Ευχές του Μεγάλου αγιασμού των Θεοφανείων σε Μετάφραση

Ποίημα Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων

Τριὰς ὑπερούσιε, ὑπεράγαθε, ὑπερθεε, παντοδύναμε, παντεπίσκοπε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε, δημιουργὲ τῶν νοερῶν οὐσιῶν καὶ τῶν λογικῶν φύσεων᾽ ἡ ἔμφυτος ἀγαθότης, τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον, τὸ φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, λάμψον κἀμοὶ τῷ ἀναξίῳ δούλῳ σου φώτισόν μου τῆς διανοίας τὰ ὄμματα, ὅπως ἀνυμνῆσαι τολμήσω τὴν ἄμετρον εὐεργεσίαν καὶ δύναμιν.

Εὐπροσδεκτος γενέσθω ἡ παρ΄ ἐμοῦ δέησις διὰ τὸν παρεστῶτα λαόν᾽ ὅπως τὰ πλημμελήματά μου μὴ κωλύσωσιν ἐνθάδε παραγενέσθαι τὸ Ἅγιόν σου Πνεῦμα, ἀλλὰ συγχώρησόν μοι ἀκατακρίτως βοᾶν σοι, καὶ λέγειν καὶ νῦν, ὑπεράγαθε Δοξάζομέν σε, δέσποτα φιλάνθρωπε, παντοκράτορ, προαιώνιε βασιλεῦ· Δοξάζομέν σε τὸν κτίστην, καὶ δημιουργὸν τοῦ παντός.

Δοξαζομεν σε, υἱε τοῦ Θεοῦ μονογενες, τὸν ἀπάτορα ἐκ μητρός, καὶ ἀμήτορα ἐκ Πατρός· ἐν γὰρ τῇ προλαβούσῃ ἑορτῇ νήπιόν σε εἴδομεν, ἐν δὲ τῇ παρούσῃ, τέλειόν σε ὁρῶμεν, τὸν ἐκ τελείου τέλειον ἐπιφανέντα Θεὸν ἡμῶν.

Σήμερον γὰρ ο τῆς εορτῆς ἡμῖν ἐπεστη καιρὸς καὶ χορὸς ἁγίων ἐκκλησιάζει ἡμῖν, καὶ ἄγγελοι μετὰ ἀνθρώπων συνεορτάζουσι. Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐν εἴδει περιστερᾶς, τοῖς ὕδασιν ἐπεφοίτησε. Σήμερον ὁ ἄδυτος ἥλιος ἀνέτειλε, καὶ ὁ κοσμος τῷ φωτὶ Κυρίου καταυγάζεται. Σήμερον ἡ σελήνη λαμπραῖς ταῖς ἀκτῖσι τῷ κόσμῳ συνεκλαμπρύνεται.

Σήμερον οἱ φωτοειδεῖς ἀστερες τῇ Φαιδρότητι τῆς λάμψεως τὴν οἰκουμένην καλλωπίζουσι. Σήμερον αἱ νεφέλαι ὑετὸν δικαιοσύνης τῇ ἀνθρωπότητι οὐρανόθεν δροσίζουσι. Σήμερον ὁ ἄκτιστος ὑπὸ τοῦ ἰδίου πλάσματος βουλῇ χειροθετεῖται.

Σήμερον ὁ προφήτης καὶ προδρομος τῷ δεσπότῃ προσέρχεται, ἀλλὰ τρόμῳ παρίσταται, ὁρῶν Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς συγκατάβασιν. Σήμερον τὰ τοῦ Ἰορδάνου νάματα εἰς ἰάματα μεταποιεῖται τῇ τοῦ Κυρίου παρουσίᾳ. Σήμερον ρείθροις μυστικοῖς πᾶσα ἡ κτίσις ἀρδεύεται.

Σήμερον τὰ τῶν ἀνθρώπων πταίσματα τοῖς ὕδασι τοῦ Ἰορδάνου ἀπαλείφονται. Σήμερον ὁ παράδεισος ἠνέῳκται τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὁ τῆς δικαιοσύνης Ἥλιος καταυγάζει ἡμῖν. Σήμερον τὸ πικρὸν ὕδωρ, τὸ ἐπὶ Μωυσέως τῷ λαῷ εἰς γλυκύτητα μεταποιεῖται τῇ τοῦ Κυρίου παρουσίᾳ.

Σήμερον τοῦ παλαιοῦ θρήνου ἀπηλλάγημεν, καὶ ὡς νέος Ἰσραὴλ διεσώθημεν. Σήμερον τοῦ σκότους ἐλυτρώθημεν, καὶ τῷ φωτὶ τῆς θεογνωσίας καταυγαζόμεθα. Σήμερον ἡ ἀχλὺς τοῦ κόσμου καθαίρεται τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Σήμερον λαμπαδοφεγγεῖ πᾶσα η κτισις ἄνωθεν. Σήμερον ἡ πλάνη κατήργηται, καὶ οδὸν ἡμῖν σωτηρίας ἐργάζεται ἢ τοῦ δεσπότου ἐπέλευσις. Σήμερον τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ.

Σήμερον ἢ ἱερὰ καὶ μεγαλοφωνος τῶν Ὀρθοδόξων πανήγυρις ἀγάλλεται. Σήμερον ὁ δεσπότης πρὸς τὸ βάπτισμα ἐπείγεται, ἵνα ἀναβιβάσῃ πρὸς ὕψος τὸ ἀνθρώπινον. Σήμερον ὁ ἀκλινὴς τῷ ἰδίῳ οἰκέτῃ ὑποκλίνεται, ἵνα ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας ἐλευθερώσῃ.

Σήμερον βασιλείαν οὐρανῶν ὠνησάμεθα᾽ τῆς γὰρ βασιλείας τοῦ Κυρίου οὐκ ἔσται τέλος. Σήμερον γῆ καὶ θάλασσα τὴν τοῦ κόσμου χαρὰν ἐμερίσαντο, καὶ ὁ κόσμος εὐφροσύνης πεπλήρωται. Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν.

Ὁ Ἰορδανης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, θεασάμενος τὸ πῦρ τῆς θεότητος σωματικῶς κατερχόμενον καὶ εἰσερχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν. Ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, θεωρῶν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἐν εἴδει περιστερᾶς κατερχόμενον, καὶ περιιπτάμενόν σοι.

Ὁ Ἰορδανης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, ορῶν τὸν ἀόρατον ὁραθέντα, τὸν κτίστην σαρκωθέντα, τὸν δεσπότην ἐν δούλου μορφῆ.

Ὁ Ἰορδάνης ἔστραφη εἰς τὰ οπίσω, καὶ τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν, Θεὸν ἐν σαρκὶ καθορῶντα, καὶ νεφέλαι φωνὴν ἔδωκαν, θαυμάζουσαι τὸν παραγενόμενον, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, δεσποτικὴν πανήγυριν σήμερονἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὁρῶντες, αὐτὸν δὲ τὸν τῆς παρακοῆς θάνατον, καὶ τὸ τῆς πλάνης κέντρον, καὶ τὸν τοῦ ᾷδου συνδεσμον ἐν τῷ Ἰορδάνῃ βυθίσαντα, καὶ βάπτισμα σωτηρίας τῷ κόσμῳ δωρησάμενον.

Ὅθεν κάγω οὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ἀνάξιος δοῦλός σου, τὰ μεγαλεῖα τῶν θαυμάτων σου διηγούμενος, συνεχόμενος φόβω, ἐν κατανύξει βοῶ σοι.

Μέγας εἰ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὑμνον τῶν θαυμασίων σου (εκ γ’ )

Σὺ γάρ, βουλήσει ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα, τῷ σῷ κράτει συνέχεις τὴν κτίσιν, καὶ τῇ σῇ προνοίᾳ διοικεῖς τὸν κόσμον. Σὺ ἐκ τεσσάρων στοιχείων τὴν κτίσιν συναρμόσας, τέτταρσι καιροῖς τὸν κύκλον τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐστεφάνωσας. Σὲ τρέμουσιν αἱ νοεραὶ πᾶσαι δυνάμεις· σὲ ὑμνεῖ ἥλιος· σὲ δοξάζει σελήνη· σοὶ ἐντυγχάνει τὰ ἄστρα· σοὶ ὑπακούει τὸ φῶς, σὲ φρίττουσιν ἄβυσσοι· σοὶ δουλεύουσιν αἱ πηγαί.

Συ ἐξέτεινας τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δεέρριν· σὺ ἐστερέωσας τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων· σὺ περιετείχισας τὴν θάλασσαν ψάμμῳ· σὺ πρὸς ἀναπνοὰς τὸν ἀέρα ἐξέχεας. Ἀγγελικαὶ δυνάμεις σοὶ λειτουργοῦσιν· οἱ τῶν ἀρχαγγέλων χοροὶ σὲ προσκυνοῦσι· τὰ πολυόμματα Χερουβεὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ, κύκλῳ ἱστάμενα καὶ περιιπτάμενα, φόβῳ τῆς ἀπροσίτου σου δόξης, κατακαλύπτεται.

Σὺ γάρ, Θεὸς ὧν ἀπερίγραπτος, ἄναρχός τε καὶ ἀνέκφραστος, ἦλθες ἐπὶ τῆς γῆς, μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· οὐ γὰρ ἔφερες, Δέσποτα, διὰ σπλάγχνα ἐλέους σου, θεᾶσθαι ὑπὸ τοῦ διαβόλου τυραννούμενον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων᾽ ἀλλ’ ἦλθες καὶ ἔσωσας ἡμᾶς.

Ὁμολογοῦμεν τὴν χάριν, κηρύττομεν τὸν ἔλεον, οὐ κρύπτομεν τὴν εὐεργεσίαν᾽ τὰς τῆς φύσεως ἡμῶν γονὰς ἠλευθέρωσας᾽ παρθενικὴν ἡγίασας μήτραν τῷ τόκῳ σου. Πᾶσα ἡ κτίσις ὕμνησέ σε ἐπιφανέντα.

Σὺ γάρ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐπὶ τῆς γῆς ὦφθης, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφης. Σὺ καὶ τὰ ἰορδάνεια ρεῖθρα ἡγίασας, οὐρανόθεν καταπέμψας τὸ πανάγιόν σου Πνεῦμα, καὶ τὰς κεφαλὰς τῶν ἐκεῖσε ἐμφωλευόντων συνέτριψας δρακόντων.

Αὐτος ουν, φιλάνθρωπε βασιλεῦ, πάρεσο καὶ νῦν διὰ τῆς ἐεπιφοιτῆσεως τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο (ἐκ γ᾽).

Καὶ δὸς αὑτῷ τῆν χαριν τῆς ἀπολυτρωσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου. Ποίησον αὐτὸ ἀφθαρσίας πηγήν, ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων ἀλεξιτήριον, δαίμοσιν ὀλέθριον, ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσιν ἀπρόσιτον, ἀγγελικῆς ἰσχύος πεπληρωμένον. Ἵνα πάντες οἱ ἀρυόμενοι καὶ μεταλαμβάνοντες, ἔχοιεν αὐτὸ πρὸς καθαρισμὸν ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, πρὸς ἰατρείαν παθῶν, προς ἀγιασμὸν οἴκων, προς πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον.

Σὺ γὰρ εἰ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ δι’ ὕδατος καὶ Πνεύματος ἀνακαινίσας τὴν παλαιωθεῖσαν φύσιν ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας. Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ δι ὕδατος κατακλύσας ἐπὶ τοῦ Νῶε τὴν ἁμαρτίαν. Σὺ εἴ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ διὰ θαλάσσης ἐλευθερώσας ἐκ τῆς δουλείας Φαραώ, διὰ Μωυσέως, τὸ γένος τῶν Ἑβραίων.

Σὺ εἰ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ διαρρήξας πέτραν ἐν ἐρήμῳ, καὶ ἐρρύησαν ὕδατα, καὶ χείμαρροι κατεκλύσθησαν, καὶ διψῶντα τὸν λαόν σου κορέσας. Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ δι᾿ ὕδατος καὶ πυρός, διὰ τοῦ Ἠλιού, ἀπαλλάξας τὸν Ἰσραὴλ ἐκ τῆς πλάνης τοῦ Βάαλ.

Αυτος καὶ νῦν, Δέσποτα, ἀγίασον το ὕδωρ τοῦτο, τῷ Πνεύματι σου τῶ Ἁγίῳ.

Δος πᾶσι, τοῖς τε ἁπτομένοις, τοῖς τε χριομένοις, τοῖς τε μεταλαμβάνουσι, τὸν ἁγιασμόν, τὴν εὐλογίαν, τὴν κάθαρσιν, τὴν ὑγείαν

Καὶ σῶσον, Κύριε, τοὺς δούλους σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν. Καὶ φύλαξον αὐτοὺς ὑπὸ τὴν σκέπην σου ἐν εἰρήνῃ· ὑπόταξον ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέμιον· χάρισαι αὐτοῖς πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Μνήσθητι Κυριε τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἢμῶν (…), Καὶ παντὸς τοῦ Πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ Διακονίας, καὶ παντὸς ἱερατικοῦ ταγματος, καὶ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, καὶ τῶν δι᾽ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ ἐλέησον αὐτοὺς καὶ ἡμᾶς, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Ινα καὶ διὰ στοιχείων, καὶ διὰ ἀγγελων, καὶ διὰ ἀνθρώπων, καὶ διὰ ὁρωμένων, καὶ διὰ ἀοράτων δοξάζηταί σου τὸ πανάγιον ὄνομα, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰὥνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μετάφραση
Αγία Τριάδα ὑπερούσια, ὑπεράγαθη, υπέρθεη, παντοδύναμη, εσύ που τα πάντα επισκοπεύεις, αόρατη και ακατάληπτη, που δημιούργησες τις νοερές ουσίες και τις λογικές φύσεις, εσύ που εἰσαι η ἐμφυτη αγαθότητά μας, το απρόσιτο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο όταν έρχεται στον κόσμο, φώτισε κι ἐμένα τον ανάξιο δούλο σου, φώτισε τα μάτια της διανοίας μου, ὦστε να τολμήσω να ανυμνήσω την αμέτρητη εὐεργεσία και τη δύναμη σου.

Δέξου με καλωσύνη, όσα θα σε παρακαλέσω χάριν του λαού που βρίσκεται δίπλα μου. Τα αμαρτήματα μου ας μην εμποδίσουν το Ἅγιο Πνεύμα σου να έρθει κοντά μας, συγχώρεσε μὲ ὠστε πάντοτε να σε επικαλούμαι ακατάκριτα, και ιδιαίτερα σήμερα να σου πω· υπεράγαθε, εσένα δοξάζουμε, Δέσποτα φιλάνθρωπε, παντοκράτορα και προαιώνιε Βασιλιά. Εσένα δοξάζουμε τον κτίστη και δημιουργό όλων.

Εσένα δοξαζουμε τον μονογενή Υἱο του Θεού, που γεννήθηκες από τη μητέρα σου χωρίς πατέρα και από τον πατέρα σου χωρίς μητέρα. Μόλις κατά την προηγούμενη γιορτή σε εἰδαμε νήπιο και σήμερα σε βλέπουμε άνδρα τέλειο, φανερωμένο σε μας από τον τέλειο Θεό.

Σήμερα εἰναι η ημέρα τῆς γιορτῆ μας. Ο χορός των Αγίων ἐρχεται κοντά μας και οι Ἄγγελοι μαζί μας γιορτάζουν. Σήμερα η χάρη του Αγίου Πνεύματος με μορφή περιστεριού επιφοίτησε στα νερά. Σήμερα ανέτειλε ο αβράδιαστος ήλιος και απὸ τὸ φως τοῦ ο κόσμος καταυγάζεται. Σήμερα η σελήνη με τις υπέρλαμπρες ακτίνες της συμμετέχει στη χαρά του κόσμου.

Σήμερα τὰ φωτοβόλα αστέρια με την ομορφιά της λάμψης τους καλλωπίζουν τὴν πλάση. Σήμερα, σαν ουράνια δροσιά κατέρχεται στην ανθρωπότητα από τα σύννεφα βροχή δικαιοσύνης. Σήμερα ο ἀκτιστος Θεός από το δικό του δημιούργημα θεληματικά καθοδηγείται.

Σήμερα ο Προφήτης και Πρόδρομος, πλησιάζει το Δεσπότη, αλλά με τρόμο στέκεται δίπλα του, βλέποντας την συγκατάβαση του Θεού σε μας. Σήμερα τα νερά του Ιορδάνου μεταποιούνται σε θεραπευτικά, με την παρουσία του Κυρίου. Σήμερα με τη χάρη του αγιασμού, όλη η κτίση αρδεύεται.

Σήμερα τα αμαρτῆματα των ανθρώπων σβύνονται στα νερά του Ιορδάνου. Σήμερα ο Παράδεισος άνοιξε για τους ανθρώπους και ο Ἦλιος της δικαιοσύνης ανέτειλε για χάρη μας. Σήμερα το πικρό νερό του Μωυσέως μεταποιείται σε γλυκό με τὴν παρουσία του Κυρίου.

Σήμερα απο τον παλιό μας θρῆνο απαλλαχτήκαμε και ὡς νέος ἰσραήλ οδηγηθήκαμε στη σωτηρία. Σήμερα ελευθερωθήκαμε από το σκοτάδι και
ανέτειλε για μας το φως της γνώσεως του Θεού. Σήμερα με την φανέρωση του Θεού διαλύεται ἡ ομίχλη του κόσμου.

Σήμερα φωτίζεται απὸ ψηλὰ ολόκληρη κτίση. Σήμερα καταργήθηκε η πλάνη και ο ἐρχομος του Δεσπότη ετοιμάζει το δρόμο της σωτηρίας μας. Σήμερα τα επάνω με τα κάτω μαζί γιορτάζουν και τα Κάτω με τα επάνω μαζί συνομιλούν.

Σήμερα η ἱερῆ και μεγαλόφωνη πανῆγυρη των Ορθοδόξων αγάλλεται. Σήμερα ο Δεσπότης σπεύδει να βαπτιστεί για να ανεβάσει ψηλά τον άνθρωπο. Σήμερα ο αγέρωχος Θεός, στον ικέτη τοῦ υποκλίνετοι γιὰ νὰ μας ελευθερώσει από τη δουλεία.

Σήμερα τὴ Βασιλεῖα των Ουρανῶν αποκτήσαμε, τη Βασιλεία του Κυρίου που δεν θα ἐχει τέλος. Σήμερα η γη και η θάλασσα στη χαρά του κόσμου συμμετέχουν κι ο κόσμος από ευφροσύνη πλημμύρισε. Σε εἰδαν, Θεέ μου, τα ὕδατα και σε κατάλαβαν, σε εἰδαν τα νερά και φοβήθηκαν.

Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω όταν εἰδε ἐσένα, το πυρ της θεότητος να ἐρχεσαι με σώμα και να κατεβαίνεις στην κοίτη του. Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω όταν εἰδε το Πνεύμα το Ἀγιο να κατεβαίνει με μορφή περιστεριού και να πετάει τριγύρω σου.

Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω όταν εἰδε τον αόρατο, όταν εἰδε τον Κτίστη με σάρκα ανθρώπινη, όταν εἰδε τον Δεσπότη με δούλου μορφή.

Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω και τα βουνά σκίρτησαν όταν εἰδαν το Θεό με σώμα. Τα σύννεφα διακήρυξαν με θαυμασμό, ότι αυτός που ήλθε, εἰναι «φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού». Αυτός σήμερα, πανηγυρικά
βύθισε μέσα στον Ιορδάνη τον θάνατο, που εἰχε γεννήσει η παρακοή μας, καθώς και την αμαρτία με το πλᾶνο κεντρί της. Βύθισε μέσα στον Ιορδάνη την υποταγή μας στον ἀδη, χαρίζοντας στον κόσμο βάπτισμα σωτηρίας.

Ἐτσι λοιπὸν (Αγία Τριάδα) εγώ ο αμαρτωλός και ανάξιος δούλος σου, διηγούμενος τα μεγαλεία των θαυμάτων σου, με φόβο και με κατάνυξη αναφωνώ·

Μέγας εἰσαι Κύριε και θαυμαστὰ εἰναι τα ἐργα σου και κανένας λόγος δεν εἰν᾽ αρκετός να υμνήσει τα θαυμάσιά σου (τρις).

Εσύ, με τὴ θελησῆ σου απο την ανυπαρξία στην ύπαρξη οδήγησες τα σύμπαντα, με την δύναμη σου συγκρατείς τὴν κτίση και μὲ την πρόνοιά σου διοικείς τον κόσμο.

Εσύ συναρμολόγησες την κτίση απὸ 4 στοιχεία, στεφάνωσες τον κύκλο του τους με 4 εποχές. Εσένα τρέμουν όλες οι νοερές Δυνάμεις, εσένα υμνεί ο ήλιος, εσένα δοξάζει η σελήνη, γύρω σου στέκονται τα άστρα, σε σένα ὑπακούει το φως, εσένα φοβούνται οι ἀβυσσοι, εσένα υπηρετούν οι πηγές.

Εσύ ἀπλωσες τον ουρανό σαν οροφῆ͵, εσύ στερέωσες τη γη πάνω στα νερά. Εσύ περιέφραξες τη θάλασσα με την ἀμμο, εσύ διέχυσες τον αέρα που αναπνέουμε. Οι Αγγελικές Δυνάμεις εσένα ὑπηρετούν. Οι χοροί των Αρχαγγέλων εσένα προσκυνούν. Τα πολυόμματα Χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ στέκονται γύρω σου πετώντας κυκλικὰ, καλύπτοντας το πρόσωπο τους μπροστά στην απρόσιτη δόξα σου.

Εσύ, λοιπόν, που εἰσαι ο ἀπερίγραπτος, ο ανέκφραστος και ο άναρχος Θεός, ήρθες στη γη, πήρες τὴ μορφή δούλου και ἐγινες όμοιος μὲ τους ανθρώπους, ἐπειδή, δεν άντεχες από ευσπλαχνία, Δέσποτα, να βλέπεις να τυραννιέται από το διάβολο το γένος των ανθρώπων, γι᾿ αυτό, ήρθες και μας ἐσωσες.

Ομολογοῦμε τὴν δωρεά σου, διακηρύττουμε το ἐλεός σου, δεν κρύβουμε τὴν ευεργεσία σου. Ελευθέρωσες την φύση μας από την κατάρα. Αγίασες την παρθενική μήτρα που σε γέννησε. Όλη η δημιουργία σου σε ύμνησε όταν φανερώθηκες.

Εσύ, που εἰσαι ο Θεός μας, εμφανίστηκες στῆ γη και συναναστράφηκες τους ανθρώπους. Εσύ, αγίασες και τα ρείθρα του Ιορδάνου, στέλνοντας από τον ουρανό το Πανάγιό σου Πνεύμα και σύντριψες τὴ δύναμη των δρακόντων που φωλιάζουν στα νερά.

Αυτός λοιπόν, φιλάνθρωπε Βασιλιά, έλα και τῶρα με την επιφοιτήσει του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασε το ύδωρ τούτο (τρις).

Και δώσε σ’ αὑτὸ τη χάρη της απολυτρώσεως, την εὐλογία του Ιορδάνου. Κάμε το, πηγή αφθαρσίας, δώρο αγιασμού, να λύνει αμαρτίες, να απομακρύνει ἀρρώστιες, να εξουδετερώνει δαίμονες, να εἰναι ανέγγιχτο από τις διαβολικές δυνάμεις και γεμάτο με αγγελική ισχύ. Ὥστε όλοι όσοι το παίρνουν και το χρησιμοποιούν, να το ἐχουν για καθαρισμό των ψυχών και των σωμάτων τους, για να θεράπευουν τα πάθη τους, για να αγιάζουν τα σπίτια τους και για να ωφελούνται σε κάθε περίσταση.

Επειδῆ, ἐσὺ εἰσαι ο Θεὸς μας, που με το νερό και με το Πνεύμα ανακαίνισες τὴν παλαιωμένη από την αμαρτία φύση μας. Εσύ εἰσαι ο Θεός μας που με το νερό, στα χρόνια του Νώε, ἐπνιξες την αμαρτία. Εσύ εἰσαι ο Θεός μας που διαμέσου της θαλάσσης ελευθέρωσες, από τη δουλεία του Φαραώ, με τον Μωυσή, το γένος των Εβραίων.

Εσύ εἰσαι ο Θεὸς μας, που ἔσχισες την πέτρα στην έρημο και έτρεξαν τα νερά και πλημμύρισαν οι χείμαρροι και πότισες το διψασμένο λαό σου. Εσύ εἰσαι ο Θεός μας που με νερό και φωτιά, στα χρόνια του Ηλία, απάλλαξες τον Ισραήλ από την πλάνη του Βάαλ.

Αυτός, τώρα Δέσποτα, αγίασε και το νερο τοῦτο, με το Πνεύμα σοὺ το Άγιο (τρις).

Και σε ὁσους το αγγίζουν ἢ χρίονται με αυτό ή το πίνουν, δώσε τον αγιασμό, την ευλογία, την κάθαρση, την υγεία.

Σώσε, Κύριε, τους δούλους σου, τους πιστούς ἀρχοντές μας. Φύλαξε τους με εἰρήνη κάτω από τη σκέπη σου. Υπόταξε, τους εχθρούς μας κάτω από τα πόδια τους. Χάρισέ τους όσα σου ζητούν για τη σωτηρία τους και την αἰώνια ζωή.

Θυμήσου Κύριε, τον Αρχιεπίσκοπο καὶ Πατριάρχη μας (…) και την Ιερά μας Σύνοδο, όλους τους πρεσβυτέρους της διακονίας του Χριστοῦ και κάθε ἱιερατικο τάγμα. Θυμήσου, Κύριε, το λαό σου που στέκεται γύρω μου, αλλά κι αυτούς που, για εύλογες αιτίες, απουσιάζουν και ελέησε κι αυτούς κι εμάς, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος.

Ώστε και απὸ τα στοιχεία τῆς φύσεως και από Αγγέλους και από ανθρώπους και από ορατά και από αόρατα, να δοξάζεται το πανάγιό σου όνομα, μαζί με τον Πατέρα και το Ἄγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων.