Θεοτοκάριον

Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία , ὁ Κύριος μετά σου. Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί , καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ὤ Πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τῶν πάντων, Ἁγίων Ἁγιώτατον Λόγον·