Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού Ελέησον με, Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον Ημάς.

Η Ευχή της Πίστεως Σώζει τον Κάμνοντα.

Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία , ὁ Κύριος μετά σου. Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί , καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Η ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἂγιον, Τριάς Ἀγία δόξα σοι.

† Ροή Τελευταίων Άρθρων †

Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Ζώντος και αληθινού Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό.

‘Υπεραγία Θεοτόκε σώσον Ἡμᾶς

Παρακλητικός Κανών εις την Παναγία την Κοσμοσώτειρα Φερρών Έβρου

Παναγία Ακένωτο Ποτήριον

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκο την Καλούμενην Ακένωτον Ποτήριον

Παρακλητικὸς Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκο την Αριζονίτισσαν

eikosifoinissan

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκο την Εικοσιφοίνισσαν

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγία Θεοτόκο την Μαλεβή

Θεού Θέα Θείον Θαύμα.

Παράκληση εις τον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Παρακλητικός Κανών ψαλλόμενος εις την Οδόν του Μαρτυρίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Παρακλητικός Κανών εις τον Δεσπότην Κύριο ημών Ιησού Χριστόν δια την Δευτέρα Αυτού Παρουσία

Παρακλητικός Κανών εις τον Κύριον Ημών Σωτήρα τε και Θεόν Ιησούν Χριστόν

Παρακλητικός Κανών εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν

Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καί ἐπικαλεῖσθε τό ὄνομα τό ἅγιον αὐτοῦ.

Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.
Απόστολος Παύλος

Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού Ελέησον με, Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον Ημάς.

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ειδοποιήστε με νέα Άρθρα.

Μέγα και Δοξασμένο το Όνομα της Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας!