Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού Ελέησον με, Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον Ημάς.

Η Ευχή της Πίστεως Σώζει τον Κάμνοντα.

Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία , ὁ Κύριος μετά σου. Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί , καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Η ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἂγιον, Τριάς Ἀγία δόξα σοι.

† Ροή Τελευταίων Άρθρων †

Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Ζώντος και αληθινού Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό.

‘Υπεραγία Θεοτόκε σώσον Ἡμᾶς

Παρακλητικός Κανών εις την Παναγία την Κοσμοσώτειρα Φερρών Έβρου

Παναγία Ακένωτο Ποτήριον

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Καλούμενην Ακένωτον Ποτήριον

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον υπέρ των μη Εχόντων Τέκνα

eikosifoinissan

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Εικοσιφοίνισσαν

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγία Θεοτόκο την Μαλεβή

Θεού Θέα Θείον Θαύμα.

Παρακλητικός Κανών εις τον Φιλαθρωπότατον Υιόν του Θεού δια τον Κορωνοιό

Παρακλητικός Κανών εις τον Κύριον Ημών Ιησού Χριστό εις Απειλήν Λοιμικής Νόσου

Παρακλητικός Κανών εις τον Άκμονα της Υπομονής Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν

Παρακλητικός Κανών εις τον Κύριον Ημών Σωτήρα τε και Θεόν Ιησούν Χριστόν

Παρακλητικός Κανών εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν

Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καί ἐπικαλεῖσθε τό ὄνομα τό ἅγιον αὐτοῦ.

Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.
Απόστολος Παύλος

Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού Ελέησον με, Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον Ημάς.

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ειδοποιήστε με νέα Άρθρα.

Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!