Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1361
https://www.proseyxi.com

Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιο Ανάργυρο Τρύφωνα Empty Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιο Ανάργυρο Τρύφωνα

Την / Το Σαβ Φεβ 02, 2013 1:12 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
Παρακλητικός Κανών τον Ένδοξον Μάρτυρα και Ιαματικό Ανάργυρο Τρυφωνα


Ευλογήσαντος του Ιερέως , το Kύριε ΕισάκουσοΝ.... , το Θεός Κύριος.... και Εἴτα τά παρόντα Τροπάρια.

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῶ.


Τόν τροπαιοῦχον ἐν ἀγῶσιν ὀφθέντα, καί τόν ἐπώνυμον τρυφῆς τῆς ἐνθέου, Τρύφωνα τόν ἔνδοξον, Μάρτυρα Χριστοῦ, πόθω ἀνυμνήσωμεν, πρός αὐτόν ἐκβοῶντες,ρύσαι τούς οἰκέτας σου, ἐκ δεινῶν ἀδοκήτων, τούς μετά πόθου, Ἀνάργυρε, τό σόν, ἐπικαλουμένους θαυμάσιον ὄνομα.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.
Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Θεοτοκίον Οὐ σιωπήσομεν... O Ψαλμός Ν Ἐλέησον μέ, ὁ Θεός....Εἴτα ψάλλομεν τάς Ὠδᾶς τοῦ Κανόνος.


Ὠδή ἅ΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρᾶν διοδεύσας.


Τρύφων τῆς ἐνθέου ἐν Οὐρανοῖς, τρυφῆς, μάρτυς Τρύφων, ὡς πανάριστος Ἀθλητής, ταῖς σαῖς ἰκεσίαις τήν ψυχήν μου, τῆς ἐνηδόνου τρυφῆς ἐλευθέρωσον.

Ρημάτων τῶν θείων ἐνωτισθεῖς, ἐτέλεσας ταῦτα, Μάκαρ Τρύφων, σύ πρακτικῶς, τόν ἅγιον βίον ἀγαπήσας , διό ἁγίως καμέ ζῆν ἀξίωσον.

Ὑπήρξας, ὤ Τρύφων, ποιμαντικός, ποιμαίνων ψυχῆς σου, ἐν σοφία τούς λογισμούς, καμέ οὔν εὐδόκησον, ὤ Μάρτυς, ἀεί τή θεία σοφία ποιμαίνεσθαι.

Θεοτοκίον
Φωτίζεις μέ φέγγει τῷ νοητῶ, ἀπαύγασμα δόξης, ἡ τεκοῦσα τό Πατρικόν, Πανάσπιλε Κόρη, καί τό σκότος, τῆς ἁμαρτίας μου σύ διασκέδασον.

Ὠδή γ’. Σύ εἰ τό στερέωμα…

Ἤμβλυνας τήν δύναμιν, τοῦ πονηροῦ, Τρύφων ἔνδοξε, σθένει Θεοῦ Διο νῦν τῆς τούτου, δολιότητος μέ λύτρωσαι.

Σάρκα περικείμενος, ὀφρύν, ὤ Τρύφων, κατέπαυσας, τοῦ πονηροῦ, καί νῦν ὅθεν κτεῖνον, αὐτόν θείαις ἰκεσίαις σου.

Μόνη, Τρύφων, πνεύματα, τά πονηρά φυγαδεύονται, τή σεπτή ὄντως παρουσία, καί δυνάμει τοῦ Πνεύματος.

Θεοτοκίον
Ἔχων σέ βοήθειαν, οὐ μή προσκόψω, Πανάμωμε, βίω παντί, ἔχων σέ προστάτιν, ἐκ τῶν νόσων σωθήσομαι.

Ὠδή δ’. Εἰσακήκοα Κύριε

Θεοφόρε Ἀνάργυρε, πάντας τούς τιμώντας σέ περιφρούρησον, καί ταχέως δός τήν ἴασιν, ταῖς πρός τόν Σωτήρα μεσιτείαις σου.

Ἐντρυφῶν, Τρύφων ἔνδοξε, δόξης ἀϊδίου καί ἀγαλλόμενος, ὑπέρ πάντων τῶν ὑμνούντων σέ, πρέσβευε ρυσθῆναι πάσης θλίψεως.

Ξενωθέντα μέ , ἔνδοξε, τῆς Θεοῦ ἀγάπης δόλω τοῦ ὄφεως, σαῖς πρεσβείαις ἀνακάλεσαι, καί ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἁπάλλαξον.

Θεοτοκίον
Ἐπί σέ τήν ἐλπίδα μου, πάσαν ἀνατίθημι, Ἀειπάρθενε, καί βοῶ σοί, διαφύλαξον, ἐκ παντός κινδύνου μέ πρεσβείαις σου.

Ὠδή ἐ’. Φώτισον ἠμᾶς

Ἴνα σέ ὑμνῶ, ὡς προστάτην, Τρύφων ἔνδοξε, δεινῶν παντοίων, ταῖς σαῖς λιταῖς, τόν σόν οἰκέτην ἀεί ἐλευθέρωσον.

Νίκην κάτ΄ἐχθροῦ, τοῦ δολίου μοί χορήγησον, Τρύφων Παναοίδιμε, σού ταῖς εὐχαῖς, ἴνα σωζόμενος δοξάζω σέ πάντοτε.

Ἄνοσον ζωήν, Τρύφων Μάρτυς, δός τῷ δούλω σου, ὡς τῶν ψυχῶν καί σωμάτων ἰατρός, σέ γάρ γινώσκω ἰατήρα νόσων ἄμισθον.

Θεοτοκίον
Ἄχραντε Ἁγνή, τό γλυκύτατόν μου ὄνομα, σή προστασία σῶσον τή ἰσχυρά, τόν ἐπί σοῖ ἀδιστάκτως καταφεύγοντα.


Ὠδή στ’. Ἰλάσθητι μοί Σωτήρ

Ξηράνας τάς μυσαρᾶς, σπονδᾶς τέ καί τά μιάσματα, μανίας εἰδωλικῆς, κατήρδευσας, ἔνδοξε, σοῖς ἄσμασιν ἅπαντα, τά τῆς εὐσεβείας, εὐγενῆ, Τρύφων, βλαστήματα.

Ἰχώρ σου μαρτυρικός, ὡς μύρον εὐωδιάζει νῦν, τό αἷμα σου, Ἀθλητά, πηγάζει ἰάματα, ἡ κόνις τοῦ σώματος, ψυχᾶς ἁγιάζει, τῶν πιστῶς προσπελαζόντων σοί.

Ἰάσεων αὐτουργόν, εἰδότες σέ, Τρύφων ἔνδοξε, ξηραινομένων παθῶν, πηγήν ἀνεξάντλητον, ἐξ ἤς ἀπαντλοῦμεν νῦν, ἰαμάτων ρεῖθρα, καί σωτήρια χαρίσματα.

Θεοτοκίον
Ὡς Μήτηρ οὖσα Χριστοῦ, τοῦ Ποιητοῦ πάσης Κτίσεως, σέ ἱκετεύω θερμῶς, Πανάσπιλε Δέσποινα, ἱλασμόν μοί δώρησαι, τῶν πολλῶν πταισμάτων, καί κινδύνων μέ ἑξάρπασον.

Διασωσον ταῖς πρός Χριστόν ἰκεσίαις σου, Τρύφων, ἀπό κινδύνων καί νόσων, Ἀνάργυρε, τούς πόθω σέ καί πίστει εὐφυμούντας.

Και Θεοτόκιον.Ἄχραντε.
Ὁ Ἱερεύς μνημονεύει των υπέρ ων η Παράκλησις.
Εἴτα τό Κοντάκιον Ἦχος β’.

Ἐνθέου τρυφῆς ἐν Οὐρανοῖς ἀπολαύων, Ἀνάργυρε, τάς ψυχᾶς τῶν σῶν οἰκετῶν, ταῖς πρός Θεόν ἀπαύστοις πρεσβείαις σου, τῆς τῶν παθῶν πάσης ρύσαι συγχύσεως,ὡς Ἀθλητής ἀήττητος, Τρύφων Παναοίδιμε.

Καί εὐθύς τό Προκείμενον Ἦχος δ’.

Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ, ὁ Θεός Ἰσραήλ, αὐτός δώσει δύναμιν καί κραταίωσιν τῷ λαῶ αὐτοῦ, Εὐλογητός ὁ Θεός.
Στίχος. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ.

Εὐαγγέλιον. Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν (Κεφ.ἰ’. 19-21).

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς , Ἰδού δίδωμι ὑμίν τήν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καί σκορπίων καί ἐπί πάσαν τήν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καί οὐδέν ὑμᾶς οὐ μή ἀδικήση. Πλήν ἐν τούτω μή χαίρετε, ὅτι τά πνεύματα ὑμίν ὑποτάσσεται , χαίρετε δέ ὅτι τά ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἐν αὐτή τή ὥρα ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς, καί εἶπεν , Ἐξομολογοῦμαι σοί, Πάτερ, Κύριέ του οὐρανοῦ καί τῆς γής, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπό σοφῶν καί συνετῶν, καί ἀπεκάλυψας αὐτά νηπίοις , ναί, ὁ Πατήρ,ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.

Δόξα Πατρί......
Ταῖς τοῦ Ἀναργύρου πρεσβείαις...
Καί νῦν.....
Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις.....

Στίχος: Ἐλεῆμον, ἐλέησον μέ ὁ Θεός....Καί τό παρόν Προσόμοιον

Ἦχος Πλ. β΄.Οὐδείς προστρέχων


Οὐδείς προστρέχων ἐν τή σκέπη σου, ἀνίσχυρος ἐκπορεύεται, κατά παθῶν καί δεινῶν, Τρύφων Μάρτυς Κυρίου, ἀλλά τῶν ἰαμάτων τήν χάριν ἐκζητῶν, λαμβάνει ταῖς
πρός Θεόν λιταίς σου, σωτηρίαν καί ἴασιν.


Το Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν σου... κτλ.
Ὠδή ζ’. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας


Στεφηφόρος χορεύων, καί χοροῖς τῶν Μαρτύρων συναλλαγόμενος, τοῖς σέ, Τρύφων, τιμῶσι, καί πίστει ἀνυμνούσιν, ὡς Ἀνάργυρος δώρησαι ἀσθενειῶν καί παθῶν, τήν μείωσιν εὐχαίς σου.

Ὁ Δεσπότης τῶν ὅλων, καί Θεός οὐρανίω στέφει σέ ἔστεψε, καί ἐν ἐπουρανίοις, σκηναῖς νῦν ἐναυλίζειν, κατηξίωσεν, Ἅγιε. Τοῦτον ὑπέρ ἠμῶν, ὤ Τρύφων, ἐκδυσώπει.

Ὄμβροις ἐμῶν δακρύων, πλῦνον ὤ Ἀνάργυρε Τρύφων, καρδίαν μου, πηγήν τέ σής Εἰκόνος, ἰάματα ρεούσης, κατανύξεως πλήρωσον, ἴν΄ἀποπλύνω παθῶν,τόν βόρβορον Τρισμάκαρ.

Θεοτοκίον
Νέον φέρουσα βρέφος, τόν πρό τῶν αἰώνων Θεόν, Παναμώμητε, ταῖς σαῖς σεπταῖς ἀγκάλαις, μή παύση δυσωποῦσα, λυτρωθῆναι τούς δούλους σου, πυρός σεισμοῦ καί λιμοῦ, καί νόσων ἀνιάτων.

Ὠδή ἡ’. Τόν Βασιλέα
Μυρίοις νόσοις, πιεζόμενος, Μάκαρ, σοί προστρέχω αἰτῶν σωτηρίαν. Σύ γάρ εἰ, ὤ Τρύφων, ἡ ρώσις τῶν νοσούντων.

Ἐν Οὐρανίοις, τοῖς σκηνώμασι, Τρύφων, ἐντρυφῶν καί χαίρων σύν Ἀγγέλοις, πρέσβευε Κυρίω, ὑπέρ τῶν σέ ὑμνούντων.

Τόν σόν οἰκέτην, ὡς ἰατρός τῶν νοσούντων, Τρύφων Ἅγιε, παθῶν ἐνοχλούντων, κόπασον τόν σάλον, ταῖς θείαις σου πρεσβείαις.

Θεοτοκίον
Ρεῖθρα δακρύων, ψυχικῶν δός μοί, Κόρη, ἴνα πλύνω παθῶν μου τόν ρύπον, καί ὁδήγησον μέ, πρός τρίβους σωτηρίας.

Ὠδή θ’. Κυρίως Θεοτόκον.

Ὑπέρ ἠμῶν δυσώπει, Θεόν τῶν ἁπάντων, τρυφῶν ἐνθέου τρυφῆς, Τρύφων ἔνδοξε, ἴνα παράσχη πταισμάτων ἠμίν συγχώρησιν.

Φωτί ὡς προσπελάσας, τῷ πρώτω, ὤ Τρύφων, καί τή αὐτοῦ θεία αἴγλη πυρσούμενος, αὐτῆς λιταίς σου σόν δοῦλον μέτοχον ποίησον.

Ὤ τρύφων τῆς ἐνθέου, τρυφῆς ἀπολαύων, σύν τοῖς Ἀγγέλοις ἀεί ἐνηδόμενος, ὑπέρ σῶν δούλων τόν Κτίστην, Μάκαρ, ἱκέτευε.

Θεοτοκίον
Νοσοῦντες Θεοτόκε, καί δεινοῖς παντοίοις, οἱ σοί οἰκέται ἀεί συνεχόμενοι, σοί καταφεύγοντες λύσιν, αὐτῶν αἰτούμεθα.

Ἄξιον ἔστιν.... Καί τά παρόντα Μεγαλυνάρια.

Μάρτυρα Κυρίου τόν θαυμαστόν, καί τόν τῆς Λαμψάκου, ἐτοιμότατον βοηθόν, φύλακα καί ρύστην τῶν ἐπικαλουμένων, Τρύφωνα τόν θεῖον πάντες τιμήσωμεν.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν οἱ πιστοί, Τρύφωνος τοῦ θείου, τήν Εἰκόνα τήν ἱεράν, τήν ἀποσοβοῦσαν παθῶν τάς δυσοσμίας, καί ἴασιν καί ρῶσιν πάσι παρέχουσαν.

Και θεοτόκιον.Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων...


Τό Τρισάγιον και το Τροπάριον. Ἦχος ἅ΄. Οὐράνιος χορός.

Βασάνων ἀνδρικῶς, ὑπομείνας τούς πόνους, τήν ἄπονον ζωήν, ἀληθῶς ἐκομίσω, Τρύφων Παναοίδιμε, Ἀθλητῶν τό ἑδραίωμα. Ὅθεν σήμερον, ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία,ἑορτάζουσα, τήν παναγίαν σου Μνήμην, ἐνθέως ἀγάλλεται.

Ὁ Ἱερεύς ποιεῖ Ἀπόλυσιν, κάθ΄ἤν ψάλλομεν.
Ἦχος β΄. Ὄτε ἐκ τοῦ ξύλου.


Τρύφων εἰληφῶς παρά Θεοῦ, χάριν χορηγεῖς τάς ἰάσεις, τοῖς εἰς τήν σκέπην σου, πίστει καταφεύγουσιν, καί σοί προστρέχουσι, καί ποικίλα ἀνίατα, θεραπεύεις πάθη,χάριτι τοῦ Πνεύματος, τοῦ Παναγίου, Σοφέ. Ὅθεν καί ἠμεῖς δυσωποῦμεν, δέου πρός τόν Κύριον πάντων, τῶν δεινῶν ρυσθῆναι τούς τιμώντας σέ.

Ηχος πλ. δ΄.
Δέσποινα προσδεξαι, τάς δεήσεις τῶν δούλων σου, καί λύτρωσαι ἠμᾶς, ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψεως.

Ηχος β΄.
Τήν πάσαν ἐλπίδα μου, εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξον μέ ὑπό τήν σκέπην σου.


Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἠμᾶς. Ἀμήν.

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης