Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Απόστολο Ιούδα Θαδδαίου του Θεαδέλφου

Ευάγγελος Κουτσιομήτης Ιατρός ό ελάχιστος
Αθήνα 19- 7-2006

Απόστολε του Χριστοῦ Θαδδαῖε θεάδελφε, την οικουμένην φωτήσας, τής σωτηρίας τον λόγον διέδωσας και εύθαρσώς όμολογήσας τοῖς τυράννοις, τόν τού μαρτυρίου στέφανον έλαβες, διό καῖ ημείς ἐκβοώμεν προς σέ τοιαῦτα•

Χαῖρε, των Αποστόλων ὀμοδίδακτον κλέος.
Χαῖρε, των άθλητών όμοιαστένακτον χρέος.
Χαῖρε, Κριτού τού δικαίου ή φανέρωσις.
Χαῖρε, απάντων των θνητών ή βεβαίῶσις.
Χαῖρε, τον Σωτήρα τού κόσμου ποθήσας.
Χαῖρε, τον όλετήρα τών ψυχών έκ πορθήσεις.
Χαῖρε, ανιάτων νοσημάτων ή λῦτρωσις.
Χαῖρε, άδυνάτων τή πίστει ή πῦρωσις.

Χαῖρε Θαδδαῖε τρισμακάριε.

Βίον θεάληπτον έπεζήτησας, και λαβών την κλήσην έκ τών άνω Θαδδαῖε ένδοξε, έπεδόθης λόγω καί έργω εις τού Χριστού την πίστην, τελειῶσας τον δρόμον σου μαρτυρικῶς, διό και ημείς συνιδόντες την θυσίαν σου ἀξίως βοώμεν•

Αλληλούΐα

Γευθείς Θαδδαίε ένδοξέ τα μυστήρια τής Τρισηλίου Θεότητας, τον κόσμον επεφῶτησας με θειον φθόγγον, ϊνα καί ημείς συνεύφρανθῶμεν τής χάριτος. διό καί ήμείς άνταποδίδοντε τό ελαττον προς Σε, όρώντες τα θαυμάσια σου άνυμνοῦμέν σοι τοιαΰτα•

Χαῖρε, τής αλήθειας ξωοδόρητος νόμος.
Χαῖρε, τής σῶτηρίας γαληνότατος όρμος.
Χαῖρε, φωτός άκηράτου ό πυρσός όρος.
Χαῖρε, καρποί τής σοφίας ό θεοφόρος.
Χαῖρε, ή φωτοπαροχος αίγλη έν δόξη.
Χαῖρε, ή βακτηρία περίπατοῦντων έν σκότει.
Χαῖρε, των πταιόντων βροτῶν ή δικαία κατάληξις.
Χαῖρε, των άφρόνων σοφών ή βεβαία κατάτμησις.

Χαῖρε Θαδδαῖε τρισμακάριε.

Δεδοκώς, Θαδδάΐε Απόστολε, την θείαν γνώσιν τοις άνθρώποις. τό ζοφερόν τής ήμετέρας ψυχής σκότος διεσκόρπισες, όθεν ημείς μυσταγωγούμενοι των δωρεών σου, εκ τών άσχημόνων παθῶν την ροπήν έξανέστημεν, δια και ημείς άξίως βοῶμέν σοι•

Αλληλούΐα

Εύαγγελίζων τα έθνη, μαρτυρικῶς ἐπεράτωσας τάς οδούς σοῦ δεχθείς έννέα καί δέκατη βελέεσιν την πλήξην, παρἐδωσας την ἀγίαν ψυχήν σου Θαδδαῖε εις Κύριον, διό μέ παρρησία πρεσβεύεις τω Κυρίω δι’ημάς• όθεν άπαντες, την σήν μνήμην επικαλούμενοι, έκβοώμέν σοι τοιαῦτα•

Χαῖρε, πηγή τής ακένωτου χάριτος.
Χαῖρε, τροφή τών πιστῶν αδαπάνητος.
Χαῖρε, Απόστολε τής ουράνιας γλυκΰτητος.
Χαῖρε, θησαυρέ ύπερκόσμιας πραότητος.
Χαῖρε, Άναστάσεως τού Χριστού ή άπόδειξις.
Χαῖρε, σχολιών της ζῶης η άπόσυρσις.
Χαῖρε, αγαθών λογισμών ή φανέρωσις.
Χαῖρε, σαρκικών πειρασμών η άπόσβεσις.

Χαῖρε Θαδδαῖε τρισμακάριε.

Ζηλωτής θεόφρων, Ιούδα άνεδείχθης, και τού Κύριον έκκομίσω την χάριν καταστήσας υγιή τον έκ τής λέπρας πληγέντα ηγεμόνα των Αὐγάρων, μεγάλους έφημίσθης, όθεν ημείς ενθυμούμενοι των θαυμάσιων σου ψάλλομεν•

Αλληλούΐα

Ηλίου λαμπρότητα ένδυθείς,  Θαδδαῖε Άγιε, τούς πάντας φωτισμού ένέπλησας. και καταστήσας τοϊς έθνεσι πίστην σταθερόν καί βεβαίαν. δια βελών έτελεὗτησας διό καἰ ημείς, των θείων διδαγμάτων σου μετέχοντες. βοώμέν σοι τοιαύτα•

Χαῖρε, σκεύος χαρισμάτων των ούρανίων μονών.
Χαῖρε, ράβδος δυναστεύσασα τον δόλιόν εχθρόν.
Χαῖρε, άνόρθωσις των πεπτωκότων άρχόντων.
Χαῖρε, κατάσπασις τὧν αναισχύντων δαιμόνων.
Χαῖρε, τής έν Χριστῶ πολιτεία κραταιἀ προστασία.
Χαῖρε, ό δείκτης των πιστών και ψυχής σωτηρία.
Χαῖρε, τό εύοσμον και ζωηφόρον φυτόν.
Χαῖρε, ηδύοσμον άνθος τής ευτυχίας ημών.

Xαΐρε Θαδδαΐε τρισμακάριε.

Θείω φωτί. την οικουμένην κατελάμπρυνας ώς άθλοφόρος ‘Αγιε, τάς βασάνους τού μαρτυρίου ύπομείνας εύθαρσώς, διό και Θαδδαΐος έκλήθης τω κόσμω, όθεν άπαντες την σήν μνήμην επικαλούμενοι βοώμεν•

Αλληλούΐα

Ἲλεως γενοΰ καί μεσίτης, Θαδδαίε  Άγιε, τω Δεσπότη Χριστῶ, ώς ευρών χάριν παρ’ Αύτοῦ Σε γαρ. θερμόν άντιλήπτορα και προστάτην έχομεν, εις τάς τοῦ βίου ημών συμφοράς, όθεν επικαλούμενοι την μεσιτείαν σου, δαψιλώς λαμβάνομεν τό δώρημα και άξίως βοώμεν τοιαυτα•

Χαῖρε, τροφή των πενήτων έν π νεύματι.
Χαῖρε, πιστών ή σοφία έν δόγματι.
Χαῖρε, πηγή των διψώντων αστείρευτος.
Χαῖρε, βολή των δαιμόνων αλάθητος.
Χαῖρε, ἀσμα τῆς οῦρανίου χορωδίας.
Χαῖρε, ή σύνθεση ἀγγελικής ψαλμωδίας.
Χαῖρε, άνθος μυρίπνοον τοῦ οὐρανίου λειμῶνος.
Χαῖρε, ἀκήρατον φῶς τοῦ ἀποστάτου αίῶνος.

Χαῖρε Θαδδαῖε τρισμακάριε.

Κ ατά κράτος νικήσας. τῶν εἴδώλων την πλάνην, καί την ορθήν πίστην στερεώσας. ιαμάτων τάς δωρεάς πλουσίως παρέσχες όθεν ημείς ενθυμούμενοι τάς δωρεάς σου. Θαδδαῖε Ἂγιε, συνανυμνοῦμεν διά Σου ταῶ Κυρίω ψάλλοντες•

Αλληλούΐα

Λάμπρυνε τάς ὀδούς μας, Θεάδελφε Θαδδαῖε, διά τοῦ ἀπροσίτου φωτός τάς εκλάμψεις, και στήριξον τους ἀδυνάτους τή πίστει, ὄτι σὐ εἰ βοηθός καἰ παραστάτης, ὀθεν ἠμείς, έκ των δεσμών της ἀμαρτίας διασωθέντες, ενθυμοῦμενοι το ὐμέτερον καταθύμιον βοῶμεν προς Σε τοιαῦτα•

Χαῖρε, τό κάτοπτρον τῆς παραδείσου τρυφής.
Χαῖρε, ό διάδρομος τῆς αιἰωνίου ζωῆς.
Χαῖρε, τῶν συμφορών τοῦ βίου ό ακοίμητος εῦεργέτης.
Χαῖρε, τῆς καρδιακής προσευχής ό ἰλαρός καταθέτης.
Χαῖρε, των πειρασμών ημῶν ό διάπυρος καταπέλτης.
Χαῖρε, στον κολασμόν των παθῶν, ό ἀληθής ὐπηρέτης.
Χαῖρε, ό τών εΐδώλων την ρίζαν εύθαρςῶς ἀποκόψας.
Χαῖρε, ό τῶν πιστῶν Χριστιανῶν την ζωήν ἀναδείξας.

Χαῖρε Θαδδαΐε τρισμακάριε.

Μέγας εΐ και θαυμαστός, Αγιε Ιούδα Θαδδαΐε. Χαλεπῶν δἐ νοσημάτων, ώς ιατρός κατηξιώθης. και πολλούς τή πίστει προσήνεγκας, ὄθεν ἠμείς ενθυμούμενοι τάς δωρεάς σου, συνευφραινόμενοι άλλήλοις, ψάλλομεν ἀσμένως•

Αλληλούΐα

Νόμον θείον διετράνωσας. Θαδδαῖε ‘Άγιε παραλαβών έκ του Δικαίου την χάριν. τηρήσας δἐ τᾶς ἐντολάς τοῦ ‘Άνακτα Χριστοῦ, πάσας τάς εκφάνσεις θεοπνεῦστως ἐφανέρωσας, διὀ και ἠμείς, έν συγκινήσει άνυμνοῦμεν προς Σε τοιαῦτα•

Χαῖρε, παράκλησις τῶν ἐν πόνω πενθοῦντων.
Χαῖρε, ἀνάκλησις τῶν ἐν θλίψεσι πασχόντων.
Χαῖρε, ταἀς φαλάγγας τῶν δαιμόνων τροποῦμενος.
Χαῖρε, τοῖς ῦμνοις τών αγγέλων ποθούμενος.
Χαῖρε, ἠ ζώσα τῆς σωτηρίας ἀπόδειξις.
Χαῖρε, στην τρυφή τοῦ παραδείσου ἠ ἀπόλαυσις.
Χαῖρε, το εὔοσμοv ρόδον τῶν εύσεβών ευωδία.
Χαῖρε, βράχος ὀ στερρός καἰ των πιστῶν βακτηρία.

Χαῖρε, Θαδδαΐε τρισμακάριε.

Ξενωθείς των παθών Θεάδελφε Ἂγιε, ανιάτων νοσημάτων έλυσας την ἰσχύν. και πολλούς τῆ πίστει ἐτράνωσας, διό και προστάτην κραταιόν εκ Κυρίου κατέχομεν, ἀεί δε ἀναβλύζων ἰάματα τοῖς ἐκβοῶσι

Αλληλούΐα

Οϋδείς προστρέχων ἐν πίστει ἐπί σε Θαδδαῖε Ἂγιε, κατησχυμμένος ἐκπορεύεται, άλλ’ αἰτείται χάριν καἰ λαμβάνει πλουσίως τό δώρημα, διό ἄπαντες τῆν σῆν χάριν ἐγνωκότες γηθοσύνως βοώμεν τοιαῦτα*

Χαῖρε, Θεάδελφε ‘Άγιε του Παντάνακτος Χριστοῦ.
Χαῖρε, θρήνε ἀφόρητε του αντίπαλου έχθροῦ.
Χαῖρε, του Θεοῦ καί Λόγου ἰερομύστης.
Χαῖρε, ἰαμάτων ἰατρός καί των θλίψεων ρῦστης.
Χαῖρε,ότι έφάνης μαθητής τοῦ Χριστοῦ θεοφόρος.
Χαῖρε, ὄτι ἐδείχθης τοῖς πιστοίς ασφαλής θεηγόρος.
Χαῖρε, των θλιβομένων ἠ θεία παράκλησις.
Χαῖρε, των άσθενοῦντων ή ταχεία άνάρρωσις.

Χαῖρε, Θαδδαϊε τρισμακάριε.

Πιστόν φίλον καἰ εὐχέτην τώ Κυρίω, ἐπί σέ εῦρημεν, ἀκολουθοῦντες τάς σὐμβουλάς σου, Θαδδαῖε Θεάδελφε, συναποδέκτες της σἠς χάριτος ἀξιῶθημεν, διό καἰ ἠμείς ενθυμούμενοι τη σῆ χορηγία δοξαστικώς βοῶμεν•

Αλληλούΐα

Ρύστης των ήμετέρων παθημάτων ταις σαῖς πρεσβείαις έγκολπούμεθα χάριν, ἤν   δαψιλώς προς ημάς προσεκόμισας Θαδδαῖε τρισένδοξε, διὄ καἰ ἠμείς ὐπό τῶν θαυμάσιων σου εμφορούμενοι ᾶδομεν ἀπαῦστως τοιαῦτα•

Χαῖρε, θείας χρηστότητας ό διάπυρος εῦχέτης.
Χαῖρε, ἀσπίς δαιμόνων καἰ πυρσίφορος προπέτης.
Χαῖρε, θησαυρέ τῶν καμνόντων ἀδαπάνητε.
Χαῖρε, τροφή των πενήτων ἀκατάτμητε.
Χαίρε, μύστης ἐνθεότατος διδαχών χαροποιῶν.
Χαῖρε, κήρυξ Θεοδίδακτος ουράνιων θησαυρών.
Χαῖρε, τῆς σωτήριας μας πολυτίμητος Θαμῶν,
Χαῖρε, τῆς μετάνοιας μας χρυσοπράσινος λειμών.

Χαῖρε, Θαδδαῖε τρισμακάριε.

Σέ έχομεν θερμόν ἀντιλήπτορα, Θαδδαῖε ‘Άγιε, και τον θεοπρεπή βίον σου εὐλαβούμεθα, γευσάμενοι δε τῆς πικρίας σου τ’ὄνομα, συμμεριζόμεθα τῶν δακρύων σου, διὀ πάντες ὀμοθυμαδόν έκβοῶμεν•

Αλληλούΐα

Τὀ δυσεπώνυμον τῆς προδοσίας ὄνομα, θεία χάριτι εἰς δόξαν μετέτρεψες και ευλογία διἀ σοῦ Θαδδαῖε ‘Άγιε, ἐκαρπώθημεν ἄπαντες, διὀ και ἠμεΐς ἐκπλυθέντες τοῦ ἄγους, έκβοῶμεν πρὀς σε τοιαῦτα•

Χαῖρε, άνηκέστων βλαβών ό ἔμπρακτος λύτης.
Χαῖρε, τῆς τῶν παθῶν ψυχής ἐνθεότατος ρύστης.
Χαῖρε, τοῦ γένους ‘Ιούδα συνεπῶνυμον κάλεσμα.
Χαῖρε, τῆς ρἴζας τοῦ Χριστοῦ εὐκλεέστατον χάρισμα.
Χαῖρε, τῶν ἀπελπισμένων ἀνθρῶπων ή λύτρωσις.
Χαῖρε, τῶν ἀσθενοῦντων τή πίστει ή πύρωσης.
Χαῖρε, τών ‘΄Αποστόλων τιμιώτατον μέλος.
Χαῖρε, κατά τών δαιμόνων πυρσίφορον βέλος.

Χαῖρε, Θαδδαῖε τρισμακάριε.

”Υστατη ελπίδα και βακτηρία, διἀ σου ἀξιώθημεν, και ὀτε καταιγίς βασάνων τον βίον ημῶν χειμάζει, προ σε καταφεύγομεν Θαδδαῖε τρισόλβιε, καἰ διἀ της ὐμετέρας παρρησίας τῶ Κυρίω το δῶρημα λαμβάνομεν, διὀ και ἠμεΐς ἀξίως βοώμεν•

Αλληλούΐα

Φῶς ἐκ τοῦ ἀπροσίτου φωτός έλαβες Θαδδαῖε Ἂγιε, και της  απιστίας το σκότος διεσκόρπισες, όθεν την ορθήν πίστην στερεώσας, ήφάνισες την ἀχλύν τῶν ειδώλων, διὀ καἰ ἠμεΐς πλησθέντες φωτισμοῦ βοῶμεν προς σε τοιαῦτα•

Χαῖρε, τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ εἰκῶν άγαθότητος.
Χαῖρε, υπόδειγμα θείον καί πηγή ἰλαρότητος.
Χαῖρε, ὀ ποδηγέτης των παθῶν τῆς κακίας.
Χαῖρε, ο θεηλάτης κήρυκας ὐπερκόσμιας σοφίας.
Χαῖρε, εἰς τον Χριστού βήμα προσφιλής παρρησία.
Χαῖρε, σκέπη τῶν θλιβομένων καἰ πτωχῶν προστασία.
Χαῖρε, τής Ορθοδόξου πίστεως τὀ ἀκλόνητο θεμέλιο.
Χαῖρε, δαιμόνων ὀ φόβος καί πυρίλατον φραγγέλιο.

Χαῖρε, Θαδδαῖε τριαμακάριε.

Χαίροις ὀ ποταμός τοῦ Χριστοῦ, ό ἀεἰ πλήρης των ὐδάτων τῆς χάριτος, σοφίαν κατηξιώθης και τῶν δογμάτων ἀνάδοχος, πάνσεπτε Θαδδαῖε μοι, διὀ ώς Ἂγιος φωστήρ ἐφανερῶθης, διἀ την ημετέραν σωτηρίαν και ἠμεῖς εὐφραινόμενοι ψάλλομεν•

Αλληλούΐα

Ψάλλοντες περίτεχνους, ἐξοδίοις σοι ῦμνοις, το σὀν σκήνος έν δόξη ἐτάφη, ἐπελθόντες γάρ οἰ πιστοί πρὀς την Θεόν ἐκδημίαν σου, τῶν ἰαμάτων την χάριν ἐγεῦθησαν Θαδδαῖε και Θεάδελφε, διὀ καἰ ἠμείς ευλαβούμενοι την σην μνήμην, ἐν εὐσεβεία, βοῶμεν σοι τοιαῦτα•

Χαῖρε, τῶν παθῶν ὀ ἐκτέμνων την ἄκανθον
Χαῖρε, τῶν ψυχῶν ὀ καθαίρων την ᾶρουραν.
Χαῖρε, φωτός Τρισηλίου δοχεῖον εῦάρεστον.
Χαῖρε, ἀκαμάτου εργάτη θρονεῖον θεάρεστον.
Χαῖρε, τεῖχος συμπαγέστατον τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν.
Χαῖρε, άνθος εὐωδέστατον και χαρισμάτων μυστικών.
Χαῖρε, τοῦ αθανάτου φρέατος ή ὀλόδροσος πηγή.
Χαῖρε, τῶν ἀγίων καύχημα και ἀγγέλον εορτή.

Χαῖρε, Θαδδαῖε τρισμακάριε.

Ω Θαδδαῖε Ιούδα, Θεάδελφε Κυρίου, θαυμάτων περιφανῶν πλημμυρίς, ταἀς δεήσεις ἠμῶν δέξου ἀεί καί δίδου τοἰς πάσι πταισμάτων την ἄφεσιν, παθημάτων την ἴαση, ταΐς σαΐς πρεσβείαις, διὀ καἰ ἠμεῖς ἀδιαλείπτος τιμῶντες την μνήμην σου ψάλλομεν ὀμοφῶνως•

Αλληλούΐα

 

Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιο Ιούδα Θαδδαίου του Θεαδέλφου