Δέηση προς τον Τρισήλιο Θεό και Πλάστη

Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ἐν Οὐρανοῖς κατοίκων καί τό Σύμπαν κυβερνῶν, ὁ Πατήρ τοῦ ἐλέους καί τῶν οἰκτιρμῶν, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος, ὁ ἁγιάζων καί ζωήν χορηγῶν, ἐν ἡμέρα θλίψεων κλινῶν τό οὕς Σου, Δέσποτα Ἅγιε, καί ἀκοῦ τόν στεναγμόν τῆς ψυχῆς μου ,διότι πολλά βάρη ἐβάρυναν αὑτήν καί οἱ ἐχθροί αὑτῆς ἐκύκλωσαν αὑτήν ἶνα τήν χωρίσουν τῆς χάριτος Σου καί τήν κανοῦν παίγνιο τῶν θελήσεων τῶν καί τῆς προσφέρουν τόν σκοτισμῶν καί τόν θάνατον.
Θεέ μου Πανάγιε, μήν ἐπιτρέψεις στούς ἐχθρούς ἡμῶν νᾷ εἰσβάλλουν καί νᾷ καταρρακώσουν τήν ψυχή καί νᾷ τήν γεμίσουν θλίψῃ καί πόνο καί νᾷ τήν ὁδηγῆσουν εἰς τήν πνευματική κατάπτωση. Μή γένοιτο νᾷ νικηθεί, Κύριε, καί νᾷ γνωρίσει τόν θάνατο.
Υψώνω τά χέρια, Θεέ Παντοκράτωρ, μετά δακρύων καί πόνου, ἶνα ἐκλύσω τόν πολυποθήτων Πατέρα καί Πλάστην μου, παρακαλώντας Τόν νᾷ ἐκτοξεύσει τά πυρά τοῦ ἐλέους Τοῦ, ἶνα κατακαύσει πάντα ἐχθρῶν καί πολεμίων καί νᾷ σκεπάσει τόν δούλων Τοῦ ὑπό τήν σκέπην τῶν πτερύγων Τοῦ καί νᾷ τόν φωτίσει, τόν λούσει καί καθαρίσει με τό Πανάγιων Τοῦ Πνεῦμα ἀναγεννῶντας τόν. Ναί , Κύριε τῶν Δυνάμεων, Σε γνωρίζω διά Θεόν καί Σωτῆρα μου καί Σε ἐπικαλοῦμαι καί ζητῶ τῆ βοήθεια στην Ἀγία καί Ὁμοουσίων καί ἀδιαιρέτων Τριάδα.
Ἄκουσον, Κύριε, τήν φωνή τῆς δεήσεως μου καί μή μου στερήσεις τήν χαρά τῆς ἐπικοινωνίας μετά Σου. Διότι Σύ εἶπες:
-Κάνουμε συνομιλία τήν ὤρα τῆς προσευχῆς ,στέλνοντας ἐμεῖς ὕμνους δοξολογίας καί εὐχαριστίας κί Εσύ μᾷς τροφοδοτείς με δῶρα οὐράνια.
Απήλλαξον λοιπόν, Δέσποτα Πανάγιε, από τας βούλας του νοητού θηρίου και κάνε ημάς, έστω ενδέκατη ώρα, να εργασθώμεν στον Αμπελώνα Σου, ίνα τύχωμεν της μερίδος της δόξης Σου είς την Αγίαν, Ουράνιων Βασιλεία Σου. Και αιωνίως ευρισκόμενοι στους κόλπους Σου, υμνώμεν , δοξάζωμεν και ευχαριστώμεν Σε τον μόνον Τριαδικών Θεό, είς τους αιώνας.
Ἀμήν !