Η Νοερά προσευχή

«Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με»

Πατήστε για να ακούσετε

Έφυγα ἀπ’ τὸ Φαραῷ τῆς Αἰγύπτου τῇ σκλαβιά,
μἀρχηγό τὸ Μωυσῆ ἔφθασα ὡς τὸ Σινά.

Στο Σινά νᾷ ἀνεβώ ! πολὺ τὸ ἐπιθυμῶ,
στην Ἁγία κορυφὴ καὶ ν λέω τὴν εὐχή.

ἀνάβασις σκληρή, Θεὲ μου δὸς μου ὑπομονή,
καρτερία κ ἀντοχή, ν αποκτήσω τὴν εὐχή.

Πρῶτα ὑπακοή, Γραφὴ καὶ τὸ κελί,
ἁγία σιωπὴ δυναμώνουν τὴν εὐχή.

Τὴν εὐχὴ για νᾷ τῇ λες πρέπει ἀπὸ τὸ μυαλό
νᾷ πετάξεις μακριά κάθε πρᾶγμα κοσμικό.

Στην ἀρχὴ τὴν εὐχὴ νᾷ τῇ λες προφορικὰ
κὶ ὕστερα ἀπὸ καιρό θα σου γίνει νοερά.

Καὶ στα λόγια τῆς εὐχῆς νᾷ ναΐ ὄλῃ προσοχή,
γιατί ὅταν φανταστείς κίνδυνος νᾷ πλανηθείς.

Τὸν πειράζοντα πολὺ ἐρεθίζει εὐχὴ
καὶ γι αὑτὸ μὴν πτοηθεὶς ὅταν σου επιτεθεί.

Ἀπ’ τὸ δέντρο τῆς εὐχῆς βγαίνουνε καρποὶ γλυκεῖς.
! τι μέλι είν αὑτὸ δεν μπορείς νᾷ φανταστείς.

εὐχὴ πὼς ἐνεργεῖ μὴν ζητάς νᾷ σου τὸ πω,
δεν μπορώ νᾷ εκφραστώ εἷναι Θεῖο μυστικό.

Ὅταν ᾔδεις τὴν εὐχὴ μέσα σου νᾷ ἐνεργεῖ
φρούρησέ τὴν καλὰ με ἐπιγνώσῃ πολλή.

Γέροντα μου σεβαστέ, Μωυσῆ μου νοητὲ
ἐλᾷ δὸς μου μία εὐχὴ ν αποκτήσω τὴν εὐχή.

Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, Ἡγουμένη Μυστική,
εὐλογεῖ τοὺς Μοναχοὺς καὶ τοὺς δίνει τὴν εὐχή.

Στο Σινά νᾷ ανεβώ ! Πολὺ τὸ ἐπιθυμῶ,
στην Ἁγία Κορυφὴ καὶ νᾷ λέω τὴν εὐχή.