Ευχή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ξενίας εκ Καλαμών

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Θεός μου, ῥυσάμενος με ἐκ χειρός τοῦ ἀποστάτου Δομετιανοῦ.
ἐπαμβλυνας πάσας τάς κατἑμου ἐπινοίας καί μηχανάς αὑτοῦ. τῆ ἀηττήτῳ δυνάμει τοῦ Σταύρου Σου κατασφαλίσας με καί σώαν ἐκ τοῦ διασυρμοῦ τῶν ἰππῶν διαφυλάξας.        
παρασχών μοι τήν ἰσχύν καταβαλεῖν τόν πολυμήχανον ἐχθρόν ἐν τῷ σκάμματι τοῦ μαρτυρίου.
Αὑτός καί νῦν, Δέσποτα, λύτρωσαι τήν μιανθεῖσαν ταῖς βιοτικαῖς ἡδοναῖς ψυχήν μου ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς ἀπωλείας, ἐν τῷ ἀπέρχεσθαι με ἐκ τοῦ φθαρτοῦ τούτου κοσμου,και διά τῆς μετανοίας καθαράν παραστῆσον πρό τοῦ ἀδεκάστου καί φρικτοῦ βήματος σου.
Δός δόξαν τῷ ὀνόματι Σου καί ἐνισχῦσον με ἐῷς τέλους κατισχύσαι τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν μου.
Παντί δε τῷ ἐπικαλουμένῳ Σε μετά πίστεως ,δι’` ἐμοῦ τῆς δούλης Σου Ξενίας τήν ἡμέραν τῆς πρός Σε τόν ἀθάνατον καί μόνον ἀληθινόν Θεόν ἐκδημίας μου μεμνημένῳ καί ταύτην ἑορτάζοντι τήν ἐμήν εἰκόνα κατέχοντι καί ταύτῃ πιστῶς προσπελάζοντι, τήν δέησιν μου  ταύτην αναγινωσκοντι καί τό μαρτύριον μου μελετῶντι βοήθειαν ἐν παντί καί ψυχικήν σωτηρίαν. Καί ὡς ἔλυσας Κύριε, πᾶσαν κατἑμου τοῦ ἀπεχθοῦς τυραννοῦ μου μαγείαν καί ἐπαοιδίαν καί ἀνωτέραν τῆς ἐπηρείας αὑτῶν  ἐτήρησας  με, οὕτως ἀφάνισον τῆ ἀνυπερβλήτῳ καί κραταιά δυνάμει σου, καί ἐκ τοῦ δούλου (δεινός), τοῦ αἰτοῦντος βοήθειαν παρά Σου, διἑμου τῆς ταπεινῆς Σου δούλης, πᾶσαν γοητείαν μαγγανείαν, πᾶσα φαρμακείαν ἐπαοιδίαν καί πᾶσαν βασκανίαν ἀστρομαντείαν, ἐν παντί ἀντικειμένῳ τόπῳ ἀνήκοντι αὑτῷ γενομένην, ἐν τῷ αἰθέρι, ἐν τῆ γῆ καί ὑποκάτω τῆς γῆς, ἐν τῷ ἀέρι, ἐν τοῖς γλυκέσιν ὕδασι τῶν λιμνῶν καί ποταμῶν καί τῶν φρεάτων καί τοῖς ἁλμήεσι τῶν θαλασσῶν.
Καί ὀν τρόπον ἐκρύπτει ἄνεμος χνοῦν ἀπό προσοπου τῆς γῆς, οὕτω διασκορπισθήτωσαν καί ἀφανισθήτωσαν καί λυθήτωσαν ὑπό τοῦ μισοκάλου δαίμονος ἔνθα κεῖνται καί ᾧτινι τρόπῳ σημειῶ ὀργανῶ ὕλη ποιηθέντα καί ἐν οιωνδητινι ἀριθμῶ μετρηθέντα καί ᾧτινι τῶν ἀστερισμῶν κατονομασθέντα ἐν νυκτί, ἐν ἡμέρα, ἐν τῷ φωτί ἐν τῷ σκότει.
Ἀπαλλάξον δε πάσης τῆς ἐξ` αὑτῶν ἐπηρείας τόν πρός Σε τόν φιλάνθρωπον καί εὔσπλαγχνον Θεόν καταφυγόντα πιστόν δοῦλον σου (δεινά) καί τήν ταπεινήν σου Μάρτυρα Ξενίαν εἰς πρεσβείαν προσάγοντα, παντός ψυχικοῦ καί σωματικοῦ δεσμοῦ ἀσθενείας γοητείας μαγγανείας ἀστρολογίας νεκρομαντείας ἐπαοιδίας καί βλαβῇς τοῦ πονηροῦ δι’` ἔργου διά λόγου διά δαιμόνων δι’` ἀνθρώπων ἐνεργηθείσης.
Τηρῆσον αὑτόν φυλάττοντα τάς ἐντολάς σου καί ἀβλαβῆ πάσης τῶν πονηρῶν πνευματῶν κακώσεως, καί ἀξιῶσον γενέσθαι μέτοχον τῶν αἰωνίων Σου ἀγαθῶν, ὅτι εὐλογητός εἰ εἰς τούς αἰῶνας.
Ἀμήν.

ΕΥΧΗ ΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ

Μνήσθητι Κύριε τῶν επικαλουμένων δούλων Σου (τάδε) δια τὴς Αγίας σοὺ Ξενίας τὴς εκ Καλαμῶν, τῶν καὶ τὸ μαρτύριον τὴς Αγΐας σου Ξενίας ενθυμουμένων και δώρισε τοῖς δούλοις Σου ( τάδε) βοήθειαν, (σωματικῆ υγεῖα, ψυχικὴ σωτηρία, κλπ.)
Ὅπως δὲ διέλυσας τας κατά τὴς Αγἴας σου Ξενίας, μαγείας τοῦ ἀσεβοῦς Ἐπάρχου, οὕτως Δέσποτα Κύριε, εξαφάνισον καὶ ἐκ τῶν δούλων σοῦ (τάδε ) πάσες γοητείες, ἡ μαγγανείες, πάσες φαρμακείες, πάσαν αστρομαντεῖαν, ἡ σεληνομαντείαν, πάσαν μαγείαν, πάσαν βασκανίαν, γενομένη εις οιονδήποτε τόπον, εις παν ἔμψυχον ἡ ἄψυχον, εἰς τον, αέραν, ἢ εἴς τὴν γὴν, ἡ υποκάτο του εδάφους, ἡ εἴς τα ὑδατα τῶν ποταμῶν, τῶν λιμνῶν, ἢ τῶν φρεατὼν, ἢ τῶν θαλασσῶν.  Και ὁπως ὁ ἄνεμος παρασύρει τὸ χώμα από τὸ πρόσωπον τὴς γῆς, κατά τὸν ίδιον. τρόπον ας λυθοῦν τὰ ἔργα τῆς μαγείας καὶ κάθε ἀλλὴς δαιμονυκὴς συνεργείας, καὶ ας ἀπομακρυνθοὺν από τοὺς δούλους Σου ( τάδε ) μίλια, 65 εξήντα πέντε. Ἢ ὅπου καὶ αν βρίσκονται τὰ τὴς μαγείας ἐργα καὶ με ὁποιονδήποτε σημείον, ἡ ὁργανον, ἡ ύλὴν εἰναι κατασκενασμένα, ἡ με οπιονδήποτε ἀριθμὸν ηριθμήσθησαν, ἡ ἀστερισμὸν κατ᾽ ὁνομάσθησαν. Και εἰτε ημέρα, εἶτε νύκτα, ἡ εἴς το φως, ἡ εἴς το σκότος, εμνημονεύθησαν τὰ τὴς μαγείας ἐργα τα τῶν πονηρῶν καὶ φθονερών, ἀθρώπων, ας διαλυθοῦν, ας εξαφανισθοῦν από τοὺς δούλους (τάδε ) καὶ ἀς επιστραφοῦν εν τῶ ὀνοματί  Σου το Αγΐω Κύριε, εἴς αὐτοὺς που τὰ ἐμελέτησαν, ἡ ἀπέστειλαν ἡ ἐποίησαν, αὐτὴν ταύτην τὴν στιγμήν ( Αμὴν ), για να δοξασθὴ τὸ Πανάγιον Ὀνομὰ Σου τοῦ Πατρὸς καὶ του Υἱοῦ καὶ τὸυ Ἀγίου Πνεύματος, τὴς Μητέρας Πλατυτέρας τῶν ουρανῶν καὶ τὴς Αγΐας Σὸυ Ξενίας τὴς ἐκ Καλαμών. Ἀμὴν.

Απολυτίκιον.
Βαφαῖς τῶν αιμάτων σου, φαιδρὰν στολὴν σε αὐτῆ, Ξενία, επέχρωσας, παρισταμένη Χριστῶ ὡς νύμφη πανάσπιλος, Εἰληφας δε τὴν χάριν, μαγγανείας τοῦ λύειν, δαίμονας εκδιώκειν καὶ τὰς νόσους ιάσθαι,  ἱκέτευε εκτενώς, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν υμῶν.

Ἄγιε μου Κυπριανέ καὶ αγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα σὺν τὴ αγία μαρτύρι Ἰουστίνη, λύσετέ μας από πάντα δεσμόν τοῦ εχθρού καὶ ἀπό πάσαν αδηκίαν τὴς μαγείας καὶ ἀσθενείας μὰς καὶ ἀποκαταστήσετε μας εἰς πάντα.

Παρακλητικός Κανών εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Ξενίαν την εκ Καλαμών

Πηγή