Ερμηνεία του Κανόνος της Τεκνογονίας

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποκτήσουν τέκνα κληρονομίας πρέπει πρῶτον νὰ ἐξομολογηθοῦν ἐν εἰλικρινεῖ μετανοίᾳ καὶ συντριβῇ τὰ ἀπὸ τῆς γεννήσεώς των ἁμαρτήματα, διότι ἄνευ Ἔξομολογήσεως – Μετανοίας καὶ Θείας Μεταλήψεως τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ δὲν ὑπάρχει σωτηρία καὶ φυσικὰ δὲν νοεῖται ἄνευ αὐτῶν Ὀρθόδοξος πνευματικὴ ζωή. Ὅταν ζητῶμεν κάτι ἀπὸ τὸν Πανάγαθον Θεὸν καὶ «κρούωμεν τὴν θύραν τοῦ ἐλέους» Του θὰ πρέπει ἡ ζωή μας νὰ εἶναι εὐάρεστος εἰς Αὐτὸν διὰ νὰ εἰσακουσθῶμεν. Διότι κατὰ τὸν λόγον τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ:

«ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν» (Ἰωάν. ιε΄, 7). Δηλαδή: ἐφ᾽ ὅσον μένετε ἑνωμένοι μαζί μου, καὶ τὰ λόγιά μου – αἱ ἐντολαί μου μένουν ἐντός σας, τότε ζητήσατε ὅ,τι θέλετε καὶ θὰ γίνῃ. Τοιουτοτρόπως βεβαίως ἐξηγεῖται καὶ τὸ ὅτι εἰσακούεται ἣ προσευχὴ καὶ τὰ αἰτήματα τῶν Ἁγίων μας καὶ τὰ θαύματα τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν. Ἐξ ἄλλου θὰ πρέπει τὸ ζεῦγος νὰ ἔχῃ πάντοτε πρὸ ὀφθαλμῶν του τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, τῆς ὁποίας τὴν βοήθειαν καὶ ἐπικαλεῖται λόγῳ τοῦ ἰδιαιτέρου χαρίσματός της, τῆς λύσεως τῆς στειρότητος. Δηλαδὴ τὸ ὅτι καὶ ἡ ἰδία ἐγέννησε τὴν Κυρίαν Θεοτόκον θαυματουργικῶς εἰς μεγάλην ἡλικίαν καὶ ἐνῶ ἢτο στεῖρα κατόπιν ἐπιμόνου καὶ ἐπιπόνου προσευχῆς καὶ νηστείας μετὰ τοῦ συζύγου της ἁγίου Ἰωακείμ.

Ἀφοῦ ἐξομολογηθοῦν, ἔπειτα ἐὰν ὡς ἄνθρωποι ἠδίκησαν κανένα, νὰ ἐπανορθώσουν τὴν ἀδικίαν, ἐὰν ἔχουν μὲ κάποιον μῖσος ἢ ἔχθραν, νὰ κάμουν συνδιαλλαγὴν καὶ ἀγάπην. Πρὸς τούτοις νὰ προσεύχωνται συνεχῶς καὶ νὰ δοξάζουν τὸν Τριαδικὸν Θεὸν καὶ νὰ ζητοῦν τὴν ἐνίσχυσίν Του, νὰ συντρέχουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ νὰ ποιοῦν ἐλεἡμοσύνας τὸ κατὰ δύναμιν.

Ὅταν κάμουν πάντα τὰ ἀνωτέρω, νὰ προσκαλέσουν εἰς τὸν οἶκον των τὸν ἱερέα τῆς ἐνορίας των νὰ κάμῃ ἁγιασμόν, ἐντὸς τοῦ ὁποίου νὰ ρίψουν καὶ τὸν ἁγιασμόν, ὁ ὁποῖος εἶναι τελεσμένος μὲ τὸ λείψανον τῆς ἁγίας Ἄννης.

Κατόπιν πρέπει νὰ ἀρχίσουν τεσσαρακονθήμερον ἀνέλαιον νηστείαν, ἐκτὸς Σαββάτου καὶ Κυριακῆς, κατὰ τὰς ὁποίας θὰ καταλύουν ἔλαιον καὶ οἶνον, νὰ κοιμῶνται κατὰ τὰς 40 αὐτὰς ἡμέρας χωριστὰ καὶ νὰ κάμνουν 60 μετανοίας καθ᾽ ἡμέραν ὁ καθείς. Κάθε πρωὶ τῶν ἡμερῶν αὐτῶν τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐγκρατείας τῶν νὰ τρώγουν πρῶτον ἕν «ὕψωμα» – ἀντίδωρον καὶ ὕστερον νὰ πίνουν ὀλίγον ἁγιασμόν, ἐπίσης νὰ χρίωνται σταυροειδῶς εἰς τὸ μέτωπον μὲ τὸ ἅγιον ἔλαιον ἀπὸ τὴν ἀκοίμητον κανδήλαν τῆς ἁγίας Ἄννης.

Ἅπαντα αὐτὰ στέλλομεν ἡμεῖς. Ἀκόμη ἐὰν ἔχουν χρόνον καὶ περισσότερον πόθον δύνανται νὰ διαβάζουν καὶ αὐτοί, ὅπως καὶ ἡμεῖς ἐδῶ, τὴν Ἱερὰν Παράκλησιν πρὸς τὴν ἁγίαν θεοπρομήτορα Ἄνναν.

Ὅμως, ἐὰν διὰ λόγους ὑγιείας ἣ ἀνωτέρω νηστεία εἰς τὸν ἕνα ἢ εἰς τοὺς δύο τῶν συζύγων εἶναι ἀδύνατος, τότε ἂς νηστεύσουν τὸ κατὰ δύναμιν ἀκολουθοῦντες τὴν συμβουλὴν καὶ τὴν ἐντολὴν τοῦ πνευματικοῦ των Πατρός. Σημειωτέον ὅτι ὁ κανὼν αὐτὸς τῆς τεσσαρακονθημέρου νηστείας ὡς ἔκτακτος δὲν γίνεται κατὰ τὰς περιόδους τῶν διατεταγμένων καὶ ὑποχρεωτικῶν Νηστειῶν τῆς Ἐκκλησίας μας (ὅπως π.χ. τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῇς).

Παράκλησις δέ, ὅπως γνωσθῇ καὶ εἰς ἡμᾶς ἐγκαίρως ἡ ἡμερομηνία, ἐνάρξεως τῶν ἡμερῶν τῆς νηστείας ὡς καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν,διὰ νὰ τελοῦμεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς ἁγίας Ἄννης ἢ τὸ Παρεκκλήσιον καθημερινῶς κατὰ τὰς 40 αὐτὰς ἡμέρας θείαν Λειτουργίαν.

Μετὰ τὸ πέρας τῶν 40 ἡμερῶν τῆς προετοιμασίας αὐτῆς νὰ ἐξομολογηθοῦν καὶ πάλιν, νὰ προσκαλέσουν εἰς τὸν οἶκον των ἱερέα νὰ τελέσῃ τὸ Μυστήριον τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἔχουν τὴν «εὐλογίαν» – ἄδειαν τοῦ Πνευματικοῦ πατρός τῶν νὰ κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ μετὰ 3 ἡμέρας ἂς συνέλθουν κατὰ τὸ ἀνθρώπινον.

Ἐλπίζομεν ὅτι ἡ θεοπρομήτωρ ἁγία Ἄννα, ἡ πρῴην στεῖρα καὶ ἡ Πανάχραντος Κόρη της, ἡ Θεοτόκος, θὰ πρεσβεύουν θερμῶς ὑπὲρ αὐτῶν πρὸς τὸν Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ πολυεύσπλαγχνον Κύριον νὰ εἰσακούσῃ τὰς προσευχὰς ὅλων μας καὶ νὰ χαρίση εἰς τοὺς ἐν ταπεινώσει καὶ μετανοίᾳ παρακαλοῦντας τέκνα, κληρονομίας κατὰ τὸν πόθον καὶ τὸ συμφέρον αὐτῶν. Ἀμήν.

Δικαῖος Ιερᾶς Σκήτης Ἀγίας Ἀννης
63087 Δάφνη Ἅγιον Ὅρος
Τηλ. 2377023320
Fax. 2377023922