Ευχή μπροστά στον Πανάγιο Τάφο

Τοῦ Π. Μητροφάνου, φύλακα Παναγίου Τάφου

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὅ Θεός ἡμῶν, ὅ Ἀναστάς ἐκ νεκρών, πρόσδεξαι ἡμῶν τάς εὐχάς καί τάς δεήσεις καί τό προσκύνημα κατενώπιον τόν Παναγίου Σου Τάφου καί άνάστησον ἡμᾶς ὅ Ἀναστάς ἐκ νεκρών καί πᾶσι τήν Άνάστασιν τήν Σήν χαρισάμενος καί πᾶσι τοῖς πεσοῦσι παρέχων Άνάστασιν!
Ἶνα γάρ κοινωνούς ἡμᾶς δείξῃς τῆς Σῆς Ἀναστάσεως, κατῆλθες ἐν τῷ Ἀδῆ!
Ἶνα φωτίσῃς τό σκότος ἡμῶν, κατῆλθες τό Φῶς ἐν τῷ σκότει καί διέλυσας τά σκότη τοῦ Ἄδου, διό καί βολίσι καί ἀστραπαῖς καί ἀκτίσι καί πυρίνοις γλώσσαις τό Ἅγιον Φώς τῆς Σής Ἀναστάσεως φωτίζει ἡμῶν τά σκότη καί όράται ἀπεριέργοις καί καθαροῖς ὀφθαλμοῖς.
Σύ γάρ εἰ ἤ Ἀνάστασις ἡμῶν ἐν τοῖς τοῦ βίου δεινοῖς, Σύ εἰ τό Φῶς ἡμῶν πορευομένων ἔν τῷ σκότει τῆς παρούσης ζωής… Σῦ εἰ ἤ Ἔγερσις ἡμῶν πεσόντων παγίσι τοῦ ἐχθροῦ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, Σύ εἰ ἤ Εἰρήνη ἡμῶν ἔν ἀσυμφωνίαις διακρινουμένων, Σύ εἰ ἤ Χαρά ἡμῶν, ὅτι «χαίρετε» ἐβόησας γυναιξί μυροφόροις, Σύ εἰ ὅ Ἄρτος τῆς Ζωῆς ὅ ἐκ τόν Οὐρανοῦ καταβάς, ὅ πάντοτε έσθιόμενος καί μηδέποτε δαπανώμενος, ἀλλά τούς μετέχοντας ἁγιάζων καί ἐγείρων ἐκ φθορᾶς, Σύ εἰ ἤ Ἀνάστασις ἡμῶν, ὅ τοῖς πεσοῦσι παρέχων Άνάστασιν καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν σύν τῷ Ἀνάρχῳ Σου Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί Ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς Αἰῶνας τῶν Αἰώνων. Ἀμήν.

Πηγή