Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον· Χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.

Πρόσφατοι Χαιρετισμοί

Χαῖρε, ἀστραπή τᾶς ψυχᾶς καταλάμπουσα· Χαῖρε, ὡς βροντή τούς ἐχθρούς καταπλήττουσα.