Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού Ελέησον με, Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον Ημάς.

Η Ευχή της Πίστεως Σώζει τον Κάμνοντα.

Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία , ὁ Κύριος μετά σου. Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί , καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Η ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἂγιον, Τριάς Ἀγία δόξα σοι.

† Ροή Τελευταίων Άρθρων †

Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Ζώντος και αληθινού Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό.

‘Υπεραγία Θεοτόκε σώσον Ἡμᾶς

Παναγία Ακένωτο Ποτήριον

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκο την Καλούμενην Ακένωτον Ποτήριον

eikosifoinissan

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκο την Εικοσιφοίνισσαν

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγία Θεοτόκο την Μαλεβή

Παρακλητικὸς Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκο την Αριζονίτισσαν

Παρακλητικός Κανών εις την Παναγία την Κοσμοσώτειρα Φερρών Έβρου

Θεού Θέα Θείον Θαύμα.

Παρακλητικός Κανών εις τον Κύριον Ημών Σωτήρα τε και Θεόν Ιησούν Χριστόν

Παρακλητικός Κανών εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν

Παράκληση εις τον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Παρακλητικός Κανών ψαλλόμενος εις την Οδόν του Μαρτυρίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Παρακλητικός Κανών εις τον Δεσπότην Κύριο ημών Ιησού Χριστόν δια την Δευτέρα Αυτού Παρουσία

Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καί ἐπικαλεῖσθε τό ὄνομα τό ἅγιον αὐτοῦ.

Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.
Απόστολος Παύλος

                       Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε,
                    ἴνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.

Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε. σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς προσευχάς· πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν·
Απόστολος Πέτρος

Μέγα και Δοξασμένο το Όνομα της Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας!