ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Ἀμήν.Δόξα σοί ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοί.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τό πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος καί σῶσον Ἀγαθέ τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς. (τρεῖς φορές).
Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία τριᾶς, ἐλέησον ημάς.Κύριε ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρισον τάς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, επίσκεψε καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος σου.

Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον. Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομα Σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημα Σοῦ ὡς ἐν ουρανό καί ἐπί τῆς γής.Τον ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον, καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἴς πειρασμόν ἀλλά ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμης καί ἡ δόξα, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἴς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε ἐλέησον. (δώδεκα φορές).

Δεῦτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῶ.
Δεῦτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν Χριστῶ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῶ.
Δεῦτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν Αὑτῷ Χριστῶ τῷ Βασιλεῖ καί Θεῶ ἡμῶν.

Ψαλμός 50
Ἐλέησον με, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεος σου καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τό ἀνόμημα μου. Ἐπί πλεῖον πλύνον με ἀπό τῆς ἀνομίας μου καί ἀπό τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισον με. Ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιον μου ἔστι διαπαντός. Σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιον σου ἐποίησα ὅπως ἀν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις οσυ καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαι σε. Ἰδού γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τά ἄδηλα καί τά κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσας μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτίεις μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τό πρόσωπον σου ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν μου καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός καί πνεῦμα ευθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μή ἀπορρίψῃς με ἀπό τοῦ προσώπου σου καί τό πνεῦμα σου τό ἅγιον μή αντανέλῃς απ΄εμού. Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξον με. Διδάξω ἀνόμους τάς ὀδούς σου καί ἀσεβεῖς ἐπί σε ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαι με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου τήν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τά χείλη μου ἀνοίξεις καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσιν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἀν ὁλοκαυτώματα ούκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῶ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὑκ ἐξουδενώσει. Ὰγάθυνον Κύριε ἐν τῆ εὐδοκία σου τήν Σίων καί οἰκοδομηθήτω τά τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφοράν καί ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπί τό θυσιαστήριον σου μόσχους.

Ψαλμός 69  
Ὁ Θεός, εἰς τήν βοήθειαν μου πρόσχες Κύριε, εἰς τό βοηθήσαι μοι σπεῦσον. Αἰσχυνθήτωσαν καί ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τήν ψυχήν μου ἀποστραφήτωσαν εἰς τά ὀπίσω καί καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοι μοι κακά. Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντες μοι Εὖγε, εὖγε! Αγαλλιάσθωσαν καί εὐφρανθήτωσαν ἐπί σοι πάντες οἱ ζητοῦντες σε, ὁ Θεός καί λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τό σωτήριον σου. Ἐγώ δε πτωχός εἰμί καί πένης ὁ Θεός, βοήθησον μοι βοηθός μου καί ῥύστης μου εἰ σύ, Κύριε μή χρονίσῃς.

Ψαλμός 142  
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησιν μου ἐν τῆ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσον μου ἐν τῆ δικαιοσύνη σου καί μή εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιον σου πᾶς ζῶν. ΄Οτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τήν ψυχήν μου• ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τήν ζωήν μου, ἐκάθισε με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκρούς αἰῶνος καί ηκηδίασεν επ΄ ἐμέ τό πνεῦμα μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρός σε τάς χεῖρας μου ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρος σοι. Ταχύ εἰσάκουσον μου, Κύριε ἐξέλιπε τό πνεῦμα μου. Μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπον σου απ΄ ἐμοῦ καί ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστόν ποίησον μοι τό πρωί τό ἔλεος σου, ὅτι ἐπί σοι ἤλπισα Γνώρισον μοι, Κύριε, ὀδόν, ἐν ἡ πορεύσομαι, ὅτι πρός σε ἤρα τήν ψυχήν μου. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε πρός σε κατέφυγον δίδαξον με τοῦ ποιεῖν τό θέλημα σου, ὅτι σύ εἷ ὁ Θεός μου. Τό πνεῦμα σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν γῆ εὐθείᾳ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος σου, Κύριε, ζήσεις με. Ἐν τῆ δικαιοσύνη σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τήν ψυχήν μου καί ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τούς ἐχθρούς μου. Καί ἀπολεῖς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ὅτι ἐγώ δοῦλος σου εἶμι.

Δοξολογία.
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θέο, καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Ὑμνοῦμεν Σε, εὐλογοῦμεν Σε, προσκυνοῦμεν Σε, δοξολογοῦμεν Σε, εὐχαριστοῦμεν Σοι, γία τήν μεγάλην Σου δόξαν. Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ. Κύριε Υἱέ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καί Ἅγιον Πνεῦμα. Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός , ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τάς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. Πρόσδεξαι τήν δέησην ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιά τοῦ Πατρός, καί ἐλέησον ἡμᾶς. Ὅτι Σύ εἰ μόνος Ἅγιος , Σύ εἰ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. Καθ’ ἑκάστην ἑσπέραν εὐλογήσω Σε καί αἰνέσω τό ὄνομα σου εἰς τόν αἰῶνα, καί εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Κύριε, καταφυγῇ ἐγεννήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καί γενεά.Εγώ εἶπα, Κύριε ἐλέησον με, ἴασαι τήν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτον Σοι. Κύριε, πρός σέ κατέφυγον, δίδαξον με τοῦ ποιεῖν τό θέλημά σου, ὅτι Σύ εἰ ὁ Θεός μου. Ὅτι παρά σοί πηγῇ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φώς. Παράτεινον τό ἔλεος Σου τοῖς γινώσκουσι Σε. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῆ νυκτί ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ημάς. Ευλογητός εἰ Κύριε, ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν, καί αἰνετόν καί δεδοξασμένον τό ὄνομα Σου εἰς τούς αἰῶνας. Αμήν. Γένειτο, Κύριε,το ἔλεος Σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπί Σέ. Εὐλογητός εἷ, Κύριε ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν καί αἰνετόν καί δεδοξασμένον τό ὄνομα Σου εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τό ἔλεος Σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπί Σέ. Εὐλογητός εἰ, Δέσποτα, συνέτισον με τά δικαιώματα σου, Εὐλογητός εἴ, Ἅγιε φώτισον με τοῖς δικαιώμασι Σου. Κύριε τό ἔλεος σου εἰς τόν αἰῶνα, τά ἔργα τῶν χειρῶν Σου μή παρίδῃς. Σοι πρέπει αἶνος, Σοι πρέπει ὕμνος, Σοι δόξα πρέπει, τῷ Πατρί καί τό Υἱῶ καί τό Αγίο Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἴς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως.
Πιστεύω εἴς ἔνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων. Καί εἰς ἔνα Κύριον Ιησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὐ τά πάντα ἐγένετο. Τόν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἀγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπῆσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα. Καί ἀναστάντα τῆ τρίτη ἡμέρα κατά τάς Γραφάς. Καί ἀνελθόντα εἴς τούς οὐρανούς καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, Καί πάλιν ἐρχομενόν μετά δόξης κρίναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας ούκ ἔσται τέλος. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό Κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν προφητῶν. Εἴς μίαν, ἀγίαν, καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἐν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρών. Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Ἄξιον ἐστίν, ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον, τήν ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ ημών. Την τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καί ἐνδοξοτέραν ἀσύγκριτος τῶν Σεραφείμ, τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τήν ὄντως Θεοτόκον,σέ μεγαλύνομεν.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς. (τρεῖς φορές).
Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία τριᾶς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίας ἡμῶν, Δέσποτα συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν, Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος Σου.

Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.
Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομα Σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημα Σου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γής.Τον ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον, καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἴς πειρασμόν ἀλλά ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμης καί ἡ δόξα, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εἶτα τό τροπάριον τοῦ Ἀγίου τῆς ἡμέρας ἤ τά παρόντα Τροπάρια.
Ο Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεί μεθ’ ἡμῶν κατά τήν σήν επιείκιαν, μή ἀποστήσῃς τό ἔλεος σου ἀφ’ ἡμῶν, ἀλλά ταῖς αὑτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνη κυβέρνησον τήν ζωήν ἡμῶν.

Τῶν ἐν όλο τῷ κόσμῳ Μαρτύρων Σου, ὡς πορφύραν καί βύσσον τά αἵματα ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι’ αὑτῶν βοᾶ σοι, Χριστέ ὁ Θεός, τῷ λαῷ σου τούς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῆ πολιτεία σου δώρησαι καί ταῖς ψυχές ἡμῶν τό μέγα ἔλεος.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Αγίο Πνεύματι.
Μετά τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ τάς ψυχάς τῶν δούλων Σου, ἔνθα ούκ ἔστι πόνος, οὗ λύπῃ, οὗ στεναγμός, ἀλλά ζωῇ ἀτελεύτητος.

Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Τῆ πρεσβεῖα, Κύριε, πάντων τῶν Ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου, τήν Σήν εἰρήνην δός ἡμῖν καί ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων.

Κύριε ελέησον.(σαράντα φορές)

Ο ἐν παντί καιρῶ καί πᾶσι ὤρα, ἐν ουρανό καί ἐπί γῆς προσκυνούμενος καί δοξαζόμενος, Χριστός ὁ Θεός, ὁ μακρόθυμος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τούς δικαίους ἀγαπῶν καί τούς ἁμαρτωλούς ἐλεών, ὁ πάντας καλῶν πρός σωτηρίαν διά τῆς ἐπαγγελίας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Αὑτός Κύριε, πρόσδεξαι καί ἡμῶν ἐν τῆ ὤρα ταύτῃ τάς ἐντεύξεις, καί ἴθυνον τήν ζωήν ἡμῶν πρός τάς ἐντολάς Σου. Τάς ψυχάς ἡμῶν ἁγίασον, τά σώματα ἅγνισον, τούς λογισμούς διόρθωσον, τάς ἐννοίας κάθαρον, καί ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως, κακῶν καί ὀδύνης. Τείχισον ἡμᾶς Ἁγίοις Σου Ἀγγέλοις, ἰνᾷ τῆ παρεμβολῇ Αὑτῶν φρουρούμενοι καί ὁδηγούμενοι, καταντήσωμεν εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καίεις τήν ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου Σου δόξης, ὅτι εὐλογητός Εἷ, εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον. Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίῳ Πνεύματι καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τήν ὄντος Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν.

Εὐχῇ εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον.
Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἀγνῇ Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, ἡ Θεόν Λόγον τοῖς ἀνθρώποις τῆ παραδόξῳ σου κυήσει ἑνώσασα καί τήν ἀπωσθεῖσαν φῦσιν τοῦ γένους ἡμῶν τοῖς οὐρανίοις συνάψασα, ἡ τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπίς καί τῶν πολεμουμένων βοήθεια, ἡ ἑτοίμῃ ἀντίληψις τῶν εἰς σέ προστρεχόντων καί πάντων τῶν Χριστιανῶν τό καταφύγιον, μή βδελήξη με τόν ἁμαρτωλόν, τόν ἐναγῆ, τόν αἰσχροῖς λογισμοῖς καί λόγοις καί πράξεσιν ὅλον ἐμαυτόν ἀχρειώσαντα καί τῆ τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου ῥαθυμία γνώμην δοῦλον γενόμενον. Ἀλλ’ ὦς τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ μήτηρ, φιλανθρώπως σπλαγχνίσθιτι ἐπ’ ἐμοί τῷ ἁμαρτωλῷ καί ἀσώτῳ καί δέξαι μου τήν ἐκ ῥυπαρῶν χειλέων μου προσφερομένην σοι δέησιν, καί τόν σόν Υἱόν καί ἡμῶν Δεσπότην καί Κύριον, τῆ μητρικῇ σου παρρησία χρωμένη, δυσώπησον, ἰνᾷ ἀνοίξῃ κάμοι τά φιλάνθρωπα σπλάγχνα τῆς Αὑτοῦ ἀγαθότητος, καί παριδών μου τά ἀναρίθμητα πταίσματα ἐπιστρέψῃ με πρός μετάνοιαν καί τῶν αὑτοῦ ἐντολῶν ἐργάτην δόκιμον ἀναδείξῃ με. Καί παρέσο μοι ἀεί, ὡς ἐλεήμων καί συμπαθῇς καί φιλάγαθος, ἐν μέν τῷ παρόντι θιῷ θερμή προστάτης καί βοηθός, τάς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα καί πρός σωτηρίαν καθοδηγοῦσα με, καί ἐν τῷ καιρῶ τῆς ἐξόδου μου, τήν ἀθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα καί τάς σκοτεινάς ὄψεις τῶν πονηρῶν δαιμόνων πόρρω αὑτῆς ἀπελαύνουσα, ἐν δέ τῆ φοβερᾷ ἡμέρα τῆς κρίσεως, τῆς αἰωνίου με ῥυομένη κολάσεως καί τῆς ἀπορρήτου δόξης τοῦ σοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ ἡμῶν κληρονόμον με ἀποδεικνύουσα. Ἦς καί τύχοιμι, Δέσποινα μου, Ὑπεραγία Θεοτόκε, διά τῆς σῆς μεσιτείας καί ἀντιλήψεως. Χάριτι καί φιλανθρωπία τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ω πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις, σύν τῷ ἀνάρχῳ αὑτοῦ Πατρί καί τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῶ καί ζωοποιῶ αὑτοῦ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχή εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.
Καί δός ἡμῖν Δέσποτα, πρός ὕπνον ἀπιοῦσιν, ἀνάπαυσιν σώματος καί ψύχής, καί διαφύλαξον ἡμᾶς ἀπό τοῦ ζοφεροῦ ὕπνου τῆς ἁμαρτίας καί ἀπό πάσης σκοτεινῆς καί νυκτερινῆς ἡδυπαθείας. Παῦσον τάς ὁρμάς τῶν παθῶν, σβέσον τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ, τά καθ’ ἡμῶν δολίως κινούμενα, τάς τῆς σαρκός ἡμῶν ἐπαναστάσεις κατάστειλον, καί πάν γεῶδες καί ὑλικόν ἡμῶν φρόνημα κοίμησον. Καί δώρησαι ἡμῖν ὁ Θεός, γρήγορον νοῦν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν, ὕπνον ἐλαφρόν καί πάσης σατανικῆς φαντασίας ἀπηλλαγμένον. Διανάστησον δε ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῶ τῆς προσευχῆς, ἐστηριγμένους ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου καί τήν μνήμην τῶν σῶν κριμάτων ἐν ἑαυτοῖς ἀπαράθραυστον ἔχοντας. Παννύχιον ἡμῖν τήν σήν δοξολογία χάρισαι εἰς τό ὑμνεῖν καί εὐλογεῖν καί δοξάζειν τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομα σου, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ὑπερένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τήν ἡμετέραν προσευχήν τῷ Υἱῶ σου καί Θέο ἡμῶν καί αἴτησαι, ἰνᾷ σώσῃ διά σοῦ τάς ψυχάς ἡμῶν.

Η ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, Τριάς Ἀγία δόξα σοι.

Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξον με ὑπό τήν σκέπην σου.

Ἐπί σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσῃς, Ἀγγέλων τό σύστημα, καί ἀνθρώπων τό γένος, ηγιασμένε ναέ, καί Παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, ἐξ’ ἦς Θεός ἐσαρκώθη, καί παιδίον γέγονεν , ὁ πρό αἰώνων ὑπάρχων Θεός ἡμῶν. Τήν γάρ σήν μήτραν, θρόνον ἐποίησε, καί τήν σήν γαστέρα, πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο. Ἐπί σοί χαίρει Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσῃς, δόξα σοι.

Εὐχή στόν Άγγελο φύλακα τῆς τοῦ ἀνθρώπου ζωῆς.
Ἅγιε ἄγγελε, ὁ ἐφεστώς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς, καί ταλαιπώρου μου ζωῆς, μή ἐγκαταλίπῃς με τόν ἁμαρτωλόν, μηδέ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ διά τήν ἀκρασίαν μου, μή δώης χώραν τῷ πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσαι μου τῆ καταδυναστεία τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος, κράτησον τῆς ἀθλίας καί παρειμένης χειρός μου, καί ὁδήγησον με εἰς ὀδόν σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, ὁ φύλαξ καί σκεπαστῆς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καί τοῦ σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καί εἰ τι ἥμαρτον τήν σήμερον ἡμέραν, σκέπασον με ἐν τῆ παρούσῃ νυκτί, καί διαφύλαξον με ἀπό πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ἰνᾷ μή ἐν τίνι ἁμαρτήματι παροργίσω τόν Θεόν, καί πρέσβευε ὑπέρ ἐμοῦ πρός τόν Κύριον, τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὑτοῦ, καί ἄξιον ἀναδείξῃ με δοῦλον τῆς Αὑτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.

Τῆ ὑπερμάχῳ στρατηγῶ τά νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου Θεοτόκε.Αλλ’ ὡς ἔχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἰνᾷ κράζω σοι, Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

Δέησις
Εὐξόμεθα ὑπέρ εἰρήνης τοῦ κόσμου. Κύριε, ἐλέησον.
Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Ὑπέρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (…) καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους καί πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας ἐν αὑτῷ.
Ὑπέρ εὐοδώσεως καί ἐνισχύσεως τοῦ φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ.
Ὑπέρ τῶν ἀπολειφθέντων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν.
Ὑπέρ τῶν διακονούντων καί διακονησάντων ἡμῖν.
Ὑπέρ τῶν μισούντων καί ἀγαπώντων ἡμᾶς.
Ὑπέρ τῶν ἐλεούντων καί διακονισάντων ἡμῖν.
Ὑπέρ τῶν ἐντειλαμένων ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις, εὔχεσθαι ὑπέρ αὑτῶν.
Ὑπέρ ἀναρρύσεως τῶν αἰχμαλώτων.
Ὑπέρ τῶν ἐν ἀέρι ταξιδευόντων καί τῶν ἐν θαλάσσῃ καλῶς πλεόντων.
Ὑπέρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων.
Εὐξόμεθα καί ὑπέρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς.
Καί ὑπέρ πάσης ψυχῆς χριστιανῶν ὀρθοδόξων.
Μακαρίσωμεν τούς εὐσεβεῖς βασιλεῖς.
Τούς ὀρθοδόξους ἀρχιερεῖς.
Τούς κτίτορας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, τούς γονεῖς ἡμῶν καί διδασκάλους καί πάντας τούς προαπελθόντας πατέρας καί ἀδελφούς ἡμῶν, τούς ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένους καί τούς ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξους.
Εἴπομεν καί ὑπέρ ἑαυτῶν, τό Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Τήν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, καί τό ὑπέρλαμπρον τό τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριήλ καταπλαγεῖς, ἐβόα σοι Θεοτόκε. Ποῖον σοι ἐγκώμιον προσαγάγω ἐπάξιον; Τί δε ὀνομάσω σε; Ἀπορῶ καί ἐξίσταμαι. Διό ὡς προσετάγην βοῶ σοι. Χαῖρε ἡ κἐχαριτωμένη.

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός,
ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.