Εγκώμια κατά το Ακατάληπτον εστί εις τον θάνατον και την ταφήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ψαλλόμενα εις ήχον Γ’, κατά την Θ’ Ωδήν της εορτής της Υπαπαντής

Ἡ Θεοτόκος: Ἀκατάληπτόν ἐστί καὶ ἀγγέλοις καὶ βροτοῖς
                    τὸ μυστήριον Υἱὲ τῆς ἀρρήτου Σου ταφῆς.

Μαρία ἡ Μαγδαληνή: Βουληθείς, ὦ πλαστουργέ, ἵνα σώσῃς τὴν ζωήν,
                                 ἑκὼν θνήσκεις, Ἰησοῦ, ἡ ἀθάνατος ζωή.

Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ: Γένος ἅπαν τῶν βροτῶν, ἁμαρτίᾳ νεκρωθέν,
                               ὤφθη ζωοδότα νῦν, σῷ θανάτῳ ζωωθέν.

Ἡ Θεοτόκος: Δεῦρο δὴ μοι πᾶσα γῆ, συνθρηνήσατε πικρῶς,
                    ὁ ζωῆς ὢν χορηγός, καθορᾶται ὡς νεκρός.

Μαρία ἡ Μαγδαληνή: Ἐν κρυπτῷ Σου μαθητής, ὤν πρὶν Ἰωσὴφ σαφῶς,
                               πεφανέρωται ἰδών, τὸ κρυβὲν ἡλίου φῶς.

Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ: Ζωοδότα Ἰησοῦ, τῆς ζωῆς ὁ γλυκασμός,
                             πῶς τὰς κόρας ἔμυσας, ὁ ἀνθρώπων φωτισμός;

Σαλώμη: Ἡ ζωὴ πάντων ζωήν, τὴν ἐξώσασαν ζωῆς,
               ἅπαν γένος τῶν βροτῶν, τῷ θανάτῳ Σου ζωοῖς.

Αἱ μυροφόροι πᾶσαι: Θεοδόχε Ἰωσήφ, ἡ ἀκρότητης τῶν πιστῶν,
                              δὸς ἡμῖν τὸν Ἰησοῦν, περιπτύξασθαι Χριστόν.

Ἰωάννης ὁ ἐπιστήθιος: Ἴδε φίλον μαθητήν, καὶ μητέρα, Ἰησοῦ,
                                 ἔτι λόγον δὸς ἡμῖν, ἐκ στόματος τοῦ Σοῦ.

Ἰωσὴφ καὶ Νικόδημος: Κόσμου κόσμος, ὢν Χριστέ, ὤφθης ἄκοσμος νεκρός,
                                 κόσμον πλῆσον οὖν χαρᾶς, ἀναστὰς θεοπρεπῶς.

Ἡ Θεοτόκος: Λογχονύκτου Σου πλευρᾶς, ὦ γλυκύτατε Υἱέ,
                     ἀποστάζεις τὴν ζωήν, Θεοῦ Λόγε καὶ Θεέ.

Νικόδημος: Μύρον ὢν ὡς ἀληθῶς, ὀσμῆς μύρων τῶν ἐκ Σοῦ,
                   μύρα Σοι προσφέροντα, μύρισόν με Ἰησοῦ.

Ἰωσήφ: Νῦν κυκλοῦσι στρατιαί, νοεραὶ πᾶσαι φρικτῶς,
              πῶς τολμήσω οὖν ἐγὼ Σοῦ προσψαῦσαι ὁ οἰκτρός;


Ἡ Θεοτόκος:
Ξενωθέντα τὸν Ἀδάμ, ξενωθεὶς ὁ πλαστουργός,
                     ἐπανάγεις πρὸς ζωὴν ὁ υἱός μου καὶ Θεός.

Μαρία ἡ Μαγδαληνή: Ὁ ταμίας τῆς ζωῆς καὶ θανάτου νεκρωτής,
                                πῶς ὁρᾶσαι νῦν νεκρός, ὕπτιος ὁ λυτρωτής!

Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ: Ποῦ σου ἔδυ, Ἰησοῦ, νῦν τὸ κάλλος τῆς μορφῆς;
                              πέρας ἔλαβον ἐν Σοί, πᾶσαι ῥήσεις τῆς Γραφῆς.

Σαλώμη: Ῥεῖθρα βλύζεις, Ἰησοῦ, ἐκ τῆς θείας Σου πλευρᾶς,
                ἀποπλύνοντα βροτῶν ἁμαρτίας τὰς πικράς.

Αἱ μυροφόροι πᾶσαι: Σέ, ὃν ἥλιος σταυρῷ, πρὶν ἐκρύβη θεωρῶν,
                             πῶς, ἡλίου ποιητά, τάφος κρύψει ὡς νεκρόν;

Ἰωσήφ: Τὸν ἀναβαλλόμενον ὡς ἱμάτιον τὸ φῶς,
             πῶς σινδόσιν, Ἰησοῦ, Σὲ κηδεύσω σαρκικῶς;

Νικόδημος: Ὕδωρ ἐκ τῆς σῆς πλευρᾶς, κρεῖττον ἔβλυσεν ὀσμῆς,
                  ἧς μυρίζω Σέ, Χριστέ, σμυρνολόης τῆς ἐμῆς.

Ἡ Θεοτόκος: Φάτνῃ εἶδόν Σε, Σωτήρ, πρὶν σπαργάνοις ἑλικτόν,
                   καὶ σινδόσι βλέπω νῦν, οἴμοι, σχῆμα τί φρικτόν;

Αἱ μυροφόροι πᾶσαι: Χῶρον γῆς καὶ οὐρανοῦ τὸν κατέχοντα δρακί,
                               νῦν κηδεύει Ἰωσήφ, καὶ Νικόδημος σαρκί.

Ἡ Θεοτόκος: Ψυχοσῶστά μου Υἱέ, περιφρούρει τὴν πληθύν,
                     τῶν ὑμνούντων εὐλαβῶς, σὴν ἐκούσιον ταφήν.

Αἱ μυροφόροι πᾶσαι: Ὦ Θεάνθρωπε Χριστέ, διαφύλαξον ἡμᾶς,
                                        ἀνυμνούντας σὴν ταφὴν καὶ προσφέροντας ὠδάς.

Πηγή