ταπείνωσιν ημών Μεγαλομάρτυς, και μεγάλων κακών, ημίν επερχομένων, την ρύμην αναχαίτισον, τη μεγίστη σου πρεσβεία.

Θεοτόκιον.


Άκουσον Κόρη της φωνής μου, ενωτίσθητι μυχίους στεναγμούς μου, και μελλούσης οργής, και φανεράς αισχύνης, ως οίδάς με απάλλαξον, τον δεινώς συντετριμμένον.

Ωδή η΄. Τον εν όρει αγίω.

Γεωργία της σης επιστασίας, παθημάτων δεινών, ανάσπασον τας ρίζας, εκ των ψυχών ημών θεομακάριστε, και της αφθαρσίας, εμφύτευσον εν ταύταις, τας θείας αναδόσεις.

Εφορώσα ημάς μη διαλίπης, τους την σην αρωγήν, νυν επιβοωμένους, Αναστασία Μάρτυς καλλιπάρθενε, όπως λυτρωθώμεν, πάσης επηρείας, εχθρού του παλαμναίου.

Ρέει άφθονον χάριν ιαμάτων, η πανσέβαστος, και ιερά Εικών σου, και νοσημάτων σβέννυσι τους άνθρακας, και τους φλεγομένου, θλίψεσιν ατρώτους, ένθεους αναψύχει.

Θεοτόκιον.

Από πάσης οργής θανατηφόρου, και βουλής πονηράς, του αρχηγού του σκότους, ευλογημένη σωσόν με Πανάμωμε και της ενεστώτης, ρυσαί με ανάγκης, τη ση επιστασία.

Ωδή θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.

Σωμάτων σηπεδόνας, και ψυχών τας νόσους, τη μυστική χειρουργία θεράπευσον, Αναστασία Θεόφρον των προσιόντων σοι.

Ιλέωσαι σοις δούλοις, τη ση μεσιτεία τον αγαθόν και ευίλατον Κύριον, ώς αν της τούτου τρυφήσαιμεν αγαθότητος.

Μνημόνευε απαύστως, ω Αναστασία, των ολοτρόπω σπουδή προσιόντων σοι, και εκ ψυχής εξαιτούντων την προστασίαν σου.

Ολόσωμον το τραύμα, κέκτημαι ο τάλας, αλλ’επιστάσα συ Μάρτυς με ίασαι, και προς οδόν μετανοίας ήδη με ίθυνον.

Θεοτόκιον.

Υψίστου ώφθης θρόνος, Κεχαριτωμένη, διό κάμε εκ των κάτω ανύψωσον, προς αληθείς αναβάσεις ζωής κρείττονος.

Το <<Άξιον εστιν>> και τα παρόντα Μεγαλυνάρια.

Παρθενομαρτύρωντην καλλονήν, και των ιαμάτων, τον ακένωτον θησαυρόν, την νύμφην Κυρίου, το σκεύος των χαρίτων, σεμνή Αναστασία υμνολογούμεν σε.

Χαίροις παρθενίας εύπνους λειπών, ο τα άνθη φέρων, της αθλήσεως τα τερπνά, ων τη ευδοκία σεμνή Αναστασία, ημών τας διανοίας, ευφραίνεις πάντοτε.

Χαίρουσα ηγώνισαι ανδρικώς, υπέρ της αγάπης, του ταθέντος εν τω Σταυρώ όθεν της ευκλείας, αυτού επιτυχούσα, ημάς Αναστασία αεί περίεπε.

Χαίροις των θαυμάτων η λαμπηδών, η της ευσπλαχνίας, διαυγάζουσα τας αυγάς, και των παθημάτων, διώκουσα το σκότος, κλυτή Αναστασία, πιστών βοήθεια.

Χάριτι ενθέου τας παροχάς, δαψιλώς πορίζου, τοις αιτούσιν ολοσχερώς, την σην προστασίαν, σεμνή Αναστασία, και θλιβερών παντοίων, ημάς διάσωζε.

Έγειρον εκ λάκκου αμαρτιών, την ψυχήν μου Μάρτυς, ιλοσθήσασαν χαλεπώς, και προς μετανοίας, οδηγησόν με τρίβους, Αναστασία Μάρτυς, τον ευφημούντας σε.

Πάσαι των Αγγέλων.

Το τρισάγιον και το Τροπάριον.

Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.


Την αθληφόρον του Χριστού την πανένδοξον, Αναστασίαν οι πιστοί ικετεύσωμεν, όπως Χριστός δεήσειν αυτής τειχίσηται ημάς, όνπερ επεπόθησεν ως Νυμφίον ουράνιον, πάντα αποπτύσασα προς την τούτου απόλαυσιν. Κατ’αοράτων γαρ εχθρών και ορατών, μεσίτις πέλει Κυρίω ευπρόσδεκτος.

Εκτενής και Απόλυσις, μεθ’ήν το επόμενον.

Ήχος β΄. Ότε εκ του ξύλου.


Μάρτυς του Χριστού πανευκλεής, σκέπη των πιστών και πραρτάτις, Αναστασία σεμνή, πάσης περιστάσεως, βιαίας λύτρωσαι, τους θερμώς σοι προστρέχοντας, πάσαν ευλογίαν, θείας αγαθότητος, εξαιτουμένη αυτοίς, όπως εν σεμνή πολιτεία, και ειρηνική καταστάσει, τον σε μεγαλύνοντα δοξάζωμεν.
Αμήν.
Απο το βιβλίο "ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ" τόμος Α ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΣΤΗΡ"
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης